Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Bačka Topola.
Leskina grinja (Phytoptus avellanae)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi leske se nalaze u fenofazi pucanja lisnih pupoljaka.

 

Vizuelnim pregledima zasada leske registrovani su pupoljci infestirani leskinom grinjom (Phytoptus avellanae). Mikroskopskim pregledima, u deformisanim pupoljcima,  utvrđeno je prisustvo ovog štetnog organizma.

 

 

Zaraženi pupoljci leske   Pupoljak sa larvama leskine grinje

 

Leskina grinja (Phytoptus avellanae) formira  svoje kolonije u pupoljcima, gde se hrane i razvijaju. Deformisani pupoljci, koji su nabubreli, uočavaju se kao krupniji ili rascvetali u odnosu na zdrave, što je posledica fiziološkog odgovora biljaka na aktivnost grinja. Inficirani pupoljci se dalje ne razvijaju, ne formiraju listove ili se iz njih razvijaju deformisani listovi koji se suše i opadaju, što može značajno uticati na prinos.

 

Zaštita leske od ovog štetnog organizma može se obaviti mehanički i primenom hemijskih mera zaštite. Mehanička zaštita se obavlja odstranjivanjem infestiranih, nabubrelih pupoljaka tokom zime i ranog proleća, pre nego što se pupoljci otvore i grinje migriraju u nove pupoljke. Odstranjeni pupoljci se uklanjaju i spaljuju.

Nedostaci mehaničke zaštite su da je teško izvodljiva u velikim zasadima i kod visokog nivoa infestacije, te i da  zahteva puno vremena.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, već nakon migracije grinje na zdrave biljne delove, o čemu će RC Bačka Topola izvestiti na ovom Portalu.

Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma nalaze se u različitim  fazama bokorenja (BBCH 25-28), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erisyphae gramminis), mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)  i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis).

U odnosu na predhodne vizuelne preglede  uočeno je značajno povećanje  nivoa simptoma pepelnice žita.

          

Simptom mrežaste pegavosti      Simptom pepelnice

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljka sa simptomima mrežaste  pegavosti lista ječma

%biljka sa simptomima pepelnice žita

%biljka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma 

Stara Moravica

BBCH 25

16

22

0

Bačka Topola

BBCH 28

23

14

0

Zobnatica

BBCH 26

27

65

0

Lovćenac

BBCH 28

25

2

1

 

Kao posledica delovanja niskih temperatura u periodu od 11.2. do 16.2.2021.godine došlo je do sušenja i propadanja dela lisne mase biljaka ozimog ječma  na pojedinim parcelama.

Velika slika

Intenzitet oštećenja biljaka ozimog ječma od niskih  temperatura zavisi od:

·         vremena setve

·         dubine setve,

·         osnovnog đubrenja NPK hranivima,

·         stepena tolerantnosti sorte na izmrzavanje(genetski uslovljena otpornost sorte).

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih pšenica se nalaze u različitim  fazama bokorenja (BBCH 23-24), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Pšenica, BBCH 24

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma  pepelnice žita (Erisyphae gramminis) i rđe (Puccinia spp.). Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) tokom ove nedelje nisu registrovani, za razliku od predhodnih pregleda. Simptomi ovog patogena nalazili su se na donjim listovima koji su se osušili usled delovanja niskih temperatura u periodu od 11.2. do 16.2.2021.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

% biljka sa simptomima rđe

% biljka sa simptomima pepelnice

Stara Moravica

BBCH 24

0

1

Bačka Topola

BBCH 24

0

2

Lovćenac

BBCH 24

1

2

 

 

Simptom pepelnice       Simptomi rđe

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka sorte Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđeno je dozrelost od 13,50%.

 

 

Velika slika                            Velika slika

 

Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija, u 29 nije bilo formiranih askospora, u 16 je do 25% formiranih askospora, u 4 je od 26% do 50% formiranih askospora, a u 1 je od 51 do 75% formiranih askospora.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Prisustvo repičinih pipa u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u  fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Faza razvoja uljane repice

U usevima uljane repice postavljene su žute lovne posude (Merikovi sudovi) za praćenje pojave i brojnosti imaga repičinih pipa, male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice, kao i u lovnim posudama, registrovano je prisustvo pojedinačnih imaga velike  repičine pipe i povećanje brojnosti imaga male repičine pipe.

Repičine pipe

Porast temperature najavljen za naredni period, značajno će uticati na povećanu aktivnost navedenih štetočina.  

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora  (dozrelost  od  6,50%).

 

 

Velika slika                             Velika slika

 

Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija, u 39 nije bilo formiranih askospora, u 9 je do 25% formiranih askospora i u 2 je od 25% do 50% formiranih askospora.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih pšenica nalaze se u različitim  fazama bokorenja (BBCH 22-23), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta. Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

%biljka sa simptomima pepelnice

Stara Moravica

BBCH 23

2

1

Bačka Topola

BBCH 23

1

1

Lovćenac

BBCH 23

1

0

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice nije utvrđeno prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma se nalaze u različitim  fazama bokorenja (BBCH 24-26), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i

pepelnice žita (Erysiphae graminis). 

Rezultati vizuelnih pregleda useva su prikazani u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

% biljaka sa simptomima mrežaste  pegavosti lista ječma

% biljaka sa simptomima pepelnice

Stara Moravica

BBCH 24

12

3

Bačka Topola

BBCH 25

22

8

Zobnatica

BBCH 25

25

29

Lovćenac

BBCH 26

26

1

 

Mrežasta pegavost lista je značajna bolest ječma i javlja se svake godine u slabijem ili jačem intenzitetu. Uočen visok nivo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma nalaže dalje kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja ječma  radi pravovremenog signaliziranja primene hemijskih mera zaštite.

       

Simptomi mrežaste pegavosti  Simptomi pepelnice

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava male repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).U usevima uljane repice postavljene su žute lovne posude (Merikovi sudovi) za praćenje pojave i brojnosti imaga repičinih pipa (Ceutorhynchus pallidactylus,Ceutorhynchus napi).

Velika slika

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice , kao i u lovnim posudama, registrovano je prisustvo pojedinačnih imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

Imaga male repičine pipe

Izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja i migracija na useve uljane repice, posledica je porasta temperature predhodnih dana.

Pojava ove štetočine u većoj  brojnosi, prognozira  se narednih dana, sa najavom toplijeg vremena.Početak polaganja jaja male repičine pipe se još ne očekuje.

Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi: 9 i više listova razvijeno (BBCH 19). Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na do 35% pregledanih biljaka.

       

Faza razvoja uljane repice     Simptom suve truleži

Simptomi u vidu pega prljavo bele boje, okruglog do nepravilnog oblika, u okviru kojih se zapažaju  sitna crna telašca gljive – piknidi, trenutno se uočavaju  na najstarijem lišću. Piknospore koje se formiraju u okviru  piknida, kišnim kapima se raznose unutar useva i doprinose širenju bolesti. Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj, simptomi se mogu javiti na korenu, korenovom vratu,stabljici (u osnovi stabljike ili na mestu gde je list pričvršće za stabljiku) i mahunama.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima