Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma u zavisosti od lokaliteta i rokova setve nalaze se u fazi dva do pet listova razvijeno (BBCH 12-15).

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije uočeno prisustvo biljnih bolesti i štetočina.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka.

Takođe vizuelnim pregledom ozimih useva pšenice i ječma uočeno je žućenje vrhova listova usled prizemnih mrazeva.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus).

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta nalazi se u fazi nicanja do faze četiri lista razvijena (BBCH 09-14).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma nije registrovano prisustvo biljnih bolesti i štetočina. Takođe nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma nalaze se u fazi klijanja i nicanja do  faze tri lista razvijeno (BBCH 09-13).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

Navedene štetočine direktne štete nanose sisanjem biljnih sokova, a značajne su i kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Najavljeno zahlađenje uticaće na smanjenje brojnosti navedenih štetocina.

Takođe, vizuelnim pregledom ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo biljnih bolesti, kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara: poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo poljskih glodara u regionu Kosovske Mitrovice

Na području rada RC Kosovska Mitrovica u usevima kukuruza, višegodišnjim zasadima i pašnjacima za sada se ne registruje aktivnost poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da redovno obilaze svoje parcele, pošto trenutni vremenski uslovi pogoduju aktivnosti poljskih glodara, koji mogu naneti velike štete posebno  mladim zasadima i tek posejanim strnim žitima.

Skala za određivanje brojnosti poljskih glodara

Kategorije

Brojnost

Broj rupa po hektaru    za poljskog miša

Broj rupa po hekteru za poljsku voluharicu

            I

Vrlo niska

Do 10

Do 10

           II

Niska

10 – 50

10 – 500

           III

Srednja

50 – 500

500 – 5000

           IV

Visoka

500 – 2000

5000 – 20000

            V

Vrlo visoka

2000 - 10000

20000 – 50000

 

Ukoliko se utvrdi brojnost glodara iznad praga štetnosti (II kategorija brojnosti), potrebno je pristupiti njihovom suzbijanju, pre svega agrotehničkim merama borbe i to: zaoravanje strništa, žetva sa što manje osipanje zrna, uništavanje korova, duboko oranje. Takođe, suzbijanje se vrši i postavljanjem registrovanih mamaka u rupe koje nakon toga treba obavezno zatrpati.

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem prisustva i brojnosti ovih štetočina.

Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi vinove loze se nalaze u fazi od zatvaranja grozda do faze početak šarka (BBCH 79-81).

 

Ova proizvodna sezona koju je obeležilo prisustvo čestih padavina s proleća i tokom ranog leta, bila je veoma povoljna za razvoj prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Simptomi ovog oboljenja su prisutni u zasadima gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite.

Gljiva koja prouzrokuje plamenjaču napada sve zelene organe vinove loze, a najčešće list i bobice. Bolest se u većini slučajeva prvo javlja na donjim listovima. U početku nastaju svetlo žute mrlje, takozvane uljane pege. Takođe, sa naličja listova gde se nalaze pege se javlja beličasta prevlaka, pa tako zaražene zone na listovima počinju da poprimaju smeđu boju, tkivo odumire i suši se. Bobice mogu biti zaražene od zametanja do promene boje, a simptomi bolesti zavise od toga kada je nastupila infekcija. Ako su bobice zaražene nakon cvetanja simptomi su u vidu bele prevlake i takve bobice se suše, dok kod bobica koje pređu jednu trećinu veličine karakterističnu za određenu sortu, bobice se smežuraju, a kožica postaje ljubičasto-smeđa.

Parazitna gljiva Plasmopara viticola prezimljava u zoosporama u opalom lišću, koje u proleće klijaju pri temperaturi višoj od 12C i kišnim kapima se šire na donje listove vinove loze.

Proizvođačima se preporučuje sprovođenje agrotehničkih mera kao što su: uklanjanje obolelih biljnih delova, rezidba po suvom vremenu uz obaveznu dezinfekciju alata, pravovremeno sprovođenje hemijskih mera zaštite (pogledati preporuke za vinovu lozu).

Polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi kukuruza u zavisnosti od datuma setve i hibrida nalaze se u fazi od vidljiv vrh metlice do metlica u punom cvetanju, svila se suši (BBCH 52-67).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvio položenih jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Kukuruzni plamenac je polifagna štetočina koja napada oko 200 biljnih vrsta. Ova štetočina prezimljava u stadijumu gusenice u biljnim ostacima svojih domaćina. Pojavljivanje kukuruznog plamenca možemo ispratiti postavljanjem svetlosnih lovnih lampi i pregledom biljaka, gde možemo utvrditi da li je položio jaja na naličje listova. Jaja su okruglog oblika beličaste boje, položena u grupama. Najveću štetu čine larve koje se ubušuju u stabljike kukuruza, klipove.

Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca uočeno je prisustvo položenih jaja druge generacije kukuruznog plamenca na do 3% biljaka. Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni kukuruz, a 5% biljaka sa jajnim leglima za kukuruz šećerac.

Za sada se hemijske mere suzbijanja ne preporučuju, a RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca.

Pepelnica vinove loze (Erysiphe necator)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi vinove loze se nalaze u fazi početak dodirivanja bobica do zatvaranja grozda (BBCH 77-79).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze uočeno je prisustvo simptoma pepelnice i to uglavnom u zasadima gde nisu na vreme sprovedene hemijske mere zaštite.

Pepelnica na vinovoj lozi se javlja od ranog proleća pa sve do kraja vegetacionog perioda. Pepelnicu prouzrokuje gljiva Erysiphe necator.  Ova gljiva može inficirati sve zelene organe - lišće, peteljke, mladare, bobice. Simptomi se prvo javljaju na lišću u vidu pepeljastih pega, kako sa lica tako i sa naličja listova. Kasnije kako bolest napreduje razvija se brašnasta kolonija koju čini micelija sa konidioforama i konidijama.

Najveće štete izaziva na bobicama. Zaražene bobice zaostaju u razvoju, pucaju, sasuše se i propadaju.

Optimalne temperature za infekciju i razvoj pepelnice su 25-28C, a širenje pepelnice može se odvijati u toku dužeg sušnog perioda.

Mere kontrole pepelnice podrazumevaju: gajenje otpornih sorti, uklanjanje listova koji se nalaze uz grozdove sa ciljem boljeg provetravanja i sprovođenje hemijskih mera zaštite (pogledati preporuke za vinovu lozu).

Polaganje jaja pamukove sovice u usevima paprike

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi paprika se nalaze u fazi razvoja listova do početka cvetanja (BBCH 19-62).

Vizuelnim pregledom useva paprika registrovana su položena jaja kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 3% biljaka.

Kukuruzna (pamukova) sovica je vrsta leptira, štetočina koja je izuzetno polifagna i napada više od 250 gajenih biljaka. Sreće se ne samo na kukuruzu, već i na drugim biljkama kao što su paprika, paradajz, soja, duvan, suncokret. Gusenice mlađeg razvojnog stupnja hrane se lišćem, dok se starije ubušuju u plod, takvi plodovi su podložni napadu različitih prouzrokovača truleži i nisu za upotrebu. S

Suzbijanje kukruuzne sovice se izvodi primenom agrotehničkih i hemijskih mera. Od agrotehničkih mera najznačajnije su: plodored, obrada zemljišta, đubrenje, uništavanje korova, dok se primena hemijskih sredstava zasniva se na praćenju najznačajnijih bioloških događaja: polaganje jaja, piljenje larvi, kao i praćenju leta na feromonskim klopkama na osnovu čega se donosi odluka o adekvatnom odabiru insekticida.  

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem navedene štetočine u usevima i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi vinove loze se nalaze u različitim fazama cvetanja do faze kraj cvetanja (BBCH 61-69).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registruje se prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus na naličju listova.  Pomenuta cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree -prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Trenutno u zasadima vinove loze dominiraju larve drugog razvojnog stupnja. Najavljene visoke temperature naredne nedelje ubrzaće razvoj larvi trećeg razvojnog stupnja, koje imaju sposobnost da prenesu pomenutu fitoplazmu.

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće kada je vreme za primenu insekticida.

Siva trulež (Botrytis cinerea) u zasadima maline

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi maline se nalaze u fazi razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 80-85).

Vizuelnim pregledom zasada maline uočeno je prisustvo simptoma sive truleži (Botrytis cinerea).

Pojavi pomenute bolesti pogodovalo je vreme sa obilnim padavinama i visokom vlažnošću vazduha u prethodnom periodu. Malina je na infekciju ovim patogenom najosetljivija u fazama cvetanja i sazrevanja plodova. Simptomi se javlju odmah na početku sazrevanja plodova u vidu paučinaste prevlake sive boje koju čini micelija gljive. Ukoliko su tokom berbe pogodni vremenski uslovi za razvoj bolesti, gubitak prinosa može biti veliki. Što se tiče agrotehničkih mera koje se mogu primeniti u cilju smanjenja infekcije to su: rigoroznije orezivanje čime se obezbeđuje bolje provetravanje i osvetljenost u redu, uništavanje korova, redovna berba zrelih plodova, uklanjane zaraženih plodova.

Hemijski tretman zaštite se sprovodi od početka cvetanja do pred berbu plodova.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima