Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja. U zavisnosti od vremena setve, pšenice se nalaze u fazi od 4 do 5 stabala vidljivo (BBCH 24-25), dok se usevi ječma nalaze u fazi od 5 do 7 stabala vidljivo (BBCH 25-27).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registruje se prisustvo simptoma bolesti:

-          sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 3% do 5% biljaka,

-          simptoma lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na 0% do 4% biljaka,

-           simptomi pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na 5% do 20% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva ječma uočava se prisustvo simptoma:

-          sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 4% do 10% biljaka,

-          mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)  na 7 do 25% biljaka i

-          pepelnice žita (Erysiphe gramminis) koja na pojedinim parcelama iz ranijih rokova setve i sa gustim sklopom biljaka broji i do 40% biljaka, dok je na parcelama iz kasnijih rokova setve procenat znatno niži.

Takođe, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka i prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus) na do 2% biljaka.

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem i izveštavanjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac, usevi uljane repice se nalaze u fazi od 8 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 18-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 20 % biljaka. Simptomi se registruju na najstarijem lišću, u vidu pega u kojima se formiraju piknidi.

Takođe, u postavljenim lovnim Merikovim posudama i vizuelnim pregledom useva još uvek nije uočeno prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).

Na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Proizvođačima se preporučuje obilazak svojih useva i praćenje prisustva aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru, preporučuju se mere zaštite upotrebom registrovanih gotovih mamaka, a nakon njihove postavke rupe treba zatrpati.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac vizuelnim pregledom useva ozimih strnih žita registrovano je da se usevi nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 22-25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 17% biljaka, dok je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) uočeno na do 4% biljaka.

U usevu pšenice uočeno je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 15% biljaka, simptom sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 3% biljaka i prisustvo simptoma lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 2% biljaka.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo obične kruškine buve u krušicima

Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u niskom intenzitetu napada.

Takođe, u naborima kore oko pupoljaka registruju se položena jaja ove štetočine.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem aktivnosti obične kruškine buve.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac usevi ozimog ječma i pšenice se nalaze, u zavisnosti od roka setve, u fazi od treći list razvijen,  do bokorenja, vidljivo drugo sekundarno stablo BBCH (13-22).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača bolesti:

-          mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 12 %  biljaka,

-          pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 1 % biljaka,

-          sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis)  na do 2 % biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma  sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 2% biljaka.

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Požarevac usevi pšenice i ječma se nalaze, u zavisnosti od rokova setve, od faze pojave prvog lista, do početka bokorenja (BBCH 10-21).

Vizuelnim pregledom useva ječma, uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 10% biljaka.

Vizelnim pregledom useva pšenice uočeno je prisustvo pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 4 % biljaka.

Takođe, na pojedinim parcelama  registrovano je prisustvo krilatih i beskrnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Psammotettix alienus) u niskom intenzitetu napada.

Vizuelnim pregledima uočeno je prisustvo aktivnih aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticys).

Preporučuje se praćenje prisustva aktivnih rupa od glodara, prag štetnosti za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa po hektaru, a za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti preporučuje se primena registrovanih mamaka uz njihovo obaveno zatrpavanje u rupe sa ciljem zaštite stoke i divljači.

Prezimljujući imago obične kruškine buve

Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruške se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, primenjenih agrotehičkih i hemijskih mera zaštite, u fazi od 50% lišća žuto i opalo do faze svo lišće opalo (BBCH 95-97).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) sa indeksom napada 5.

Postoji razlika izmedju letnje i zimske forme imaga obične kruškine buve. Zimska, prezimljujuća forma imaga je tamnije boje, krupnija je i otpornija na niske temperature, dok je letnja forma sitnijih dimenzija i svetlije boje.

Hemijake mere zaštite se ne preporučuju, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fenofazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisutvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 12% biljaka.

Simptomi su prisutni na donjim listovima u vidu sivih pega nepravilnih oblika. U okviru pega zapažaju se sitna telašca (piknidi sa piknosporama)  koja se raznose kišnim kapima unutar useva i doprinose širenju bolesti.

U ovom momentu prisustvo ove bolesti se registruje ispod praga štetnosti koji prema EPPO prema standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% biljaka sa prisutnim simptomima navedenog patogena, te se mere zaštite ne preporučuju.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.

Monitoring klipova merkantilnog kukuruza pred berbu

Na teritoriji RC Požarevac sproveden je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu.

Pregledano je po 100 klipova kukuruza na ukupno 20 parcela (10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnih grupa zrenja).

Rezultati vizuelnih pregleda:

-        Klipovi sa oštećenjima od insekata: kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera) na 15 - 40 %,

-        Klipovi sa simtomima Fusarium spp. na 5 - 39 %,

-        Klipovi sa simtomima Aspergillus spp. na 0 - 3 %,

-        Klipovi sa simtomima Penicillium spp. na 0 - 3%,

-        Klipovi sa simtomima Cladosporium spp. na 2 - 45 %,

-        Sve kombinacije oštećenja na 5 – 39%.

 

ESKA - u zasadima vinove loze

Obilaskom zasada vinove loze na području delovanja RC Požarevac, uočeni su simptomi apopleksije vinove loze-ESKE.

Ovo je kompleksno oboljenje vinove loze, a smatra se da ga izaziva nekoliko gljiva (Phaeomoniella chlamydospora, Phellinus igniarius, Stereum hirsutum, Fomitiporia punctata i dr.), koje napadaju sprovodni sistem.

Simptomi se javljaju na svim delovima vinove loze. Zaraženi lastari zaostaju u porastu, venu i često dolazi do njihovog zdrvenjavanja. Karakterističan simptom je gubitak hlorofila na listu, zelena boja se zadržava samo oko centralnih nerava, dok se između njih javljaju izdužene žute ili crvenkastosmeđe nekroze. List ima specifičan izgled ,,tigrovih šara“. Ako nekroza prekrije veći deo liske, list se suši i opada. Bobice se ne razvijaju pravilno i ne dostižu punu zrelost. Na pokožici se mogu javiti mrkoljubičaste pege, a može doći i do sušenja i pucanja bobica. Simptomi se mogu javiti samo na lišću ili samo na bobicama, a u pojedinim godinama mogu izostati ili biti prikriveni. Sve te promene na spoljašnjem izgledu čokota su posledice promena koje su nastale u unutrašnjosti, zbog delovanja patogenih gljiva koje su tu lokalizovane i izazivaju truljenje čokota. Najdestruktivniji simptom ESKE je pojava iznenadnog odumiranja (apopleksije) svih delova vinove loze. Meteorološki uslovi utiču na razvoj apopleksije, pa se ova bolest najčešće manifestuje za vreme perioda visokih temperatura, tokom letnjih meseci. Na poprečnom preseku čokota uočava se centralni oštećeni deo svetle boje, meke konzistencije, obrubljen tamnijom zonom drveta, dok se na uzdužnom preseku uočavaju tamne, crne trake.

U slučaju pojave bolesti preporučuje se uklanjanje zaraženih delova čokota (kada bolest nije zahvatila ceo čokot) ili uklanjanje celog zaraženog čokota iz vinograda.

Hemijske mere zaštite za suzbijanje ove bolesti ne postoje.

 Najvažnije su preventivne mere zaštite:

-          Sadnja sertifikovanih loznih kalemova,

-          Premazivanje rana od rezidbe kalemarskim voskom,

-          Dezinfekcija alata 70%-tnim alkoholom tokm rezidbe.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima