Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Pirot
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta

Na području delovanja RC Pirot koštičave voćne vrste se nalaze u fazi od lišće počinje opadati do 50% lišća je žuto i opalo (BBCH 93-95). Fenofaza u kojoj se biljke trenutno nalaze zavisi od vrste, sorte, lokaliteta ali i od zdravstvenog stanja same biljke. U pojedinim zasadima gde zaštita nije na vreme i adekvatno sprovedena, voćke su lošijeg zdravstvenog stanja i kod njih je lišće opalo u većoj meri (pojava prevremene defolijacije).

 

U trenutku kada sa krošnji opadne oko 70% lišća, proizvođačima se preporučuje da obave hemijski tretman bakarnim preparatima. Na ovaj način preventivno se deluje na suzbijanje zimskih formi patogena i dizinfikuju se rane koje nastaju nakon otpadanja lista. Takođe, smanjuje se infektivni potencijal za narednu sezonu, gljiva prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni) i drugih. Tretman obaviti nekim od preparata:

 • Everest (a.m. bakar hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8%
 • Cuproxat (a.m. bakar sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%
 • Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,75%
 • Nordox (a.m. bakar oksid) u koncentraciji 0,3%

Tretman obaviti po mirnom vremenu, bez padavina, kada su temperature iznad 10°C, uz utrošak veće količine vode kako bi depozit preparata dospeo do svih biljnih delova. Pored hemijskih mera zaštite neophodno je obavljanje i agrotehničkih mera-obratiti pažnju na prisustvo oblolelih biljnih delova i trulih i mumificiranih plodova koje treba ukloniti iz voćnjaka a potom ih i unuštiti.

22.10.2021 12:59Šljiva; TrešnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)Approved
 Vrbas
Zaštita uljane repice u jesenjem periodu

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazama od nicanja do faze razvoja lista ( BBCH 10-14 ).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice u kojima su sprovedene mere zaštite u poslednjoj dekadi septembra i useva iz kasnijih rokova setva koji se nalaze u početnim fazama razvoja, registruje se prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae sp.) na do 30% biljaka, odraslih jedinki buvača (Phyllotreta sp.) na do 15% biljaka i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 5% biljaka. 

buvač na listu uljane repice

lisne vaši na naličju lista uljane repice

S obzirom da toplo vreme pogoduje aktivnosti navedenih štetočina, neophodna je primena više insekticidnih tretmana u ovom periodu.  Pomeranje rokova setve uljane repice, ne utiče na smanjenje šteta od repičine lisne ose, jer je ona aktivna i na nižim temperaturama. Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima redovan pregled useva na prisustvo pomenutih štetočina i primena insekticida po postizanju pragova štetnosti:

-         U cilju suzbijanja lisnih vaši, prema EPPO standardu (PP/2/8(1)), u ovim fazama razvoja uljane repice, prag štetnosti iznosi 20% napadnutih biljaka.

-         U cilju suzbijanja repičine lisne ose, prag štetnosti je jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom.

-         U cilju suzbijanja buvača, prag štetnosti je 10% oštećene lisne mase.

Po utvrđivanju pragova štetnosti, preporučuje se primena registrovanih insekticida:

·      Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili

·      Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili

·      Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha.

 

Navedeni registrovani insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose i buvača, delovaće i na prisutne lisne vaši, koje nanose biljkama svojom ishranom direktne štete, a i vektori su fitopatogenih virusa (u našim uslovima registrovan virus žutice postrne repe (Turnip yellows virus, TuYV)).

21.10.2021 12:58Uljana repicaBuvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Repičina lisna osa (athalia rosae)Approved
 Kikinda
Jesenji tretman u zasadima koštičavih voćnih vrsta
Na području delovanja RC Kikinda koštičave voćne vrste kajsija, trešnja, breskva i šljiva u zavisnosti od biljne vrste, lokaliteta, zastupljenog sortimenta kao i primenjene agrotehnike nalaze se u fenofazi početak obezbojavanja lišća do fenofaze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 92-95).
 
Jesenji tretman ili plavo prskanje u zasadima koštičavih voćnih vrsta je značajna mera u kontroli bakterioznih i gljivičnih oboljenja. Ovim tretmanom se smanjuje infektivni potencijal patogena koji prezimljavaju na granama i na kori drveća.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje mera zaštite primenom preparata na bazi bakra koji su registrovani za tu namenu.Tretiranje se izvodi kada opadne 60-70% lisne mase u zasadima pri temperaturi od 10°C i više po tihom i mirnom vremenu bez vetra uz utrošak veće količine vode kako bi svaki deo biljke bio dobro istretiran.
 
Pored hemijskih mera u zasadima je neophodno sprovesti i mehaničke mere kao što su odstranjivanje mumificiranih plodova sa grana, orezivanje i uklanjanje polomljenih i obolelih grana koje predstavljaju mesta prezimljavanja za patogene kao što su: prouzrokovači moniloze koštičavog voća (Monilinia spp.); prouzrokovač šupljikavost lista koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophila); prouzrokovač kovrđžavosti lista breskve (Taphrina deformans); bakterioze (Pseudomonas spp.) i drugo.
 
Registrovani preparati na bazi bakra su:
 1. Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% ili
 2. Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili
 3. Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6% ili
 4. Nordox (bakar-oksid) u koncentraciji 0,3%

 

breskva                                       kajsija

 

trešnja                                           šljiva

20.10.2021 14:19Voćni zasadiŠupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)Approved
 Kragujevac
Zaštita kupusa

Na terenu RC Kragujevac kupus namenjen jesenjoj proizvodnji nalazi se u fazi od glavice dostigle 50% krajnje veličine do faze glavice dostigle 70% krajnje veličine.

velika slika

Vizuelnim pregledom zapaženo je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na  6% biljaka i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 4% biljaka.

Proizvođačima se može preporučiti obilazak površina pod kupusom i u slučaju da se registruju štetočine, izvođenje hemijskog tretmana:

Mavrik (a.m tau-fluvalinat) … 0,3 l/ha (karenca 7 dana)

ili

Scatto a.m (a.m deltametrin) … 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

20.10.2021 14:01KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) Approved
 Beograd
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta

Na području delovanja RC Beograd-Mladenovac koštičave voćne vrste (breskva, šljiva, kajsija) se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

Proizvođačima se preporučuje da u fazi 70% opale lisne mase sprovedu hemijsku zaštitu svojih zasada. Ovim tretmanom se suzbijaju prezimljujući oblici prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), bakterijskog oboljenja (Pseudomonas spp.) i drugih.

Imajući u vidu trenutnu situaciju na terenu, kod ranog sortimenta ulazak u ovu fazu se očekuje ove nedelje, pri čemu se u narednim danima prognoziraju povoljne temperature vazduha bez padavina, a što bi omogućilo nesmetano sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da obilaze zasade i da u fazi kad opadne 70% lisne mase primene neki od preparata na bazi bakra:

 • Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili
 • Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25% - 0,35% ili
 • Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6% ili neki drugi registrovani preparat.

Pored hemijskih mera zaštite potrebno je sprovesti i mehaničke mere kao što su: orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, uklanjanje mumficiranih plodova jer su to sve mesta  prezimljavanja navedenih biljnih patogena, a sve u cilju smanjenja njihovog infektivnog potencijala.

19.10.2021 11:15Breskva; Kajsija; ŠljivaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)Approved
 Sremska Mitrovica
Zaštita uljane repice

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi uljane repice se nalaze u fenofazi do 4 lista razvijeno (BBCH 09-14).

Vizelnim pregledom useva uočene su pagusenice repičine lisne ose (Athalia rosae) na 5-7% biljaka. Pri jačem napadu pagusenice ove štetočine mogu izazvati golobrst.

Vizuelnim pregledom useva u najtoplijem delu dana uočavaju se i  odrasle jedinke buvača (Phyllotreta spp.) koje pričinjavaju štetu na tek formiranim listovima uljane repice izgrizajući ih.

U usevima uljane repice su prisutne i krilate forme lisnih vaši (Aphididae) koje pored direktnih šteta koje pričinjavaju usled ishrane, mogu biti vektori fitopatogenih virusa od kojih su neki značajni za proizvodnju uljane repice.

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva uljane repice i tretman nekim od registrovanih insekticida u najtoplijem delu dana kada su štetočine najaktivnije:

 • a.m. deltametrin, preparati: Konfuzija ili Polux u količini 0,2-0,3 l/ha
 • a.m. alfa–cipermetrin, preparat Fastak 010 EC u količini 0,1 l/ ha
 • a.m. lambda cihalotrin, preparat Grom u količini 0,25 l/ha.
18.10.2021 14:26Uljana repicaBuvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Repičina lisna osa (athalia rosae)Approved
 Sremska Mitrovica
Zaštita jabuke od krvave vaši

Jabuka se na terenu  RC Sremska Mitrovica nalazi u različitim fenofazama u zavisnosti od sorte, predhodno primenjenih agro i pomotehničkih mera: od početak obezbojavanja lišća do 50% listova je obezbojeno (BBCH 92-95).

Vizuelnim pregledom u pojedinim jabučnjacima uočene su kolonije krvave vaši (Eriosoma lanigerum) na letorastima.

 

vaš na jednogodišnjoj grani

Larve ove štetočine, prisutne na mlađim biljnim delovima nakon ishrane eklodiraju u krilatog imaga koji migrira na okolna stabla.Vaš ishranom na mladim letorastima stvara povoljne uslove za nastanak rak rana. Kolonije su naročito prisutne kod sorti Zlatni Delišes i Jonagored, dok su kod sorti Greni Smit i Ajdared kolonije slabije prisutne. Deo kolonija vaši prezimljava u pukotinama kore stabla i grana, a veći deo kolonija prezimi na podzemnim organima jabuke oko korenovog  vrata.

Preporuka proizvođačima je tretman registrovanim insekticidima odmah nakon berbe jabuke a pre migracije jedinki ove štetočine na mesta prezimljavanja na vrat korena ili u druge voćnjake.

15.10.2021 10:48JabukaKrvava vaš (eriosoma lanigerum)Approved
 Smederevo
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Smederevo usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi od početka formiranja glavice do faze glavice dostigle do 50% krajnje veličine (BBCH 41-45).

 

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 15% biljaka. Takođe, vizuelnim pregledom registrovana su imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na preko 20% biljaka i lisnih vaši (Aphididae) na do 10% biljaka.

 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Za narednu nedelju se očekuje stabilizacija vremena pa je preporuka da, sa ciljem zaštite kupusa, ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovede tretman primenom insekticida:

 

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) 0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili

Scatto (a.m.deltametrin) u količini 0,3-0,5l /ha (karenca 7 dana).

14.10.2021 14:59KupusKupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Užice
Zaštita kupusa

Na području rada RC Užice, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju, se nalaze u fazi od početka formiranja glavice do glavica dostigla do 50% svoje veličine (BBCH 41-45).

Vizuelnim pregledom useva kupusa na punktu Pilatovići uočeno je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka.

Takođe, registrovano je prisustvo bele kupusne mušice (Aleurodes proletella) na do 16% biljaka.

U cilju zaštite useva kupusa od navedenih štetočina, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

- Mavrik (a.m. tau flavinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili
- Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5l /ha (karenca 7 dana).

13.10.2021 9:06KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella)Approved
 Jagodina
Zaštita kupusa
Na području delovanja RC Jagodina usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u različitim fazama razvoja glavice (BBCH 41-45).
 
 
Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetnih insekata:
 
 - larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka,
 
 - svi razvojni stadijumi bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 15% biljaka i
 
 - lisne vaši (Aphididae) na do 10% biljaka.
 
 
   Larva kupusovog moljca
 
Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve kupusa i da ukoliko utvrde prisustvo navedenih štetočina, po stabilizaciji vremenskih prilika, obave insekticidni tretman nekim od registrovanih preparata:
 
 - Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili
 
 - Scatto (a.m.deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2).
 
Proizvođačima se preporučuje da prilikom izbora preparata vode računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) za dati preparat.
12.10.2021 11:39KupusBela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Zrenjanin
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve nalaze u fazi od nicanja do četiri lista razvijeno (BBCH 09-14).

   

     Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 12% biljaka i štete nastale kao posledica ishrane pomenute štetočine. U slučaju jačeg napada i u početnim fazama razvoja useva, pagusenice mogu prouzrokovati golobrst.

 

  štete od ishrane pagusenica

Od sredine nedelje se najavljuje prestanak padavina i stabilizacija vremena, pa se proizvođačima  preporučuje da obiđu svoje useve i pregledaju na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Hemijske mere zaštite preporučuju se po postizanju praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom), nekim od registrovanih insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Fastac 10 EC  (a.m. alfacipermetrin) 0,1 l/ha

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha.

12.10.2021 10:29Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)Approved
 Kraljevo
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u različitim fazama formiranja glavice (BBCH 41-46).

 

velika slika

 

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

 

-        larve kupusovog  moljca (Plutella xylostella) na 7% biljaka,

-        jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 19% biljaka i

-        lisne vaši (Aphididae) na 6% biljaka.

 

 

 

 

velika slika                                   velika slika

 

U cilju suzbijanja pomenutih štetočina, proizvođačima jesenjeg kupusa se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida, čim vremenski uslovi to dozvole:

 

·         Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha   (7 dana karenca)   ili

·         Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha   (7 dana karenca).

11.10.2021 10:42KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Subotica
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice iz ranijih rokova setve se nalaze u fenofazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u  fenofazi od nicanja do prvi list razvijen (BBCH 09-11).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva je registrovano prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 5% biljaka i oštećenja od ishrane buvača (Phylotreta sp.) na do 5% biljaka. Preporuka proizvođačima je da po stabilizaciji vremenskih uslova pregledaju useve, i da ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica/m2 ili 10% oštećene lisne mase od ishrane odraslih jedinki buvača), primene neki od registrovanih insekticida:

-          a.m. alfa-cipermetrin ( Fastac 10 EC ) u količini 0,1 l/ha ili

-          a.m. alfa-cipermetrin ( Fastac ME ) u količini 0,2-0,l/ha ili

-          a.m. deltametrin ( Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux ) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

-          a.m. lambda-cihalotrin ( Grom ) u količini 0,2-0,25 l/ha

Nekoliko godina unazad, u regionu Subotice se registruju štete na biljkama uljane repice od kupusne muve (Delia radicum) i to u početnim fazama razvoja biljaka. Ove godine, u monitoring ove štetočine su uključene i feromonske klopke kojima se prati prisustvo i dinamika leta odraslih jedinki u usevima uljane repice.

Na feromonskim klopkama se svakodnevno registruju visoki ulovi odraslih jedinki, a vizuelnim pregledom biljaka uočena su i prva položena jaja ove štetočine na korenovom vratu. Ispiljene larve se ubušuju u koren i sprečavaju protok materija. Napadnute biljke dobijaju ljubičastu boju i suše se.

velika slika
- velika slika

Proizvođačima se preporučuje, u cilju suzbijanja odraslih jedinki kupusne muve i sprečavanja polaganja jaja, primena nekog od insekticida.

Insekticidi navedeni za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje kupusne muve.

11.10.2021 9:06Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Kupusna muva (phorbia brassicae)Approved
 Kikinda
Zaštita uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice iz ranih rokova setve (avgust- početak septembra) se nalaze u fenofazi 6-8 listova razvijeno (BBCH 16-18), dok se usevi posejani polovinom septembra meseca i kasnije, nalaze u fenofazi nicanja i formiranja prvih listova.
 
Pregledom useva uljane repice iz kasnijih rokova setve registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae)  na 3% biljaka, dok je prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) registrovano na 10% biljaka.
 
 
Prag štetnosti za useve uljane repice u fazi nicanja i formiranja prvih listova je 1 pagusenica po biljci ili 50 po metru kvadratnom.
 
Od utorka se najavljuje prestanak padavina pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled i obilazak useva i po postizanju praga štetnosti sprovođenje mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:
 • Decis 2,5 EC; Konfuzija; Polux (deltametrin) 0,2-0,3l/ha ili
 • Fastak 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1l/ha ili
 • Grom (lamba-cihalotrin)
Vizuelnim pregledom useva uljane repice iz ranijih rokova setve registrovano je prisustvo krilatih formi vaši (Aphididae) na 15% biljaka.
Lisne vaši pored direktnih šteta koje nanose biljkama značajni su i kao vektori raznih fitopatogenih virusa.
 
 
Prema EPPO standardu (PP/2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% napadnutih biljaka sa lisnim vašima kada treba sprovesti hemijske mere suzbijanja. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje vaši u usevima uljane repice, dok se prema navedenom standardu mogu koristiti insekticidi na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin i deltametrin.
11.10.2021 9:04Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Repičina lisna osa (athalia rosae)Approved
 Loznica
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Loznica usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeni do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 19 – 43).

Vizuelnim pregledom kupusa na lokaciji Drlače, uočeno je prisustvo larvi kupusovog moljca ( Plutella xylostella) na do 8% biljaka, kao i svih razvojnih stadijuma bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 12% biljaka.

Larva kupusovog moljca- Velika slika

Čim vremenski uslovi dozvole, a u cilju zaštite useva kupusa, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da obiđu useve kupusa i ako uoče prisustvo navedenih štetočina sprovedu insekticidni tretman sa nekim od preparata:

-Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili

-Scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

8.10.2021 13:55KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) Approved
 Vršac
Zaštita jabuka od krvave vaši
Berba jabuka je u regionu koji pokriva RC Vršac u toku.
 
Poslednjih nekoliko godina se u jesenjem periodu (kraj septembra-oktobar mesec) u zasadima jabuka registruje prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum). Kolonije ovih vaši se lako uočavaju zbog vunaste bele prevlake i u ovom periodu se uočavaju na izdancima iz podloga. U jesenjem periodu se formiraju krilate jedinke koje migriraju u nove zasade a masovnijoj migraciji doprinosi toplo i suvo vreme.
Ova je značajna štetočina jabuke jer sisanjem stvara rak rane na granama, deblu i korenu. Prezimljava na podzemnim organima jabuke oko korenovog vrata ali i na samom korenu. Zbog stvaranja rak rana stabla vremenom slabe i propadaju.
 
Kolonije na izdancima
 
 
Proizvođačima se preporučuje da posle berbe jabuka pregladaju zasade i obrate pažnju na izdanke i prizemni deo stabla. Ukoliko registruju prisustvo belih vunastih prevlaka preporučuje se da samo na tim delovima stabala sprovedu mere zaštite nekim od registrovanih insekticida, kako bi se sprečila migracija jedinki na podzemne organe.
8.10.2021 13:19JabukaKrvava vaš (eriosoma lanigerum)Approved
 Čačak
Zaštita kupusa

Na području RC Čačak usevi kupusa nalaze se u različitim fazama formiranja glavice (BBCH 41 – 43).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 6 % biljaka, jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 15% biljaka i lisne vaši (Aphididae) na 5% biljaka.

 

Larva kupusnog moljca Bela kupusna mušica i lisna vaš

velika slika                        velika slika

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida:

-        Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili

-        Scatto (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

7.10.2021 8:09KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Zrenjanin
Zaštita mrkve

 Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi mrkve (letnja setva) se nalaze u fazi razvoja korena, koren dostigao 30% do 50% od krajnjeg prečnika (BBCH 43-45).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi crne pegavosti lista (Alternaria dauci) na do 8% biljaka, simptomi  prouzrokovača rđe (Puccinia spp) na do 5% biljaka, kao i simptomi pepelnice lista (Erysiphe heraclei ) na do 14% biljaka.

   

       Simptom rđe                 Simptom pegavosti lista

Od utorka se najavljuje stabilizacija vremena i prestanak padavina, te se s toga proizvođačima  preporučuje da ukoliko registruju simptome navedenih patogena sprovedu hemijeske mere zaštite nekim od navedenih fungicida:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad+ difenokonazol)  u količini 1 l/ha (karenca 7 dana)  ili

Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) u količini 1 l/ha (karenca 14 dana).

 

5.10.2021 12:54MrkvaCrna pegavost mrkve (alternaria spp); Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)Approved
 Leskovac
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno do faze početak formiranja glavice (BBCH 19 - 41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo:

- larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 12% biljaka. U toku je piljenje larvi osme generacije ove štetočine.

larva plutella x.

velika slika

- prisustvo lisnih vaši kupusa (Aphididae) na do 11% biljaka

lisne vaši

velika slika

- kao i svih razvojnih stadijuma bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 21% biljaka.

Aleyrodes proletella

velika slika

U usevima kupusa koji su namenjeni za jesenju proizvodnju, za suzbijanje navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili

Scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

5.10.2021 7:43KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) Approved
 Novi Sad
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice iz ranijih rokova setve se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijenih (BBCH 14-16), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u različitim fazama nicanja.

Vizuelnim pregledom useva iz ranijih rokova setve, gde su sredinom septembra primenjene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja repičine lisne ose, registrovano je prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na do 25% biljaka. U toku je naseljevanje vaši na useve uljane repice, na kojima pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Vizuelnim pregledom useva iz kasnijih rokova setve registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 6% biljaka i pojedinačnih krilatih formi vaši na do 15% biljaka. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i po postizanju praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) primena hemijske mere zaštite nekim od registrovanjih insekticida:

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili

·        Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili

·        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha.

4.10.2021 13:19Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Repičina lisna osa (athalia rosae)Approved
1 - 20 Next