Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Zdravstveno stanje uljane repice

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na starijim listovima, na do 16% biljaka. Simptomi su u vidu sivo-pepeljastih, suvih pega u okviru kojih su vidljiva plodonosna tela gljive, piknidi sa piknosporama, koje se unutar useva raznose kišnim kapima i vetrom.

 

 velika slika

 

Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) prag štetnosti za ovog patogena iznosi 35-40% zaraženih biljaka, te se hemijske mere zaštite ne preporučuju. 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

 

Prisustvo glodara u voćnim zasadima

Na terenu RC Ruma vizuelnim pregledom, u pojedinim voćnim zasadima, registrovano je prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

velika slika

 

Poljski glodari mogu naneti značajne štete ukoliko se prenamnože. Do njihovog prenamnoženja može doći usled različitih faktora,  kao što su: povoljni klimatski uslovi (duga sušna i topla leta, blage zime), obilje izvora hrane u poljima,  redukovana agrotehnika i dr. Brzo se razmnožavaju, posebno na neobrađenom i zakorovljenom zemljištu, međama i pašnjacima. Naročito velike štete mogu da prouzrokuju u mladim zasadima i rasadnicima i lošije održavanim zasadima.

 

U cilju kontrole populacije glodara proizvođačima se preporučuje održavanje higijene voćnjaka, odnosno uklanjanje svega što može poslužiti kao hrana i sklonište (zaostali opali plodovi, lišće, osušena trava i korovi,  orezane grane i grančice,…), kao i redovan obilazak voćnjaka radi utvrđivanja pojave i aktivnosti glodara.

 

Hemijske mere se preporučuju kada se utvrdi kategorija brojnosti na osnovu broja aktivnih rupa po hektaru. Aktivnost rupa se utvrđuje zatrpavanjem postojećih rupa i njihovim praćenjem. Ukoliko u sledećem obilasku rupe ponovo budu otkopane, ubrajamo ih u aktivne rupe.

 

Kategorije brojnosti:

 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj aktivnih rupa/ha

 

 

Microtis arvalis

(poljska voluharica)

Apodemus spp.

(poljski miševi)

I

Vrlo niska

do 10

do 10

II

Niska

10-500

10-50

III

Srednja

500-5000

50-500

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

Suzbijanje poljskih glodara se vrši ako je napad u drugoj kategoriji. Preporučuje se primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Mamke treba postaviti po suvom vremenu, uz  obavezno zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja ptica i divljači.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

 

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice se nalaze u fazi 3 do 4 lista razvijeno (13-14 BBCH), a usevi ozimog ječma u fazi 5 do 6 listova razvijeno (15-16 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. U usevima ječma registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka. Vremenske prilike  u proteklom periodu nisu pogodovale razvoju prourokovača ove bolesti.

 

 velika slika

 

Takođe, pregledom navedenih useva nije uočeno prisustvo cikada i lisnih vaši, kao ni aktivnih rupa od glodara.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozimih strnih žita o čemu će izveštavati na portalu PIS-a.

 

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

 

Na terenu RC Ruma usevi ozimih strnih žita se zavisno od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja listova (11-15 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 5% biljaka, dok prisustvo lisnih vaši nije uočeno.

 

 

Cikada Psammotettix alienus

  velika slika

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis na do 2% biljaka. U usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

Mrežasta i sočivasta pegavost lista ječma

 velika slika

 

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozimih strnih žita.

 

Stanje u usevima uljane repice

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se zavisno od vremena setve nalaze u fazi od 6 do 9 listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 7% biljaka. Simptomi se uočavaju  na najstarijim listovima u vidu sivo-pepeljastih pega u okviru kojih se nalaze plodonosna tela gljive, piknidi sa piknosporama, koje se unutar useva raznose kišnim kapima i vetrom.

 

 

velika slika

 

Gljiva se može održati i do 4 godine u zaraženim biljnim ostacima. Održava se i na korovskim biljkama iz porodice krstašica, a prenosi se i semenom. Do zaraze uljane repice ovim patogenom može doći od faze klijanaca do formiranja mahuna. Spore gljive klijaju već na 4oC u prisustvu vlage. Ako se zaraza ostvari u fazi klijanaca ili tokom formiranja prvih pravih listova, mlade biljke mogu u potpunosti propasti ili zaostaju u porastu. Na starijim biljkama bolest se prvo javlja na donjim listovima, a potom se širi na gornje listove. Optimalna temperatura za razvoj bolesti je između 20 i 24°C uz prisustvo vlage. Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj, bolest se može proširiti na stablo i koren prouzrokujući tzv. rak prizemnog dela stabla i korena. Pege mogu prstenasto obuhvatiti stabljiku i tada se biljke prevremeno suše i lako poležu. Zaražene mahune pucaju, a zrno je naborano, prevremeno sazreva i smanjena je masa zrna.

 

U borbi protiv ove bolesti važnu ulogu imaju agrotehničke mere kao što su: plodored (četvorogodišnji, uz izbegavanje kupusnjača i suncokreta), prostorna izolacija, optimalne količine azota, setva zdravog semena, izbor sorti sa kraćim periodom cvetanja i uništavanje korovskih biljaka.

 

Trenutni nivo prisustva simptoma u usevima uljane repice ne iziskuje fungicidni tretman.

 

Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo vaši (Aphididae), ali se na pojedinim parcelama registruje prisustvo pojedinačnih aktivnih rupa od glodara. Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela i po dostizanju praga štetenosti (10 aktivnih rupa po hektaru) njihovo suzbijanje, uz poštovanje svih propisanih mera za zaštitu ptica i divljači od trovanja.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

 

Crna trulež kupusnjača

 

Na terenu RC Ruma usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u završnim fazama razvoja glavice.

 

Vizuelnim pregledom pojedinih useva uočeno je prisustvo simptoma crne truleži kupusnjača koju prouzrokuje bakterija  Xanthomonas campestris pv. campestris.

 

Ovo je ekonomski najznačajnije oboljenje biljaka iz porodice kupusnjača (fam. Brassicaceae). Najčešće se sreće na kupusu, kelerabi i karfiolu. Može pričiniti štete u svim fazama razvoja. U slučaju jakog napada dolazi do drastičnog smanjenja prinosa i smanjene tržišne vrednosti glavica, a može doći i do potpunog propadanja useva.

 

Infekcija se može ostvariti tokom cele vegetacije, ali i tokom transporta i čuvanja glavica. Izvor primarne zaraze mogu biti zaraženo seme i zaraženi biljni ostaci u zemljištu. U zemljištu se bakterija zadržava do 3 godine, ako je u njemu prisutan infektivni biljni materijal. Sekundarne infekcije i dalje širenje zaraze se ostvaruju kišnim kapima, vetrom, kroz  prirodne otvore, povrede nanete insektima, puževima, preko sistema za navodnjavanje itd. Razvoju i širenju bolesti pogoduju vlažno i toplo vreme, odnosno topli dani i prohladne noći.

 

Rana pojava bolesti na biljkama iz zaraženog semena prouzrokuje odumiranje kotiledonih listića, a posle i cele biljke. Zaraženi rasad uvene, a inficirane mlade biljke smekšaju i trule. Na listovima starijih biljaka prvi simptomi su u vidu nepravilnih hlorotičnih pega duž ivice listova, koje se  zatim klinasto šire prema glavnom nervu, dobijajući karakterističan oblik latiničnog slova “V”. Tkivo u okviru pega poprima smeđu boju, suši se i odumire, a nervi dobijaju tamno-braon do crnu boju.

 

 velika slika

 

Bakterija se širi sprovodnim sudovima prouzrokujući trulež sprovodnog tkiva koja se može uočiti na uzdužnom preseku nerava, kao i na poprečnom preseku glavice, stabla i korena (mrka ili crna boja sudova uz prisustvo bakterijskog eksudata). Kao posledica truleži sprovodnog tkiva zaražene biljke zaostaju u razvoju, zakržljale su i često ne formiraju glavicu. Ukoliko dođe do formiranja glavice, razvoj bolesti se može nastaviti i tokom skladištenja. Zaražene biljke su podložne napadu sekundarnih patogena, prouzrokovača vlažne truleži (Erwinia carotovora i Pseudomonas marginalis), te dolazi do njihovog potpunog propadanja (glavice se pretvaraju u sluzavu crnu masu neugodnog mirisa).

 

U zaštiti od ovog oboljenja ključne su preventivne mere kontrole:

 

- korišćenje zdravstveno ispravnog semena i rasada;

-dezinfekcija semena toplom vodom (50°C – 25 min. za seme kupusa, 15 min. za ostale) ili hemijski tretman semena (natrijum-hipohlorit, vodonik peroksid);

-dezinfekcija supstrata u toplim lejama;

-poštovanje plodoreda (najmanje trogodišnji);

-gajenje otpornih sorti ili hibrida;

-uklanjanje i uništavanje zaraženih biljaka, biljnih ostataka i korovskih biljaka (prvenstveno iz familije Brassicaceae);

-suzbijanje insekata i puževa kao vektora ovog patogena;

-pravilna primena kalijumovih i fosfornih đubriva (doprinosi povećanju otpornosti).

 

Od hemijskih mera, u toku vegetacije preporučuje se preventivna zaštita useva preparatima na bazi bakra.

 

Štetni insekti u usevima ozimih strnih žita

Na terenu RC Ruma se kasnilo sa setvom ozimih strnih žita, pa se  usevi većinom nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja. Usevi pšenice iz ranijih rokova setve se nalaze u fazi  1 do 2 lista razvijeno (11-12 BBCH), a usevi ozimog ječma u fazi 2 do 3 lista razvijeno (12-13 BBCH).

 

Vizuelim pregledom useva pšenice i ječma iz ranijih rokova setve registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na 3 do 6% biljaka.

 

velika slika

 

Ove štetočine, pored direktnih šteta koje prouzrokuju prilikom ishrane, su značajne i kao vektori fitopatogenih virusa. Domaćini virusa su, osim strnih žita, mnogi korovi iz familije Poaceae, kao i samonikle biljke čije se prisustvo uočava na mnogim strništima. Zakorovljenost parcela i  nezaoravanje žetvenih ostataka omogućavaju ishranu ovih štetočina  tokom leta, čime se doprinosi njihovom održavanju i povećanju brojnosti. Na taj način se povećava i rizik od infekcije novoniklih useva u jesen, ukoliko su biljke na kojima su se ove štetočine hranile bile zaražene virusima.

 

Za sada je prisustvo ovih štetočina ispod nivoa praga štetnosti. Proizvođačima se preporučuje da nakon nicanja useva redovno prate prisustvo i brojnost navedenih štetočina. Insekticidni tretman se preporučuje po dostizanju praga štetnosti, koji u početnim fazama razvoja strnih žita podrazumeva prisustvo vaši i cikada na 10% biljaka (EPPO standard 2/11/1).

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem  štetnih organizama u usevima strnih žita i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

 

Na terenu RC Ruma zasadi kruške se nalaze u različitim fazama obezbojavanja i opadanja lišća.

 

U krušicima je u toku pojava prezimljujuće forme imaga obične kruškine buve (Cacopylla pyri), koja je krupnija i tamnija od letnjih formi i otpornija na niske temperature. Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo ove štetočine u niskom intenzitetu napada (indeks napada 1,5). 

 

velika slika

 

RC Ruma nastvlja sa praćenjem obične kruškine buve u zasadima krušaka.

Zeleno verticiliozno uvenuće u usevima paprike

 

Na terenu RC Ruma tokom vegetacije u pojedinim usevima paprike na otvorenom i u plastenicima  je registrovano prisustvo pojedinačnih biljaka sa početnim simptomima uvenuća koji su ukazivali na zeleno/verticiliozno uvenuće (prouzrokovač gljive Verticillium albo-atrum i Verticillium dahliae). Pred kraj vegetacije na nekim parcelama uočeno je širenje ovog oboljenja. Do jače pojave je došlo jer nisu preduzete sve neophodne mere u proizvodnji rasada, niti je ispoštovan plodored. Zeleno uvenuće može dovesti do značajnog gubitka roda.

 

Navedeni patogeni imaju širok krug domaćina (preko 200 vrsta zeljastih i drvenastih biljaka). Od gajenih biljaka napadaju paradajz, papriku, plavi patlidžan, krompir, krastavac, dinju, lubenicu, suncokret, jagodu, koštičavo voće (kajsija, šljiva), ali i mnoge ukrasne, šumske i korovske vrste.

 

U našoj zemlji ovo oboljenje može prouzrokovati značajne štete u povrtarskoj proizvodnji, prvenstveno  na vrstama iz familije Solanaceae (paradajz, paprika, plavi patlidžan, krompir). Tamo gde se ove biljke dugo gaje, posebno u monokulturi, može doći do potpunog propadanja useva. Zeleno uvenuće se češće javlja u zaštićenom prostoru zbog nemogućnosti primene plodoreda i veoma povoljnih edafskih uslova. Intenzitet prisustva bolesti i gubitka roda zavise od nivoa inokuluma u zemljištu, uslova spoljašnje sredine i osetljivosti sortimenta. U većim razmerama se javlja na zemljištu na kojem se više godina uzastopno gaje osetljive biljne vrste.

 

Ovi patogeni se održavaju u zemljištu i zaraženim biljnim ostacima (V. albo-atrum trajnom micelijom, V. dahliae mikrosklerocijama). Infekcija se ostvaruje preko korenovih dlačica ili povreda. Usled prodora patogena u sprovodne sudove stabla dolazi do njihovog  začepljenja, snabdevanje biljke vodom i hranljivim materijama je otežano, što izaziva postepeno uvenuće i sušenje biljke. U uslovima visokih temperatura i visoke relativne vlažnosti vazduha dolazi do sporulacije gljive. Micelija se iz sudovnog dela probija na površinu lista, obrazujući konidiofore sa konidijama duž lisnih nerava. Konidije se kišnim kapima spiraju u zemljište i u dodiru sa korenom klijaju i vrše sekundarne zaraze. U tkivu zaraženih biljaka gljivica razvija organe koji ponovo dospevaju u zemljište putem zaoravanja biljnih ostataka. Parazit se u prirodi širi vetrom, površinskom vodom, zemljištem, zaraženim biljnim ostacima i zaraženim semenom.

 

Prvi simptomi se ispoljavaju u vidu blagog uvenuća na donjem lišću zaraženih biljaka samo u najtoplijem delu dana. Posle kiše ili navodnjavanja dolazi do prividnog poboljšanja. Lišće omekšava počev od ivice liske prema njenom središnjem delu i klone ali i dalje zadržava zelenu boju. U početku je pojava bolesti usporena i lokalna. Sa razvojem oboljenja, lišće sve više gubi turgor, javljaju se nepravilne hlorotične pege, koje potom postaju nekrotične i na kraju se lišće suši i otpada. Osim lišća mogu biti zahvaćene pojedine grane, pa i cele biljke. Na uzdužnom preseku korena i prizemnog dela stabla zapaža se braonkasta boja (nekroza) sprovodnog tkiva.

 

Do zaraze može doći u svim fazama razvoja paprike. Kod ranih infekcija osetljivih sorti mlade biljke i sejanci mogu propasti veoma brzo nakon ostvarene infekcije. Ranije zaražene biljke usled skraćivanja internodija ostaju kržljave, imaju žbunast izgled i ne formiraju plodove. Međutim, zaraze se mnogo češće javljaju kasnije u vegetaciji. Kod kasnih zaraza plodovi pre vremena pocrvene, smežuraju se i isuše.

 

 

 velika slika

 

U cilju suzbijanja ove bolesti moraju se ispoštovati preventivne mere borbe:

 

·         višegodišnji plodored (bar petogodišnji); gajiti kulture koje nisu domaćini ovom patogenu (žitarice, kukuruz, soja, šećerna repa, pasulj, boranija, grašak, kupus),

·         izbor otpornih sorti,

·         proizvodnja zdravog rasada,

·         termička ili hemijska dezinfekcija supstrata pri proizvodnji rasada,

·         umereno đubrenje, pogotovo azotnim đubrivima (negativno delovanje na otpornost biljke),

·         uklanjanje i uništavanje zaraženih biljaka i korovskih biljaka koje su domaćini patogena.

 

Hemijske mere nemaju direktan uticaj na suzbijanje ove bolesti, već predstavljaju samo dopunu preventivnim merama (potapanje korena pre rasađivanja ili njegovo zalivanje rastvorom propamokarb-hidrohlorida ili propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum).

Štetočine u usevu uljane repice

 

Na terenu RC Ruma sa setvom uljane repice se kasnilo usled nepovoljnih vremenskih uslova, te se većina useva nalazi u različitim fazama klijanja i nicanja (01-09 BBCH), dok se usevi iz ranijih rokova setve nalaze u fazi 1 do 2 lista razvijena (11-12 BBCH).

 

fenofaza uljane repice

 

Vizuelnim pregledom takvih useva registrovano je prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae), kao i položenih jaja na do 40% pregledanih biljaka, dok piljenje pagusenica ove štetočine za sada nije registrovano. 

 

U našoj zemlji repičina osa ima 2-3 generacije godišnje. Prva generacija je najmanje štetna jer se u proleće održava na korovskim biljkama iz porodice krstašica. Druga i treća generacija nanose štete uljanoj repici. 

 

Ženke ove štetočine legalicom zarežu epidermis obično sa donje strane lista i u parenhim polažu jaja. Štetu prave pagusenice koje se hrane lisnom masom između nerava, skeletirajući je. Ove štetočine na  mladim biljkama mogu da pričine značajne štete za veoma kratko vreme. Kada se prenamnože može doći do golobrsta.

 

 

 jaja repičine lisne ose ispod epidermisa

 

Vizuelnim pregledom je registrovano i prisustvo pojedinačnih primeraka krilatih formi lisnih vaši (Aphididae). Pored direktnih šteta, sisanjem biljnih sokova,  lisne vaši su značajne i kao vektori fitopatogenih virusa.

 

Prag štetnosti za repičinu lisnu osu je 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica po m², a za lisne vaši 20% napadnutih biljaka, kada treba sprovesti hemijske mere zaštite.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima uljane repice i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu sprovođenja tretmana.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima