Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Zdravstveno stanje u usevima uljane repice

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 17-19).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam ), na do 50 % biljaka, uglavnom na starijim listovima.

 

simptomi suve truleži uljane repice

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registruje se i prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i lisnih vaši (Aphididae sp.),u niskoj brojnosti.

 

mala repičina pipa

 

Hemijske mere zaštite se u ovom periodu ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice i pravovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fenofazi razvoja listova, do početka bokorenja (BBCH 15-20). Usevi ozimog ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 24-25).

usev pšenice

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma, sa više lokaliteta, registrovani su simptomi bolesti mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), na do 17% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis), na do 4% biljaka, sočivaste pegavosti lista ječma, (Rhynchosporium secalis), na do 10% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), na do 14% biljaka   i rđe strnih žita (Puccinia spp.), na do 4% pregledanih biljaka. Simptomi bolesti su lokalizovani uglavnom na pojedinačnim listovima i na manjoj lisnoj površini.

simptomi mrežaste pegavosti

simptomi sive pegavosti lista pšenice

Aktivne rupe od poljskih glodara nisu registrovane, kao ni prisustvo štetnih insekata. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom strnih žita. Hemijske mere se ne preporučuju.

Polaganje jaja obične kruškine buve

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

zasad kruške

Vizuelnim pregledom zasada krušaka, registrovano je  prisustvo jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u niskom intenzitetu napada.

jaje obične kruškine buve

Zbog najavljenih visokih temperatura ( 10-15°C ), narednih dana se očekuje intenzivnije polaganje jaja i pojačana aktivnost odraslih jedinki navedene štetočine. Za sada se hemijske mere ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom obične kruškine buve.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 17-18).

Vizuelnim pregledom useva, registruju se simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam ) na do 20% biljaka, na donjim listovima. 

 

simptomi suve truleži na listu uljane repice

 

Pregledom useva uljane repice na nekoliko lokaliteta nije uočeno prisustvo lisnih vaši i cikada.

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi početka bokorenja, drugo stablo vidljivo (BBCH 21-22).

usev ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma, na nekoliko lokaliteta, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), na do 7% biljaka.

simptomi mrežaste pegavosti lista ječma

Prisustvo simptoma drugih bolesti lista ječma, nije uočeno. Takođe, u usevima nije registrovano ni prisustvo štetnih insekata.

Prisustvo poljskih glodara u visokoj kategoriji brojnosti se registruje na površinama na kojima nije sprovedena akcija suzbijanja ovih štetočina po preporukama koje je RC Vrbas u proteklom periodu davao.

Proizvođačima se preporučuje kontinuiran pregled useva ječma i primena registrovanih rodenticida, kada se utvrdi brojnost na nivou pragova štetnosti (10-50 aktivnih rupa za poljskog miša, Apodemus spp. i 10-500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu, Microtus arvalis).

 RC Vrbas nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ječma.

Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fenofazi razvoja listova, dva do tri lista razvijena (BBCH 12-13).

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovani su simptomi bolesti lista, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na  do 10% biljaka, pepelnice žita (Erisyphae gramminis) na 3-5 % biljaka i rđe pšenice (Puccinia spp.), na do 6 % biljaka.

simptomi sive pegavosti lista pšenice

Simptom rđe na listu

uredospore, Puccinia spp. sa lista pšenice

U usevima pšenice, nije registrovano prisustvo štetočina, lisnih vaši (Aphididae) kao ni cikade Psamotetix alienus.

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na parcelama gde nisu sprovedene akcije suzbijanja poljskih glodara, registruju se aktivne rupe, na nivou praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa za poljskog miša, Apodemus spp. i 10-500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu, Microtus arvalis ).

Proizvođačima se preporučuje kontinuiran pregled useva strnih žita i primena registrovanih rodenticida, kada se utvrdi brojnost na nivou navedenih pragova štetnosti.

RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja strnih žita. 

Simptomi suve truleži u usevima uljane repice

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 17-19).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na do 20% biljaka, uglavnom na donjim listovima.

 

 

simptomi suve truleži na uljanoj repici

 

Hemijske mere se u ovom periodu ne preporučuju, jer nije postignut prag štetnosti (35-40% zaraženih biljaka), a RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

 

Zdravstveno stanje useva ječma u regionu Vrbasa

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi razvoja listova, 3 do 4 lista razvijeno (BBCH 34-14).

usev ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 30% biljaka, dok se simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis), rđe ječma (Puccinia hordei) i simptomi sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) za sada ne uočavaju.

simptomi mrežaste pegavosti lista ječma

Takođe, registrovano  je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), na do 80% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno.

prisustvo lisnih vaši na ječmu

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) se registruje u još uvek niskoj kategoriji brojnosti kada je neophodno pristupiti početku njihovog uništavanja, da ne bi došlo do prenamnožavanja.

rupe od poljskih glodara

RC Vrbas je o poljskim glodarima u usevima napisao prilog (vidi prilog od 5.10.2023.) i upozorio na opasnost od njihovog naseljavanja i ugrožavanja ozimih useva.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje stalni pregled posejanih useva i primena mera zaštite od glodara ukoliko se njihova brojnost kreće od niske kategorije (10-500 rupa po hektaru za poljsku voluharicu i 10-50 rupa za poljskog miša).

S obzirom da su lisne vaši i cikade prenosioci opasnih i destruktivnih virusa (virusa iz grupe žute patuljavosti ječma, virusa kržljavosti pšenice), poljoprivredni proizvođači koji nisu izvršili insekticidni tretman, treba da pregledaju svoje useve i primene hemijske mere zaštite po preporuci registrovanim insekticidima (vidi preporuku od 23.10.2023.)

Hemijske mere za bolesti lista ječma se u ovom periodu ne preporučuju.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Prisustvo krvave vaši u zasadima jabuke

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi jabuke se nalaze u fazi početka mirovanja, lišće počinje da gubi boju (BBCH 92).

 

Vizuelnim pregledom, u pojedinim zasadima jabuke, registrovano je prisustvo krvave vaši ( Eryosoma lanigerum ).

 

kolonije krvave vaši

 

Krvava vaši prezimljava u kolonijama na korenu ili ispod kore na deblu ili glavnim granama jabuke. Odrasle jedinke su duge do 2 mm, crvenkasto braon boje, prekrivene belim sekretom od vunaste navlake, koji se stvara u specijalizovanim žlezdama. Razmnožavaju se cele godine, bez smene domaćina, aseksualno-partenogenetskim putem, iz neoplođene jajne ćelije. Toplo i suvo vreme pogoduje njihovom razvoju. U proleće se beskrilne jedinke kreću uz stablo, pazuhe listova, završnim izdancima, a kasnije prelaze u krilate forme. Krvava vaš ima 10-12 generacija godišnje. Svojom ishranom larve, sisajući sokove biljaka, mogu izazvati deformacije i cepanja kore stabla, a na mestima ishrane javljaju se rak-rane zbog jedinjenja koja luče u pljuvačnim žlezdama koja su toksična za jabuku.

 

Ukoliko se uoče kolonije krvave vaši u zasadu suzbijanje se može sprovesti tretiranjem korenovog vrata i izdanka registrovanim insekticidima u jesenjem i ranoprolećnom periodu kao i tokom vegetacije.

Na početku formiranja kolonija preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida: Teppeki/Afinito(flonikamid) u količini 0,14 kg/ha iili Movento 100 SC/Malaga (spirotetramat) u koncentraciji 0,15%.

Opasnost od poljskih glodara na području delovanja RC Vrbas

Na području delovanja RC Vrbas vizuelnim pregledom useva soje, kukuruza, šećerne repe kao i novoposejanih useva uljane repice, lucerke, i voćnih zasada, registrovana je povećana aktivnost poljskih glodara: poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

Na većini lokaliteta, brojnost ovih štetočina za sada je na nivou I i II kategorije brojnosti, osim na lucerištima gde su aktivne rupe registrovane u III kategoriji.

 

Poljski miš na lucerištu

 

Nekoliko faktora uslovljava povećanu brojnost ove grupe štetočina, a od najveće važnosti su: klimatski uslovi, stanište i izvori hrane. Imajući u vidu uslove u kojima se odvija prozvodnja, toplo vreme vreme sa deficitom padavina, uz obilje hrane koja se nalazi na parcelama kod kojih se odvija žetva ili se ona očekuje u narednom periodu (usevi soje, kukuruza, šećerne repe) kao i na parcelama pod samoniklom uljanom repicom, lucerkom može se očekivati brzi porast populacije poljskih glodara i opasnost od njihovog prenamnoženja.

 

Sa ovih žarišta glodari migriraju na novoposejane useve uljane repice, ozime pšenice i ječma, gde se pr­vo hra­ne po­se­ja­nim i kli­ja­lim se­me­nom, a ka­sni­je na­kon ni­ca­nja use­va na­sta­vlja­ju svo­ju ak­tiv­nost ošte­ću­ju­ći nad­zem­ne i pod­zem­ne de­lo­ve iz­ni­klih bi­lja­ka, stva­ra­ju­ći ta­ko­zva­na pra­zna me­sta bez use­va - „oaze“. Značajne štete u jesenjem delu sezone mogu nastati i u voćnjacima, naročito mladim zasadima i rasadnicima, gde oštećenja od glodara dovode do slabljenja i sušenja stabala.


U cilju smanjenja šteta i gubitaka prinosa od štetnih glodara, potrebno je primeniti sve raspoložive preventivne i direktne mere zaštite. Kao preventivne mere, posebno se ističe zaoravanje žetvenih ostataka, izbegavanje redukovane obrade, preoravanje utrina, zaparloženih površina i briga o prirodnim neprijateljima glodara, pticama. Direktne mere podrazumevaju njihovo hemijsko suzbijanje, primenom registrovanih rodenticida.

 

Suzbijanje poljskih glodara streba da se sprovodi sveobuhvatno, blagovremeno i organizovano, ne čekajući da dođe do njihovog prenamnoženja.

 

Na našem regionu, trenutno je aktuelna zaštita poljskih glodara u lucerištima, novoposejanim usevima uljane repice, parcelama gde se planira setva pšenice i ječma, kao i u voćnim zasadima, o čemu detaljnije proizvođači mogu pogledati na linku.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima