Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Pojava repine pipe na starim repištima

 

Na terenu RC Ruma tokom proteklog vikenda otpočela je setva šećerne repe.

 

RC Ruma u 2023. godini prati pojavu i kretanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na lokalitetima Kraljevci i Ljukovo.

 

Na lokalitetu Ljukovo, sa porastom temperature, registrovan je izlazak repine pipe sa mesta prezimljavanja, pa se u feromonskim klopkama postavljenim na staro repište registruje prisustvo imaga ove štetočine.

 

 

 velika slika

 

Sa daljim porastom temperature vazduha i zemljišta očekuje se intenzivniji izlazak  imaga sa mesta prezimljavanja, a nakon toga i migracija sa starih na novozasejana repišta.

 

S obzirom da su početne faze razvoja šećerne repe najugroženije,  proizvođačima se kao preventivne mere kontrole preporučuju:

 

-          setva “ lovnih pojaseva“ (gušća setva na uvratinama),

-          kopanje lovnih kanala oko starih repišta, 

-          redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana (praćenje početka nicanja useva i  prisustva repine pipe na starim i novim repištima).

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine na starim i novim repištima i na vreme će signalizirati vreme za primenu insekticida.

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (IV nedelja)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja do faze početak pucanja lisnih pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (03-07 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Od 52 pregledane pseudotecije u 41 nema formiranih askospora, u 5 pseudotecija je registrovano do 25% zrelih askospora, u 4  od 26 do 50%, a u 2 od 51 do 75% zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 9,13%.

 

velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

 

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice se zavisno od rokova setve nalaze u različitim fazama bokorenja, pa do početka rasta stabljike i pojave prvog kolenca (23-31 BBCH).  

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 21 do 50% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 2 do 20% biljaka, dok su simptomi prouzrokovača rđe (Puccinia spp.)  prisutni na 5 do 11% biljaka. U odnosu na prethodni pregled registruje se značajno povećanje broja novozaraženih biljaka prouzrokovačem sive pegavosti lista pšenice, dok je prisustvo simptoma pepelnice i rđe na približno istom nivou.  Značajnije prisustvo simptoma se uočava u usevima iz ranijih rokova setve i usevima gušćeg sklopa. 

Lokalitet

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Puccinia spp.

Kraljevci

21% biljaka

20% biljaka

7% biljaka

Putinci

44% biljaka

15% biljaka

11% biljaka

Buđanovci

50% biljaka

4% biljaka

7% biljaka

Nikinci

46% biljaka

2% biljaka

5% biljaka

 

Simptomi sive pegavosti lista pšenice, rđe i pepelnice žita

Vremenski uslovi (toplo i vlažno vreme) pogoduju daljem širenju lisnih patogena u usevima pšenice. Proizvođačima se preporučuje poseban oprez zbog visokog infektivnog potencijala patogena pred kritičnu fenofazu vlatanja pšenice i obilazak useva po stabilizaciji vremena, jer će s obzirom na  trenutno stanje u usevima ubrzo biti neophodna primena hemijskih mera zaštite.

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i redovnim izveštavanjem.

Zdravstveno stanje useva ječma

Na terenu RC Ruma usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od kraja bokorenja i  početka rasta stabljike  do faze prvo kolence najmanje 1cm iznad čvora bokorenja.

 

Povoljni uslovi za razvoj lisnih patogena u prethodnom periodu doveli su do značajnog širenja simptoma bolesti u odnosu na ranije preglede. Nivo prisutnih simptoma zavisi od niza faktora, kao što su: kvalitet semena, vreme i gustina setve, sortiment, sprovedene agrotehničke mere. 

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis). Prisustvo simptoma rđe ječma (Puccinia hordei) nije uočeno.

 

Lokalitet

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Rhynchosporium secalis

Ruma

44% biljaka

8% biljaka

6% biljaka

Žarkovac

36% biljaka

53% biljaka

3% biljaka

Stejanovci

100% biljaka

65% biljaka

15% biljaka

 

Trenutni vremenski uslovi pogoduju daljem širenju lisnih patogena na ječmu, pa se proizvođačima preporučuje obilazak useva i fungicidni tretman po stabilizaciji vremena (videti preporuku).

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (III nedelja)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od početka do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (01-03 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

 

velika slika

                         velika slika

 

 

Od 55 pregledanih pseudotecija u 47 nema formiranih askospora, u 6 pseudotecija je registrovano do 25% zrelih askospora, a u 2  od 26 do 50% zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 4,54%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (II nedelja)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, fenofaza: početak bubrenja lisnih pupoljaka (01 BBCH)), registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Od 60 pregledanih pseudotecija u 55 nema formiranih askospora, a u 5 je registrovano do 25% zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 2,08%.

 

 

velika slika 

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (I nedelja)

Na terenu RC Ruma jabuka se nalazi u fazi  mirovanja (00 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared), registrovano je prisustvo formiranih askusa, bez zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja (23-29 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je širenje simptoma bolesti u odnosu na prethodni pregled.

U usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 50% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 70% biljaka, dok je u usevima pšenice registrovano prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 45% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka i lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 16% biljaka.

    
mrežasta pegavost i pepelnica na ječmu (velika slika)pepelnica, siva pegavost i rđa na pšenici (velika slika)

 

U odnosu na prethodni pregled, na pojedinim parcelama, registrovano je povećanje broja aktivnih rupa od glodara. Primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida) preporučuje se ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru. Prilikom primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.


velika slika

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozimih strnih žita.

Početak polaganja jaja obične kruškine buve

U zasadima kruške na terenu RC Ruma, koji se nalaze u fazi mirovanja (00 BBCH), registruje se prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 12, kao i početak polaganja jaja u niskom intezitetu napada (indeks napada 4).

 

 velika slika

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

 

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama razvoja listova ili bokorenja (14-25 BBCH).

 

U usevima iz ranijih rokova setve registrovano je širenje simptoma bolesti u odnosu na prethodni pregled (14.11).

 

U usevima ječma (24-25 BBCH) uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 45% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 20% biljaka.

 

usevima pšenice (22-23 BBCH), u kojima prilikom prethodnih pregleda nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, sada se registruje prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 15% biljaka, rđe (Puccinia spp.) na do 12% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka.

 

 Mrežasta pegavost lista ječma

 

 

Pepelnica žita na ječmu i pšenici

 

 

Rđa na pšenici

 

 

Vremenski uslovi tokom jeseni pogodovali su i razvoju lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) čije se prisustvo i dalje registruje u usevima.

 

 

Lisne vaši u usevu ječma

 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozimih strnih žita.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima