Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Prisustvo suve truleži u usevu uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo usevi uljane repice se, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od 3 do 9 i više listova razvijeno (13-19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice  utvrđeno je prisustvo simptoma  suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 10% biljaka. Simptomi su registrovani samo na pojedinačnim listovima.

 

Simptomi sive truleži se prepoznaju u vidu pega na listovima, unutar kojih se nalaze plodonosna tela gljive, piknidi sa piknosporama, koje se raznose kišnim kapima i vetrom i šire zarazu na druge biljke u usevu. Simptomi ovog patogena se mogu razviti tokom cele godine u svim razvojnim fazama uljane repice.

 

S obzirom da je prisustvo ove bolesti registruje ispod praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka, mere zaštite se ne preporučuju.

 

 

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva uljene repice.

 

Prisustvo krvave vaši u zasadu jabuke

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima jabuke registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u vidu bele, guste, vunaste prevlake na korenovom vratu.

Krvava vaš tokom godine može da razvije 10-15 generacija. Prezimljava u stadijumu larve u pukotinama stabla ili oko korenovog vrata. U rano proleće vaši migriraju ka granama i grančicama  gde se hrane sišući biljne sokove, i na tim mestima dolazi do pucanja kore grana, debla i do pojave rak-rana. Simptomi prisustva kolonija krvavih vaši u zasadima jabuke su lako uočljivi i karakteristični u vidu bele vlaknasto-vunaste  prevlake na napadnutim biljnim organima: lisnim drškama, granama, deblu i korenovom vratu.

Prisustvo krvave vaši je izrazito štetno u mladim zasadima i rasadnicima gde pri jačem napadu mogu dovesti do sušenja biljaka.

Suzbijanje krvave vaši je teško i zahteva primenu različitih mera.

Preventivne mere kontrole su pravilan izbor podloge za kalemljenje jabuke,  kontrolisana rezidba bez velikih rezova grana kao i izbalansirana ishrana (umereno đubrenje azotom, da bi se sprečilo preterano bujanje izdanaka).

Hemijske mere kontrole su otežane zbog guste voštane prevlake koja ih štiti od depozita insekticida, kao i skriveni način života na korenovom vratu, pukotinama kore i rak ranama. Zimskim tretmanima se, primenom mineralnih ulja sa većom količinom vode, redukuje broj populacije te štetočine. U proleće pri pojavi pokretnih formi mogu se sprovoditi hemijske mere zaštite insekticidima na bazi aktivnih materija flonikamid ili spirotetramat, usmeravanjem dizni u zone prizemnog dela stabla.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu-Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo, monitoringom  hibrida merkantilnog kukuruza pred berbu, ranih, srednjih i kasnih grupa zrenja, registrovano  je:

·         prisustvo, u najvećem procentu, oštećenja klipova od insekata (kukuruzni plamenac-Ostrinia nubilalis i kukuruzne sovice-Helicoverpa armigera). Oštećena su uočena na 36- 75 % klipova.

·         prisustvo simptoma od fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium. Simptomi gljive Fusarium su uočeni na do 10 - 42 % klipova, Penicillium na do 17% i Aspergillus na do 5 % klipova.

·        prisustvo kombinovanih oštećenja  (insekti i gljive) na 2 do 18% klipova.

 

 

 

Prisustvo bolesti u usevu suncokreta

Vizuelnim pregledom useva suncokreta na teritoriji RC Pančevo uočeno je prisustvo simptoma bolesti i to sivo mrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi) na stablima na do 15% biljaka i simptoma crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi) na do 5% biljaka.

Simptomi ovih oboljenja se javljaju prvo na donjem lišću u vidu pega oivičenih nervima. Dok se najkarekterističniji simptomi javljaju na stabljici u vidu eliptičnih pega mrke do crne boje. Pege se najčešće javljaju na mestu spajanja peteljke lista i stable gde se dugo zadržava vlaga, te na tim mestima lako dolazi do infekcije.

Deficit padavina tokom ove godine i duži sušni intervali nisu doprineli intezivnijem širenju ovih patogena.

Za mere suzbijanja se preporučuje gajenje tolerantnih hibrida, primena višegodišnjeg plodoreda (najmanje 5 do 6 godina), upotreba zdravog semena i uništavanje žetvenih ostataka koji predstavljaju izvor zaraze.

Prisustvo dudovca na voću

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom stabala šljive i  jabuke registrovano je prisustvo pojedinačnih grana sa guseničnim gnezdima i zapredenim listovima od dudovca (Hyphantria cunea) i to na stablima u okućnicima i ekstenzivnim zasadima.

Dudovac ima dve generacije godišnje, a prezimljava u stadijumu lutke.  Ženke polažu jaja na naličje listova. Gusenice se najmasovnije javljaju u drugoj polovini maja i početkom avgusta meseca.

Oštećenja prave gusenice koje se hrane lišćem i skeletiraju ga toliko da ostanu samo lisni nervi. Mlade gusenice žive zajedno u guseniĉnim gnezdima, koja grade lučenjem paučinastih niti kojima povezuju okolne listove. Starije gusenice se razilaze, žive samostalno i brste celu lisnu masu kada može doći do golobrsta.

Pri slabijem napadu, dobri rezultati se postižu mehaničkim merama koje podrazumevaju uklanjanje i uništavanje grana sa guseničnim gnezdima.

 

Hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko se uoči 2 do 5 guseničnih gnezda po stablu nekim od registrovanih insekticida.

Štetočine u kukuruzu u regionu Pančeva

Vizuelnim pregledom kukuruza  uočeno je prisustvo kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera var.virgifera, cikade Reptalus panzer na do 6 % i odraslih jedinki zelene povrtne stenice Nezara viridula i braon mramoraste stenice  Halyomorpha halys na do 10 % biljaka.

 

Cikada Reptalus panzeri je opasna za kukuruz kao vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Simptomi bolesti su pojava crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza, deformacije na klipu i poremećaji u njegovom sazrevanju a često se i cela biljka suši.

Mere borbe protiv ove štetočine su preventivne, a to podrazumeva izbegavanje setve ozime pšenice posle kukuruza, s obzirim da larva prezimljava na korenu pšenice pa se na taj način prekida njen ciklus razvoja.

 

Stenice Nezara viridula i  Halyomorpha halys prave štete na kukuruzu sisanjem sokova iz praktično svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi napada su najpre sitni beličasti okrugli ubodi koji mogu prerasti u nekrotične pege. Mesta uboda predstavljaju otvore za prodor sekundarnih patogena koji dovode do propadanja klipova i gubljenja njihove tržišne vrednosti i prinosa.

Mere borbe su primena insekticida na bazi piretroida u slučaju pojave veće brojnosti  kao i mehaničko sakupljanje na manjim površinama.

 

Kukuruzna zlatica  Diabrotica virgifera oštećuje kukuruz tako što se larve hrane na korenu i ubušuju u njega pri čemu se korenov vrat povija, biljke poležu I dobijaju karakterističan izgled u vidu “ guščijeg vrata” .

Mere borbe: smanjenje brojnosti i štete od kukuruzne zlatice postižu se primenom agrotehničkih mera, od kojih su najznačajnije plodored (ne sejati kukuruz u monokulturi), đubrenje, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Pojava grinja u usevu soje

Na teritoriji RC Pančevo saja se nalazi u fazi od puno cvetanje,cvetovi otvoreni na petini cvasti biljke (BBCH 65) do prve mahune dostigle krajnju dužinu (BBCH 70).

Vizuelnim pregledom listova soje registrovano je prisustvo  običnog paučinara (Tetranychus urticae) na do 2% biljaka, na rubnom delu parcele.

Grinje se javljaju na naličju listova gde se hrane sisajući biljne sokove. Usled te ishrane listovi dobijaju žutu boju, suše se Iiotpadaju. Suvo vreme i visoke temperature pogoduju razvoju ove štetočine. Kod jačeg napada biljke zaostaju u porastu, smanjuje se intezitet fotosintetze, formiraju se manje mahune i dolazi do smanjenja prinosa.

Još uvek nema oštećenja na listovima i grinja je prisutna u niskoj brojnosti pa se za sada ne preporučuju hemijske mere borebe.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem pojave ove štetočine i blagovremeno signalizirati momenat za njeno suzbijanje.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XX nedelja praćenja

Na teritoriji  RC Pančevo, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm do plodovi dostigli oko polovinu krajnje veličine (74-75 BBCH). 

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća, registrovana je ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista  i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% na sorti Ajdared i sorti Zlatni Delišes. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora, čime je završen period primarnih infekcija ovog patogena.

 

Prisustvo pega Cercospora beticola u usevima šećerne repe

Na teritoriji  RC Pančevo, šećerna repa se nalazi u fenofazi od 30% biljaka zatvorilo redove do potpuno zatvaranje redova: oko 90% biljaka zatvorilo red (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe registrovano je prisustvo pojedinačnih  pega  od strane prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe Cercospora beticola na 2%  biljaka.

U narednom periodu se očekuje širenje simptoma I infekcija ovim patogenom.

RC Pančevo će nastaviti sa monitoringom šećerne repe i blagovremeno signalizirati  momenat za hemijski tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XIX nedelja praćenja

Na teritoriji rada RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada jabuke je utvrđeno da se sorta Zlatni Delišes i sorta Ajdared nalaze u fazi  plodovi dostigli dimenzije 40 mm do plodovi oko polovine krajnje veličine  (BBCH 74 - 75).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared i Zlatni Delišes,  pregledom  50 pseudotecija registrovan je procenat dozrelosti od 100 %.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi  92, a kod sorte Zlatni Delišes 86.

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima