Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Sombor
Jesenji tretman jabučastog voća

Na području delovanja RC Sombor zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i primenjene agrotehnike, nalaze u fenofazi početak opadanja lista do 50% listova bez boje (BBCH 93-95).

  

velika slika                         velika slika

U fazi kada opadne oko 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata. Primenom bakarnih preparata se smanjuje infektivni potencijal patogena koji prezimljavaju u voćnjaku poput prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja -čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas spp.i dr

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 5°C, uz primenu velike količine vode.

Za tretman se preporučuju preparati na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili

·        Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida)  l/ha ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,5-0,6% ili

·        Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2% ili

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) 0,3-0,4%.

Pre sprovođenja hemijskih mera u zasadima se preporučuje i orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova i lišća iz voćnjaka tamo gde je to moguće.

U voćnim zasadima se registruje i prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljskog miša- Apodemus spp. i poljske voluharice - Microtus arvalis) pa se proizvođačima preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti.

Ukoliko se prilikom pregleda registruje brojnost aktivnih rupa na nivou praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa/ ha za poljskog miša; 10 do 500 aktivnih rupa/ ha za poljsku voluharicu) preporučuje se primena registrovanih rodenticida.

29.11.2023 14:42JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)Approved
 Zrenjanin
Jesenji tretman jabučastog voća

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i primenjene agrotehnike nalaze u fazi od 50% do 70% lišća opalo.

 

     Faza jabuke

U cilju smanjenja potencijala patogena (bakterijskih i gljivičnih) i dezinfekcije rana nastalih opadanjem lišća kao i čitavih stabala, preporuka proizvođačima je da sprovedu tretman nekim od registrovanih bakarnih preparata:

Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% 

Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini l/ha 

Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6%

Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%

Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4%.

Tretman bi trebalo sprovesti po suvom i mirnom vremenu kada je temperatura vazduha preko 5 °C, uz utrošak velike količine vode kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova.

Takođe se pre izvođenja tretmana preporučuje uklanjanje obolelih i polomljenih grana i mumificiranih plodova koji predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

 

    rupe od glodara

U voćnjacima gde se i dalje registruju aktivne rupe od glodara  na nivou ekonomskog praga štetnosti (za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa po ha, za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa po ha), preporuka proizvođačima je da primene mamke na bazi cink-fosfida. Nakon postavljanja mamaka obavezno je svaku rupu zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

27.11.2023 13:25JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Vrbas
Zaštita jabučastog voća

Na području delovanja RC Vrbas zasadi jabuka i krušaka se nalaze u fazi od lišće počinje da gubi boju do 50% listova bez boje (BBCH 92-95).

 

faza jabuke

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja, proizvođačima jabučastog voća se preporučuje hemijski tretman nekim od registrovanih bakarnih preparata.   

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom vremenu bez vetra, u najtoplijem delu dana, sa većom količinom vode vodeći računa da temperatura vazduha bude iznad 5 °C.

 

Preporučeni preparati:

 

- Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

- Bakarni oskihlorid 50 (Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 0,75 % ili

- Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 4 l/ha ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

 

U većini zasada se registruju aktivne rupe od poljskih glodara, poljskih miševa,  Apodemus spp. i poljske voluharice - Microtus arvalis, na nivou ekonomskog praga štetnosti (za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa po ha, za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa po ha).

rupe od glodara u voćnjaku

 

Preporuka je da se voćnjaci redovno obilaze i da se vrši pregled aktivnih rupa, na osnovu kojih se može utvrditi brojnost poljskih glodara i  primena gotovih mamaka na bazi cink-fosfida.

27.11.2023 12:58Kruška; JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski zec (lepus europaeus)Approved
 Novi Sad
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama opadanja listova.

U fazi kada otpadne 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 7°C i uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Registrovani preparati na bazi bakra u zasadima jabuka su:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 4 l/ha ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·        Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4%.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se  i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Takođe, vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo aktivnih rupa od glodara na nivou ekonomskog praga štetnosti (za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa po ha, za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa po ha).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko registruju prisustvo aktivnih rupa, primena gotovih mamaka na bazi cink-fosfida.

24.11.2023 13:00JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)Approved
 Subotica
Jesenja zaštita jabučastog voća

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se nalaze u  fenofazi početka mirovanja: od lišće počinje da gubi boju, do  oko 50% lišća opalo  (BBCH 92-95).  

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja: čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumirannja voćaka (Pseudomonas spp.) i dr,  proizvođačima se preporučuje sprovođenje jesenjeg  tretmana voća sa nekim od registrovanih bakarnih preparata:

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida - Bakarni oksihlorid 50 u koncentraciji 0,75% (jabuka) ili

-          a.m Cu iz bakar-oksihlorida - Cuprablau Z 35 WP u količini 3 kg/ha (jabuka, dunja) ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida – Curenox 50 WP u količini 1,5-2 kg/ha (jabuka, dunja) ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksida - Nordox 75 WG u koncentraciji 0,2 % (jabuka) ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida+Cu iz bakar-hidroksida - Grifon u količini 4 l/ha (jabuka, dunja) ili

-          a.m. Cu iz bakar-sulfata – Cuproxat u koncentraciji 0,5-0,6% (jabuka) ili

neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

 

Tretman treba sprovesti kada opadne oko 60% do 70% lisne mase, u najtoplijem delu dana na temperaturi preko 5°C, sa većom količinom vode, radi što bolje pokrivenosti biljaka depozitom primenjenog preparata.

 

Pre tretmana preporučljivo je da se izvrši čišćenje voćnjaka: orezivanje i uklanjanje iz voćnjaka obolelih grana, sakupljanje opalog lišća i mumificiranih plodova tamo gde je to moguće, čime se takođe smanjuje infektivni potencijal patogena za narednu godinu.

Zbog visoke  brojnosti glodara u voćnjacima (poljskih miševa i voluharice), preporučuje se redovan obilazak voćnjaka i po potrebi primena rodenticida (vidi preporuku od 4.10.2023.)

24.11.2023 8:26Jabuka; DunjaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)Approved
 Ruma
Jesenja zaštita jabuke

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se zavisno od lokaliteta,  sortimenta, kondicije zasada i primenjene agrotehnike nalaze u fazi od početka opadanja lišća do faze 50% listova opalo (93-95 BBCH).

 

velika slika

 

U fazi kada opadne oko 70% lisne mase, u cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala  prezimljujućih  formi patogena (čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) i dr.), preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

·         Funguran OH/Patrol (Cu iz bakar -hidroksida) 2 kg/ha,

·        Kocide 2000 (Cu iz bakar -hidroksida) 2,5 kg/ha, 

·         Everest (Cu iz bakar -hidroksida) 0,3-0,4%, 

·        Fungohem SC (Cu iz bakar -hidroksida) 0,15-0,3% ,

·         Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75%,

·         Curenox 50WP (Cu iz bakar-oksihlorida) 1,5-2 kg/ha,

·         Cuprablau Z 35 WP (Cu iz bakar-oksihlorida) 3 kg/ha,

·        Cuprozin 35 WP/Cobox (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,35%, 

·         Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida + Cu iz bakar-hidroksida) 4 l/ha, 

·         Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2%,

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,5-0,6%.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz primenu veće količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

 

Pre hemijskih mera, proizvođačima se preporučuje i sprovođenje mehaničkih mera, kao što su: uklanjanje i uništavanje obolelih i polomljenih grana i mumificiranih plodova i opalog lišća tamo gde je to moguće.

 

Zbog povećane brojnosti poljskih glodara na terenu RC Ruma proizvođačima se preporučuje redovan obilazak voćnjaka i blagovremena primena registrovanih rodenticida  (gotovih mamaka) po dostizanju pragova štetnosti (10-50 aktivnih rupa po ha za poljskog miša; 10 do 500 aktivnih rupa po ha za poljsku voluharicu).

 

Nakon primene gotovih mamaka u aktivne rupe od glodara iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači, ptica i domaćih životinja.

23.11.2023 15:03JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)Approved
 Beograd
Jesenji tretman jabuke

Na području rada RC Beograd i Mladenovac zasadi jabuke se nalaze u različitim fenofazama opadanja i obezbojavanja lišća.

velika slika

Sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) i drugih, preporučuje se, u momentu kada opadne oko 70% lisne mase, primena nekog od preparata na bazi bakra:

a.m. bakar –hidroksid

Ø  Fungohem SC u koncentraciji 0,15-0,3%,

Ø  Funguran OH/Patrol u količini primene 2 kg/ha.

 

a.m. bakar-oksid

Ø  Nordox 75 WG  u koncentraciji primene 0,2%.

a.m. bakar-oksihlorid

Ø  Bakarni oksihlorid-50 u koncentraciji primene 0,75%,

Ø  Curenox 50WP u količini primene 1,5-2 kg/ha.

a.m. bakar-oksihlorid i bakar hidroksid

Ø  Grifon u količini primene 4 l/ha.

a.m. bakar-sulfat trobazni

Ø  Cuproxat  u koncentraciji primene 0,5-0,6% .

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i stabilnom vremenu u najtoplijem delu dana.

Pored hemijskih mera zaštite predlaže se, orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, uklanjanje opalog lišća i zaostalih obolelih plodova tamo gde je to moguće i njihovo uništavanje, zato što su to mesta prezimljavanja navedenih patogena.

Takođe, ukoliko se u voćnjacima registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara i kada se dostigne prag štetnosti, za poljskog miša je 10-50 aktivnih rupa po ha, a za poljsku voluharicu je 10 do 500 aktivnih rupa po ha (II kategorija brojnosti) preporučuje se primena gotovih mamaka na bazi cink-fosfida u količini 5-10 kg/ha po aktivnoj rupi.

Prilikom primene rodenticida, rupe treba zatrpati, da ne bi došlo do trovanja divljači.

23.11.2023 9:04JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)Approved
 Leskovac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabučastog voća u zavisnosti od sortimenta nalaze se u fazi od početka opadanja lisne mase do faze oko 70 % listova opalo (BBCH 93-97).

jabuka BBCH 95

velika slika

Po opadanju oko 60 % do 70 % lisne mase proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana u cilju suzbijanja infektivnog potencijala prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja, poput prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) i dr, primenom nekog od registovanih preparatana na bazi bakra:

-          Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,25-0,35% ili

-          Everest (Cu iz bakar -hidroksida) 0,6-0,8% ili

-          Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida+Cu iz bakar-hidroksida) 4 l/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz primenu veće količine vode kako bi se preparat što bolje naneo na površinu nadzemnog dela biljake.

Proizvođačima se pre hemijskog tretmana preporučuje i sprovođenje mehaničkih mera: sakupljanje opalog lišća i mumificiranih plodova tamo gde je to moguće, kao i svih polomljenih i zaraženih grana, njihovo iznošenje iz zasada i uništavanje.

22.11.2023 16:01JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)Approved
 Kragujevac
Zaštita jabuke

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuka nalaze se u fazi početak opadanja lišća (BBCH 93).

 

velika slika

 

Kad opadne oko 70% lisne mase preporuka je izvođenje tretmana preparatima na bazi bakra:

 

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar iz bakar-oksihlorida)  … 0,75% ili

Cuprablau Z 35 WP (a.m bakar iz bakar-oksihlorida) … 3 kg/ha ili

Everest, Fungohem SC (a.m. bakar iz bakar-hidroksida) … 0,3-0,4 % ili

Nordox 75 WG (a.m. bakar iz bakar-oksida) … 0,2 %  ili nekim drugim bakarnim preparatom registrovanim u jabuci.

 

Ovaj tretman ima za cilj  redukciju infektivnog potencijala različitih gljivičnih i bakterijskih prouzrokovača bolesti, kao što su čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis) i bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora). Preporuka je koristiti veću količinu vode kako bi preparat dospeo do svih zabitih mesta, poput prostora među naborima kore i pregiba između grana. Preporučuje se tretman u najtoplijem delu dana (na temperaturi vazduha većoj od 5ºC), po mirnom vremenu bez vetra. Pre toga bi trebalo ukloniti sve mumificirne plodove, oštećene i obolele biljne delove, izneti ih iz voćnjaka i uništiti.

21.11.2023 9:07JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)Approved
 Bačka Topola
Zaštita jabučastog voća

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi jabuka se nalaze u fazi od početka opadanja lisne mase, do faze 70% listova opalo (BBCH 93-95).

 

Jabuka_faza razvoja

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja, proizvođačima jabuka se u periodu kada opadne 70% lisne mase, preporučuje primena nekog od sl. preparata na bazi bakra:

 

·         a.m  Cu iz bakar-sulfata, Cuproxat  u koncentraciji 0,5-0,6% ili,

·         a.m. Cu iz bakar-oksida, Nordox 75 WG  u koncentraciji 0,2 % ili,

·         a.m. Cu iz bakar-oksihlorida,  Cuprablau Z 35 WP u količini 3kg/ha ili Grifon u količini 4 l/ha ili neki dr.registrovani preparat

U mere kontrole u cilju smanjenja infektivnog potencijala  navedenih patogena osim hemijskih spadaju i  mehaničke mere : uklanjanje mumificiranih plodova, osušenih i zaraženih biljnih delova.

Tretman bi trebalo izvoditi po mirnom, suvom vremenu, pri temperaturi vazduha iznad 7°C, vodeći računa da se koristi veća količina vode.

 

Upozorenje: zbog prisutne povećane brojnosti poljskih glodara (poljskih miševa i poljskih voluharica) preporučuje se redovan obilazak voćnjaka i blagovremena primena registrovanih rodenticida po dostizanju pragova štetnosti. 

 

Rupe od poljskih glodara

 

20.11.2023 12:39JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
 Knjaževac
Zaštita jabučastog voća

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fenofazi početak opadanja lišća do faze 50% listova obezbojeno i opalo (BBCH 93-95).

U zasadima jabučastog voća se preporučuju mehaničke mere: orezivanje obolelih i polomljenih grana i odstranjivanje mumificiranih plodova.

Kada opadne oko 70% lišća, u cilju smanjenja infektivnog potencija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) i drugih patogena, proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

- Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% (jabuka) ili

- Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 3 kg/ha (jabuka, dunja) ili

- Curenox 50 WP (bakar-oksihlorid) u količini 1,5-2 kg/ha (jabuka, dunja) ili

- Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% (jabuka) ili

- Grifon (a.m. bakar-oksihlorid + bakar-hidroksid) u količini 4l/ha (jabuka, dunja).

Preporuka proizvođačima je da tretman sprovedu po suvom i mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz veći utrošak vode kako bi preparat dospeo do svih biljnih delova.

20.11.2023 11:08Jabuka; DunjaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
 Vranje
Zaštita jabučastog voća

Na području delovanja RC Vranje zasadi jabuke se u u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi početak opadanja lišća do faze od 50% do 70% listova opalo (BBCH 92- 97)

Proizvođačima jabuke se preporučuje da kada opadne 60% do 70% lisne mase sprovedu hemijski tretman preparatima na bazi bakra u cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja, čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) i dr.

Tretman bi trebalo sprovesti u najtoplijem delu dana uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla, nekim od sledećih preparata:

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

-          Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-          Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

-          Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-          Cuprablau Z 35 WP (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 3kg/ha ili

-          Grifon ( Cu iz bakar oksihlorida + Cu iz bakar hidroksida) u količini 4l/ha ili

-          Curenox 50 WP (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 1,5-2 kg/ha

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena preporučuje se i orezivanje i uklanjanje suvih, polomljenih i obolelih grana. Takođe, tamo gde je moguće i uklanjanje opalog lišća i mumificiranih plodova sa grana i površine zemlje jer su to mesta prezimljavanja patogena.

20.11.2023 8:55JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)Approved
 Čačak
Jesenji tretman zasada jabuke

Na području delovanja RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fazi od početka opadanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 93-95).

 

Faza razvoja jabuke

Faza razvoja

 

Proizvođačima se preporučuje u fazi kada opadne oko 70% lisne mase sprovođenje hemijskog tretmana preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena kao što su prouzrokovač: bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas spp.), čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i dr.

Tretman bi trebalo sprovesti po suvom vremenu, u najtoplijem delu dana na temperaturi preko 7 °C, bez vetra, sa većom količinom vode.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili
  • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili
  • Grifon (bakar-oksihlorid) u količini 4l/ha
  • Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0.3-0.4%.

Pored hemijskih mera, važno je i održavanje higijene voćnjaka, koje podrazumeva sakupljanje i uništavanje opalog lišća gde je to moguće, uklanjanje polomljenih i obolelih grana i mumificiranih plodova i njihovo uništavanje.

20.11.2023 8:28JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
 Vršac
Povećanje brojnosti glodara (region Vršac)
Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno  je povećanje brojnosti rupa od poljskih glodara, poljskog miša (rod Apodemus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis).
 
Naseljavanje je posebno intenzivno na parcelama koje se graniče sa utrinama, većim uzglavnicama kao i nezaoranim parcelama gde je bio kukuruz ili suncokret.
Visoke temperature vazduha u prethodnom periodu su pogodovale povećanju populacije glodara.
 
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela na prisustvo aktivnih rupa. Ekonomski prag štetnosti kada treba preduzimati mere suzbijanja je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha a za poljsku voluharicu 10-500/ha. Suzbijanje treba sprovesti i u toku zime ukoliko se nastave visoke temperature.
 
 
Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata:
  • na bazi cink fosfida: Cinkosan, Agrocinkan, Arvalin.

Obavezno je zatrpavanje rupa posle ubacivanja mamaka.

17.11.2023 11:50Ječam; PšenicaPoljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)Approved
 Senta
Zaštita jabučastog voća

Na terenu RC Senta jabučasto voće (jabuka, kruška) se, u zavisnosti od biljne vrste, lokaliteta i sortimenta, nalazi u fenofazi od početka opadanja lišća do fenofaze 70% listova opalo (93-95 BBCH).

c

faza jabuka

U fazi kada otpadne 70% lisne mase, u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja,  proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata:

- Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% (jabuka, kruška) ili

- Bakarni oskihlorid 50 (Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 0,75 % (jabuka, kruška)  ili

- Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida + Cu iz bakar-hidroksida) u količini 4 l/ha (jabuka, kruška) ili

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2 % (jabuka) ili

- Cuprablau Z 35 WP (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 3kg/ha (jabuka).

Tretman se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 7°C, uz utrošak veće količine vode radi “kupanja” stabala.

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je i sprovođenje mehaničkih mere kontrole, kao što su uklanjanje mumificiranih plodova, osušenih i zaraženih biljnih delova, a sve u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti.

17.11.2023 10:42Jabuka; KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
 Kosovska Mitrovica
Zaštita jabučastog voća

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi početak opadanja lišća do faze 50% listova obezbojeno i opalo (BBCH 93-95).

U zasadima jabuke i dunje preporučuje se pre svega sprovođenje mehaničkih mera, koje se odnose na orezivanje suvih i  obolelih grana. Ukoliko se uoče simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), takve grane nakon rezidbe odmah treba izneti iz zasada i uništiti. Prilikom orezivanja obolelih grana, rez treba da je 30 cm unutar zdravog tkiva, a nakon svakog novog reza alat treba dezinfikovati, a nastale rane premazati kalem voskom. Na manjim površinama i tamo gde je to moguće može se sprovesti sakupljanje i uništavanje mumificiranih plodova i opalog lišća, jer su i to mesta prezimljavanja patogena.

Nakon izvršenih mehaničkih mera, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite kada opadne oko 70% lisne mase, a sve u cilju smanjenja infektivnog potencija patogena poput prouzrokovača čađave pegavosti lista  i krastavosti plodova jabuke, bakteriozne plamenjače jabučastog voća i drugih patogena, preparatima na bazi bakra:

- Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% (jabuka) ili

- Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% (jabuka) ili

- Grifon (a.m. bakar-oksihlorid + bakar-hidroksid) u količini 4l/ha (jabuka, dunja) ili

- Curenox 50 WP (bakar-oksihlorid) u količini 1,5-2 kg/ha   (jabuka, dunja) ili

- Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 3 kg/ha (jabuka, dunja).

Sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u najtoplijem delu dana po mirnom i suvom vremenu uz što veći utrošak vode kako bi depozit preparata dospeo na sve delove biljke.

16.11.2023 16:11JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
 Vrbas
Zaštita pšenice

Na području delovanja RC Vrbas, setva ozime pšenice je završena. Ponikli usevi pšenice se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fazi od nicanja do 2 lista razvijena (BBCH 10-12).

usev pšenice

Vizuelnim  pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 30% biljaka, dok je prisustvo  cikade Psammotettix alienus uočeno na do 5 % biljaka. Prisustvo ove cikade uočeno je i na  tek posejanim usevima pšenice što povećava rizik od ranih infekcija virusima. Vaši i cikade prave direktne štete hraneći se sokovima strnih žita, ali su mnogo značajnije kao vektori fitopatogenih virusa.

odrasle jedinke lisne vaši na pšenici

cikada u usevu pšenice

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  pregled useva pšenice na prisustvo lisnih vaši i cikada.

Prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva, prag štetnosti za lisne vaši je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Prag štetnosti za cikade je  5 cikada/m2.

Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada blizu ili na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3 l/ha ili Plures u dozi 500-650 ml/ha.

Takođe je vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano prisustvo poljskih glodara, poljskog miša (Apodemus silvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

rupe od poljskih glodara

Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa/ha.

Ovu godinu je obeležilo prisustvo glodara u visokim brojnostima i sada postoji visok rizik od nastanka šteta u poniklim usevima pšenice.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, u skladu sa  vremenskim uslovima, obilazak posejanih useva, radi utvrđivanja praga štetnosti, na osnovu kojeg će se vršiti primena rodenticida. Suzbijanje se sprovodi sveobuhvatno, blagovremeno i organizovano, ne čekajući da dođe do njihovog  prenamnožavanja.

Preporuka  za suzbijanje glodara:

rodenticid Cinkosan, Agrocinkan (a.m.zink-fosfid) 5-10 g mamka po aktivnoj rupi ili Arvalin (a.m.cink-fosfid), 3 x 0,66 kg/ha.

Nakon postavljanja mamaka u rupe, iste treba obavezno zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači.

16.11.2023 14:36PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)Approved
 Zrenjanin
Opasnost od glodara na strnim žitima

Na teritoriji rada RC Zrenjanin uočena je vrlo visoka brojnost glodara na šta ukazuje veliki broj aktivnih rupa po jedinici površine, Konstatovana je brojnost  u kategoriji V (broj aktivnih rupa poljske voluharice od 2 do 5/m2 , poljskog miša 1 i više aktivnih rupa / m2).

Naročito su ugrožene parcele pod ozimim strnim žitima. Na nekim lokalitetma uništen je vrlo visok procenat biljaka. Velika brojnost glodara je uočena na parcelama koje se graniče sa parcelama sa nezaoranim ostacima kukuruza ili suncokreta. Vremenski uslovi u predhodnom periodu išli su na ruku glodarima.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje i dalji obilazak parcela pod strnim žitima (naročito ako subijanje glodara do sada nije sprovedeno ili ako je od poslednjeg tretmana prošlo više dana) u cilju sagledavanja broja aktivnih rupa po jedinici površine. Glodari u ovom trenutku uništavaju lisnu masu ozimih strnih žita, ali se hrane i semenom žitarica, što može značajno redukovati površine pod ovim usevima.

Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10 do 50 aktivnih rupa po ha (ili 1 do 5 aktivnih rupa /100m2), a za poljsku voluharicu 10 do 500 aktivnih rupa po ha (ili 1 do 50 /100 m2).

Ukoliko se utvrdi brojnost na nivou praga štetnosti preporučuje se primena rodenticida u obliku mamaka na bazi cink fosfida u količini 5 -10 g po aktivnoj rupi uz napomenu da se mamci obavezno moraju spuštati u aktivne rupe, koje se nakon unošenja sredstva moraju zatrpati.

 

Štete od glodara, lokalitet Tomaševac

Visoka brojnost aktivnih rupa, lokalitet Elemir

16.11.2023 13:21PšenicaPoljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)Approved
 Kraljevo
Zaštita jabučastog voća

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi jabučastog voća (jabuka i dunja) se, u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od početak opadanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 93-95).

 

 

Jabuka                        Dunja

 

Proizvođačima se preporučuje da, kada opadne oko 70% lisne mase, sprovedu tretman nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

      

·         Curenox 50 WP (bakar-oksihlorid) u količini 1,5-2 kg/ha   (jabuka, dunja)   ili

·         Grifon (bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4l/ha   (jabuka, dunja)   ili

·         Cuprablau Z 35 WP (bakar-oksihlorid) u količini 3 kg/ha   (jabuka, dunja)   ili

·         Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%   (jabuka)   ili                                  

·         Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%   (jabuka)   ili

·         Everest ili Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,3%   (jabuka).

 

Sprovođenjem ovog tretmana doprinosi se smanjenju infektivnog potencijala prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), kao i drugih gljivičnih i bakterijskih oboljenja.

 

Preporuka proizvođačima je da tretman sprovedu po suvom i mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz veći utrošak vode kako bi preparat dospeo do svih biljni delova.

 

Mumificirani plod dunje

 

Proizvođačima se pored hemijskog tretmana preporučuje i sprovođenje mehaničkih mera. One se ogledaju u sakupljanju opalog lišća i mumificiranih plodova tamo gde je to moguće, kao i svih polomljenih i zaraženih grana, njihovom iznošenju iz zasada i uništavanju.

 

16.11.2023 8:24Jabuka; DunjaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
 Jagodina
Jesenji tretman zasada jabuke
Na području delovanja RC Jagodine zasadi jabuka se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od početak opadanja lišća do faze 50% listova obezbojeno (BBCH 93-95).
 
 
 
U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena kao što su: prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), prouzrokovač bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas spp.), prouzrokovač čađave pegavosti lišća i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) i drugih patogena, proizvođačima se preporučuje da u periodu kada opadne najmanje 70% lisne mase, primene neki od registrovanih preparata na bazi bakra:
 
 - Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) u koncentraciji 0,5-0,6% ili
 - Everest (a.m.bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
 - Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili
 - Grifon (a.m.bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 3-4 l/ha.
 
Preporuka proizvođačima je da hemijski tretman sprovode po mirnom i suvom vremenu, bez vetra, u periodu kad je temperatura vazduha iznad 7°C uz utrošak veće količine vode kako bi depozit preparata dospeo do svih biljnih delova.
 
Pre hemijskog tretmana, proizvođačima se preporučuje da iz zasada uklone polomljene grane, oštećena i sasušena stabla, mumificirane plodove sa grana kao i opale plodove i lišće tamo gde je to moguće, zato što predstavljaju potencijalni izvor patogena za sledeću vegetaciju.
 
 
  Mumificirani plodovi
 
15.11.2023 13:32JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
1 - 20 Next