Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina
Grinje u zasadima šljive
 
Na području RC Jagodina berba šljiva je najvećim delom završena ili se privodi kraju kod sorte Stenlej.
 
Vizuelnim pregledom zasada šljiva, na listovima je uočeno prisustvo pokretnih formi grinja običnog paučinara (Tetranychus urticae). U pojedinim zasadima registrovano je prisustvo grinja Eriophyes spp.
 
 
    Tetranychus urticae                                  Eriophydae spp
 
 
Grinje su polifagne štetočine koje se sreću kako na korovskim tako i na gajenim biljkama. Hrane se na naličju listova sišući biljne sokove. Suvo i toplo vreme pogoduje intenzivnom razmnožavanju i razvoju velikog broja generacija ovih štetočina, pa u takvim uslovima, usled povećane brojnosti i ishrane, dolazi do oštećenja listova, listovi gube boju i prevremeno opadaju. Usled rane defolijacije dolazi do ponovnog listanja (retrovegetacije) što dodatno iznuruje biljke. Takva stabla su slaba, podložna izmrzavanju, naredne godine kasni vegetacija, rod je slabiji i cela biljka je iznurena i slaba.
U našoj zemlji nema registrovanih akaricida za primenu u zasadima šljiva, iako se poslednjih godina
redovno registruje njihovo prisustvo.
Za tu namenu mogu poslužiti akaricidi na bazi abamektina. U zasadima gde je berba u toku ili se očekuje narednih dana, ne sprovoditi hemijsku zaštitu.
Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
 
Na području RC Jagodina zasadi vinove loze se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama sazrevanja bobica, početak šarka i šarak bobica (BBCH 81-83).
 
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze kao i na žutim lepljivim klopkama na pojedinim lokacijama, u ovom periodu, registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus .
 
 
 
  Imago cikade S. titanus
 
Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescense doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila na vinovoj lozi. Vizuelnim pregledom pojedinih zasada, manjih individualnih zasada, čokota na okućnicama i vikendicama, registrovano je prisustvo simptoma koji ukazuju na moguće prisustvo bolesti zlatastog žutila vinove loze. Kod zaraženih biljaka dolazi do promene boje lista u zlatasto žutu kod belih sorti, a kod crvenih sorti boja listova je crvenkasto-ljubičasta, listovi se savijaju ka naličju, postaju čvrsti i grubi, na lastarima se skraćuju internodije, postaju kržljave, grozdovi su rehuljavi, zaostaju u porastu, i cela biljka propada. 
 
 
 
   Simptomi zlatastog žutila
 
Ova cikada je isključivo monofagna štetočina, što znači da celokupno razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Larva u toku svog razvića prolazi kroz pet larvena stupnja, a od trećeg larvenog stupnja postaje infektivna i u mogućnosti da prenese fitoplazmu sa zaraženih na zdrave biljke. Jednom zaražena cikada ostaje infektivna tokom celog života.
U cilju sprečavanja širenja cikade vinove loze, proizvođačima se preporučuje sprovođenje nepesticidnih i pesticidnih mera.
 
Od nepesticidnih mera preporučuje se sledeće:
 
  - uklanjanje  i uništavanje zaraženih čokota, uništavanje  krčenjem napuštenih vinograda, uklanjanje divlje loze u blizini zasada, uništavanje korova i dr.
 - RC Jagodina je dala više preporuka i za primenu hemijskih mera za suzbijanje cikade Scaphoideus titanus. Vizuelnim pregledom pojedinih zasada i dalje se registruje prisustvo imaga ove cikade, pa se proizvođačima preporučuje da pregledaju zasade i da ukoliko uoče prisustvo cikada, kao i simptome zlatastog žutila, pored nepesticidnih mera, sprovedu hemijsku zaštitu primenom registrovanih insekticida strogo vodeći računa o karenci primenjenih insekticida.
Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima kukuruza
 
Na području RC Jagodina usevi merkantilnog kukuruza zavisno od rokova setve se nalaze u  različitim fazama razvoja ploda (BBCH 73-75).
 
Na našem području  nije zastupljena proizvodnja semenskog kukuruza, a površine pod kukuruzom šećercem su veoma male.
Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza uočena su jajna legla II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u niskom procentu  biljaka.
 
 
 
  Jajna legla II generacije kukuruznog plamenca
 
 
Ispiljene larve ove štetočine svojom ishranom oštećuju metlicu, listove, stablo i klipove. Zbog ubušenja u stablo biljke zaostaju u porastu, klip se nedovoljno ishranjuje i ostaje zakržljao, a može doći i do preloma stabla. Mnogo značajnije štete nastaju na klipovima. Larve svojom ishranom oštećuju klipove i zrna, koji postaju podložni infekciji različitim vrstama fitopatogenih gljiva. U povoljnim uslovima ove gljive mogu da sintetišu mikotoksine štetne kada se tako zaražen kukuruz koristi za ishranu životinja a posebno krava i proizvodnju mleka.
Za smanjenje populacije ove štetočine preporučuje se sprovođenje agrotehničkih mera, kao što je izbegavanje gajenja kukuruza u monokulturi, uništavanje biljnih ostataka, i dr.
Ukoliko se postigne prag štetnosti (kod merkantilnog kukuruza je 10% biljaka sa jajnim leglima, kod semenskog i kukuruza šećerca je 5% biljaka sa jajnim leglima), preporučuje se sprovođenje hemijske zaštite primenom preparata na bazi aktivne materije hlorantraniliprol, indoksakarb ili spinetoram, vodeći računa o karenci.
Filoksera (Phylloxera vastatrix) na vinovoj lozi
U toku vizuelnih pregleda zasada vinove loze uočeni su simptomi filoksere (Phylloxera vastatrix) na listovima vinove loze u pojedinim zasadima na malom broju čokota. Simptomi se uočavaju na licu i naličju listova.
 
 
 Karakteristične bradavičaste izrasline
 
Filoksera je vaš, žuto smeđe boje, veličine 0,7-1,4 mm. Poreklom je iz Amerike, a u Evropu je preneta u XIX veku, gde se brzo proširila preteći da potpuno uništi vinovu lozu.
Zavisno gde se hrani i gde se razvija, ove vaši se dele na:
 
 - korenašice- žive na korenu vinove loze, imaju dužu sisaljku, a na leđima bradavičaste izraštaje,
 - listašice- žive na naličju listova, imaju kraću sisaljku, bez bradavičastih izraštaja.
 
Na evropskoj vinovoj lozi celokupno razviće se odvija na korenu vinove loze, gde se usled uboda stvaraju sitne (nodoziteti) i krupne (tuberoziteti) izrasline. Ove izrasline sprečavaju normalan protok hranljivih materija kroz sprovodne sudove, što za posledicu ima trajno propadanje čokota vinove loze.
Kod američke vinove loze celokupno razviće se odvija u listu, u bradavičastim izraslinama. Na licu lista se uočavaju sitni ubodi, mesto gde se vaš ubušila, a na naličju, u bradavičastim izraslinama se odvija razviće vaši.
 
 
 
   Jaja i vaš filoksere unutar bradavičastih izraslina
 
 
Američka loza na korenu ima deblji plutasti sloj koji ova vaš ne može da probije sisaljkom, pa je na taj način koren zaštićen od oštećenja. Ovo saznanje o otpornosti korena američke vinove loze je iskorišćeno da bi se sačuvala evropska vinova loza. Evropska vinova loza se kalemi na podlogu američke loze i na taj način je sačuvana od propadanja.
 
U toku vegetacije, suzbijanje vaši na listovima sprovodi se primenom insekticida na samom početku formiranja prvih bradavičastih izraslina.
Prisustvo štetnih sovica u usevima paprike
Na području RC Jagodina usevi paprike na otvorenom se zavisno od vremena rasađivanja nalaze u fazi razvoja sekundarnih stabala i pojave prvih cvetova (BBCH 21-22).
 
Vizuelnim pregledom useva paprike, na više lokacija registrovano je prisustvo jaja sovice gama (Autographa gamma) u niskom procentu napada.
 
 
  Položeno jaje sovice gama na naličje lista paprika
 
Takođe, registrovano je prisustvo sveže položenih jaja kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na licu lista paprike na 2 do 5% biljaka.
 
 
Položeno jaje Helicoverpa armigera na licu lista
 
Sovica gama polaže jaja na naličje listova. Polifagna je štetočina i pored paprike prisutna je u duvanu, krompiru, kupusu, lucerki i dr.
Jaja polaže najčešće pojedinačno. Ženka u toku životnog ciklusa položi oko 500 jaja. Embrionalni razvoj jaja traje 3-7 dana.
Ispiljene larve oštećuju lišće svojom ishranom.
 
Pamukova/kukuruzna sovica je veoma značajna štetočina u proizvodnji paprike, a najveće štete nanose larve hraneći se na generativnim organima paprike. Napadnuti i oštećeni plodovi su podložni napadu patogena prouzrokovača raznih vrsta truleži, čime gube tržišnu vrednost i nisu za upotrebu.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja paprike i blagovremeno će signalizirati pravo vreme za zaštitu.
 
Cikada Reptalus panzeri u usevima kukuruza
Na području RC Jagodina usevi kukruza se zavisno od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja lista i rasta stabla.
 
Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza na više lokacija, registrovano je prisustvo imaga cikade Reptalus panzeri. Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača bolesti crvenila kukuruza.
 
 
 
 
   Cikada Reptalus panzeri
 
Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice.
Odrasle jedinke tokom juna meseca prelaze na biljke kukuruza gde se hrane sokovima floema. Ženke kasnije polažu jaja na koren kukuruza, na kome se ispiljene larve hrane. Setvom pšenice nakon kukuruza na istim parcelama, larve nastavljaju sa razvojem i sledeće godine se pojavljuju odrasle jedinke.
 
Da bi se smanjila brojnost cikade i rizik od pojave bolesti crvenila kukuruza, najznačajnija mera je da se ne seje pšenica posle kukuruza. Na taj način se prekida ciklus razvoja cikade. Znači, najznačajnija mera je poštovanje plodoreda.
Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi (larveni stupnjevi L2 i L3)
Na području RC Jagodina vinova loza se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalazi u fazi od kraj cvetanja do faze bobice veličine zrna pšenice (BBCH 69-73).
 
Vizuelnim pregledom zasada, na pojedinim lokacijama, uočeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Dominantno je prisustvo larvi drugog razvojnog stupnja (L2), ali su na pojedinim zasadima uočene i larve trećeg razvojnog stupnja (L3). Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD)- prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze, veoma destruktivnog oboljenja.
 
Inače cikada u toku svog razvića prolazi kroz pet larvenih stupnjeva. Od trećeg larvenog stupnja se ishranjuje i sposobna je da prenese fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote. Jednom zaražena cikada je infektivna tokom celog života.
 
 
 
    Larveni stupnjevi cikade Scaphoideus titanus
 
Intenzivnije prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja se očekuje narednih dana, a RC Jagodina nastavlja sa monitoringom ove štetočine vinove loze i blagovremeno će dati preporuku za njeno suzbijanje.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XVI nedelja praćenja
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni (T-faza): donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), kod sorte Zlatni Delišes, nije registrovano prisustvo askospora, tako da je ispražnjenost pseudotecija 100%. Period primarnih infekcija od ovog patogena je završen.
Fuzarioza klasa ozime pšenice i ječma
 
Na području RC Jagodina, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 75-83).
 
Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma i ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa/fuzarioze (Fusarium graminearum).
 
Zavisno od lokaliteta, sortimenta, sprovedene  hemijske zaštite, inficirano je od 1 do 12% klasova, a površina inficiranih klasova je od 2 do 70.
 
 
 
Do infekcije ovim patogenom
 dolazi u vreme cvetanja ječma i pšenice, a infekciji pogoduje vlažno i toplo vreme. Upravo, ova proizvodna godina se odlikuje takvim vremenom što  je izuzetno pogodovalo razvoju ovog patogena, a u isto vreme je otežavalo sprovođenje pravovremene hemijske zaštite. 
Patogenom mogu da budu zahvaćeni pojedini klasići ali i ceo klas. Oboleli delovi su blede boje, a zaražena zrna se ne razvijaju, ostaju nenalivena, štura i lošeg kvaliteta, što dovodi do smanjenja prinosa.
Zaražena zrna mogu da sadrže mikotoksine koji su veoma štetni za ishranu ljudi i životinja.
Preporuka je da se u žetvi podesi aspiracija na kombajnu, tako da se štura zrna izbace kako bi zdravstvena ispravnost žita bila što bolja.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XV nedelja
 
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do faze plodovi prečnika do 40 mm (BBCH 73-74).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća registruje se prisustvo zrelih askospora.
Dozrelost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes za ovu nedelju je 100%, a ispražnjenost pseudotecija je 82%.
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima