Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Zdravstveno stanje uljane repice
Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetima Vrbas i Lipar, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 5-6 razvijenih listova (BBCH 15-16).
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice, Phoma lingam, na najstarijem lišću, na 20-25% biljaka. Simptomi nisu uočeni na mlađim listovima i na stablu.
RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.
 
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi početka bokorenja (BBCH 21), dok se usevi ozimih ječmova nalaze u fazi do 4 razvijena stabla (BBCH 24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu registrovani simptomi bolesti, dok se u usevima ječma i dalje registruju samo početni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i to uglavnom na donjim listovima na do 60% biljaka.

U usevima pšenice i ječma, nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) kao ni cikada, (Cicadelidae).

RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja strnih žita. 

 
 
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, nalaze u fenofazama do 5 razvijenih listova (BBCH 15), dok se usevi ozimih ječmova iz ranijih rokova setve nalaze u fazi do 3 razvijena stabla (BBCH 23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu registrovani simptomi bolesti, dok se u usevima ječma registruju početni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, na do 65% biljaka i simptomi rđe ječma, Puccinia hordei, na do 5% pregledanih biljaka.

RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja strnih žita. 

 

simptomi mrežaste pegavosti na ječmu

simptom rđe na ječmu

usev ječma

Krvava vaš na jabukama

Vizuelnim pregledom mlađih i starijih zasada jabuke na području RC Vrbas, registrovano je prisustvo  krvave vaši, Eriosoma lanigerum, na značajnom broju stabala i izdanaka.

Krvava vaš je prvenstveno štetočina jabuke, a može se naći i u zasadima kruške i dunje. Deo populacije krvave vaši prezimljava u mlađim larvenim stupnjevima oko korenovog vrata i u pukotinama kore drveta, a veći deo populacije prezimi na podzemnim organima. Beskrilne ženke su crvenkaste boje, na zadnjem delu prekrivene gustom voštano-vunastom prevlakom. U proleće, sa kretanjem vegetacije, beskrilne larve se kreću ka gornjim delovima biljke  da bi našle novo mesto za naseljavanje i stvaranje novih kolonija i tako dalje prelaze na grane (posebno one koje su oštećene od oštre rezidbe). Krilate forme se javljaju u letnjim mesecima i prelaze na nova stabla. Krvava vaš može da razvije 10-12 generacija na godišnjem nivou.

Direktne štete pravi tako što se vaši hrane sisajući biljne sokove na korenu, stablu, granama, izbojcima, usled čega dolazi do hipertrofije tkiva i stvaranja rak-rana, na kojima se često naseljavaju paraziti.  Zaraženi mladari se deformišu, imaju slab porast i suše se, dok su plodovi pokriveni pepeljastom navlakom od izlučevina krvave vaši. Prenamnožavanje ove štetočine može prouzrokovati zaustavljanje u porastu i propadanje infestiranih stabala.

Za preventivno delovanje i sprečavanje krvave vaši da se prenamnožava, prilikom podizanja zasada treba obratiti pažnju na izbor sorti i podloga jabuke (koristiti manje bujne sorte), izbegavati vlažnije terene i izbegavati oštru rezidbu.

Posle opadanja lišća se preporučuje u sklopu redovne jesenje zaštite tretiranje mineralnim uljima. Tada su kolonije najbrojnije i skoncentrisane su pri zemlji, u osnovi korena.

kolonije krvave vaši u prizemnom delu stabla

kolonije vaši na izdanku

larve krvave vaši

Zdravstveno stanje kukuruza u regionu Vrbasa

Regionalnii centar Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja AP Vojvodine u Vrbasu je izvršio vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu na 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnih grupa zrenja.

U cilju utvrđivanja prisustva oštećenja na klipu kukuruza od insekata (kukuruzni plamenac, Ostrinia nubilalis i pamukova sovica, Helicoverpa armigera) i simptoma prisustva fitopatogenih gljiva (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.), izvršen je pregled 20 različitih hibrida kukuruza na 12 lokaliteta: Bečej, Crvenka, Kucura, Kula, Lipar, Ravno Selo, Ruski Krstur, Savino Selo, Srbobran, Turija, Vrbas, Zmajevo.

Gljive koje pripadaju rodovima Fusarium, Aspergillus, Penicillium, imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu uzrgoziti zdravstvenu bezbednost kukuruza.

Fusarium spp: Napada sve delove kukuruza. Simptomi se uočavaju u unutrašnjosti stabla, koji dobija sunđerastu konzistenciju, ružičaste je boje, dok je na klipovima prisutna micelija na vrhu klipa ili u sredini(slepljena komušinom). U zavisnosti od vrste gljive iz roda Fusarium, boja micelije je bela ili ružičasta.

Penicillium spp: Najčešće su zaražena zrna na vrhu klipa, a zrna između redova su obuhvaćena zelenkasto-plavičastom, paučinastom micelijom.

Aspergillus spp: Direktne štete u polju su male, jer je na klipu zaraženo manji broj zrna. Micelija ove gljive je žuto-zelene boje. Na neadekvatno uskladištenim klipovima ili zrnu, uz povišenu vlagu zrna i više temperature, dolazi do širenja gljive i nastanka indirektnih šteta usled sinteze aflatoksina.

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

Procenat oštećenih klipova

klipovi bez simptoma

12-84%

klipovi sa oštećenjima od insekata

6-42%

klipovi sa simptomima Fusarium sp.

6-24%

klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

1-2%

klipovi sa simptomima Penicillium sp.

1-5%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.

1-4%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  

2-40%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Penicilium sp.

1%

klipovi sa simptomima Fusarium sp.+ Aspergillus sp

1-2%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.+ Fusarium sp.

1-2%

klipovi sa simptomima Penicillium sp.+insekti

1-2%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.+insekti

2%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Penicilium sp.

2-7%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Cladosporium sp.

2-6%

 

Na osnovu analiza kukuruza na prisustvo mikotoksina, kod hibrida ranije grupe zrenja, na području RC Vrbas (lokaliteti Vrbas, Savino Selo, Kula, Srbobran i Zmajevo ), registrovano je da je prisustvo analiziranih mikotoksina daleko ispod zakonom dozvoljenih vrednosti, tj.  kvalitet kukuruza u 2020. godini nije ugrožen usled prisustva oštećenja prouzrokovanih štetnim organizmima.  

 
 
 
Preporučuje se proizvođačima kukuruza i skladištarima da prilagode mašine za berbu kako bi se zrno što manje oštetilo, a u silose unositi samo zdravo i neoštećeno zrno, odgovarajuće vlage.
Štetne stenice na području RC Vrbas

Na području delovanja RC Vrbas, u pojedinim  zasadima oraha i u usevima paprike, paradajza, krastavaca i krompira, gde se sprovode intenzivne mere zaštite, kao i  u mnogim baštama i okućnicama, registrovane su odrasle jedinke i larve braon mramoraste stenice, Halyomorpha halys i zelene povrtne stenice, Nezara viridula, u niskom intenzitetu napada.

Obe vrste prezimljavaju u stadijumu odrasle jedinke. Vrlo su polifagne, dobri su letači, hrane se nadzemnim delovima na gotovo svim voćnim, povrtarskim i ratarskim usevima. Ženke  polažu buretasta jaja na naličje listova, u gomilicama, a larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva.  Štete od obe vrste prouzrokuju i larve i odrasle jedinke, sisajući biljno tkivo i ubrizgavajući probavne enzime, što dovodi do stvaranja nekrotičnih pega i  gubitka boje, kao i do deformacije plodova. Indirektne štete nastaju kada se  tokom ishrane, na mestima uboda i povreda, prenesu fitopatogene gljive ili bakterije, koje mogu prouzrokovati bolesti plodova, a plodovi kao takvi, postaju tehnološki neupotrebljivi.

Mere kontrole obuhvataju, pre svega, nepesticidne mere borbe, kao što su:

-          Redovan monitoring i vizuelni pregledi biljaka

-          Hemijsko tretiranje lovnih biljaka (leguminoze u proleće, krstašice u jesen) radi sprečavanja migracije na glavni usev

-          Korišćenje zaštitnih entomoloških mreža

-          Metoda otresanja larvi i odraslih jedinki sa biljnih organa i njihovo mehaničko uništavanje

      Hemijsko suzbijanje ovih stenica je otežano, jer napadaju plodove u tehnološkoj zrelosti,  kada je primena insekticida ograničena zbog poštovanja karence.

 
 
odrasla jedinka braon mramorasta stenica
 
 
 
Larve cikade Scaphoideus titanus prisutne na vinovoj lozi
Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Liparu, vizuelnim pregledom zasada vinove loze, koja se nalazi u fazi kraj cvetanja i početak formiranja plodova (BBCH 69-71), na naličju listova, registrovane su larve cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada 2.
Cikada Scaphoideus titanus je vektor virusa fitoplazme Flavescens doree (FD) i prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.
Za sada se ne preporučuju hemijske mere, jer je cikada infektivna u trećem larvenom stupnju.
RC Vrbas nastavlja sa monitoringom ove cikade i na vreme će dati preporuku za tretman.
 
Beli drvotačac u zasadu oraha

Na lokalitetu Vrbas, u zasadu oraha starom dve godine, registrovane su larve belog drvotočca (Zeuzera pyrina) u mladarima i stablima.

 

 

zasad oraha

 

Beli drvotočac je polifagna štetočina voćarskih zasada (najčešće napada jabuku, krušku, dunju i orah). Razvija jednu generaciju za dve do tri godine. Beli drvotočac ima izražen polni dimorfizam kod odraslih jedinki (mužjaci su manji od ženki). Jaja su veličine oko 1 mm, ovalna, žute boje i jedna ženka može položiti i nekoliko stotina jaja. Štetu nanose larve na granama i deblu, kao i na mladim izdancima. Larve se posle piljenja prvo zavlače u koru stabla, a nakon toga se ubušuju u grane i stabla gde prave uspravni hodnik. Posle drugog prezimljavanja, larva se povlači prema izlazu, gde se ulutkava, a kasnije tokom leta izlazi imago. Njihovo prisustvo se prepoznaje po izmetu, koji izbacuju pri ulaznom otvoru. Napadnute grane su kondiciono slabe i krte, a usled jačeg vetra dolazi do njihovog pucanja i lomljenja.

 

larva belog drvotočca

 

Mere kontrole:

* Fitosanitarna kontrola proizvodnje i uvoza sadnog materijala

* Vizuelni pregledi na prisustvo jaja i napadnutih lastara, koji se mehanički uklanjaju  i spaljuju

* Hemijske mere zaštite su otežane zbog skrivenog načina života larvi

* U vreme leta leptira (noćni leptir, prati se putem svetlosnih lovnih lampi), premazivanje debla i prskanje krošnje insekticidima iz grupe piretroida

*  Uklanjanje infestiranih grančica

* U trećoj kalendarskoj godini, rano u proleće, premazivanje debla kontaktnim insekticidima kako bi se sprečilo ubušivanje larvi.

Mere kontrole rutave bube u voćnjacima

Na području delovanja RC Vrbas u zasadima jabuke, šljive, kao i  na cvetovima maslačka, registrovana je pojava rutave bube (Tropinota hirta).

Ova polifagna štetočina oštećuje cvetove, hraneći se prašnicima, tučkom i kruničnim listićima. U početku se hrane na cvetovima maslačka, a potom odlaze na cvetove raznih voćnih vrsta (jabuka, kruška, višnja, trešnja, šljiva…).

U cilju kontrole i suzbijanja ove štetočine, hemijske mere se ne preporučuju zbog prisustva pčela i drugih polinatora na cvetovima, te su opravdane jedino mehaničke mere zaštite.

Preporuka proizvođačima voća, naročito onima koji imaju mlade zasade, je da pregledaju svoje voćnjake u najtoplijem delu dana, naročito na obodnim delovima parcela  i ukoliko uoče rutavu bubu sprovedu mere njenog mehaničkog izlovljavanja.

U voćnjacima treba postaviti lovne posude plave ili bele boje napunjene vodom uz dodatak negro bombona ili nekog voćnog sirupa. Lovne posude treba u što većem broju postaviti po obodu, a manji broj rasporediti i po unutrašnjosti parcele. Posude se mogu postaviti na zemlju ili u krošnju drveta.  Sadržaj u lovnim posudama treba redovno menjati. U voćnjacima ne treba suzbijati korove koji cvetaju, u prvom redu maslačak, kako bi se smanjila aktivnost rutave bube na cvetovima voća.

 velika slika

velika slika

Šljivine ose

Na području RC Vrbas, šljive se nalaze u fenofazi od početka do punog cvetanja (61-65 BBCH).

 

 

Na lokalitetu Vrbas, na lepljivim klopkama postavljenim  u zasade šljiva, registruje se ulov imaga crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

 

 

Šljivine ose

Mere zaštite šljiva od ovih štetočina se sprovode u fazi precvetavanja, kada pčele i drugi polinatori nisu više prisutni u voćnjacima.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem faza razvoja šljiva i prisustva šljivinih osa u voćnjacima i signaliziraće pravo vreme za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima