Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis (II nedelja)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalazi u fenofazi  od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (00-01 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared), registrovano je prisustvo zrelih askospora.

 

 velika slika

 

Od 50 pregledanih pseudotecija u 42 nema formiranih askospora, a u 8 je registrovano do 25% zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 4 %.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (I nedelja)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalazi u fenofazi  mirovanja (00 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared), registruju se prazne pseudotecije i pseudotecije u kojima je počelo formiranja askusa, bez zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Zdravstveno stanje useva uljane repice

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se zavisno od vremena setve nalaze u fazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (17-19 BBCH). 

 

Vizuelnim pregledom useva i u žutim lovnim klopkama (Merikovim sudovima) registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) u niskom intenzitetu napada, dok prisustvo velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) za sada nije registrovano.

 

mala repičina pipa

 

 

Porast temperature u prethodnom periodu uslovio je izlazak male repičine pipe sa mesta prezimljavanja  i njenu migraciju u useve uljane repice. S obzirom da se i za  naredne dane prognozira toplo vreme, očekuje se njena masovnija pojava i pojačana aktivnost, kao i pojava velike repičine pipe.

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je značajno širenje simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) u odnosu na prethodni pregled. Simptomi su registrovani na preko 50% biljaka, uglavnom na najstarijim i već odbačenim listovima.

 

suva trulež uljane repice

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i blagovremeno će signalizirati vreme za tretman.

 

U usevima se, takođe, registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara (veće brojnosti na uvratinama). Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva na njihovo prisustvo i suzbijanje primenom rodenticida na bazi cink-fosfida  po postizanju ekonomskog praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa/ha za poljskog miša, 10-500 aktivnih rupa/ha za poljsku voluharicu), uz obavezno zatrpavanje aktivnih rupa.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja  (22-25 BBCH). 

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 21 do 50% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 0 do 7% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 4 do 9% biljaka. Prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) nije uočeno.

 

mrežasta i sočivasta pegavost lista ječma

 

 

U usevima pšenice  uočava se prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria tritici) na 12 do 30% biljaka, dok prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis)  i rđe (Puccinia spp.) nije uočeno.

 

siva pegavost lista pšenice

 

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite od navedenih patogena.

 

Na mnogim parcelama je uočeno žućenje listova, kao  posledica niskih temperatura i prizemnih mrazeva u prethodnom periodu. 

 

 velika slika

 

 

Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo štetnih insekata kao što su lisne vaši (Aphididae) i cikade (Cicadelidae).

 

U usevima se i dalje registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara. Njihova aktivnost je naročito značajna na parcelama na  kojima nisu sprovedene mere suzbijanja.

 

 

velika slika

 

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela. Ekonomski prag štetnosti je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha, kada treba pristupiti njihovom suzbijanju primenom rodenticida na bazi cink-fosfida  uz obavezno zatrpavanje aktivnih rupa.

 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizmima u usevima strnih žita.

 

Početak polaganja jaja obične kruškine buve

 

U zasadima kruške na terenu RC Ruma registruje se prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 3,5 do 6,5, kao i prisustvo sveže položenih jaja u niskom intezitetu napada (indeks napada od 1 do 3,5). U toku je kopulacija i početak polaganja jaja ove štetočine.

 

 Imago i jaja (velika slika)

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

 

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u početnim fazama bokorenja, od 1 do 4 stabla vidljiva (21-24 BBCH). 

 

U usevima pšenice  prilikom prethodnog pregleda (06.12.) su uočeni prvi simptomi lisne rđe pšenice (Puccinia reconditačije širenje nije uočeno ovom prilikom.  Prisustvo drugih patogena u usevima pšenice takođe nije registrovano.

 

U usevima ječma registrovano je širenje simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u odnosu na prethodni pregled (do 42% napadnutih biljaka).  Simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) su registrovani na do 5% biljaka.

 

velika slika

 

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite od navedenih patogena.

 

Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo štetnih insekata kao što su lisne vaši (Aphididae) i cikade (Cicadelidae).

 

Pregledom parcela na kojima je sprovedeno suzbijanje glodara uočava se značajno smanjenja broja aktivnih rupa. Međutim, na mnogim lokalitetima gde mere suzbijanja nisu sprovedene (ili nisu adekvatno sprovedene) i dalje se registruju značajne brojnosti.

 

velika slika

 

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti aktivnih rupa od glodara. Ekonomski prag štetnosti kada treba preduzimati mere suzbijanja primenom rodenticida na bazi cink-fosfida je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500/ha, uz obavezno zatrpavanje aktivnih rupa.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

 

Suva trulež uljane repice

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se zavisno od vremena setve nalaze u fazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (17-19 BBCH).


Vizuelnim pregledom useva registrovano je širenje simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) u odnosu na prethodni pregled. Simptomi su registrovani na do 22% biljaka, uglavnom na najstarijim, ali i na mlađim listovima.

 

 

velika slika

 

Simptomi su u vidu  sivo-pepeljastih pega u okviru kojih se nalaze piknidi sa piknosporama koje se putem vetra i kišnih kapi šire unutar useva i tako doprinose širenju bolesti. Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj ovog patogena bolest se može proširiti i na stablo i koren prouzrokujući tzv. rak prizemnog dela stabla i korena. Ukoliko su zaražene mahune dolazi do njihovog pucanja,  zrno je naborano, prevremeno sazreva i smanjena je masa zrna što se odražava na prinos.

 

U cilju kontrole ove bolesti važnu ulogu imaju mere kao što su:

-plodored- četvorogodišnji, uz izbegavanje kupusnjača i suncokreta,

-prostorna izolacija,

-poštovanje gustine setve (optimalno 30-40 biljaka/m2),

-optimalne količine azota,

-setva zdravog semena,

-izbor sorti sa kraćim periodom cvetanja,

-uništavanje korova.


Primena fungicida se preporučuje po postizanju praga štetnosti koji za ovog patogena iznosi 35-40% zaraženih biljaka (EPPO standard (PP 2/8(1)), koji za sada nije postignut.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem i izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima uljane repice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

 

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od 2 do 6 listova razvijeno (12-16 BBCH).

 

U usevima pšenice, u kojima prilikom prethodnih pregleda nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, sada se registruje prisustvo simptoma  rđe (Puccinia spp.) na do 2% biljaka, dok simptomi prisustva sive pegavosti lista (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erysiphe graminis) nisu utvrđeni.

 

U usevima ječma registrovano je širenje simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u odnosu na prethodni pregled. Simptomi su uočeni na do 30% biljaka.  Prisustvo simptoma drugih bolesti ječma nije uočeno.

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite od navedenih patogena.

 

Mrežasta pegavost lista na ječmu i rđa na pšenici  velika slika

 

 

Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo štetnih insekata kao što su lisne vaši (Aphididae) i cikade (Cicadelidae).

 

U usevima se i dalje registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, pa se proizvođačima preporučuje da obrate pažnju na njih. Ekonomski prag štetnosti kada treba preduzimati mere suzbijanja primenom rodenticida na bazi cink-fosfida je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500/ha.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

Krvava vaš u zasadima jabuke

Na terenu RC Ruma u zasadima jabuke se registruje prisustvo kolonija krvave vaši (Erisoma lanigerum).

 

velika slika

 

Ova štetočina jabuke ima 10-15 generacija godišnje. Prezimljavaju najmlađi larveni uzrasti većinom na podzemnim organima jabuke, u zoni korenovog vrata, dok manji deo populacije prezimljava na nadzemnom delu stabla - u pukotinama kore stabla i grana, na mestima jačeg orezivanja i drugim oštećenjima.

 

Sa kretanjem vegetacije u proleće  vaši migriraju na nadzemne delove stabla gde nanose štete sisanjem biljnih sokova. Na mestima njihove ishrane, usled bujanja povređenog tkiva, formiraju se gale čijim pucanjem i spajanjem nastaju otvorene rak rane koje otežavaju kretanje sokova kroz biljku. Biljni delovi iznad takvih rana  se suše, voćka slabi i postaje podložna napadu sekundarnih štetočina (patogeni rana, štetni insekti). Pri jakom napadu krvava vaš  može naseliti i plodove. Plodovi bivaju prekriveni pepeljastom prevlakom (mešavina  njihovih izlučevina) koja predstavlja pogodnu podlogu za razvoj gljive čađavice, pa su plodovi  neugledni i gube tržišnu vrednost. Napadnute biljke zaostaju u porastu, rodnost je smanjena, a u slučaju intenzivnog i učestalog javljanja može doći i do sušenja celih voćaka.

 

Ova štetočina je najčešće prisutna na vlažnijim i nižim terenima, u starijim i gušćim zasadima,  na bujnijim podlogama. Naročito je štetna na sadnom materijalu i u mladim zasadima, a njena pojava je posebno izražena u jače orezanim voćnjacima.

 

Preventivne mere kontrole  u borbi protiv ove štetočine podrazumevaju: izbor manje bujnih sorti i podloga prilikom podizanja zasada jabuke, kvalitetnu rezidbu (formiranje prozračne krune radi boljeg nanošenja depozita preparata) i izbegavanje oštre rezidbe, kao i izbalansiranu ishranu sa manje azota čime se postiže umeren rast izdanaka.

 

Hemijske mere zaštite u borbi protiv ove štetočine se po potrebi sprovode u jesenjem i ranoprolećnom periodu kao i tokom vegetacije. U fazi mirovanja vegetacije mere zaštite se sprovode primenom mineralnih ulja. U rano proleće, po izlasku larvi sa mesta prezimljavanja i početku formiranja kolonija, dok vaši još nemaju voštanu navlaku, hemijske mere zaštite se mogu sprovoditi insekticidima na bazi aktivnih materija flonikamid ili spirotetramat. Prvi insekticidni tretman u toku vegetacije se vrši  neposredno pre, a drugi nakon cvetanja kada još nema previše lisne mase.  Ova tretiranja treba da budu kvalitetna (primena veće količine vode,  dizne usmerene i u zonu prizemnog dela stabla), jer kasniji insekticidni tretmani u toku vegetacije, namenjeni suzbijanju drugih insekata, imaju samo dopunski efekat. S obzirom da na brojnost populacije krvave vaši utiču i insekticidi koji negativno deluju na prirodne neprijatelje krvave vaši, kao što su: parazitska osica (Aphelinus mali), uholaža (Forficula auricularia), predatorske vrste osolikih muva, bubamara i zlatooke i (familije: Syrphidae, Coccinellidae, Chrysopidae), preporučuje se, kad god je to moguće, korišćenje selektivnih insekticida koji štede prirodne neprijatelje ove štetočine. Krajem sezone, sa prestankom upotrebe insekticida, dolazi do širenja krvave vaši, dok suvo i toplo vreme u toku i nakon berbe dodatno pospešuju razvoj ove štetočine. Ukoliko se primeti pojačano prisustvo kolonija tokom jeseni neophodno je prvo obaviti berbu, pa tek onda pristupiti primeni insekticida. Ukoliko su kolonije vaši sporadične, debla i grane se mogu premazivati četkom sa rastvorom insekticida.

 

Suzbijanje krvave vaši otežava gusta bela voštana navlaka kojom su prekrivene i skriveni način života na korenovom vratu, u pukotinama kore i rak ranama, kao i prisustvo lisne mase u toku vegetacije. Osim toga, usled povlačenja mnogih insekticida sa tržišta ova štetočina poslednjih godina predstavlja sve veći problem. I pored primene insekticida koji su dostupni i registrovani za suzbijanje ove štetočine, često dolazi do jačanja njene populacije i prenamnoženja usled neadekvatnog suzbijanja. U cilju kontrole ove štetočine neophodno je poštovanje svih raspoloživih mera, pravovremena primena i adekvatan izbor insekticida.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Ruma, usled odsustva padavina, setvi ozime pšenice i ječma se na većini parcela pristupilo u poslednjoj dekadi oktobra meseca, pa se  ovi usevi trenutno nalaze u fazi od 2 do 4 lista razvijeno (12-14 BBCH).

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 13% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka, dok u usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

velika slika

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite od navedenih patogena.

 

Usled povoljnih vremenskih uslova u proteklom periodu na parcelama se i dalje registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae), naročito u usevima u kojima nije sproveden insekticidni tretman. RC Ruma je o prisustvu ovih štetočina, riziku od zaraza useva virusima i preporučenim merama informisao 31.10.2023. (vidi preporuku).

 

Podsećamo poljoprivredne proizvođače da su na terenu RC Ruma u prethodnom periodu registrovane značajne brojnosti  glodara (preporuke od 09.10. i 31.10.), pa se u ovom momentu registruje  njihovo naseljavanje na parcele pod strnim žitima.

 

 

velika slika

 

Proizvođačima koji do sada nisu sproveli njihovo suzbijanje, preporučuje se pregled parcela na prisustvo aktivnih rupa i primena registrovanih rodenticida po postizanju pragova štetnosti (prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha), uz obavezno zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Ruma nastavlja sa redovnim izveštavanjem o zdravstvenom stanju ozimih strnih žita.

                                                                                         

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima