Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 ‭(Hidden)‬ PreporukeRCNoviSad

Post
Štetni organizmi
Usev/zasad
There are no items to show in this view of the "PreporukeRCNoviSad" discussion board.
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Novi Sad usevi pšenice se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od jedan do tri lista razvijeno (BBCH 10 – 13). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice na više lokaliteta, nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Na lokalitetu Kać, registrovano je prisustvo beskrilnih formi vaši u indeksu napada 0,75. S obzirom na male brojnosti ovih štetočina hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Prilikom pregleda useva pšenice, registrovano je prisustvo pojedinačnih rupa od poljskih glodara. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela radi utrvđivanja broja aktivnih rupa. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru potrebno je izršiti njihovo suzbijanje primenom registrovanih rodenticidnih mamka. Nakon stavljanja mamaka, rupe obavezno zatvoriti kako ne bi došlo do trovanja divljači. 

RC Novi Sad nastavlja praćenje zdravstvenog stanja pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ozimog ječma, u zavisnosti od roka setve, malaze se u fazi od prvi list razvijen do početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 10 – 21).

Vizuelnim pregledom ječma iz ranijih rokova setve registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 12% biljaka i ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo cygni) na 3% biljaka.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvnog stanja ozimog ječma.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Vizuelnim pregledom krušika na lokolitetu Neštin, registrovano je prisustvo prezimljujuće forme odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Prezimljujući imago C. pyri

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma: letnje forme su svetlije i manjih dimenzija, dok su zimske forme tamnijih boja i većih dimenzija (preko 3 mm).

II generacija dudovca (Hyphantria cunea)

Na teritoriji RC Novi Sad registrovano je prisutvo gusenica druge generacije dudovca (Hyphantria cunea) na jabukama, šljivama i dudu.

Prisutne su gusenice mlađih razvojnih stadijuma koje skeletiraju lišće i nalaze se u zapredcima.

 
 

Na voću gde se registruje prisustvo ove štetočine, preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredenih grana.

Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, kukuruza šećerca i paprike registrovan je početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev/hibrid,sorta

% biljaka sa položenim jajnim leglima

Kać

Kukuruz (NS 3022)

2

Kukuruz (ZP 555)

1

Kukuruz (NS 7020)

3

Gospođinci

Paprika (Slonovo uvo)

0

Despotovo

Kukuruz šećerac (Enterprajz)

2

Despotovo

Paprika (Slonovo uvo)

1

 
 

Pregledom jajnih legala registrovano je i prisustvo parazitne osice Trichogramma sp.

 

Insekticidni tretman se još uvek ne preporučuje, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Novi Sad registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa  na gajenim, ukrasnim i biljkama iz spontane flore. Od gajenih biljaka najveće prisustvo ove cikade registrovano je na vinovoj lozi, naročito u vinogradima u kojima je redukovana upotreba insekticida.  

 Ova štetočina je izraziti polifag koja svoje razviće može da završi na biljkama iz preko 50 familija. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u vidu jaja koja polaže u pupoljke ili u koru biljke domaćina.

Direktne štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju sisajući sokove iz floema najmlađih biljnih delova. Indirektne štete su od većeg značaja, nastaju usled obilnog lučenja medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Prisustvo ove štetočine najlakše se uočava na osnovu belih voštanih tvorevina koje luče larve na grančicama i naličju listova raznih biljaka.

Ukoliko dođe do prenamnoženje ove štetočine neophodno je izvršiti mehaničko uklanjanje napadnutih biljnih delova.

Stanje u usevima šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima Kisač I Gložan registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 14 do 22% biljaka.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

% biljaka sa pegama

Kisač

Kundera

22

Tibor

14

Gložan

Kundera

16

Koala

14

Azulata

16

Toreador

18

 

U proteklih nedelju dana registruju se povoljni uslovi za razvoj i širenje ovog patogena. Na lokalitetu Gložan većina parcela se navodnjava, što takođe povoljno utiče na širenje pegavosti lista šećerne repe. Hemijski mere zaštite izvode se kada se ispuni epidemijski prag koji iznosi oko 50% biljaka sa makar jednom pegom, a koji očekujemo početkom sledeće nedelje. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Stanje u usevima šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima Kisač i Gložan registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 7 do 12% biljaka.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

% biljaka sa pegama

Kisač

Kundera

12

Tibor

7

Gložan

Kundera

12

Koala

12

Azulata

11

Toreador

12

 

Preporučuje se obilazak parcela radi utvrđivanja procenata biljaka sa simptomoma. Hemijske mere zaštite izvode se kada se ispuni epidemijski prag koji iznosi 50% biljaka sa makar jednom pegom.

Grinje u soji

Na teritoriji RC Novi Sad usevi soje nalaze se u fazi cvetanja (BBCH 61-65).

Na pojedinim parcelama,  registrovano je prisustvo grinja (Tetranychus sp).

Usled napada grinja dolazi do žućenja listova i biljke zaostaju u porastu. Simptomi se prvo uočavaju na obodima parcele, a potom dolazi do njihovog daljeg širenja u polje. Najugroženije su parcele koje se nalaze pored voćnjaka i šuma. Toplo vreme pogoduje širenju ovih štetočina.

Preporučuje se proizvođačima soje pregled parcela, naročito obodnih delova. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se hemijski tretman obodnih delova nekim od registrovanih akaricida kako bi se sprečilo njihovo dalje širenje.

Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha

Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%.

Dudovac (Hyphantria cunea)

Na teritoriji RC Novi Sad registruju se štete od dudovca (Hyphantria cunea).

Dudovac je polifagna štetočina. Napada preko 120 biljnih vrsta. Štete su registrovane na dudu,  šljivi, jabuci, višnji i zovi.

Štete prave gusenice koje se hrane lišćem, upredaju ga I skeletiraju. Prilikom jačeg napada može doći do golobrsta.

Preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredenih grana.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima