Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin
Prisustvo lisnih vaši u usevima ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin setva ozime pšenice je još uvek u toku. Na parcelama koje su posejane u optimalnom roku usevi se nalaze u fazi od nicanja do faze dva lista razvijeno (BBCH 12).

faza razvoja   lisne vaši

faza razvoja               lisne vaši

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na od 5 % do 7% biljaka. Pored direktnih šteta koje lisne vaši prouzrokuju svojom ishranom sisajući sokove biljaka, one su i prenosioci veoma destruktivnih biljnih virusa. Infekcija virusima je naročito destruktivna za useve pšenice u početnim fazama razvoja, te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled zasejanih parcela u cilju utvrđivanja brojnosti navedenih štetočina.

Prag štetnosti u početnim fazama razvoja strnih žita za lisne vaši  je jedna ili više vaši na 10% biljaka (EPPO Standard PP2/11(1)), te se trenutno u ovoj fazi razvoja ne preporučuju hemijske mere zaštite.

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti, kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Miocrotus arvalis) i cikada.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice.

Prisustvo poljskih glodara u regionu Negotina

Na području delovanja RC Negotin vizuelnim pregledom parcela pod usevom lucerke i strništa suncokreta na lokalitetima Miloševo, Samarinovac, Rit i Štubik  registrovane su aktivne rupe od poljskih miševa (Apodemus spp.) u vrlo niskoj brojnosti. Takođe, pregledom nasipa, pašnjaka i mladih zasad voćaka nisu registrovane aktivne rupe od navedenog glodara, kao ni od poljske voluharice (Microtus arvalis).

Prag štetnosti kada se primenjuju hemijske mere zaštite je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa po hektaru, dok je za poljsku voluharicu od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko se registruju brojnosti aktivnih rupa iznad navedenog praga štetnosti, proizvođačima se preporučuje postavljanje registrovanih gotovih mamaka. Važno je naznačiti da rupe sa postavljenim macima treba zatrpavati, kako bi se očuvalo zdravlje ptica i drugih divljači.

U cilju suzbijanja glodara primena registrovanih preparata (rodenticida), u ovom periodu, preporučuje se u lucerištima, višegodišnjim zasadima, utrinama i međama, ukoliko se pregledom utvrdi brojnost navedenih štetočina u II kategoriji.

KATEGORIJE BROJNOSTI

Kategorije

Brojnost

Broj rupa po hektaru    za poljskog miša

Broj rupa po hekteru za poljsku voluharicu

            I

Vrlo niska

Do 10

Do 10

           II

Niska

10 – 50

10 – 500

           III

Srednja

50 – 500

500 – 5000

           IV

Visoka

500 – 2000

5000 – 20000

            V

Vrlo visoka

2000 - 10000

20000 – 50000

 

Osim primene rodenticida, preporučuje se i zaoravanje žetvenih ostataka i košenje površina oko parcela i uvratinama kako bi se omogućio pristup predatorima sitnih glodara.

usev lucerke    strnište suncokreta

usev lucerke                 strnište suncokreta

Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od faze šarak bobica do faze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

Vizuelnim pregledom žutih lepljivih ploča koje su postavljene u zasadima vinove loze, sa ciljem praćenja cikade Scaphoideus titanus, na lokalitetu Rečka i Kladušnica, registrovano je prisustvo odraslih jedinki ove štetočine. Navedena štetočina je vektor fitoplazme Flavescense doree (FD), prouzrokovača veoma destruktivnog oboljenja - zlatastog žutila vinove loze.

imago cikade Scaphoideus titanus

imago cikade Scaphoideus titanus

Odrasli insekti i larveni stupnjevi stariji od trećeg (L3, L4 i L5) mogu da prenesu fitoplazmu na zdrave čokote.

Simptomi zlatastog žutila vinove loze:

  promena boje lista -kod crnih sorti ljubičasta do crvena, kod belih sorti zlatnožuta,

  savijanje spoljašnjih ivica lista prema naličju,

  skraćene internodije na zaraženim lastarima,

  pojava rehuljavih grozdova koji zaostaju u razvoju u odnosu na zdrave,

  odsustvo lignifikacije zaraženih lastara,

  kasnije kretanje vegetacije na proleće.

Mere prevencije i kontrole zlatastog žutila su:

  suzbijanje cikade Scaphoideus titanus kao vektora fitoplazme po pojavi larvi trećeg razvojnog stupnja,

  praćenje pojave simptoma bolesti,

  krčenje i uništavanje zaraženih čokota,

  • uništavanje potencijalnih izvora zaraze (divlja loza, korov, napušteni vinogradi) u blizini proizvodnih zasada kao rezervoara fitoplazme.

RC Negotin je dao više preporuka za primenu hemijskih mera za suzbijanje cikade Scaphoideus titanus registrovanim insekticidima (04.07., 17.07. i 02.08.).

 

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Negotin usevi merkantilnog kukuruza se, u zavisnost od vremena setve i hibrida, nalaze u različitim fazama cvetanja i razvića ploda (BBCH 69-75).

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokaliteti Bukovski put, Jasenica, Mali rit, Radujevac) registrovano je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u različitim embrionalnim fazama razvoja na 3 do 5% pregledanih biljaka. U toku je početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca.

jajno leglo kukuruznog plamenca

jajno leglo kukuruznog plamenca

Kukuruzni plamenac prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u žetvenim ostacima kukuruza. Štete prave larve koje svojom ishranom oštećuju stablo, list, metlicu i klipove kukuruza. Na mestima gde je došlo do oštećenja klipova od kukuruznog plamenca, stvara se rizik od naseljavanja fitopatogenih gljiva, kao što su gljive iz roda Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, Fusarium. Ove gljive imaju sposobnost da sintetišu mikotoksine koji mogu biti izuzetno štetni u uslovima gde se merkantilni kukuruz koristi za ishranu u mlečnom govedarstvu.

Najavljene visoke temperature za naredni period uticaće na još masovniji let imaga kukuruznog plamenca i intezivnije polaganje jaja, kao i piljenje larvi navedene štetočine.

Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, a kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca 5% biljaka sa položenim jajnim leglim.

Za smanjenje brojnosti ove štetočine preporuka je sprovođenje niza agrotehničkih i mehaničkih mera, kao što su: izbegavanje gajenja kukuruza u monokulturi, uništavanje kukuruzovine odmah posle berbe i duboko zaoravanje biljnih ostataka i dr.

Hemijske mere zaštite se sprovode po postizanju praga štetnosti, na početku piljenja larvi, te se suzbijanje za sada ne preporučuje. RC Negotin nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Prisustvo ESKE u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi zatvaranja grozdova (BBCH 78-79).

Vizuelnim pregledom proizvodnih zasada na lokalitetu Bukovo kao i starijih zasada vinove loze na različitim lokalitetima uočeni su simptomi karakteristični za esku vinove loze.

simptomi ESKE na vinovoj lozi      simptomi ESKE na vinovoj lozi

simptomi ESKE na vinovoj lozi

Eska je kompleksno i veoma destruktivno oboljenje vinove loze. Razlikuju se dva tipa bolesti: hronični tip bolesti se odlikuje sušenjem i opadanjem lišća, a akutni tip bolesti iznenadnim sušenjem čokota.

Prvi simptomi se manifestuju u vidu promena boja na listovima usled gubitka hlorofila. Kod belih sorti na listovima se obrazuju žućkaste pege, kod crvenih sorti te pege su crvenkasto smeđe boje dok zona oko lisnih nerava ostaje zelena. Takvi listovi ima izgled „tigrovih šara“, postepeno se suše i opadaju pre vremena. Najdestruktivniji simptomi eske je iznenadno sušenje (apopleksija) čokota i svih delova vinove loze, što se najčešće dešava u toku leta pri veoma visokim dnevnim temperaturama. Na poprečnom preseku drvenih delova loze može se uočiti centralna zona koja je svetlije boje i mekanije strukture, a okružena je tamnijom zonom drveta.

Ove promene nastaju usled infekcija patogenim gljivama, koje se ostvaruju kroz rane nastale nakon oštre rezidbe ili nakon gradonosnih padavina.

Hemijske mere zaštite za suzbijanje ove bolesti ne postoje. Najvažija je primena preventivnih mera zaštite kao što su:

-korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

-nakon orezivanja rane treba premazati kalemarskim voskom,

-vršiti dezinfekciju alata tokom rezidbe 70%  alkoholom,

-orezani materijal izneti iz vinograda i spaliti.

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) u vinogradima

Na području delovanja RC Negotin, vizuelnim pregledom pojedinih zasada na kojima nisu  redovno primenjene hemijske mere zaštite, registruje se prisustvo jajnih legala i ispiljenih larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). U toku je piljenje larvi letnje generacije ove štetočine.

braon mramorasta stenica

velika slika

Braon mramorasta stenica je polifagna štetočina i do danas njeno prisustvo je registrovano na preko 300 biljnih vrsta, među kojima i veliki broj poljoprivrednih kultura.  

Štete nastaju  kao posledica direktne ishrane odraslih jedinki i larvi. U vinogradima najveće štete prave u fazi sazrevanja grožđa. One pomoću usnog aparata za sisanje i bodenje ubacuju u biljno tkivo dve vrste digestivnih enzima koji su sposobni da razlažu meka tkiva bobica grožđa. Na mestu uboda nastaju nekrotične tačke i udubljenja i takvi plodovi su potpuno neupotrebljivi jer bivaju podložni napadu mnogih patogena, pre svega prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

U vinogradima je aktuelno suzbijanje cikade vektora fitoplazme FD - prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled zasada, i gde se registruje prisustvo i braon mramoraste stenice, prednost pri izboru insekticida treba dati onima iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju.

Prisustvo cikade (Cicadetta montana complex) u zasadima kupine

Na području delovanja RC Negotin zasadi kupine se nalaze u fazama razvoja od faze seme jasno vidljivo na plodnici do faze početak sazrevanja plodova, većina plodova je bele boje (BBCH 73-81).

cikada i oštećenja na rodnim grančicama

cikada i oštećenje na rodnoj grančici

Vizuelnim pregledom zasada kupine na lokalitetu Samarinovac, registrovano je prisustvo imaga cikade Cicadetta montana complex kao i oštećenja na rodnim granama usled polaganja jaja ove štetočine.

Cikade iz ove grupe imaju višegodišnje razviće, a odrasle jedinke žive od 2 do 6 nedelja. Na rodnim grančicama ženke prave oštećenja u vidi zareza u kojima polažu jaja. Na jednoj grančici može biti više zareza, usled čega dolazi do pucanja, lomljenja i sušenja rodnih grančica, a samim tim i značajnog smanjenja prinosa. Nakon piljenja larve se premeštaju u zemlju, gde nastavljaju svoj razvoj kroz pet larvenih stadijuma. Ovaj period traje i do deset godina. U tom periodu larve migriraju horizontalno i vertikalno, hraneći se korenom.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoče oštećenja na rodnim grančicama, njihovo odsecanje, iznošenje iz zasada i spaljivanje u cilju redukovanja brojnosti ove štetočine.

 

Prisustvo drugog larvenog stupnja cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi od bobice veličine zrna pšenice do faze bobice veličine graška (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na više lokaliteta, na naličju listova, registrovano je dominantno prisustvo larvi drugog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

cikada Scaphoideus titanus

Scaphoideus titanus L2

Ova cikada od trećeg larvenog stupnja, čija se pojava očekuje u narednoj nedelji, ima sposobnost prenošenja fitoplazmoze Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem navedene štetočine i pravovremeno će signalizirati kada je potrebno izvršiti insekticidni tretman u cilju zaštite vinove loze.

Plamenjača i crna trulež ove godine u vinogradima

Vizuelnim pregledom pojedinih zasada vinove loze na lokalitetima Bukovo i Rečka, registrovano je prisustvo simptoma plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crne truleži (Guignardia bidwellii).

Ova dva oboljenja su se ove godine javila u jačem intenzitetu zbog izuzetno povoljnih uslova koji su vladali za razvoj patogena tokom proleća, a to su česte i obilne padavine.

Plamenjača vinove loze napada sve zelene delove vinove loze: lišće, mladare, cvet i cvast, peteljke, mlade bobice i vitice.

plamenjača lista vinove loze        plamenjača na cvastima

simptomi plamenjače na listu i cvastima

Ova parazitna gljiva prezimljava u zoosporama u opalom lišću, koje u proleće klijaju i kišnim kapima se šire na donje listove vinove loze gde vrše primarnu zarazu. Prvi simptomi prisustva ove bolesti uočavaju se u proleće na licu lista u vidu žućkastih pega, u različitim veličinama i konturama. Optimalni uslovi za razvoj bolesti, noćna temperatura iznad 12°C i relativna vlažnost vazduha iznad 90%, stvaraju belu prevlaku na naličju lista koja predstavlja formirane konidiofore sa konidiijama. Na krajevima konidija formiraju se sporangije koje se raznose putem vetra na ostale listove vinove loze, gde u kapima vode klijaju i vrše sekundarne infekcije. Zaražene zone lista dobijaju mrku boju, tkivo lista odumire i suši se, tako da lišće izgleda kao da je spaljeno. U uslovima višednevne povećane vlažnosti vazduha, na zaraženim cvastima se pojavljuju sporangiofore sa sporangijama u vidu bele prevlake. Takve cvasti se i pre otvaranja suše i propadaju.

U vinogradima gde nisu sprovedene sve mere nege i zaštite ili gde ih je bilo i nemoguće sprovesti, registrovani su i simptomi crne truleži vinove loze.

crna trulež vinove loze

simptomi crne truleži

Ovaj patogen napada sve zelene delove biljke: lišće, lastare i grozdove. Prezimljava u mumificiranim plodovima na čokotu ili u opalim bobicama na zemlji. Prvi simptomi uočavaju se u proleće na listu u vidu svetlo smeđih pega (boja zavisi od sorte), nepravilnog oblika, oivičene mrkom zonom. U okviru pega formiraju se piknidi. Razvoju ovog patogena pogoduje kišno vreme u fazi cvetanja vinove loze. Hemijska zaštita od navedenog patogena se sprovodi od faze dužine lastara 10 do 15 cm do faze početka šarka. Veoma su važne i agrotehničke mere i  to: mehaničko uklanjanje i uništavanje zaraženih lastara i grozdova, kao i zaoravanje ostataka bobica na zemlji oko čokota loze.

Na ovom linku  se mogu pratiti preporuke RC Negotin o suzbijanju štetnih organizama u vinovoj lozi.

Prisustvo simptoma prouzokovača šturosti klasa (Fusarium graminearum) u usevima pšenice

Na području delovanja RC Negotin, usevi pšenice se nalaze u fazi razvića ploda: od faze rane mlečne zrelosti do faze srednje mlečne zrelosti (BBCH 73-75).

simptom šturosti klasa pšenice

simptom šturosti klasa

Vizuelnim pregledom različitog sortimenta pšenice, na više lokaliteta (Rit, Mali rit, Jasenica, Miloševo), registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova je od 9% do 14%, dok je procenat zaražene površine klasa od 10% do 60%.

U fazi cvetanja pšenice uz prisustvo visoke vlažnosti vazduha dolazi do infekcije klasova navedenom gljivom.

Prvi simptomi na zaraženim biljkama uočavaju se na klasićima koji gube zelenu boju i postaju žućkasti i bledi. Zaraženi mogu biti pojedini klasići, delovi klasa ili ceo klas. Za razliku od zdravih klasova koji su zelene boje i povijeni od težine, klasovi zaraženi fuzariozom su uspravni, slamasto žute boje, na čijim plevicama se može videti narandžasta prevlaka.

Zaraženi klasovi imaju slabu nalivenost zrna, što za posledicu ima i smanjenje prinosa. Takođe, takva zrna mogu da sadrže mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima