Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin
Prisustvo cikade Cicadetta montana complex u zasadu kupine

Na području delovanja RC Negotin zasadi kupine se nalaze u fazi početak sazrevanja plodova, većina plodova je bele boje (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom zasada kupine na lokalitetu Samarinovac, registrovano je prisustvo imaga cikade Cicadetta montana complex kao i oštećenja na rodnim granama usled polaganja jaja ove štetočine.

imago cikade      oštećenja na rodnim grančicama

imago cikade         oštećenja na rodnim grančicama

 

Cikade iz ove grupe imaju višegodišnje razviće, a odrasle jedinke žive od 2 do 6 nedelja. Na rodnim grančicama ženke prave oštećenja u vidi zareza u koja polažu jaja. Na jednoj grančici može biti više zareza, usled čega dolazi do pucanja, lomljenja i sušenja rodnih grančica, a samim tim i značajnog smanjenja prinosa. Nakon piljenja larve se premeštaju u zemlju, gde nastavljaju svoj razvoj kroz pet larvenih stupnjeva. Ovaj period može da traje i do deset godina. U tom periodu larve migriraju horizontalno i vertikalno, hraneći se korenom.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoče oštećenja na rodnim grančicama, njihovo odsecanje, iznošenje iz zasada i spaljivanje u cilju redukovanja brojnosti ove štetočine.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Negotin zasadi kukuruza se nalaze u fazi od 6 do 9 listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza registrovana su položena jaja prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima je 2%.

jajno leglo kukuruznog plamenca

jajno leglo kukuruznog plamenca

 U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine, a početak piljenja se očekuje u narednim danima. Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, dok je kod semenskog i kukuruza šećerca 5%. Proizvođačima kukuruza se preporučuje redovan pregeled useva u cilju utvrđivanja polaganja jajnih legla.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu kukuruza i blagovremeno će signalizirati momenat za primenu mera zaštite.

 

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi cvast nadubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvast potpuno razvijena, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom pojedinih zasada vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Schapoideus titanus.

cikada vinove loze

larva cikade Scaphoideus titanus

Ova cikada je vektor fitoplazmoze Flavescence doree (FD) koja prouzrukuje veoma destruktivno oboljenje vinove loze – zlatasto žutilo vinove loze.

Cikada Scaphoideus titanus ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore lastara. Larva u toku razvoja prolazi kroz pet larvenih stupnjeva. Larve od trećeg larvenog stupnja (L3, L4, L5) i imago imaju sposobnost prenošenja fitoplazme sa zaraženih na zdrave biljke.

Za sada se ne preporučuje hemijski tretman, zato što su larve od trećeg larvenog stupnja infektivne.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će signalizirati vreme za hemijski tretman.

Prisustvo gubara (Lymantria dispar) u zasadima voća

Na području delovanja RC Negotin vizuelnim pregledom zasada različitih voćnih vrsta registrovano je prisustvo gusenica gubara (Lymantria dispar).

gubar na dunji  gubar na jabuci

gubar na dunji         gubar na jabuci

Gusenice su uočene u ataru sela Jasenica u zasadu jabuke i šljive i na lokalitetu Rečka u zasadu vinove loze, gde je napad bio niskog inteziteta. U zasadu dunje u ataru sela Štubik registrovan je jači intezitet napada sa značajnijim oštećenjem lisne mase.

golobrst na dunji

golobrst u zasadu dunje

Gubar je polifagna štetočina pre svega hrastovih šuma. U godinama gradacije, pri masovnoj pojavi, može da napravi velike štete proizvodnim zasadima voća, povrća pa čak i na ratarskim kulturama. Ova štetočina prezimljava u stadijumu jajeta koja su prekrivena žuto smeđim dlačicama, a u jajnom leglu može biti 200-1200 jaja. Ženka polaže jaja na debelim granama stabala, ispod kore drveta, panjevima i na drugim skrivenim drvenastim delovima. Ima jednu generaciju godišnje, a tokom svog razvoja gusenice prolaze kroz nekoliko larvenih stupnjeva. Štete se ogledaju u izgrizlom lišću, lisnim i cvetnim pupoljcima.

Suzbijanje ove štetočine može se vršiti mehaničkim putem, kada se uništavaju jajna legla, krajem februara i početkom marta meseca.

U zasadima gde se sada uoče gusenice, predlaže se primena nekog od registrovanih insekticida:

Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin), Decis 2,5 Ec, Konfuzija, Polux (deltametrin), Grom (lambda-cihalotrin).

 

Gradacije ove štetočine traju 3-6 godina, a vremenski period između dve gradacije 7-10 godina. Na teritoriji regiona Negotin poslednja masovna pojava gubara bila je pre 9 godina, odnosno 2013. godine, kada su zabeležene značajne štete na voćarskim i povrtarskim kulturama.

Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)

Na području delovanja RC Negotin usevi kukuruza se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od nicanja do faze razvijena tri lista (BBCH 09-13).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovana su oštećenja od sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticollis), na do 5% biljaka.

oštećenja lista od kukuruzne pipe

velika slika

Ova polifagna štetočina prezimljava u stadijumu imaga u zemljištu, gde se gajio kukuruz ili šećerna repa. U proleće, kada temperatura pređe 10°C, odrasla jedinka izlazi na površinu i počinje se hraniti. Najveće štete pravi tako što izgriza ivične delove mladih listova, što dovodi do poremećaja u rastu i razvoju biljke. Siva kukuruzna pipa je najštetnija u razvojnim fazama od nicanja do obrazovanja četiri lista.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju parcele pod usevom kukuruza. Ukoliko se u fazi klijanca registruje prisustvo 1 imaga po kvadratnom metru ili nekoliko dana nakon nicanja 3 do 5 imaga po kvadratnom metru, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. U cilju suzbijanja sive kukuruzne pipe, prema EPPO standardu PP 2/17(1), mogu se koristiti registrovani insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin.

Polaganje jaja krompirove zlatice u usevima krompira

Na području delovanja RC Negotin usevi krompira se, u zavisnosti od vremena setve, sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od četvrti list na glavnoj stabljici razvijen do faze šesti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 14-16).

faza razvoja

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo imaga i jajnih legla krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

krompirova zlatica

velika slika

 

U toku je kopulacija imaga i početak polaganja jaja ove štetočine. Tokom narednog perioda, prognozirane visoke temperature, uticaće na povećanje aktivnosti ove štetočine i početak piljenja larvi.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite. RC Negotin nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će obavestiti o trenutku sprovođenja mera zaštite.

 

Crna pegavost vinove loze (Eskorioza)

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi od mirovanja do faze buđenje vegetacije: početak bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) na do 10% biljaka.

crna pegavost vinove loze

crna pegavost vinove loze

Crna pegavost vinove loze je jedna od najstarijih bolesti vinove loze. Simptomi bolesti javljaju se na lastarima u rano proleće. Kora lastara je sivo-bele boje sa crnim tačkicama, lako se odvaja od drvenastog dela, a na zaraženim lukovima razvijaju se samo vršni pupoljci.

Spore ove parazitne gljive prezimljavaju pod korom starijih delova loza. Eskorioza se razvija u rano proleće, pri velikoj vlažnosti vazduha i kada temperatura pređe 10°C. Rasejavanje spora na susedne čokote vrši se putem kiše, vetra ili insekata. Najosetljiviji su lastari od početka razvića do pojave 3 do 4 lista.

Osnovne mere zaštite vinove loze od navedenog patogena su:

 -korišćenje zdravog sadnog materijala,

 -zimsko orezivanje obolelih lastara i njihovo uništavanje.

Hemijske mere zaštite treba sprovesti na početku vegetacije, od faze 1 do 2 lista tj. dok su lastari 5-10 cm, pred padavine, preparatima na bazi bakra ili  mankozeba što će RC Negotin signalizirati na ovom Portalu. 

Prisustvo štetnih insekata u usevima pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze bokorenja (7 stabala vidljivo) do faze prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 27-31).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intezitetu napada, kao i oštećenja na listu usled njihove ishrane.

oštećenja na listu od žitne pijavice

oštećenja na listu

Žitna pijavica je štetočina strnih žita (pšenice, ovsa, ječma). Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava kao odrasla jedinka. Štete prave i odrasle jedinke i larve, hraneći se listom. Odrasle jedinke prave oštećenja na lišću u vidu dugih, uskih perforacija. Štetnije su larve, koje izgrizaju list sa gornje strane oštećuju ga do parenhima. Takvo lišće dobija beličastu boju, smanjuje se asimilaciona površina lista, što negativno utiče na prinos pšenice.

Takođe, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskom intezitetu napada.

lisne vaši pšennice

lisne vaši

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Negotin nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima pšenice i na vreme će signalizirati momenat za sprovođenje mera zaštite.

Prisustvo rutave bube u zasadima voća

Na području delovanja RC Negotin registruje se pojava imaga rutave bube (Tropinota hirta) u zasadima voća.

rutava buba u zasadu breskve  rutava buba u zasadu šljive

breskva                                šljiva

rutava buba u zasadu trešnje

trešnja

Odrasla jedinka rutave bube je veličine oko 10 mm, crne boje i obrasla sivim dlačicama, dok na pokriocima ima 12 do 15 bledožutih tačkica. Razvija jednu generaciju godišnje. Prezimljava u zemljištu na dubini od oko 5 cm, odakle izlazi u rano proleće i hrani se korovskom vegetacijom. Sunčano vreme i minimalna temperatura od oko 15°C, čine povoljne uslove za njen let, parenje i polaganje jaja. Na voćarskim kulturama hrani se prašnicima, tučkom i kruničnim listićima čime sprečava oplodnju biljke.

Najveću štetu pravi u mladim zasadima voća, kada su biljke u prvim godinama rodnosti.

U narednim danima, visoke dnevne temperature, stvoriće povoljne uslove za aktivnost ove polifagne štetočine u voćarskim kulturama.

Preporuka je da se u mladim zasadima primene sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

  -Postavljanje belih ili plavih posuda sa vodom uz dodatak mirisnog atraktanta poput ekstrata sa mirisom jagode, cimeta ili negro bombone. Najveći broj posuda treba postaviti na obode parcele, a manji broj u unutrašem delu parcele.

  -Odlaganje međuredne obrade  zemljišta u cilju suzbijanja korova jer se rutava buba hrani njihovim cvetovima i time se odvlači od voća.

Aktuelne mere u kupinjacima

Na području delovanja RC Negotin, na lokalitetu Samarinovac, zasadi kupine se nalaze u fazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).

Toplo vreme u predhodnom periodu, kao i najavljene visoke dnevne temperature utiču na brže kretanje vegetacije i razvoj biljaka. U toku je orezivanje i vezivanje izdanaka.

Vizuelnim pregledom zasada, na pomenutom lokalitetu, registrovani su izdanci sa simptomima ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata) na do 3% biljaka.

ljubičasta pegavost izdanaka kupine

Simptomi ovog patogena se mogu uočiti na lišću jednogodišnjih izdanaka i izdancima. Na lišću se javljaju nekrotične pege u obliku latiničnog slova V, koje se sa ivice lista šire uz lisni nerv, a oko pege se formira hlorotični oreol. Infekcija se sa lista širi na lisnu dršku, a potom i na izdanak na kome se javljaju kestenjaste pege koje se spajaju te može biti zahvaćen veći deo izdanka. Tokom zime pege dobijaju sivkastu do ljubičastu boju. Zaraženi izdanci lako izmrzavaju, i ukoliko se u proleće iz zaraženih pupoljaka formiraju rodne grančice, one će dati sitne plodove.

Na pojedinim izdancima registrovana su karakteristična zadebljanja, kvržice, guke i gale različitog oblika i veličine, nastale štetnim dejstvom izlučevina malinine muve galice (Lasioptera rubi).

larva malinine muve galice

Malinina muva galica ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve u galama ili gukama na izdancima kupine, koji su u obliku zadebljanja. Ženka polaže jaja na izbojcima koji su se razvili iste godine u blizini pupoljaka. Nakon piljenja, larve se ubušuju u izdanak biljke domaćina, gde se nakon 10 do 20 dana obrazuju gale ili guke. Na napadnutim izdancima dolazi do prekida sprovodnih sudova, zbog čega se izdanci slabije razvijaju i lako se lome.

S obzirom da se masovna pojava odraslih jedinki malinine muve galice pojavljuje u toku cvetanja hemijske mere zaštite su otežane. Hemijski tretmani se mogu sprovoditi nekim od registrovanih insekticida do početka cvetanja.

Sada je preporuka da se izdanci sa registrovanim oštećenjima i sa simptomom navedene bolesti orežu do osnove, iznesu iz zasada i spale. Nakon vezivanja izdanaka kupine proizvođačima se preporučuje preventivni tretman preparatom na bazi bakra, u cilju zaštite od prouzrokovača bolesti kupine, po mirnom i suvom vremenu, pri temperaturi vazduha iznad 5°C. (pogledati preporuku od 3.3.2022.).

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima