Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Krvava vaš u zasadima jabuke

Na terenu RC Ruma u zasadima jabuke se registruje prisustvo kolonija krvave vaši (Erisoma lanigerum).

 

velika slika

 

Ova štetočina jabuke ima 10-15 generacija godišnje. Prezimljavaju najmlađi larveni uzrasti većinom na podzemnim organima jabuke, u zoni korenovog vrata, dok manji deo populacije prezimljava na nadzemnom delu stabla - u pukotinama kore stabla i grana, na mestima jačeg orezivanja i drugim oštećenjima.

 

Sa kretanjem vegetacije u proleće  vaši migriraju na nadzemne delove stabla gde nanose štete sisanjem biljnih sokova. Na mestima njihove ishrane, usled bujanja povređenog tkiva, formiraju se gale čijim pucanjem i spajanjem nastaju otvorene rak rane koje otežavaju kretanje sokova kroz biljku. Biljni delovi iznad takvih rana  se suše, voćka slabi i postaje podložna napadu sekundarnih štetočina (patogeni rana, štetni insekti). Pri jakom napadu krvava vaš  može naseliti i plodove. Plodovi bivaju prekriveni pepeljastom prevlakom (mešavina  njihovih izlučevina) koja predstavlja pogodnu podlogu za razvoj gljive čađavice, pa su plodovi  neugledni i gube tržišnu vrednost. Napadnute biljke zaostaju u porastu, rodnost je smanjena, a u slučaju intenzivnog i učestalog javljanja može doći i do sušenja celih voćaka.

 

Ova štetočina je najčešće prisutna na vlažnijim i nižim terenima, u starijim i gušćim zasadima,  na bujnijim podlogama. Naročito je štetna na sadnom materijalu i u mladim zasadima, a njena pojava je posebno izražena u jače orezanim voćnjacima.

 

Preventivne mere kontrole  u borbi protiv ove štetočine podrazumevaju: izbor manje bujnih sorti i podloga prilikom podizanja zasada jabuke, kvalitetnu rezidbu (formiranje prozračne krune radi boljeg nanošenja depozita preparata) i izbegavanje oštre rezidbe, kao i izbalansiranu ishranu sa manje azota čime se postiže umeren rast izdanaka.

 

Hemijske mere zaštite u borbi protiv ove štetočine se po potrebi sprovode u jesenjem i ranoprolećnom periodu kao i tokom vegetacije. U fazi mirovanja vegetacije mere zaštite se sprovode primenom mineralnih ulja. U rano proleće, po izlasku larvi sa mesta prezimljavanja i početku formiranja kolonija, dok vaši još nemaju voštanu navlaku, hemijske mere zaštite se mogu sprovoditi insekticidima na bazi aktivnih materija flonikamid ili spirotetramat. Prvi insekticidni tretman u toku vegetacije se vrši  neposredno pre, a drugi nakon cvetanja kada još nema previše lisne mase.  Ova tretiranja treba da budu kvalitetna (primena veće količine vode,  dizne usmerene i u zonu prizemnog dela stabla), jer kasniji insekticidni tretmani u toku vegetacije, namenjeni suzbijanju drugih insekata, imaju samo dopunski efekat. S obzirom da na brojnost populacije krvave vaši utiču i insekticidi koji negativno deluju na prirodne neprijatelje krvave vaši, kao što su: parazitska osica (Aphelinus mali), uholaža (Forficula auricularia), predatorske vrste osolikih muva, bubamara i zlatooke i (familije: Syrphidae, Coccinellidae, Chrysopidae), preporučuje se, kad god je to moguće, korišćenje selektivnih insekticida koji štede prirodne neprijatelje ove štetočine. Krajem sezone, sa prestankom upotrebe insekticida, dolazi do širenja krvave vaši, dok suvo i toplo vreme u toku i nakon berbe dodatno pospešuju razvoj ove štetočine. Ukoliko se primeti pojačano prisustvo kolonija tokom jeseni neophodno je prvo obaviti berbu, pa tek onda pristupiti primeni insekticida. Ukoliko su kolonije vaši sporadične, debla i grane se mogu premazivati četkom sa rastvorom insekticida.

 

Suzbijanje krvave vaši otežava gusta bela voštana navlaka kojom su prekrivene i skriveni način života na korenovom vratu, u pukotinama kore i rak ranama, kao i prisustvo lisne mase u toku vegetacije. Osim toga, usled povlačenja mnogih insekticida sa tržišta ova štetočina poslednjih godina predstavlja sve veći problem. I pored primene insekticida koji su dostupni i registrovani za suzbijanje ove štetočine, često dolazi do jačanja njene populacije i prenamnoženja usled neadekvatnog suzbijanja. U cilju kontrole ove štetočine neophodno je poštovanje svih raspoloživih mera, pravovremena primena i adekvatan izbor insekticida.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Ruma, usled odsustva padavina, setvi ozime pšenice i ječma se na većini parcela pristupilo u poslednjoj dekadi oktobra meseca, pa se  ovi usevi trenutno nalaze u fazi od 2 do 4 lista razvijeno (12-14 BBCH).

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 13% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka, dok u usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

velika slika

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite od navedenih patogena.

 

Usled povoljnih vremenskih uslova u proteklom periodu na parcelama se i dalje registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae), naročito u usevima u kojima nije sproveden insekticidni tretman. RC Ruma je o prisustvu ovih štetočina, riziku od zaraza useva virusima i preporučenim merama informisao 31.10.2023. (vidi preporuku).

 

Podsećamo poljoprivredne proizvođače da su na terenu RC Ruma u prethodnom periodu registrovane značajne brojnosti  glodara (preporuke od 09.10. i 31.10.), pa se u ovom momentu registruje  njihovo naseljavanje na parcele pod strnim žitima.

 

 

velika slika

 

Proizvođačima koji do sada nisu sproveli njihovo suzbijanje, preporučuje se pregled parcela na prisustvo aktivnih rupa i primena registrovanih rodenticida po postizanju pragova štetnosti (prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha), uz obavezno zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Ruma nastavlja sa redovnim izveštavanjem o zdravstvenom stanju ozimih strnih žita.

                                                                                         

Suva trulež uljane repice

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se zavisno od vremena setve nalaze u fazi od 4 do 9 i više listova razvijeno (14-19 BBCH).


Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na najstarijim listovima na do 13% biljaka. Simptomi su u vidu suvih, sivo-pepeljastih pega u okviru kojih se nalaze plodonosna tela gljive, piknidi sa piknosporama.

 

velika slika

 

Infekcija ovim patogenom se može ostvariti tokom cele vegetacije pri povoljnim uslovima (prisustvo vlage, minimalna temperatura za klijanje spora 4°C,  optimalna temperatura za razvoj bolesti 20-24°C). Bolest se prvo javlja na donjim, najstarijim listovima, a zatim se širi na gornje listove. Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj ovog patogena bolest se može proširiti i na stablo i koren prouzrokujući rak. Ukoliko su zaražene mahune, zrno je naborano, prevremeno sazreva i smanjena je masa zrna, što se odražava na prinos.


Prag štetnosti za ovog patogena iznosi 35-40% zaraženih biljaka (EPPO standard (PP 2/8(1)). S obzirom na trenutni nivo prisustva simptoma hemijske mere zaštite se ne preporučuju. 

Prezimljujući imago obične kruškine buve

 

Na terenu RC Ruma zasadi kruške se nalaze u različitim fazama obezbojavanja i opadanja lišćaod početka opadanja do 70% listova opalo (93-96 BBCH).

 

U zasadima kruške je u toku pojava prezimljujuće forme imaga obične kruškine buve (Cacopylla pyri) koja je krupnija, tamnija i otpornija na niske temperature od letnje forme. Vizuelnim pregledom zasada trenutno se registruje nizak intenzitet napada.

 

 

velika slika

 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve u zasadima krušaka.

 

Opasnost od poljskih glodara u regionu Rume

 

Na terenu RC Ruma vizuelnim pregledom višegodišnjih zasada, parcela pod okopavinama koje još nisu skinute (kukuruz, soja, šećerna repa), kao i poniklih useva (uljana repica, lucerka)  registruje se različit nivo aktivnosti poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis).

 

velika slika 

 

 

Generalno, na pregledanim površinama brojnost aktivnih rupa od poljske voluharice je vrlo niska do niska (kategorija I -II), a niska do vrlo visoka od poljskog miša (kategorija II - V).

 

U višegodišnjim zasadima brojnost aktivnih rupa od glodara je većinom niska do srednja (kategorija II -III), u usevima okopavina koje još nisu skinute srednja do visoka (kategorija III -IV) ,  u poniklim usevima uljane repice vrlo niska do niska (kategorija I -II), dok je na lucerištima brojnost aktivnih rupa od glodara srednja do vrlo visoka (kategorija III -V). Veće brojnosti se uočavaju na uvratinama parcela.

 

S obzirom na trenutno stanje u usevima/zasadima i uslove koji vladaju u proizvodnji (toplo vreme, nedostatak padavina), može se očekivati dalji porast brojnosti populacija poljskih glodara.

 

U ovom momentu, mere zaštite se preporučuju u  višegodišnjim zasadima,na lucerištima, u usevima uljane repice, kao i na parcelama na kojima se planira setva ozimih useva, na kojima se utvrdi prag štetnosti. Primena rodenticida se preporučuje već po utvrđivanju brojnosti iz II kategorije (10-500 rupa po hektaru od poljske voluharice i 10-50 rupa od poljskih miševa).

 

Kategorije za utvrđivanje brojnosti poljskih glodara:

 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

 

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

 

Nakon primene rodenticida u vidu godovih mamaka na bazi cink-fosfida u aktivne rupe od glodara, iste obavezno treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

 

Osim toga, preporučuje se i zaoravanje žetvenih ostataka i košenje površina oko parcela i na uvratinama kako bi se omogućio pristup predatorima sitnih glodara.

 

Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca

Na terenu RC Ruma, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokalitet Ljukovo) registrovana su prva jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1 % biljaka.

 

velika slika 

 

U usevima kukuruza šećerca (lokalitet Dobrinci), i paprike (lokalitet Mali Radinci) za sada nije uočeno prisustvo jajnih legala ove štetočine.

 

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jaja hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.  

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Šturost klasa pšenice (Fusarium graminearum)

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze (šturosti) klasova pšenice (prouzrokovač Fusarium graminearum).

 

 

 velika slika

 

Ostvarenju infekcije ovim patogenom i razvoju bolesti pogoduju česte padavine i visoka relativna vlažnost vazduha u periodu cvetanja, što je bio slučaj ove proizvodne godine. Česte i obilne padavine u ovom periodu su na velikom broju parcela onemogućili pravovremeno sprovođenje fungicidnog tretmana ili je tretman izostao, što je na takvim parcelama dovelo do intenzivnog prisustva ovog patogena.

 

Na pregledanim parcelama, na kojima je sproveden fungicidni tretman u fenofazi cvetanja, procenat napadnutih klasova se kreće od pojedinačno napadnutih klasova do 35% (zavisno od momenta tretmana, rasporeda i količine padavina), dok se na netretiranim parcelama beleži izuzetno visok procenat napadnutih klasova. Procenat zaražene površine klasa se kreće od 1 do 80%.

 

Fuzarioza klasa je ekonomski značajna bolest jer direktno utiče na smanjenje prinosa i kvalitet zrna. Zaražena zrna gube hektolitarsku masu i mogu da sadrže mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

 

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- kraj primarnih infekcija!

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm (74 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš; sorta Ajdared) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od 100 %, što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija.

 

U  zasadima  u kojima su prisutni simptomi treba nastaviti sa zaštitom protiv ovog patogena u kišnim periodima, kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

 

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

 

Na terenu RC Ruma usevi kukuruza se zavisno od rokova setve  nalaze u različitim fazama razvoja: semenski i merkantilni kukuruz- 7 do 9 i više listova razvijeno (17-19 BBCH), kukuruz šećerac- 9 i više listova razvijeno do početka cvetanja (19-61 BBCH). 

 

U usevima kukuruza u toku je početak polaganja jaja prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Pregledom useva merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registruje se prisustvo sveže položenih jajnih legala na do 2% pregledanih biljaka.  U usevima semenskog kukuruza za sada nije uočeno njihovo prisustvo.

 

 

 velika slika

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se u narednom periodu preporučuje redovan pregled useva  kukuruza na prisustvo jajnih legala ove štetočine. Najugroženija je proizvodnja kukuruza šećerca i semenskog kukuruza. Po postizanju praga štetnosti  (5% napadnutih biljaka kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca i 10% napadnutih biljaka kod merkantilnog kukuruza) i na početku piljenja larvi preporučuje se sprovođenje  insekticidnog tretmana. 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

 

Cercospora beticola u usevima šećerne repe

 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (35-39 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva na pojedinim parcelama je registrovano prisustvo  simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) u vidu pojedinačnih pega. Procenat napadnutih biljaka se kreće do 2%.

 

velika slika

 

S obzirom na uslove u kojima se odvija proizvodnja šećerne repe (učestale padavine, visoka relativna vlaga, optimalne temperature) i da je u okviru pega došlo do sporulacije, u narednom periodu se očekuje dalje širenje simptoma.

 

RC Ruma  nastavlja sa praćenjem ovog patogena i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima