Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji  RC Pančevo usevi ječma se u zavisnosti od rokova setve  nalaze u fazi 3-4 lista razvijeno do faze 2 stabla vidjiva (BBCH 13-22).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 7 % biljaka, i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.

Takođe, I dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljska voluharica-- Microtus arvalis i poljski miševi- Apodemus spp.) u vrlo niskoj brojnosti na pojedinim parcelama, uglavnom na obodnim delovima. Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva i praćenje brojnosti aktivnih rupa. O štetama koje navedeni glodari pričinjavaju, kao i o brojnosti aktivnih rupa za koje se preporučuje primena rodenticida može se videti u prilogu od 4.10.2023.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog  ječma.

Prisustvo suve truleži u usevu uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo usevi uljane repice se, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od 3 do 9 i više listova razvijeno (13-19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice iz najranijih rokova setve  utvrđeno je prisustvo simptoma  suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 7% biljaka. Simptomi su registrovani na pojedinačnim listovima na rubnim delovima parcela.

 

Karakteristični simptomi sive truleži  na listovima uljane repice su pege unutar kojih se nalaze crna tačkice koje predstavljaju plodonosna tela gljive, piknide sa piknosporama. Simptomi ovog patogena se mogu razviti i registrovati tokom cele godine u svim razvojnim fazama uljane repice. Ovaj patogen se širi raznošenjem piknida vetrom i padavinama. U daljim fazama patogen zahvata i stablo u kome izaziva rak. Pri intezivnoj pojavi, suva trulež može izazvati smanjenje prinosa i poleganje uljane repice.

 

Prag štetnosti za primenu fungicida prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka. Sobzirom da se trenutno registruju simptomi ovog patogena u značajno nižim procentima, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

 

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva uljene repice.

Prisustvo poljskih glodara u regionu Pančeva

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom je uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljska voluharica - Microtus arvalis i poljski miševi - Apodemus spp.). Njihovo prisustvo je uočeno u usevima uljane repice, kukuruza i na međama u vrlo niskim brojnostima.

Razvoju i razmnožavanju glodara pogoduju lako dostupni izvori hrane, blage jeseni i zime. Useve oštećuju pregrizanjem mladog lišća oko svojih jazbina, stvarajući na taj način lako uočljive oaze u polju. Najveće štete mogu napraviti u jesen na pšenici jer posejana zrna skladište u svoje jazbine.

Podzemne jazbine poljskih miševa imaju 1-2 otvora i oni ne prave stazice između ulaznih rupa kao poljska voluharica.

S obzirom da se prisustvo aktivnih rupa trenutno registruje u vrlo niskim brojnostima, a primena rodenticida se preporučuje po postizanju II kategorije prisutnosti, za sada se ne preporučuju hemijske mere borbe. Kako su temperature povoljne za njihov razvoj u narednom periodu se može očekivati povećanje brojnosti rupa.

Kategorije brojnosti:

 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

RC Pančevo će nastaviti praćenje pojave i brojnosti ovih štetočina i blagovremeno signalizirati momenat njihovog suzbijanja.

Početak setve uljane repice

Na teritoriji  RC  Pančevo  uskoro počinje setva uljane repice.

Kako površine uzgoja uljane repice poslednjih godina rastu, sve je veća I zastupljenost štetočina ( repičine pipe, sjajnik, buvači, repičine lisne ose, vaši)  koje otežavaju  njenu proizvodnju.

Sa ciljem kontrole štetočina, proizvođačima se preporučuje sprovođenje svih raspoloživih preventivnih mera:

-        Suzbijanje I uništavanje korova I samoniklih biljaka uljane repice

-        Izuzetno važna mera je I sprovođenje I poštovanje plodoreda ( uzgajanje uljane  repice na istoj parceli posle 4-5 godina)

-        Primena svih mera koje omogučavaju ujednačeno I ravnomerno nicanje useva

 

Prisustvo zelene povrtne stenice u usevima soje

Na teritoriji RC Pančevo na pojedinim parcelama useva soje se registruje prisustvo različitih larvenih stupnjeva zelene povrtne stenice ( Nezara viridula ).

Zelena (povrtna) stenica je izrazito polifagna vrsta koja se javlja na paprici, pasulju, paradajzu, soji i drugim biljkama. Štete prave larve i imaga svojom ishranom na nadzemnim delovima biljaka i to najčešće na plodovima i mahunama. Štete prave ubodima i sisanjem biljnih sokova, pa ta mesta postaju i ulazna vrata za napadanje sekundarnih patogena koji dovode do propadanja plodova. Štete na soji prave najviše u fazi formiranja mahuna i ubodima u mlečno zrela zrna.

Potrebno je pregledati useve soje i pratiti brojnost prisutnih stenica vodeći računa da su stenice izrazito mobilne i da se u toku dana nalaze na biljci ali da se i sakrivaju na donjim delovima biljaka kao i na zemlji.

Suzbijanje ove štetočine je otežano jer ne postoje registrovani insekticidi za suzbijanje stenica u usevima soje, pa se na manjim parcelama preporučuje mehaničko uklanjanje.

RC Pančevo nastavlja sa kontinuiranim monitoringom ove štetočine.

Stanje useva suncokreta

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom useva suncokreta registrovano  je prisustvo simptoma bolesti  sivo mrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi) na stablima na do 17% biljaka , simptoma crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi) na do 5% biljaka I simptoma mrke pegavosti suncokreta  (Alternaria helianthi) na do 20 % biljaka.

Simptomi ovih oboljenja se u većem procentu uočavaju na parcelama gde nije poštovan plodored kao I na suncokretima sa osetljivim sortimentom.

Prvi simtomi se najčešće uočavaju na listovima u vidu pega oivičenih nervima. Dalje se pege formiraju na lisnim drškama I glavicama obolelih biljaka. Karakteristični I prepoznatljivi simptomi su  eliptične pege mrke do crne boje na mestu spajanja peteljke lista i stabla.   Visoka vlažnost vazduha I visoke letnje temperature pogoduju razvoju I širenju patogena I simptoma tako da u slučaju prisustva povoljnih uslova mogu dovesti do znatnog smanjenja prinosa.

Kako se ovi patogeni održavaju na biljnim ostacima ključna mera borbe su preventivne mere: plodored  I uništavanje žetvenih ostataka koji predstavljaju izvor zaraze.  Takođe se preporučuje setva manje osetljivih hibrida I upotreba zdravog semena.

Prisustvo krvave vaši u zasadu jabuke

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom u ponekim zasadima jabuke registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u vidu bele, guste, vlaknaste  prevlake na korenovom vratu.

Ove štetočine prave štete u proleće  svojom ishranom na mladarima jabuke usled čega dolazi do pucanja kore i nastanka rak rana, tumora koje posle nastanjuju drugi patogeni i insekti. Tokom leta migriraju u druge voćne zasade. Prezimljavaju u zoni korenovog vrata i pukotinama kora. Pojava vaši je sve više izražena u starim zasadima sa bujnim podlogama.

Simptomi napada krvavih vaši su karakteristične i specifične vunaste prevlake bele boje koje se mogu uočiti na korenovom vratu, deblima i granama.

Hemijska mera borbe protiv ovih štetočina počinje zimskim prskanjem i primenom mineralnih ulja i nastavlja se u proleće sa početkom formiranja kolonija tretiranjem korenovog vrata registrovanim insekticidima, većom količinom vode i natapanjem i okolnog zemljišta u cilju sprečavanja daljeg izlaska larvi.

Kako na pojavu krvave vaši utiču osetljivost podloge i sorte, rezidba i đubrenje veoma je bitno sprovoditi i preventivne mere: izbor otpornih podloga, rezidba bez velikih rezova grana, kontrolisano đubrenje azotom.
Prisustvo invazivnih stenica u usevima

Na teritoriji RC Pančevo na mnogim biljnim vrstama, kako u proizvodnim uslovima tako i u baštama i okućnicama, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma zelene povrtne stenice (Nezara viridula) i braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). 

 

Stenice štete nanose ishranom larvi i imaga na plodovima jabučastog i koštičavog voća, paradajzu, boraniji, vinovoj lozi  i drugim biljnim vrstama. Izrazito su polifagne štetočine. Oštećenja se primećuju u vidu  sitnih beličastih okruglih uboda koji  prerastaju u nekrotične pege, plodovi dobijaju gorak ukus, deformišu se i gube tržišnu vrednost.

 

Suzbijanje pomenutih stenica je veoma otežano, pre svega jer izrazita mobilnost, dnevna i noćna aktivnost, kamuflaža i sakrivanje na nepristupačnim mestima značajno otežavaju utvrđivanje nivoa njihove populacije na samim parcelama. Pored toga, suzbijanje ove dve vrste štetočina je veoma otežano jer se najčešće nalaze na biljkama koje su u različitim fazama zrenja plodova, kada je primena insekticida veoma ograničena. Ipak, osnovna mera njihove kontrole je primena hemijskih mera zaštite.

 

RC Pančevo nastavlja sa kontinuiranim monitoringom ove štetočine, i pravovremeno će obaveštavati poljoprivredne proizvođače o hemijskim merama zaštite koje je potrebno sprovesti.

 

Prisustvo cikade Reptalus panzeri u kukuruzu

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Cikada Reptalus panzeri  je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača oboljenja - crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve.

 

Odrasle jedinke ove cikade se pojavljuju tokom juna meseca i na biljkama kukuruza se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza omogućava se njihov dalji razvoj.

 

U borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Najznačajnija mera borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način prekida životni ciklus cikade i znatno smanjuje populacija ovog insekata u narednoj godini, a samim tim i rizik od pojave crvenila kukuruza.

Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u vinogradima

Na teritoriji  RC Pančevo , vinova loza se  nalazi u različitim fenofazama cvetanja (BBCH 61-68).

Vizuelnim  pregledom, u zasadima vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus drugog larvenog stupnja (L2).

Ova štetočina na vinovoj lozi nanosi štete kao vektor fitoplazme Flavescence doree (FD)- prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.  Larve trećeg stupnja imaju sposobnost da prenose fitoplazmu.

Najavljene visoke temperature će ubrzati razvoj ove štetočine, intenzivnija pojava trećeg larvenog stupnja očekuje se tokom naredne nedelje, te se za sada ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće momenat kada je potrebno uraditi insekticidni tretman u cilju zaštite vinove loze.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima