Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se u zavisnosti od vremena setve i prethodno primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Slika 1: Usev uljane repice BBCH 17

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice kupusnjača (Erysiphe cruciferarum) na do 24% biljaka, u vidu pojedinačnih belih pega na licu i naličju lista.

Slika 2: Simptom pepelnice kupusnjača na licu lista

Slika 3: Simptom pepelnice kupusnjača na naličju lista

Takođe, registrovano je i prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 3% biljaka. Simptomi su prisutni na najstarijim listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju piknidi.

Slika 4: Simptom suve truleži uljane repice

Za razliku od prethodnih godina kada je na našem regionu dominantniji patogen u ovim fazama razvoja bila siva trulež, ove sezone kao posledica odsustva padavina i visokih temperatura tokom septembra i oktobra registruje su dominantno prisustvo pepelnice kupusnjača.

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo kolonija vaši (Aphididae) u različitom intenzitetu napada.

Slika 5: Kolonija vaši na uljanoj repici

Na parcelama gde su primenjene hemijske mere zaštite po preporukama RC Novi Sad (12.09. i 25.10.) registruje se pojedinačno prisustvo vaši, dok se na parcelama na kojima do sada nisu primenjivane hemijske mere zaštite prisustvo vaši registruje na do 78% biljaka. S obzirom da su vaši vektori izuzetno značajnih fitopatogenih virusa, u neadekvatno štićenim usevima uljane repice postoji visok rizik od transmisije istih i značajnog smanjenja prinosa.

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim praćenjem i izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima uljane repice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od rokova setve i prethodno  primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od početak nicanja do faze 3 stablo vidljivo (BBCH 23).

Slika 1: Usev pšenice BBCH 13

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka, i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka. Na usevima pšenice za sada nije registrovano prisustvo simptoma od patogena.

Slika 2: Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Slika 3: Simptom sočivaste pegavosti lista ječma

Vremenski uslovi koji su vladali tokom oktobra i početkom novembra izuzetno su pogodovali razvoju vaši i cikada. Na usevima na kojima su sprovedene hemijske mere zaštite (RC Novi Sad davao preporuke 17.10. i 06.11.) registruju se pojedinačni primerci ovih štetnih organizama. Međutim, na usevima gde hemijske mere zaštite nisu primenjene registruje se prisustvo vaši (Aphididae) na do 24% biljaka i cikade Psammotettix alienus na do 26% biljaka. S obzirom da su navedene štetočine vektori izuzetno značajnih i destruktivnih biljnih virusa, postoji visok rizik od nastanka značajnih šteta u usevima pšenice i ječma.

Slika 4: Kolonija vaši

Slika 5: Simptom oštećenja od ishrane cikada

Obilaskom parcela i dalje se registruju povećane brojnosti rupa od poljskih glodara. Ekonomski prag štetnosti kada treba preduzimati mere suzbijanja je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha a za poljsku voluharicu 10-500/ha.

Slika 6: Rupe od poljskih miševa

Slika 7: Rupe od poljskih voluharica

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

Obična kruškina buva

Vizuelnim pregledom krušika na severnim obroncima Fruške gore, registrovano je prisustvo zimske forme imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Slika 1: Zimska forma imaga obične kruškine buve

Za razliku od imaga letnjih formi obične kruškine buve, imaga zimskih formi su krupnija (preko 3 mm), tamnijih boja i otporniji su na niske zimske temperature. Mužijaci su polno zreli ali ne kopuliraju, jer su ženke u fazi sazrevanja ovariola. Na našem regionu, početak polaganja jaja započinje tokom januara, kada se i daju preporuke za suzbijanje imaga i sprečavanje masovnog polaganja jaja.

Trenutno se u krušicima registruju pojedinačni primerci ove štetočine. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Prisustvo poljskih glodara u regionu Novog Sada

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom višegodišnjih zasada, parcela pod lucerkom, šećernom repom, okopavinama,  kao i novoposejanih površina pod uljanom repicom i ječmom, registrovana je aktivnost poljskih glodara: poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Na novoposejanim površinama (uljanoj repici i ječmu) brojnosti glodara se kreću od I do II kategorije.

Povećane brojnosti aktivnih rupa od glodara su registrovane na starim lucerištima, strništima, kukuruzu, šećernoj repi, uvratinama, i nasipima gde se brojnosti kreću i do V kategorije.  

 

Slika 1: Aktivne rupe od poljskih glodara

Ukoliko dođe do prenamnoženja, navedene štetočine mogu pričiniti značajne ekonomske štete u početnim fazama razvoja useva, kao i u voćnjacima i rasadnicima gde usled njihove ishrane može doći do slabljenja i sušenja stabala.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruju brojnosti na nivou praga štetnosti (prisustvo glodara u II kategoriji brojnosti) preporučuje se primena registrovanih rodenticida.

Kategorije brojnosti:

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

Braon mramorasta stenica - Halyomorpha halys

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledima voća, vinove loze, ratarskih i povrtarskih kultura, registruje se prisustvo odraslih jedinki, jajnih legala i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

Slika 1: Odrasle jedinke braon mramoraste stenice

Naseljavanje imaga ove štetočine u useve i zasade sa mesta prezimljavanja registrovano je tokom prve dekade maja. Prva jajna legla uočena su početkom juna, dok je početak piljenja larvi registrovan u drugoj polovini juna.

 

Slika 2: Jajno leglo i larve braon mramoraste stenice

Na našem terenu najintenzivniji pritisak od ove štetočine registruje se u zasadima voća (trešnja, breskva, leska, kuruška, šljiva) na severnim obroncima Fruške gore u blizini šume.

Slika 3: Odrasle jedinke i larve braon mramoraste stenice na plodovima voća

Braon mramorasta stenica napada veliki broj biljnih vrsta, među kojima je i veliki broj poljoprivrednih kultura. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptom napada su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Plodovi sa pomenutim simptomima gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Indirektne štete se ogledaju u tome što mesta uboda predstavljaju ulazni otvor za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

RC Novi Sad nastavlja sa kontinuiranim monitoringom ove štetočine, i pravovremeno će obaveštavati poljoprivredne proizvođače o hemijskim merama zaštite koje je potrebno sprovesti.

Cikada Reptalus panzeri

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kukuruza se u zavisnosti od vremena setve i prethodno sprovedenih agrotehničkih mera nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19) do faze početak pojave metlice (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom usve registruje se prisustvo odraslih jedinki cikade Reptalus panzeri.

Slika 1: Odrasla jedinka cikade Reptalus panzeri

Ova cikada je vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke eklodiraju tokom juna meseca i odlaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Zatim ženke polažu jaja na koren kukuruza. Kada se ispile, larve počinju da se hrane na korenu. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve nastavljaju svoj razvoj.

U borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Jedna od mera borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način prekida životni ciklus cikade i znatno smanjuje populacija insekata u narednoj godini.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XIII

Na lokalitetu Čenej jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni (T-faza).

Ispražnjenost pseudotecija kod obe sorte iznosi 100%. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora.

 

Slika 1: Ispražnjena pseudotecija

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Prisustvo žitnog pivca u usevima ozimih strnina

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja ploda i sazrevanja.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki žitnog pivca (Anisoplia austriaca). U toku je dopunska ishrana i kopulacija imaga ove štetočine.

 

Slika 1: Odrasle jedinke žitnog pivca

Štetočina je uglavnom prisutna na obodima parcela, dok mu se brojnosti smanjuju ka središnjem delu parcela.

Odrasle jedinke žitnog pivca nanose najveće štete usevima žita u vreme mlečne i voštane zrelosti. U tim fazama intenzivno se hrane zrnima, a da bi završili dopunsku ishranu potrebno im je 9-10 klasova žita.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u najtoplijem delu dana kada je aktivnost žitnog pivca najveća. Ukoliko se regitruje od 3 do 5 odraslih jedinki po metru kvadratnom preporučuje se primena hemijskih mera zaštite. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje žitnog pivca, ali se zaštita može sprovesti nekim od navedenih insekticida:

·        Durbin EW (cipermetrin) u količini 0,6 l/ha (karenca 10 dana) ili

·        Cythrin 250 EC (cipermetrin) u količini 0,24 l/ha (karenca 10 dana)

Prilikom izbora insekticida obavezno se mora voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Prouzrokovač šturosti klasa (Fusarium graminearum)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvića ploda (faze mlečne zrelosti), dok se usevi ječma nalaze u različitim fazama sazrevanja (faze voštane zrelost).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa, odnosno šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum). Intenzitet prisustva navedenog patogena je različit i kreće se od pojedinačno napadnutih klasova do 9%, pa sve do parcela na kojima se beleži visok procenat napadnutih klasova (gde nisu sprovedene mere zaštite u cvetanju). Procenat zaražene površine klasa se kreće od 5 do 90%.

 

Slika 1: Simptom napada fuzarioze klasa

Zaraženi klasovi počinju da blede, vreteno izumire, a zrna iznad vretena ostaju štura. U uslovima povećane vlažnosti na zaraženim klasovima se javlja ružičasta micelija.

Štete koje pričinjava ovaj patogen su višestruke. Utiče direktno na smanjenje prinosa i kvalitet zrna. Takođe, značaj ovog patogena se ogleda i u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Ostvarenju infekcije i razvoju bolesti pogoduju česte padavine i visoka relativna vlažnost vazduha u fazama cvetanja. Na našem regionu cvetanje ječma započelo je tokom prve nedelje maja, a pšenice nedelju dana kasnije. Vremenski uslovi u ovom periodu kao i tokom kasnijih faza cvetanja, sa čestim i obilnim padavinama (lokalno i preko 150 litara po metru kvadratnom), stvarali su izuzetno povoljne uslove za ostvarenje infekcije i dalje širenje fuzarioze klasa. Takođe, ovakvi uslovi su na velikom broju parcela onemogućili pravovremeno sprovođenje hemijskih mera zaštite što je dovelo do intenzivnijeg prisustva navedenog patogena.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

Tripsi u usevu prolećnog luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se u zavisnosti od vremena setve i prethodno primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Slika 1: Usev prolećnog luka BBCH 15

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Trenutno se na usevima luka registruje 0,3 larve po listu.

Slika 2: Imaga i larve tripsa

Na našem terenu u toku je vađenje ozimih lukova, pa se u narednom periodu očekuje migracija tripsa na prolećne lukove.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa u usevima prolećnog luka i po postizanju praga štetnosti (od 1 do 2 larve po listu) signaliziraće tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad