Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Bačka Topola.
Zdravstveno stanje uljane repice
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice nalaze se u fazi: od 9 i više listova razvijeno do početka razvoja stabla (BBCH 19-21). Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (prouzrokovač Phoma lingam), na  5-7% pregledanih biljaka, u vidu pojedinačnih pega na starijem lišću. Prisustvo štetočina nije registrovano.
 
 

Preporuka za proizvođače: Mere zaštite u usevima uljane repice se ne preporučuju.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma nalaze se u fazi 6 do 9 i više stabaoca vidljivo (BBCH 26-29).

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista  ječma  (prouzrokovač Pyrenophora teres)  na 23-45% biljaka i simptoma pepelnice (prouzrokovač Erisyphe graminisna 6-23%  biljaka.

 

 

Simptomi mrežaste pegavosti i pepelnice

 

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi 3 do 4 stabla vidljivo (BBCH 23-24). Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo simptoma  rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) na 6% biljaka (kao pojedinačne pustule), simptoma pepelnice  (prouzrokovač Erisyphe graminis na 25%  biljaka kao  i simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici) na 6-9 % biljaka.

 

 

Simptom pepelnice  Simptom sive pegavosti lista

 

Simptom rđe

 

 

Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati mere suzbijanja.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma nalaze se u fazi 5-7 stabaoca vidljivo (BBCH 25-27). Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma  (prouzrokovač Pyrenophora teres)  na 19-37% biljaka i simptoma pepelnice (prouzrokovač Erisyphe graminisna 1-15% pregledanih biljaka.

 

Simptom mrežaste pegavosti ječma

 

 

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi 3 lista razvijeno do početnih faza bokorenja ( BBCH 13-23) Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo prouzrokovača rđe ( Puccinia spp. ) na 5% biljaka (kao pojedinačne pustule), kao i simptomi pepelnice  (prouzrokovač Erisyphe graminis na 19% pregledanih biljaka kod osetljivog sortimenta, sorta Katarina, faza razvoja:3 stablo vidljivo .

 Na ostalim pregledanim usevima ozime pšenice nismo uočili simptome prouzrokovača biljnih bolesti na lisnoj masi.  

 

   

 

Simptom pepelnice                 Simptom rđa spp.

 

Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati mere suzbijanja.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimog ječma
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma nalaze se u fazi 3-5 stabaoca vidljivo ( BBCH 23-25). Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma  ( prouzrokovač Pyrenophora teresna 10-22% biljaka i simptoma pepelnice ( prouzrokovač Erisyphe graminis) na 1-7% pregledanih biljaka.
 
   
 
 
Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati mere suzbijanja.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.
Štetočine uljane repice (buvači, Phyllotreta spp.)
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice iz prvih rokova setve ( poslednja dekada avgusta) nalaze se u fazi nicanja ( BBCH 08-10).Na površinama gde je prisutna samonikla uljana repica registrovana je pojava buvača ( Phyllotreta spp.)
 
 

Značajne štete od buvača nastaju pri povoljnim vremenskim prilikama , u uslovima tople i suve jeseni.Štete se ogledaju u usporavanju rasta biljaka i povećanja osetljivosti na izmrzavanje.Najače napadnuti usevi su oni u blizini  prošlogodišnjih useva uljane repice. Hladno vreme i duži kišni period nepovoljno deluju na ovu štetočinu.

 

Preporuka za proizvođače: u narednom periodu neophodno je vršiti kontinuirane  preglede useva uljane repice na prisustvo ove štetočine.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
Monitoring druge generacije kukuruznog plamenca
RC Bačka Topola vrši monitoring prisustva jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u merkantilnom i semenskom kukuruzu. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:
 

Hibrid/lokalitet

% biljaka sa položenim jajnim leglima

 

Faza razvoja

21.7.

17.7.

19.7.

21.7.

AS 334, Gornja Rogatica

0

0

0

BBCH 67

AS 507, Gornja Rogatica

0

0,6

1

BBCH 67

AS 603, Gornja Rogatica

0,6

1

1

BBCH 67

AS 72, Gornja Rogatica

0

0

0

BBCH 67

Kolumbaris, Zobnatica (semenski kukuruz u navodnjavanju)

0,3

0,6

0,6

BBCH 67

 
 
Preporuka za proizvođače: u predstojećem periodu očekuje se intenzivno polaganje jaja kukuruznog plamenca, te je neophodno kontinuirano pregledati useve. Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i po postizanju praga štetnosti signaliziraće vreme za hemijski tretman.
            
 
Monitoring druge generacije kukuruznog plamenca
Usevi kukuruza na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: cvetanja, polinizacije ( BBCH 6.). Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
 
Hibrid/lokalitet
%biljaka sa položenim j.leglima
Faza razvoja
BBCH skala
AS 334, Gornja Rogatica
0
67
AS 507, G.Rogatica
0
67
AS 603, G.Rogatica
0,6%
65
AS 72, G.Rogatica
0
65
Kolumbaris, semenski kukuruz,Zobnatica
0,3%
63
 
 
Preporuka za proizvođače: u predstojećem periodu očekuje se intenzivno polaganje jaja kukuruznog plamenca , te je neophodno kontinuirano pregledati useve . Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i po postizanju praga štetnosti signaliziraće vreme za hemijski tretman.
 
Pojava cikade Matcalfa pruinosa
U zasadu šljive (lokalitet Bačka Topola),registrovana je pojava cikade Metcalfa pruinosa.
 
 
Velika slika                            Velika slika
 
M.pruinosa je izrazit polifag. Napada brojne vrste šumskog I ukrasnog drveća, voće I vinovu lozu ali I neke zeljaste biljke. Ima jednu generaciju godišnje.
 
Štete na biljkama domaćinima prave larve I odrasle jedinke. Hrane se sišući sokove na granama, lišću i mladim izbojcima biljaka ( voćnih vrsta, vinove loze, ukrasnog bilja). Obilno luče mednu rosu na kojoj se nastanjuju  gljive čađavice , što u mnogome smanjuje tržišnu vrednost zahvaćenih plodova.
Cercospora beticola
Usevi šećerne repe na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi razvića korena ( BBCH 4.). Vizuelnim pregledima na lokalitetu Lovćenac, utvrđeno je povećanje brojnosti biljaka sa simptomima  od Cercospora beticola (prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe).
 

R.br.

Sorta

%biljaka sa pegama

1

Tibor

11

2

Pirana

6

 
Preporuka za proizvođače: intenzivirati pregled parcela šećerne repe kojima će se utvrditi prisustvo simptoma i procenat biljaka sa pegama. Suzbijanje uraditi po dostizanju epidemijskog praga: 50% biljaka makar sa jednom pegom.
 
Cercospora beticola
Usevi šećerne repe na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi razvića korena ( BBCH 4.).
 U tabeli je dat prikaz % biljaka sa simptomima od Cercospora beticola (prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe) na osnovu vizuelnih pregleda (16.6) različitih sorti na lokalitetu Lovćenac.
 

R.br.

Sorta

%biljaka sa pegama

1

Western

2

2

Melrose

3

3

Franceska

1

4

Grandiosa

2

5

Tibor

7

6

Pirana

2

7

Eduarda

2

8

Leopolda

0

 
Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati hemijske mere suzbijanja. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog patogena, na osnovu čega će biti dat blagovremen signal za suzbijanje.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima