Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u različtiim fazama razvoja; od faze dva do šest listova razvijeno (BBCH 11-16).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti  lista ječma (Pyrenophora teres) na 2% biljaka dok u usevima pšenice nije uočeno prisustvo bolesti.

Pregledom parcela strnih žita je registrovano prisustvo cikade (Psammotettix alienus) na 1% biljaka a lisne vaši (Aphididae) nisu uočene.

Takođe, nisu primećene ni aktivne rupe od poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice( Microtis alvaris).

RC Vranje nastavlja sa praćenem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Vranje zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u niskom intenzitetu napada.

 
 

Pregledom nisu evidentirana položena jaja prezimljujuće generacije. Za naredne dane je najavljenen porast temperature koji će uticati na početak polaganja jaja.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Vranje nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve nalaze od faze nicanja do faze četiri razvijena lista (BBCH 09-14).

Vizuelnim pregledom ječma registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 2% biljaka.  U usevima ozime pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.

Takođe, vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na 1% biljaka. U narednom periodu se očekuje i dalje smanjenje aktivnosti štetnih insekata zbog jutarnjih mrazeva i niskih temperatura.

Prisustvo aktivnih rupa od poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Micotus arvalis) se registruje u vrlo niskom intenzitetu napada. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled i praćenje useva i ukoliko se broj aktivnih rupa poveća iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa za poljskog miša ili  10 do 500 aktivnih rupa za poljsku voluharicu po ha) primene neki od registrovanih rodenticida na bazi cink fosfida.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje zbog neadekvatnih vremenskih uslova setva ozimih useva je kasnila i još uvek traje. Posejani usevi pšenice i ječma su u fazi razvoja od klijanja i nicanja do 3 razvijena lista (BBCH 09-13).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 2% biljaka. U  usevima ozime pšenice nije evidentirano prisustvo bolesti.

 

Takođe, pregledom poniklih  ozimih useva utvrđeno je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) na 2-3% a cikade Psammotettix alienus na do 2% biljaka. Prisustvo štetnih insekata je ispod praga štetnosti (10 biljaka sa jednom ili više vaši i/ili 5 cikada po m2) i očekuje se smanjenje njihove aktivnosti i brojnosti zbog nadolaska perioda niskih temperatura.

 

 

Tokom pregleda su na obodnim delovima pojedinih parcela uočene aktivne rupe od glodara - poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela pod ozimim usevima i ukoliko primete aktivne rupe na nivou praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa za poljskog miša ili  10 do 500 aktivnih rupa za poljsku voluharicu po ha) primene neki od registrovanih mamaka na bazi cink-fosfida i nakon toga zatrpaju rupe da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem  zdravstvenog stanja ozimih useva.

Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Vranje zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama obezbojavanja i opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške evidentirano je prisustvo prezimljujućih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1,66 . U toku je pojava prezimljujućih imaga ove štetočine.

Običnu kruškinu buvu odlikuje pojava sezonskog dimorfizama. Letnje forme su sitnije i svetlije boje dok su zimske forme odraslih jedinki krupnije (preko 3 cm) tamnije boje i otporne na niske zimske temperature.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

Prisustvo poljskih glodara u regionu Vranja

Na području delovanja RC Vranje vizuelnim pregledom parcela pod višegodišnjim zasadima, kukuruzom, lucerkom i pašnjacima utvrđeno je prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Mirotus arvalis) u vrlo niskoj brojnosti (kategorija I).

Suvo i toplo vreme bez padavina u ovom periodu godine pogoduje razvoju poljskih glodara. Do povećane brojnosti u poljima može doći ukoliko su prisutni lako dostupni izvori hrane. Velike štete mogu naneti mladim voćnim zasadima i novoposejanim usevima. S obzirom da se uskoro očekuje jesenja setva ozimih useva preporuka proizvođačima je obilazak parcela i praćenje aktivnih rupa od glodara.

Za određivanje brojnosti poljskih glodara koristi se sledeća skala:

Kategorije

Brojnost

Br.rupa/ha za poljskog miša

Br.rupa/ha za poljsku voluharicu

I

Vrlo niska

Do 10

Do 10

II

Niska

10-50

10-500

III

Srednja

50-500

500-5000

IV

Visoka

500-2000

5000-20000

V

Vrlo visoka

2000-10000

20000-50000

 

Ukoliko se utvrdi prisustvo glodara na nivou praga štetnosti, za poljskog miša od 10 do 50 aktivnih rupa po ha i za poljsku voluharicu od 10 do 500 aktivnih rupa po ha (II kategorija brojnosti) preporučuje se primena hemijskih mera zaštite, tj. primena registrovanih rodenticida ubacivanjem gotovih mamaka u aktivne rupe koje obavezno treba zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

U cilju suzbijanja i kontrolisanja brojnosti preporuka je i primena mehaničkih mera zaštite, zaoravanje žetvenih ostataka, izbegavanje redukovane obrade zemljišta, blagovremena setva i žetva sa što manje osipanja zrna.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem aktivnosti poljskih glodara i u slučaju povećanja njihove brojnosti će izvestiti o tome.

Eska vinove loze

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi šarak bobica do omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

Vizuelnim pregledom pojedinih vinograda registrovani su simptomi eske vinove loze na pojedinačnim čokotima.

Eska je kompleksna i veoma destruktivna bolest vinove loze. Najčešće se javlja u uslovima toplije klime, suvog i toplijeg vremena. Ovo oboljenje nastaje delovanjem više gljiva kao prouzrokovača, koje udruženim delovanjem kada se nađu u unutrašnjem delu čokota izazivaju truljenje i sušenje vinove loze.

Eska se u vinogradima manifestuje kao hronični i akutni oblik bolesti. Hronični tip je češći  i odlikuje se sušenjem i opadanjem lišća a akutni tip se ispoljava iznenadnim sušenjem (apopleksijom) čokota. Simptomi se javljaju na listovima, lastarima i bobicama. Na listovima dolazi do gubitka hlorofila i promene boje. Centralni nerv na listu zadržava zelenu boju a između nerava se javljaju izdužene žute ili crvenkastosmeđe nekroze. List dobija specifičan izgled ,,tigrovih šara,, uvija se, suši i opada pre kraja vegetacije. Bobice se napravilno razvijaju, ne sazrevaju blagovremeno, pucaju i suše se. Na zeljastim delovima biljke simptomi se ne manifestuju svake godine.

Na poprečnom preseku inficiranog čokota prisutan je centralni oštećeni deo svetle boje, meke konzistencije okružen tamnom zonom tvrdog drveta. Čokoti sa simptomima bolesti mogu da žive više godina, posle nastupa akutna apoplektična faza i iznenadno sušenje. Infekcija najčešće nastaje prilikom rezidbe, pogotovo primenom oštre rezidbe ili kroz povrede nastale kao oštećenje nakon grada.

U cilju zaštite od ovog patogena najvažnije je sprovoditi preventivne mere i to: sadnja sertifikovanih loznih kalemova, prilkom rezidbe ne praviti velike rezove, tokom rezidbe dezinfikovati alat, makaze i drugi pribor 70%-tnim alkoholom sa ciljem sprečavanja širenja bolesti, nastale rane od rezidbe premezivati kalemarskim voskom a orezane delove izneti iz vinograda i spaliti i ukloniti i uništiti zaražene čokote iz vinograda.

Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi (RC Vranje)

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se nalaze u fazi zatvaranje grozdova do šarak bobica (BBCH 79-83).

Na žutim lepljivim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus.

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree(FD) koja prouzrokuje oboljenje  zlatasto žutilo vinove loze.

Ova cikada je monofag, razvija se samo na vinovoj lozi i ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja pod korom dvogodišnjih izdanaka. Piljenje larvi traje od kraja maja do početka jula. Larve imaju pet razvojnih stupnjeva.

Svi larveni uzrasti se hrane biljnim sokovima na naličju lista vinove loze i kreću skakanjem. Ako se hrane na oboleloj biljci mogu da usvoje fitoplazmu. Sposobnost da prenesu fitoplazmu sa obolele na zdrave biljke imaju svi larveni stupnjevi stariji od trećeg (L3, L4, L5) i imaga. Odrasle jedinke se javljaju tokom jula i avgusta i ostaju aktivne do septembra.

Simptomi infekcije Flavescence doree se manifestuju u proleće sledeće vegetacije po tome što pupoljci ne kreću ili kasnije keću, porast lastara je usporen, internodije skraćene, na vrhovima lastara se javlja nekroza i često izmrzavaju tokom zime. Lišće postaje krto i uvija se po ivici na dole. Kod belih sorti listovi su svetložuti do zlatnožuti a kod crnih sorti crvene do tamno ljubičaste boje. Ukoliko je jači napad dolazi do sušenja cvasti, bobice se smežuravaju, grozdovi postaju rehuljavi i lošeg su kvaliteta.

U cilju sprečavanja pojave i širenja zlatastog žutila vinove loze treba sprovesti sve raspoložive mere kontrole, kako hemijske tako i agrotehničke:

-          Sanitarni pregledi zasada

-          Korišćenje sertifikovanih loznih kalemova

-          Uklanjanje zaraženih čokota

-          Uklanjanje divlje loze u blizini proizvodnih zasada

-          Uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze

-          Uništavanje korova

-          Primena hemijskih mera za suzbijanje vektora – cikade Scaphoideus titanus registrovanim insekticidima (preporuke od 28.06., 11.07., 25.07. i 04.08.).

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području rada RC Vranje usevi kukuruza u zavisnosti od rokova setve i grupe zrenja se nalaze u različitim fazama razvoja ploda (BBCH 71-75).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo položenih jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  u niskom intenzitetu napada. U toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Kukuruzni plamenac  kod nas najviše štete nanosi usevima kukuruza i paprike. Ženke polažu jaja u gomilicama na naličju lista uz glavni nerv. Prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima.  

Larve pričinjavaju štete ishranom t.j. ubušivanjem u stablu ili  klipu kukuruza. Izgrizanjem prave splet vertikalnih hodnika, pri čemu nastaje opasnost od lomljenja i slabljenja biljke, što dovodi i do smanjenja prinosa. Mesta ubušivanja predstavljaju otvoren ulaz za infekcije raznim vrstama plesni najčešće gljivica iz roda Aspergillus, Fusarium, Penicillium.  Ove gljive imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji nisu bezbedni za ljudsku i stočnu upotrebu.

Pošto je nizak intenzitet napada s obzirom na prag štetnosti koji kod merkantilnog kukuruza iznosi 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima kukuruza.

 

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze od faze kraj cvetanja do faze bobice veličine zrna pšenice (BBCH 69-73).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je dominantno prisustvo larvi drugog razvojnog stadijuma (L2)  cikade Scaphoideus titanus. U manjem intenzitetu su uočene i larve trećeg larvenog stupnja (L3), a njihova povećana brojnost se očekuje u narednim danima.

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence dore koja izaziva bolest na vinovoj lozi- Zlatasto žutilo vinove loze. Ova štetočina je monofagna vrsta, hrani se samo na vinovoj lozi. Svi larveni stupnjevi stariji od trećeg (L3, L4, L5)  i imaga koji su se hranili na fitoplazmatičnim biljkama  postaju infektivni i imaju sposobnost da prenesu bolest na zdrave biljke.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem  ove štetočine i signaliziraće kada je vreme za hemijski tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima