Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Jarak, usevi ozimog ječma se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fenofazi početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo do treće stablo vidljivo (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)  na do 3% biljaka.

 
 

Usevi ozime pšenice se, na lokalitetima Sremska Mitrovica i Šašinci, nalaze u fenofazi bokorenja: 2 stablo vidljivo (BBCH 22).

 

Fenofaza razvoja pšenice

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nisu registrovani simptomi bolesti.

Takođe, vizuelnim pregledima useva ozime ječma i pšenice nije uočeno prisustvo biljnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnjaku

Nakon opadanja lišća kod višegodišnjih voćnih zasada, preporučuje se primena jedne od najvažnijih pomotehničkih mera, a to je „zrela“ ili zimska rezidba. Ova mera je veoma važna za regulisanje prinosa voća u narednoj vegetaciji.

Preporuka proizvođačima je da, pre izvođenja rezidbe, izvrše dezinfekciju alata i pribora. Dezinfekcija alata i pribora koji se koriste u rezidbi se može izvršiti potapanjem istog u rastvor varikine ili 5% rastvor bakarnih preparata ili u neki drugi dezinficijens.

Zrelu rezidbu treba iskoristiti za uklanjanje starih, suvih grana, kao i delova biljke koji su u vegetaciji bili zaraženi nekim od fitopatogenih bakterija (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringe pv.syringe) ili gljivica (Nectria galigena). Preporučuje se i uklanjenje mumificiranih plodova koji su mesta prezimljavanja različitih patogena (Monilinia spp.).

Zaražene biljne delove potrebno je odstraniti sa stabla, izneti iz voćnjaka i zapaliti.

 

Stabla kruške inficirane bakterijama

U zasadima jabuke i kruške, koji  su u toku  vegetacije bili zaraženi  gljivom prouzrokovačima čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke  (Venturia inequalis) i čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pretpostavka je da se na opalom lišću nalaze pseudotecije ovih patogena, te treba izvršiti tretman opalog lišća sa 5% rastvorom uree, u cilju razlaganja lišća, a samim tim  i smanjenja infektivnog potencijala ovih patogena u narednoj vegetaciji.

Zdravstveno stanje useva soje- RC Sremska Mitrovica

Na terenu  koji pokriva RC Sremska Mitrovica, u usevima soje na različitim punktovima osmatranja,  uočeni su simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica).

Simptomi plamenjače se manifestuju na licu mlađeg lista u vidu svetlozelenih ili žućkastih pega. Kasnije pege postaju sivkaste, mrke ili tamnomrke a sa naličija lista se u okviru pega, pri vlažnim uslovima, javlja bogata micelijska navlaka od konidiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, zatim nekrotira, uvija se po ivici i opada.

               

                       P.manshurica

Mere koje se u borbi protiv ovog patogena preporučuju su:

 

  1. Gajenje otpornih sorata
  2. Plodored
  3. Proizvodnja zdravog semena
  4. Zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

S obzirom da plamenjača soje ne predstavlja ograničavajući faktor u gajenju soje na našem proizvodnom području, hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

 

Takođe, vizuelnim pregledom  useva soje uočeno je prisustvo simptoma napada običnog paučinara (Tetranychus urticae). Na naličju lista su uočene odrasle jedinke i larve štetočine. Simptomi prisustva običnog paučinara prvo se uočavaju na uvratinama parcele a najkarakterističniji simptom je srebrnkasta boja lista (usled ishrane grinja biljnim sokovima), a ukoliko se prenamnoži može da smanji prinos i za 30% te se preporučuju češći pregledi parcela.  Ukoliko se na uvratinama parcela registruje više od 50% biljaka sa ovom štetočinom, preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite na napadnutim delovima parcele i to registrovanim akaricidima za tu namenu: Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%.

Cikada Metcalfa pruinosa

Obilaskom terena koji pokriva RC Sremska Mitrovica uočeno je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa. Prisustvo larvi ove cikade uočeno je u ekstenzivnim zasadima voća i vinove loze kao i na ukrasnom šiblju u urbanim sredinama.

  

  Larva  Metcalfa pruinosa

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jajeta koje ženka polaže u pupoljke ili pukotine na kori biljke hraniteljke. Larve se nalaze na najmlađim biljnim delovima i mlađim listovima, slabo su pokretne, grupišu se i luče voštanu tvorevinu koja liči na vatu.

Odrasle jedinke i larve se hrane sisajući biljne sokove što za posledicu ima slabiji porast biljaka. Pored dirktnih šteta nanose i indirektne šteta tako što se luči medna rosa koju naseljava gljiva čađavica.

Preporuka je da se, svuda gde je to moguće, izvrši mehaničko uklanjanje i uništavanje infestiranih biljnih delova.

Pojava cikade Reptalus panzeri

Na terenu RC Sremska Mitrovica  pregledom useva merkantilnog kukuruza na velikom broju parcela,  uočeno je prisustvo cikade Reptalus panzeri koja je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača crvenila kukuruza.

Reptalus panzeri

Kao izrazito polifagna vrsta, osim na usevima pšenice i kukuruza, česta je i na korovskim biljkama (divlji sirak, poponac i tatula), šiblju i drveću.

Cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice.

Odrasle jedinke se javljaju sredinom juna i aktivne su do početka avgusta. Cikade  koje su u larvenom stadijumu zaražene fitoplazmom, kao odrasle jedinke polažu jaja i inficiraju koren kukuruza. Nakon kukuruza, sa setvom pšenice larve cikade nastavljaju svoj razvoj.

Osnovna mera borbe protiv ove štetočine je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza, što redukuje brojnost ove cikade, zatim uklanjanje korova (divlji sirak, poponac i tatula) kako na parceli tako i oko parcele. Upotreba insekticida u borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje.

Kruškina stenica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom zasada kruške na lokalitetu Manđelos, uočeno je prisustvo kruškine stenice (Stephanitis pyri). Štetočina je prisutna na manjem delu zasada, lociranom u blizini šume.

Kruškina stenica (Stephanitis pyri) je polifagna štetočina, napada krušku, jabuku, dunju, glog, pojedine šumske biljke. Ima veći broj generacija u toku godine, prezimljava imago u kori drveta.

Ženka kruškine stenice polaže jaja u toku maja na naličje lista kruške i drugih biljaka domaćina. Ispiljene larve hrane se sisanjem sokova na listu. List dobija sivkastu boju, gubi se hlorofil, larve luče medenu rosu koja stvara idealne uslove za naseljavanje gljiva čeđavica. Na taj način se smanjuje asimilaciona površina lista i na taj način izostaje glavna funkcija lista-fotosinteza.

 

 

larve na naličju lista   imago kruškine stenice

U pojedinim slučajevima može doći do rane defolijacije.

Hemijska zaštita zasada protiv stenice se izvodi u sklopu redovne zaštite od ekonomskih štetnih insekatskih vrsta poput lisnih vašiju (Aphididae) i obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Stenica Coreus marginatus

 Na terenu RC Sremska Mitrovica, na pojedinim lokalitetima, u baštama i okućnicama uočena je pojava introdukovane vrste stenice (Coreus marginatus).

 

velika slika

velika slika

Štetočina je polifag, češće se nalazi na biljkama iz fam.Polygonacae, Asteracae, Rosaceae ali se možu naći i na ostalim biljnim vrstama. Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu imaga, koji se krajem maja i početkom juna pari i polaže jaja. Ima 5 stadijuma nimfi koje se hrane lišćem,  stabljikama i semenkama. Imago se hrani sisanjem biljnih sokova tako da izaziva uvenuće napadnutih biljnih delova.

Kod štetočina je izražen polni dimorfizam, mužjaci su najčešće  manji od ženke i imaju duže antetne. Imago nove generacije pojavljuje se od avgusta .Žive u grupama.

Prisutana je terenu Severne Afrike, Severne Amerike u čitavoj Evropi i Aziji.

Pojava Scaphoideus titanus

Vinova loza se na terenu RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od ekspozicije terena i sorte vinove loze, nalazi u fenofazi 80% cvetnih kapica otpalo do kraj cvetanja (BBCH 68-69).

Vizuelnim pregledom zasada na lokalitetu Ljuba, uočeno je prisustvo prvih larvenih stupnjeva cikade Scaphoideus titanus koja je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

Trenutni stupnjevi cikade koji su prisutni u vinogradima nisu infektivni, te se sada hemijski tretman ne preporučuje.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćenjem dalje aktivnosti štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 
 
Početak polaganja jaja kukuruznog plamenca

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi razvijeno 9 i više listova (BBCH19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza ustanovljen je početak polaganja jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

RC Sremska Mitrovica nastavlja monitoring ove štetočine.

Žitni pivac

Na terenu RC Sremska Mitrovica, pšenica se nalazi u fenofazi nalivanje vode, prvo seme je dostiglo polovinu krajnje veličine do rana mlečna zrelost (BBCH 72-73).

 

Obilaskom parcela sa usevom ozimih pšenica, ječmova i tritikala, na pojedinim lokalitetima uočena je pojava žitnog pivca (Anisoplia sp.), štetočina je uglavnom prisutna na obodima parcela, mada je prisustvo štetočine uočeno i ka središnjem delu parcele, naročito na jače napadnutim usevima.

 

velika slika

Odrasle jedinke žinih pivaca (prikazani na fotografiji) se hrane zrnima u fazama mlečne i voštane zrelosti na klasu. Da bi samo jedan pivac zadovoljio dopunsku ishranu potrebno je da se ishrani sa 9-10 klasova žita.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela. Ukoliko je na parceli (obodu parcele) dostignut prag štetnosti od 3-5 imaga na metar kvadratni, preporučuje se insekticidni tretman.

U usevima pšenice nema registrovanih insekticida za suzbijanje žitnog pivca. Međutim, mogu se koristiti insekticidi registrovani za suzbijanje drugih štetočina ali se obavezno mora uzeti u obzir karenca insekticida koje je kod mnogih registrovanih preparata duga (35 ili 42 dana).

Mogu se koristiti insekticidi sa kraćom karencom poput:

Durbin EW (cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha  - karenca 14 dana ili

Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) 0,1 l/ha - karenca 14 dana.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima