Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac
Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na području delovanja RC Požarevac, zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja vegetacije (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada kruške, registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve, u indeksu napada 1,5,  kao i prisustvo sveže položenih jaja ove štetočine, u indeksu napada 0,5.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem aktivnosti obične kruškine buve.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 7 listova do faze 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae), u niskom intenzitetu napada, kao i prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus), na do 3% biljaka.

Prognozirani vremenski uslovi i visoke temperature za ovaj period godine, iniciraće masovniju migraciju ovih štetočina na repičišta i povećanje njihove brojnosti. Prisustvo velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi)  nije registrovano.

Takođe, vizuelnim pregledom repičišta, registrovano je i prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 40% biljaka. Simptomi su registrovani na najstarijem lišću, koje se suši i odumire.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice, i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području RC Požarevac usevi ozimih strnih žita, pšenice i ječma, se u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze pet listova razvijeno, do faze vidljivo četvrto sekundarno stablo (BBCH 15-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na oko 5% biljaka, i pepelnice žita (Erysiphae gramminis) na oko 1% biljaka, dok je u usevima ječma registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na oko 10% biljaka, i sočive pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na oko 2% biljaka.

 
 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozimih strnih žita uočeno je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikade (Psammotettix alienus), u niskom intenzitetu napada.

Na većini parcela je uočeno i žućenje listova, što je posledica prizemnih mrazeva i niskih temperatura, a na obodima pojedinih parcela je registrovano i prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) u veoma niskoj kategoriji brojnosti.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Prisustvo obične kruškine buve u krušicima

Na području delovanja RC Požarevac, zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada kruške, uočeno je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1.

 

Za sada prisustvo položenih jaja nije registrovano i ne preporučuju se mere zaštite.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem aktivnosti obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za primenu odgovarajućih mera zaštite.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području RC Požarevac usevi ozimih strnih žita iz ranijih rokova setve se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 3 lista razvijeno do faze vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 13-21), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u fazama nicanja i pojave prvog lista iz stabaoceta (BBCH 09-10).

 

Vizuelnim pregledom useva ječma je uočeno prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka, dok je u usevima pšenice uočeno prisustvo pepelnice (Erysiphae gramminis) na oko 1% biljaka.

 

         
         Pepelnica

Takođe, uočeno je prisustvo  lisnih vaši (Aphididae)  na oko 2% biljaka, dok prisustvo cikade Psammotettix alienus nije registrovano. Trenutni vremenski uslovi utiču na smanjenje aktivnosti navedenih štetočina.

 

Tokom pregleda useva ozimih strnih žita, uočene su i aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis), u niskoj i vrlo niskoj kategoriji brojnosti. Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha.

Proizvođačima se preporučuje da redovno obilaze svoje parcele i ukoliko uoče prisustvo aktivnih rupa na nivou navedenih pragova štetnosti, primene neki od registrovanih rodenticida:

-          Agrocinkan, Cinkosan (a.m. cink-fosfid) u količini 5-10 g po aktivnoj rupi.

Tretirane aktivne rupe obavezno zatvoriti, kako ne bi došlo do trovanja ptica i divljih životinja.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području RC Požarevac usevi ozimih strnih žita, pšenice i ječma, nalaze se u različitim razvojnim fazama, od faze prvi list razvijen, do faze 3 lista razvijeno (BBCH 11-13).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 8-10% biljaka, kao i prisustvo cikade (Psammotettix alienus) na oko 3% biljaka. Prag štetnosti za lisne vaši iznosi jedna ili više vaši na 10% biljaka, a za cikade 5 imaga/m2. Prognozirani vremenski uslovi, niske temperature i kiše, uticaće na smanjenje aktivnosti ovih štetnih insekata, pa se trenutno primena hemijskih mera zaštite ne preporučuje.

Vizuelnim pregledom ozimih strnih žita, takođe je registrovano i prisustvo patogena. U usevu ječma je uočeno prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na oko 5% biljaka, dok su u usevu pšenice registrovani simptomi žutomrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis), na pojedinačnim biljkama,u niskom intezitetu napada, na do 2% biljaka. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite od navedenih patogena.

Osim štetnih insekata i patogena, u usevima pšenice i ječma je uočeno i prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).  Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha.

Proizvođačima koji do sada nisu sproveli suzbijanje glodara, preporučuje se redovan obilazak parcela, i po postizanju praga štetnosti, primena nekih od registrovanih rodenticida:

-          Agrocinkan, Cinkosan (a.m. cink-fosfid) u količini 5-10 g po aktivnoj rupi.

Tretirane aktivne rupe treba obavezno zatvoriti, kako bi se sprečilo  trovanje ptica i divljih životinja.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac, usevi uljane repice se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od fenofaze 6 listova razvijeno, do  fenofaze 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na oko 15% biljaka i to na pojedinačnim listovima.  Simptomi su prisutni na starijim listovima, u vidu sivih, pepeljastih pega nepravilnog oblika, u okviru kojih se zapažaju sitna telašca, piknidi sa piknosporama, koji se unutar useva raznose kišnim kapima i u optimalnim uslovima doprinose širenju bolesti. Zaraza se može proširiti i na stablo i prouzrokovati rak.

 

Pored simptoma suve truleži, vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), na naličju listova, u niskom intezitetu napada.  Trenutni, kao i najavljeni vremenski uslovi za naredni period (niske temperature i kiša), uticaće na smanjenje aktivnosti ovih štetočina.

Trenutno se u usevima uljane repice ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području RC Požarevac, zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama opadanja lišća, od faze 50% lišća opalo, do faze svo lišće opalo (BBCH 95-97).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u niskom intenzitetu napada. U toku je pojava prezimljujućih formi, imaga, ovog štetnog insekta.

Jedna od odlika obične kruškine buve jeste sezonski dimorfizam, zbog čega su zimske forme odraslih jedinki ovog insekta krupnije, tamnije boje i otpornije  na niske temperature.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Požarevac nastavlja sa praćenjem aktivnosti ovog štetnog insekta
Polaganje jaja kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Požarevac usevi kukuruza se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i datuma setve, u različitim fazama razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovana su sveže položena jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 7% biljaka.

Mlade gusenice kukuruznog plamenca, hraneći se, formiraju manje otvore na lišću, prave duge hodnike i na kraju se hrane metlicom i svim delovima klipa. Ishranom prave najznačajnija oštećenja. Biljke postaju lako lomljive, a na oštećenim klipovima dolazi do povećang intenziteta napada prouzrokovačima bolesti.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo jajnih legala. Prag štetnosti iznosi 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkatilnog kukuruza i 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem razvoja kukuruznog plamenca.

Azijska voćna mušica u vinogradima

Na području delovanja RC Požarevac zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od početak šarka, do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

U lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, postavljenim u zasadima vinove loze, na lokaciji Žabari, beleži se prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

 Ženka ove štetočine ima čvrstu i snažnu testerastu legalicu uz pomoć koje lako zaseca pokožicu zdravog ploda i unutar njega polaže jaja iz kojih se javljaju larve koje razaraju unutrašnji sadržaj ploda. Osim ovih direktnih šteta tokom zrenja, izaziva i indirektne štete praćene pojavom truleži i propadanja plodova.

U cilju kontrole i smanjenja populacije ove štetočine preporučuje se uvođenje sledećih mera zaštite:

-          Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja plastičnih flaša u koje se sipa 1,5 dl crnog vina, 1,5 dl jabukovog sirćeta i par kapi deterdženta za sudove. Flaše bi trebalo da sadrže sitne otvore koje predstavljaju ulazne otvore za insekte i jedan veći otvor prekriven gazom i takav otvor služi za oslobađanje mirisnog atraktanta i privlačenje insekata. Klopke postavljati na ivične delove parcele na rastojanju od 2-3 m, a unutar parcele na rastojanju od 5m

-          Skratiti interval berbe plodova i ukloniti zaražene, prezrele i trule plodove

-          Održavanja higijene unutar i oko zasada, uklanjanjem divljeg bilja (divlja kupina, džanarika, zova,...)

-          Krčenje napuštenih zasada.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima