Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Niš
Zaštita kupine

Na području delovanja RC Niš, zasadi kupine se nalaze u fazi od mirovanja do glavni  pupoljak počinje da raste (BBCH 01-03).

zasad kupine

U toku je orezivanje dvogodišnjih izdanaka kupine. Prilikom rezidbe  bi trebalo odstraniti osušene i bolestima zaražene prošlogodišnje izdanke do osnove i izneti iz zasada. 

Nakon vezivanja izdanaka kupine proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana, preparatom na bazi bakra:

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%,

Ovaj tretman se sprovodi sa ciljem  smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata) i rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis).

Preparatu na bazi bakra preporučuje se i dodavanje preparata bazi mineralnog ulja Galmin u koncentraciji  2% sa  ciljem suzbijanja prezimljujućih formi štetočina.

Tretman bi rebalo sprovesti u najtoplijem delu dana, na temperaturi iznad 8°C, po mirnom vremenu,  posle orezivanja izdanaka, uz utrošak veće količine tečnosti kako bi deposit dospeo do svih mesta prezimljavanja štetnih organizama.

28.2.2024 10:02KupinaŽuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) Approved
 Niš
Zaštita zasada šljiva i višanja

Na području delovanja RC Niš zasadi šljiva i višnja se nalaze u fazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

Zasad višnje i šljive

Nakon rezidbe u cilju dezinfekcije rana nastalih rezidbom i smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi bakra:

Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) 0,2-0,35% ili

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75% ili

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,6% ili

Fungohem (a.m. bakar hidroksid) 1-1.5% ili

Grifon (a.m. bakar-oksihlorid) 4 l/ha .

U cilju suzbijanja prezimelih formi štetočina, predhodno pomenutim preparatima preporuka je i dodavanje i preparata na bazi mineralnog ulja:

Nitropol S (a.m. mineralno ulje) 1,3%  ili

Galmin, Galmin 800 (a.m. mineralno ulje) 3-4%.

Tretman bi trebalo sprovesti u najtoplijem delu dana, na temperaturi iznad 8°C, po mirnom vremenu,  posle rezidbe i uklanjanja orezanog i slomljenog granja, do faze pucanja pupoljaka, kupanjem stabala kako bi depozit primenjenih preparata dospeo do svih mesta prezimljavanja štetnih organizama.

28.2.2024 9:56Višnja; ŠljivaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)Approved
 Beograd
Rizik od monilioze kod ranih bresaka i nektarina

U narednim danima nas očekuje početak cvetanja u breskvicima!

U regionu Beograda, na pojedinim lokalitetima vizuelnim pregledom breskvika utvrđena je kod ranog sortimenta faza: većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 59). Prema trenutnoj prognozi, u najavi je talas visokih temperatura za ovaj period godine što će povoljno uticati na dalje odmicanje vegetacije, te se ulazak u faze cvetanja očekuje u narednih nekoliko dana.

Imajući u vidu padavine koje su u proteklom periodu imale izraženo lokalni karakter trebalo bi pažljivo pratiti vremensku prognozu jer u osetljivoj fazi cvetanja i u vlažnim uslovima postoji rizik od infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U slučaju najave padavina trebalo bi sprovesti preventivnu zaštitu u zasadima gde je otpočelo cvetanje. Registrovani fungicidi za ovu namenenu u zasadima u bresaka i nektarina su sledeći:

 • Akord, Lira (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (breskva)
 • Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (breskva, nektarina)
 • Pehar (pirimetanil) u količini 2 l/ha (breskva)
 • Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (breskva)
 • Ciprodex 0,05%, Neon, Diverto 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha (ciprodinil) (breskva)
 • Fontelis (pentiopirad) u količini 1,2 l/ha (breskva, nektarina)

Pri primeni fungicida potrebno je da se proizvođači pridržavaju upustava sa etikete. Takođe, potrebno je preduzeti sve preventivne mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

slika. Beli balon

 

velika slika                velika slika

28.2.2024 9:07BreskvaMonilioza (Monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)Approved
 Požarevac
Zaštita krušaka

Na području delovanja RC Požarevac, u toku je polaganje jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Zasadi kruške se nalaze u različitim fazama razvoja, od mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 00-03).

Vizuelnim pregledom krušaka, uočeno je prisustvo imaga obične kruškine buve, kao i prisustvo sveže položenih jaja.

Usled prognoziranih visokih temperatura za ovaj period godine, očekuje se povećanje aktivnosti ovog štetnog insekta i intenziviranje polaganja jaja.

U cilju suzbijanja ove štetočine, kao i sprečvanja daljeg, masovnijeg polaganja jaja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata i mineralnih ulja:

·        Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC ili Crna mamba (a.m. cipermetrin) u koncentraciji 0,03% +

·         Galmin ili Belo ulje EW u koncentraciji 3-4%, ili Nitropol S u koncentraciji 1,3%.

Tretman bi trebalo sprovesti po suvom i mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana.

28.2.2024 8:14KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)Approved
 Valjevo
Zaštita zasada bresaka

Na područiju delovanja RC Valjevo zasadi bresaka se nalaze u fazi od početak bubrenja pupoljaka do kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

Za pordručje Kolubarskog okruga  se za kraj nedelje najavljuju moguće padavine, koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman u skladu sa fenofazom razvoja biljaka, koja se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta razlikuje.

Kod sorti koje se još uvek nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka preporučuje se primena nekih od preparata na bazi bakra:

Ø  Funguran  OH (a.m. bakar – hidroksid) u koncentraciji primene 0,2-0,3% ili

Ø  Everest (a.m. bakar – hidroksid) u koncentraciji primene 0,6-0,8% ili

Ø  Bakarni oksihlorid (a.m. bakar - oksihlorid) u koncentraciji primene 0,75% ili

Ø  Cuproblau Z 35WP (a.m. bakar - oksihlorid) u količini primene 2kg/ha.

Kod sorti kod kojih se utvrdi pojava "zelene tačke" preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Ø  Agrociram ili Diziram (a.m. ciram) u koncentraciji primene 0,25%-0,35% ili

Ø   Fiesta, Delan 700 WG ili Galileo (a.m. ditianon) u koncentaciji  primene 0,75% ili  

Ø   Sylit 400 SC (a.m. dodin) u koncentraciji primene 0,15-0,25%.

27.2.2024 15:23BreskvaKovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)Approved
 Valjevo
Zaštita zasada trešnje i šljive

Na području delovanja RC Valjevo koštičave voćne vrste (šljiva i trešnja) se nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

Visoke dnevne temperature u prethodnom periodu podstakle su razvoj biljaka. U toku je rezidba u zasadima. Nakon rezidbe poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

·         Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) u koncentraciji primene 0,2-0,35% ili

·         Bakarni oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid) u koncentraciji primene 0,75% ili

·         Everest (a.m.bakar-hidroksid) u koncentraciji primene 0,6%

·         Fungohem (a.m. bakar hidroksid) u koncentraciji primene 1-1.5%

·         Grifon (a.m. bakar-oksihlorid) u količini primene 4 l/ha .

Ovim tretmanom obezbeđena je dezinfekcija stabala i smanjenje infektivnog potencijala ekonomski značajnih patogena prouzrokovača bolesti:

·       rogača šljive (Taphrina pruni),

·       monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.),

·       šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

·       pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i

·       bakterioznih oboljenja.

Takođe, preporučuje se dodatak preparata Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili Nitropol S (mineralno ulje) u koncentraciji 1,3% u cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina.

Mere zaštite treba sprovesti po mirnom vremenu u najtoplijem delu dana bez vetra.

27.2.2024 15:02Šljiva; TrešnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)Approved
 Pirot
Zaštita maline

Na području delovanja RC Pirot, zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fenofazama razvoja; od faze mirovanja do faze glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

 

(fenofaza razvoja)

Trend sa visokim temperaturama za ovo doba godine se nastavlja. Ovakvi vremenski uslovi uticali su na brže kretanje vegetacije. U našem regionu trenutno je u toku rezidba i vezivanje izdanaka. Rezidbom se odstranjuju zaraženi i sasušeni izdanci.

Nakon urađenih agrotehničkih mera preporuka je da se obavi hemijski tretman koji ima za cilj da smanji infektivni potencijal prouzrokovača sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium), ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), rđe maline (Phragmidium rubi). Za tretman bi trebalo koristiti neki od preparata na bazi bakra:

 • Nordox 75 WG (a.m. bakar oksid) u koncentraciji 0,17-0,2% ili
 • Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%
 • Everest, Blauvit ultra (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%

           +

 • Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 2%, u cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja.

Tretman bi trebalo obaviti po mirnom i suvom vremenu, uz utrošak veće količine vode.

27.2.2024 11:06MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) Approved
 Pirot
Zimski tretman šljive i trešnje

Na području delovanja RC Pirot zasadi šljive i trešnje se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama; od faze mirovanja do faze početak bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01)

    

(fenofaza trešnje)

(fenofaza šljive)

Trend sa temperaturama koje su iznad proseka za ovo doba godine se nastavlja. Ovakvi vremenski uslovi doprineli su kretanju vegetacije. Proizvođačima se preporučuje obavljanje hemijskog tretmana u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača moniloza (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja. Takođe ovim tretmanom smanjuje se i brojnost prezimljujućih formi štetočina. Za tretman se preporučuje kombinacija preparata:

 • Cuproxat (a.m bakar-sulfat) u koncentraciji 0,2-0,35% ili
 • Bakar oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji ,75% ili
 • Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6% ili
 • Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 1-1,5%

            +

 • Galmin, Galmin 800 (a.m. mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili

Tretman je najbolje obaviti u najtoplijem delu dana, po mirnom i suvom vremenu.

27.2.2024 9:52Trešnja; ŠljivaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Rogač šljive (Taphrina pruni)Approved
 Kruševac
Zaštita kupine

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi kupine se nalaze u fenofazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).

U cilju dezinfekcije lastara nakon orezivanja, kao i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum) i ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata), proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana registrovanim preparatom na bazi bakra:

Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid)  0,2%.

Uz bakarni preparat, u cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina, preporučuje se primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin, u koncentraciji 1-2%.

Tretman  bi trebalo sprovesti po mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana na temperaturi  vazduha iznad 5°C.

 

27.2.2024 9:26KupinaŽuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) Approved
 Užice
Zimski tretman kupine

Na području rada RC Užice zasadi kupine se, zavisno od sorte I ekspozicije, nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

 U zasadima kupine na našem regionu, u toku je rezidba I vezivanje izdanaka. Stari izdanci, kao I suvi, oštećeni, orezuju se do osnove, iznose iz zasada I uništavaju. Ostavljaju se izdanci koji su zdravi I  vitalni, sa razvijenim bočnim granama.

Nakon orezivanja, u cilju dezinfekcije rana i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), ljubičaste pegavosti iznanaka kupine (Didymella applanata) i purpurne pegavosti lista kupine (Septocyta ruborum), preporuka je da se sprovede preventivni tretman preparatom na bazi bakra:

-Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid), u koncentraciji 0,2%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja, kao dodatak bakarnom preparatu, preporučuje se primena mineralnog ulja Galmin, u koncentraciji 2%.

Sporovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje pre padavina koje su za područje Zlatiborskog okruga  najavljene od četvrtka .


Tretman bi trebalo sprovesti po suvom i toplom vremenu , bez vetra,  uz veću količinu tečnosti.

26.2.2024 19:15KupinaŽuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) Approved
 Kruševac
Zaštita maline

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi maline se nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste BBCH (00-03).

U narednim danima  najavljuje se toplo vreme koje će uticati na ubrzano kretanje vegetacije. U zasadima maline na nižim nadmorskim visinama, u toku je rezidba i vezivanje izdanaka maline. Prilikom rezidbe potrebno je  ukloniti  do zemlje zaražene izdanke (sa belom ispucalom korom), izneti ih iz zasada i uništiti.

U cilju dezinfekcije izdanaka nakon rezidbe i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis),  purpurne pegavosti lista kupine (Septocyta ruborum), preporučuje se preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

Nordox 75WG (a.m. bakar oksid) 0,17-0,2% ili

Cuprozin 35WP (a.m. bakar-oksihlorid ) 0,35% ili

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,4%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina, kao dodatak bakarnim preparatima, preporučuje se primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 2%.

Sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje pre padavina u najtoplijem delu dana (kada je temparatura vazduha iznad 5°C).

 

26.2.2024 14:06MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) Approved
 Vranje
Zaštita koštičavog voća

Na području delovanja RC Vranje koštičave voćne vrste (šljiva, višnja, trešnja) se nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

Posle rezidbe a pre otvaranja pupoljaka, u cilju dezinfekcije stabla i smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača sledećih oboljenja: monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i bakterioznih oboljenja proizvođačima se preporučuje preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

·         Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) u koncentraciji 0,2-0,35% ili

·         Bakarni oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili

·         Everest (a.m.bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6%

·         Fungohem (a.m. bakar hidroksid) u koncentraciji 1-1.5%

·         Grifon (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 4 l/ha .

Preporuka je i dodatak preparata Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili Nitropol S (mineralno ulje) u koncentraciji 1,3% u cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina.

Mere zaštite treba sprovesti po mirnom vremenu u najtoplijem delu dana.

26.2.2024 13:10Šljiva; Višnja; TrešnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)Approved
 Smederevo
Zaštita trešnje, višnje i šljive

Na području delovanja RC Smederevo zasadi  trešnje, višnje i šljive se nalaze u fazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

 

U narednom periodu se očekuje vreme sa temperaturama većim od očekivanih što će doprineti ubrzanju kretanja vegetacije.

Kako bi se biljke što bolje pripremile za predstojeću sezonu u smislu smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti: monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja i prezimljujućih formi štetočina, proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman kombinacijom preparata:  

Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) 0,2-0,35% ili

Bakar oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid) 0,75% ili

Everest (a.m.bakar-hidroksid) 0,6% uz dodatak

+ Galmin (mineralno ulje) 3-4%.

 

Zaraženi biljni delovi, mumificirani plodovi, grane sa rak ranama, sasušeni delovi ili sasušene čitave biljke kao i prezimelo lišće, mogu predstavljati izvor infektivnog materijala za dalje širenje i razvoj štetnih organizama. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da prilikom rezidbe i obrade voćnjaka, sve nabrojane izvore infektivnog materijala iznesu iz voćnjaka i unište.

 

Mere zaštite treba sprovesti u najtoplijem delu dana, po mirnom vremenu, bez vetra.

26.2.2024 10:48Trešnja; Šljiva; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)Approved
 Kruševac
Zimsko tretiranje šljive, višnje i trešnje

Na području delovanja  RC Kruševac zasadi šljiva, višanja i trešanja se nalaze u fazi od mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 00-03). 

Veoma visoke temperature za ovaj period godine prouzrokovaće brže napredovanje vegetacije.

U cilju dezinfekcije voćaka i smanjenja  infektivnog potencijala prouzrokovača monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača rogača šljive (Taphrina pruni), u fazama bubrenja pupoljaka proizvožačima se preporučujeje tretman bakarnim preparatima: 

    Everest (a.m.bakar – hidroksid) u koncentraciji  06%-0,8% ili

    Bakarni oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid) u koncentraciji od  0,75% ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

U cilju smanjenja brojnosti prezimljujućih formi štetnih insekata, preparatima na bazi bakra može se dodati neki od preparata na bazi mineralnih ulja:

     Galmin 3-4% (šljiva) ili

     Nitropol 1,3% (trešnja, višnja).

Preporuka je da se pre tretmana izvrši rezidba i uklanjanje mumificiranih plodova kao i obolelih i oštećenih biljnih delova. Sprovođenje tretmana se preporučuje po tihom i mirnom vremenu bez vetra, u najtoplijem delu dana, uz što veći utrošak vode.  

26.2.2024 10:43Šljiva; Trešnja; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni)Approved
 Pirot
Zaštita kruške

Prilikom sprovođenja vizuelnog pregleda zasada kruške na lokalitetu Petrovački put, registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsyla pyri) kao i prisustvo položenih jaja. U toku je početak polaganja jaja prezimljujuće generacije ove štetočine.

Na području delovanja RC Pirot, zasadi kruške se nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze mirovanja do faze bubrenja pupoljka (BBCH 00-01).

S obzirom na visoke temperature za ovo doba godine, očekuje se pojačana aktivnost pomenute štetočine, a samim tim i intenzitet polaganja jaja.

Preporuka proizvođačima je da sprovedu hemijski tretman sa ciljem suzbijanja imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja. Za tretman se preporučuje primena kombinacije preparata:

 • Cipkord EC ili Ciprazol 20 EC ili Crna mamba (a.m. cipermetrin) u koncentraciji 0,03%

            +

 • Belo ulje EW ili Galmin, Galmin 800 (a.m. mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili Nitropol S (a.m. mineralno ulje) u koncentraciji 1,3%

Sprovođenje tretmana se preporučuje sa većom količinom vode, u najtoplijem delu dana, kada je ova štetočina u najaktivnija.

26.2.2024 10:23KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)Approved
 Užice
Zimski tretman maline

Na teritoriji rada RC Užice, zasadi maline se, zavisno od lokaliteta i nadmorske visine, nalaze u fazi od: mirovanje, do glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).Temperature u prethodnom periodu su bile više od uobičajenih za ovo doba godine, što je uticalo na brži  razvoj vegetacije, naročito u  zasadima maline koji su na osunčanim terenima i nižim nadmorskim visinama.
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da započnu sa agrotehničkim merama. Trebalo bi iseći  do osnove i ukloniti dvogodišnje izdanke, oštećene, i višak jednogodišnjih izdanaka.  Odabir treba vršiti prema zdravstvenom stanju i vitalnosti  izdanaka, pri čemu treba ostaviti 4-6 ujednačenih izdanaka po dužnom metru špalira, koje zatim treba prekratiti do gornje žice i povezati.

Nakon navedenih  mera, u cilju dezinfekcije izdanaka i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium), smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi), rđe maline (Phragmidium rubi ideae), preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

- Nordox 75WG (a.m. bakar oksid), u koncentraciji 0,17-0,2% ili

- Everest, Blauvit ultra (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%  ili

- Cuprozin 35 WP, Cobox (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja kao dodatak bakarnim preparatima, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin, u koncentraciji  2%.

Prilikom planiranja tretmana treba imati u vidu da su za naš region za petak najavljene moguće padavine.

Preporuka je da se tretman sprovede po suvom i mirnom vremenu, pre padavina, sa većom količinom tečnosti.

26.2.2024 9:48MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) Approved
 Užice
Zimsko tretiranje šljive i trešnje

Na području rada RC Užice zasadi šljiva i trešanja se, u zavisnosti od lokaliteta I sortimenta,  nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).


Nakon sprovođenja agrotehničkih mera (rezidba, uklanjanje suvih i bolesnih grana, mumificiranih plodova..), preporuka poljoprivrednim proizvođačima je sprovođenje hemijskih mera zaštite.
U narednim danima se najavljuje toplo vreme koje će uticati na ubrzano kretanje vegetacije. Pravo vreme tretmana je pre pucanja pupoljaka, i pre padavina koje su za naš region najavljene za četvrtak.

Cilj   plavog” prskanja je smanjenje infektivnog potencijala različitih patogena kao što su prouzrokovači: monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapi), bakterioznih oboljenja, kao i  smanjenja brojnosti štetočina koji prezimljavaju u krošnji, na granama i pupoljcima.
Takođe, ovim tretmanom se ujedno vrši dezinfekcija rana nastalih rezidbom, te je potrebno stabla što bolje okupati rastvorom preparata.

Preporučuje se primena kombinacije registrovanih preparata na bazi bakra uz dodatak mineralnog ulja:

-Bakar oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid), u koncentraciji 0,75% ili
-Everest (a.m. bakar-hidroksid), u koncentraciji 0,6% ili
-Cuproxat (a.m. bakar-sulfat), u koncentraciji 0,2-0,35% ili
- Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid), u koncentraciji 1-1,5% ili
+

-Galmin, Galmin 800  (mineralno ulje) , u koncentraciji 3-4% - za šljivu, iloi
-
Nitropol S (mineralno ulje) u koncentraciji 1,3% - za trešnju.


Za tretman se može preporučiti i Plavo ulje (a.m. mineralno ulje i Cu iz bakar-oksihlorida)

Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom vremenu, bez vetra u najtoplijem delu dana.
26.2.2024 8:39Šljiva; TrešnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Rogač šljive (Taphrina pruni)Approved
 Novi Sad
Zaštita trešnje i šljive

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi trešnje i šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

Visoke temperature za ovo doba godine dovele su do kretanja vegetacije u zasadima trešnje i šljive. Sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophyla), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja, kao i smanjenja brojnosti prezimljujućih formi štetočina, proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom preparata:   

·        Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2-0,35% ili Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75% ili Everest (bakar-hidroksid) 0,6% ili Fungohem SC (bakar-hidroksid) 1-1,5%

+

·        Galmin (mineralno ulje) 3-4% ili Galmin 800 (mineralno ulje) 3-4%

Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana.  

26.2.2024 8:12Šljiva; TrešnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)Approved
 Subotica
Zaštita trešnje

Na području delovanja RC Subotica zasadi trešnje se nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

velika slika

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača:

-  monilioza (Monilinia spp.),

- pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii),

- šupljikavosti  lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila),

- bakterioznih oboljenja, kao i za dezinfekciju stabala nakon rezidbe,

proizvođačima trešnje se preporučuje sprovođenje tretmana sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-       Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili

-       Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,2 - 0,35%. ili

-       Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 1-1,5%.

Za suzbijanje prezimljujućih formi štetočina bakarnim preparatima treba dodati i neki od preparata na bazi mineralnog ulja:

-      Nitropol S (mineralno ulje)  u koncentraciji 1,3%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje  po mirnom vremenu u najtoplijem delu dana, sa što većom količinom vode, kako bi depozit preparata dospeo do svih biljnih delova.

26.2.2024 7:06TrešnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)Approved
 Šabac
Zaštita rasada

U toku je proizvodnja rasada paprike, paradajza,krastavaca, kupusa i drugih povrtarskih kultura u toplim lejama.

 

sl.1                            sl.2 

 

sl.3                              sl.4

Monitoringom proizvodnje povrća (na otvorenom i zatvorenom prostoru) prošle godine, registrovano je prisustvo kalifornijskog cvetnog tripsa u usevima paprike, što je potvrđeno laboratorijskim analizama. Njegov značaj ogleda se u vektorskoj ulozi u prenošenju veoma destruktivnog virusa za povrtarsku proizvodnju-virusa bronzavosti paradajza  (Tomato spotted wilt virus - TSWV). Pored pomenutog virusa, za proizvodnju povrća u našem region veoma je značajan i virus mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV) koga prenose lisne vaši.

U cilju kontrole pomenutih virusnih oboljenja, preporučuju se sledeće preventivne mere:

 -        Suzbijanje korova oko plastenika i u samim plastenicima, zbog zadržavanja virusa na korovskim biljkama odakle se vektorima (biljne vaši, tripsi) prenose na gajene biljke,

-        Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika radi sprečavanja ulaska vektora;

-        Redovan pregled biljaka na prisustvo lisnih vaši i tripsa, vizuelnim pregledom i postavljanje žutih lepljivih ploča;

-        Suzbijanje vektora virusa (biljne vaši, tripsi) primenom registrovanih insekticida;

-        Biljke sa simptomima viroza treba eliminisati i ne dozvoliti njihovo rasađivanje na otvoreno polje.

U cilju preventivne zaštite od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.)  preporučuju se sledeće mere:

-        Neophodno je obezbeđivanje optimalne temperature, osvetljenja, kao i relativne vlažnosti vazduha u plastenicima kako bi se održala vitalnost biljaka,

-        Ukoliko se registruju simptomi poleganja rasada (prvi simptomi se uočavaju na prizemnom delu stabla, koje omekša i počinje da truli, pa biljke venu i poležu), takve biljke treba odstraniti i uništiti ih van mesta proizvodnje,

-        Zalivanje rasada neposredno posle setve i pre pikiranja, fungicidima na bazi: a.m. propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml  + 2 l vode/m2.

25.2.2024 12:02Krastavac; Kupus; Paprika; ParadajzThrips tabaci (Thrips tabaci); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
1 - 20 Next