Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac
Prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Požarevac, u zasadima vinove loze registrovano je prisustvo odraslih jedinki braon mramoraste stenice (Halyomopha halys) u niskim brojnostima.

U proleće, ženka polaže jaja koja se nalaze u grupicama od 28 komada, bačvasta su, bele boje i najčešće se mogu uočiti na naličju listova. Tek ispiljene larve, drže se na okupu, a nakon prvog presvlačenja, kreću u potragu za hranom. Ne poseduju krila, ali se aktivno kreću sa biljke na biljku. Štete nanose larve i odrasle jedinke sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljke, tokom cele vegetacije. Prvi znaci napada ove štetočine na biljkama ogledaju se u vidu sitnih beličastih uboda, koji ubrzo postaju nekrotične pege. Uočava se i deformacija ploda, što se odražava na tržišnu vrednost, a mesta uboda predstavljaju ulazna mesta za razvoj gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea), kao i drugih patogena. Štete su izraženije po ivicama parcele, jer su jedinke sklone grupisanju i često se grupno kreću sa jedne biljke na drugu.

U jesen odrasle jedinke kreću u potragu za povoljnim mestima za prezimljavanje kao što su kuće, stanovi, terase, i slična mesta u čovekovom neposrednom okruženju i tu ostaju do proleća.

Tokom vegetacije za suzbijanje larvi i odraslih jedinki braon mramoraste stenice mogu se koristiti insekticidi iz grupe piretroida.

Prisustvo cikade Reptalus panzeri u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Požarevac vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetu Kličevac uočeno je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Cikada Reptalus panzeri je vektor Stolbur fitoplazme na kukuruzu koja izaziva bolest crvenilo kukuruza.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i veći deo životnog ciklusa provodi u zemlji u stadijumu larve. Odrasle cikade pojavljuju se u prvoj polovini juna i u polju su prisutne sve do kraja jula. Ženke polažu jaja uz koren biljke domaćina, najčešće u grupama, pri čemu formiraju gnezdo od snopa voštanih izlučevina. Ispiljene larve se zatim hrane na korenu kukuruza. U drugoj polovini juna odrasle cikade izlaze iz zemlje i doleću na biljke kukuruza na kojima se hrane floemskim sokovima. Prvi simptomi crvenila kukuruza se javljaju na listovima, iznad klipa, u vidu trakastog crvenila uz glavni nerv lista, što za posledicu ima značajne gubitke u prinosu kukuruza.

Nakon berbe kukuruza ova štetočina prelazi na strna žita gde nastavlja sa svojom ishranom. Izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza može biti jedna od metoda kako suzbiti ovu štetočinu, jer se time prekida zivotni ciklus cikade, kada i njena brojnost opada.

Fuzarioza klasa pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac, usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvića ploda i sazrevanja (BBCH 75-85).

Vizuelnim pregledom useva registrovani su simptomi šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum u niskom procentu napada, uglavnom na parcelama na kojima u vreme cvetanja nisu sprovedene hemijske mere zaštite.

Pšenica i ječam su od ovog patogena najosetljiviji od početka cvetanja do voštane zrelosti zrna. U ovim fazama uz prisustvo vlage stvaraju se povoljni uslovi za ostvarenje infekcije tim patogenom. Odmah nakon cvetanja uočavaju se prvi simptomi bolesti. Zaraženi klasovi počinju da blede, vreteno izumire a zrna iznad vretena ostaju štura. U uslovima povećane vlažnosti, na zaraženim klasovima se javlja ružičasta prevlaka od sporonosnih organa gljive. Takođe, osim šteta koje se odnose na smanjenu klijavost zrna, kvalitet i smanjeni prinos,  značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem i izvešavanjem zdravstvenog stanja useva pšenice i ječma.

Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruza

Na području delovanja RC Požarevac usevi kukuruza se nalaze u fenofazi od 5 do 8 listova razvijeno (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 1% biljaka.

U toku je početak polaganja jaja I generacije kukuruznog plamenca.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i na vreme će signalizirati vreme za tretman.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na području delovanja RC Požarevac zasadi vinove loze se nalaze, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, u fazi od cvast nabubrela do početak cvetanja (BBCH 55-61).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na naličju listova registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus.

  U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. Ova štetočina se hrani samo na vinovoj lozi isisavanjem sokova na naličju listova i takve direktne štete koje nanosi ishranom nisu toliko značajne. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Larva prolazi kroz pet stupnjeva razvoja, dok samo larva trećeg larvenog stupnja ima sposobnost da prenese fitoplazmu na zdrave čokote.

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i obavestiće kada je pravo vreme za tretman.

Štetočine u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 63-65).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice uočeno je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis). Veće brojnosti ove štetočine registrovane su na rubnim delovima parcela.

Pipa repičine ljuske prezimljava u zemlji, u stadijumu imaga, i ima jednu generaciju godišnje. Štete pričinjavaju ishranom na cvetnim pupoljcima i polaganjem jaja u mahune. Najveće štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju semenom unutar mahuna. Imaga prave otvore, dok larve prave izlazne otvore kada odlaze u zemlju na preobražaj u stadijum lutke i tako olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae).

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere se preporučuju samo ukoliko se dostigne prag štetnosti koji iznosi od 0,5-2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta) i imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

Pomenute štetočine su uočene, takodje, na rubnim delovima parcele, gde se na cvetovima i pupoljcima uočavaju oštećena nastala njihovom ishranom.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Požarevac, u zavisnosti od rokova setve, usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja: od 2 do 6 stabala vidljivo (BBCH 22-26).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 0% do 4% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 3% do 20% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 10% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem razvoja i zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo male i velike repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) u niskom intenzitetu napada.

Sa porastom temperature očekuje se intenzivnija pojava ovih štetočina, kao i povećanje njihove aktivnosti.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem navedenih štetočina i signaliziraće pravo vreme za njihovo suzbijanje.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac, u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta, ozimi usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od 3. list razvijen do faze bokorenja – četvrto stablo vidljivo (BBCH 13-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 2% biljaka.

Vizuelnim pregledom ječma registrovana je pojava simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 4% biljaka.

Prisustvo štetnih insekata nije uočeno.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.
Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i vise listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) na do 26% biljaka. Simptomi su uočeni na starijim listovima u vidu okruglih pega u kojima se formiraju sitne crne tačkice koje predstavljaju piknide u kojima se patogen održava.

Na terenu je uočena i aktivnost poljskih glodara.

Preporučuje se obilazak useva i ukoliko se primeti prisustvo preko 10 aktivnih rupa po hektaru da se izvrši njihovo suzbijanje upotrebom registrovanih rodenticida. Nakon njihove upotrebe, rupe treba obavezno zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem razvoja i zdravstvenog stanja useva uljane repice.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima