Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Zlatni Delišes (01 BBCH) do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (03 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je formiranje askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 0%.

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Novi Sad usevi uljane repice nalaze se u fazi osam razvijenih listova (BBCH 18).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam)pegavosti uljane repice (Alternaria spp.).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima suve truleži

% zaraženih biljaka sa simptomima pegavosti

Futog

Expower

18

2

4

Kać

LG Arsenal

18

4

4

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi bokorenja (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici),  rđe (Puccinia spp) i pepelnice žita (Erysiphae graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kisač

NS 40 S

22

0

4

5

Kać

NS 40 S

23

1

17

31

Gospođinci

Moisson

22

0

2

0

Usevi ozimog ječma nalaze se u fazi od bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 23-30).

Vizuelnim pregledima biljaka registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres)pepelnice žita (Erysiphae graminis) i rđe (Puccinia spp).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

Futog

Salamandre

30

45

70

2

Gospođinci

SY Tepee

30

6

1

1

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

 
Polaganje jaja obične kruškine buve

Na punktu Neštin kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registruju se izuzetno visoke brojnosti imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 37,5. Usled visokih temperatura u proteklom periodu došlo je do polaganja jaja koja se nalaze u naborima kore oko pupoljaka. Indeks napada za jaja iznosi 7,5.

Najavljene padavine i pad temperature u narednom periodu će onemogućiti sprovođenje hemijskih mera zaštite. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem razvoja ove štetočine i signaliziraće vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Novi Sad usevi uljane repice nalaze se u fazi osam razvijenih listova (BBCH 18).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam)pegavosti uljane repice (Alternaria spp.)

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima suve truleži

% zaraženih biljaka sa simptomima pegavosti

Futog

Expower

18

2

2

Kać

LG Arsenal

18

4

10

 

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi bokorenja (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici),  rđe (Puccinia spp) i pepelnice žita (Erysiphae graminis).

 

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kisač

NS 40 S

22

0

9

1

Kać

NS 40 S

23

1

3

14

Gospođinci

Moisson

22

0

1

0

 

Usevi ozimog ječma nalaze se u fazi od bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 23-30).

Vizuelnim pregledima biljaka registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i  pepelnice žita (Erysiphae graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

Futog

Salamandre

30

27

8

Gospođinci

SY Tepee

30

8

2

 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Novi Sad usevi uljane repice nalaze se u fazi razvoja listova (BBCH 17).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo prouzrokovača suve truleži (Phoma lingam) na 0 do 1% biljaka.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima sive truleži

Futog

Expower

17

1

Kać

LG Arsenal

17

0

 

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi bokorenja (BBCH 21-22).

Vizuelnim pregledima biljaka registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp) i prouzrokovača pepelnice žita (Erysiphae graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

Kisač

NS 40 S

21

1

0

Kać

NS 40 S

22

2

3

Gospođinci

Moisson

21

0

0

 

Usevi ozimog ječma nalaze se u fazi bokorenja (BBCH 22-25).

Vizuelnim pregledima biljaka registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i prouzrokovača pepelnice žita (Erysiphae graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

Futog

Salamandre

25

11

10

Gospođinci

SY Tepee

22

7

0

 

Za sada se ne preporučuju mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Novi Sad usevi pšenice se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od jedan do tri lista razvijeno (BBCH 10 – 13). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice na lokalitetima Kać, Kisač i Gospođinci nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Na lokalitetu Kać, registrovano je prisustvo beskrilnih formi vaši u indeksu napada 0,75. S obzirom na male brojnosti ovih štetočina hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Prilikom pregleda useva pšenice, registrovano je prisustvo pojedinačnih rupa od poljskih glodara. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela radi utrvđivanja broja aktivnih rupa. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru potrebno je izršiti njihovo suzbijanje primenom registrovanih rodenticidnih mamka. Nakon stavljanja mamaka, rupe obavezno zatvoriti kako ne bi došlo do trovanja divljači. 

RC Novi Sad nastavlja praćenje zdravstvenog stanja pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ozimog ječma, u zavisnosti od roka setve, malaze se u fazi od prvi list razvijen do početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 10 – 21).

Vizuelnim pregledom ječma iz ranijih rokova setve registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 12% biljaka i ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo cygni) na 3% biljaka.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvnog stanja ozimog ječma.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Vizuelnim pregledom krušika na lokolitetu Neštin, registrovano je prisustvo prezimljujuće forme odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Prezimljujući imago C. pyri

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma: letnje forme su svetlije i manjih dimenzija, dok su zimske forme tamnijih boja i većih dimenzija (preko 3 mm).

II generacija dudovca (Hyphantria cunea)

Na teritoriji RC Novi Sad registrovano je prisutvo gusenica druge generacije dudovca (Hyphantria cunea) na jabukama, šljivama i dudu.

Prisutne su gusenice mlađih razvojnih stadijuma koje skeletiraju lišće i nalaze se u zapredcima.

 
 

Na voću gde se registruje prisustvo ove štetočine, preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredenih grana.

Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, kukuruza šećerca i paprike registrovan je početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev/hibrid,sorta

% biljaka sa položenim jajnim leglima

Kać

Kukuruz (NS 3022)

2

Kukuruz (ZP 555)

1

Kukuruz (NS 7020)

3

Gospođinci

Paprika (Slonovo uvo)

0

Despotovo

Kukuruz šećerac (Enterprajz)

2

Despotovo

Paprika (Slonovo uvo)

1

 
 

Pregledom jajnih legala registrovano je i prisustvo parazitne osice Trichogramma sp.

 

Insekticidni tretman se još uvek ne preporučuje, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad