Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području rada RC Užice usevi ozime pšenice se, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od dva do tri razvijena lista (BBCH 12-13), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od tri  do četiri razvijena lista (BBCH 13-14).


 

Monitoring ozimih strnih žita  se vrši na dve lokacije: u opštini Požega (punkt Visibaba) i opštini Užice (punkt Sevojno). Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae), ni cikada (Cicadelidae). Takođe, nisu uočene aktivne rupe od glodara.

Obilaskom parcela pod pšenicom nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, dok je pregledom parcela ozimog ječma, na punktu Sevojno, uočena mrežasta pegavost lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstevenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje zasada kupine

Na području rada RC Užice, zasadi kupine se nalaze u fazi razvoja: stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93). 

Obilaskom zasada kupina na teritoriji opština Užice i Požega, uočeni su simptomi žute rđe stabla i lista kupine (Kuhneola uredinis), u intenzitetu napada 5-20%. Na listovima se mogu uočiti žute grupice uredosorusa, a na lastarima tamno ljubičaste pege i pukotine sa uredosorusima. Sa razvojem bolesti pukotine na izdancima se šire i spajaju, zaostaju u porastu. Kod listova se smanjuje fotosinteza, može doći i do prevremenog opadanja. Patogen prezimljava u zaraženom lišću i izdancima.

Takođe, uočeno je i prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline i kupine (Sphaerulina rubi), na 3-5% biljaka. Na listovima se registruju sitne, okrugle, svetlosmeđe pege, unutar kojih tkivo nekrotira i ispada. Ukoliko je infekcija jaka, lišće opada ranije. Gljiva prezimljava u nekrotiranom tkivu lista.

Na pojedinim lokalitetima se uočavaju simptomi purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), na 2-3% biljaka. Infekcija se manifestuje u vidu  purpurnih pega sa crvenim oreolom na stablu i bočnim granama, koje se kasnije proširuju , dobijajući braon boju. Na listovima se uočavaju sivosmeđe pege prečnika 1-3 mm. Gljiva prezimljava u kori dvogodišnjih izdanaka u vidu micelije i piknida.

U zasadima gde berba nije dovedena do kraja mogu se uočiti plodovi sa simptomima sive truleži jagodastog voća (Botrytis cinerea). Plodovi su sasušeni, a na njima je vidljiva siva prevlaka od konidija gljive. Ova gljiva može da izazove nekrozu ili trulež  svih nadzemnih delova biljke domaćina u svim fazama razvoja. Patogen prezimljava na zaraženim plodovima, opalom lišću i obolelim prezimelim izdancima. Nakon završene berbe zaražene plodove treba ukloniti iz zasada.

Agrotehničke mere kontrole zajedničke za sve pomenute patogene su orezivanje zaraženih biljnih delova, sakupljanje opalog i zaraženog lišća, iznošenje iz zasada i uništavanje.


Od hemijskih mera, najznačajniji su preventivni tretmani bakarnim preparatima u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena koje je RC Užice dao u preporuci od 9.11.2021, videti link.


Zdravstveno stanje useva strnih žita

Na području rada RC Užice setva ozime pšenice je još uvek u toku, tako da se usevi, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od klijanja  do dva razvijena lista (BBCH 7-12). Setva ozimog ječma je pri kraju, tako da se usevi, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od klijanja do tri razvijena lista (BBCH 7-13).

Vizuelnim pregledom useva strnih žita na punktu Sevojno uočeno je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši  (Aphididae) na 3-5% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno.

Lisne vaši usevima mogu naneti direktne štete prilikom ishrane, sisanjem biljnih sokova, i indirektne jer imaju ulogu vektora fitopatogenih virusa, što je naročito destruktivno u ranim fazama razvoja, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuju pregledi zasejanih parcela radi utvrđivanja prisustva i brojnosti navedenih štetočina.

Obzirom da su registrovane brojnosti  lisnih vaši ispod praga štetnosti, koji u ovoj fazi razvoja iznosi 10% biljaka naseljeno jednom ili više vaši ili cikada, u ovom momentu ne preporučuju se hemijske mere zaštite (EPPO, PP 2/11(1)).


RC Užice nastavlja sa praćenjem useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo simptoma truleži plodova jabučastog voća u zasadima jabuke

Na području rada RC Užice u toku je berba kasnih sorata jabuke. Vizuelnim pregledom zasada na lokacijama Milićevo selo, Lopaš i Prilipac, na plodovima se mogu uočiti simptomi truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena). Prisustvo simptoma registrovano je u zasadima u kojima  nisu adekvatno i blagovremeno primenjene hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja navedenog patogena.

Infekcije ovim patogenom su moguće od zametanja, ali i nakon berbe tokom skladištenja i transporta plodova. Najosetljiviji su plodovi u kasnijim fazama zrenja. Gljiva prodire u plod preko različitih povreda ili prirodnih otvora. U početnim fazama zaraze, na plodu se obrazuju koncentrične svetlo-smeđe pege, koje se proširuju, tkivo unutar pega nekrotira, a u kasnijim fazama biva zahvaćen ceo plod. Na površini ploda se mogu videti sporonosna tela gljive koncentrično raspoređena. Micelija gljive potpuno prožima plodove, oni gube vodu, smežuravaju se i ostaju pričvršćeni za grane ili opadaju na površinu zemlje.
Gljiva prezimljava u mumificiranim plodovima ili zaraženim granama i rak ranama. Sledećeg proleća, pri povoljnim uslovima vlažnosti, na površini inficiranih delova se formiraju konidije gljive koje se pomoću vetra, kiše ili insekata raznose do plodova. Infekcija se vrši i na mestu dodira zdravog i zaraženog ploda.
Pored hemijskih mera zaštite koje smo preporučivali u fazama sazrevanja ploda, važno je i sakupljanje i uklanjanje mumificiranih plodova sa krošnje i površine zemljišta u voćnjacima. U toku vegetacije treba suzbijati insekte i druge štetočine koje dovode do povređivanja plodova. Prilikom podizanja voćnjaka treba birati terene na kojima je omogućeno dobro provetravanje krošnje. Jesenji tretman jabučastog voća preparatima na bazi bakra, u fazi kada opadne 70% lisne mase i nakon rezidbe, značajna je mera u kontroli ovog patogena.

Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)

Na području rada RC Užice, malinjaci se nalaze u fazi razvoja: starenje, početak mirovanja. Vizuelnim pregledom zasada maline sorte Vilamet, na lokalitetu Sevojno, uočeni su simptomi smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi), u niskom intenzitetu napada.

Na donjem  lišću dvogodišnjih izdanaka registruju se sitne pege, veličine 1-2 mm, svetlo smeđe boje sa tamnijim obodom, a nekad mogu biti i oivičene hlorotičnim pstenom. Kasnije se pege uvećavaju, menjajući oblik u poligonalni, tkivo unutar pega nekrotira i ispada. Infekcija se širi ka vrhu, zahvata i lišće jednogodišnjih lastara. Ređe parazitira i izdanke maline. Usled jake infekcije lišće žuti i ranije opada. Izdanci bez lišća ulaze nezreli u zimu, te su skloni izmrzavanju. Sve ovo utiče na umanjenje prinosa u narednoj godini.


Gljiva prezimljava u nekrotiranom tkivu lišća i na izdancima gde formiraa plodonosna tela, peritecije.


Pored hemijskih mera koje su preporučivane u toku vegetacije uz suzbijanje ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), za suzbijanje ovog patogena značajne su i agrotehničke mere kao što su:
-orezivanje izdanaka koji su doneli rod do osnove, odmah po završetku berbe
-gajenje otpornijih sorti
-prilikom podizanja zasada ostaviti optimalni razmak između redova zbog boljeg provetravanja
-orezivanje zaraženih izdanaka, sakupljanje i uništavanje obolelog lišća.

Trulež plodova šljive

Na području rada RC Užice sorte šljive Čačanska rana i Čačanska lepotica su obrane, počela je  berba Čačanske najbolje i Čačanske rodne, dok se sorta Stenlej nalazi u različitim  fazama obojavanja ploda (BBCH 81-85).


Vizuelnim pregledom zasada šljive, lokalitet Sevojno, na pojedinim stablima mogu se uočiti mumificirani plodovi, što je posledica infekcije gljivom prouzrokovačem truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp).  

Monilioze zaražavaju plodove u vreme zrenja, transporta i čuvanja. Infekcija se obično javlja na mestu rane ili povrede koju nanose insekti ili na mestu neke druge mehaničke povrede. Takođe, do zaraze može doći i pri dodiru zdravog i bolesnog ploda. Na pokožici inficiranog ploda javlja se u početku mrka, okruglasta pega koja se koncentrično širi. Plod počinje da truli, a kasnije se smežurava  i suši, očvrsne i pretvara se u “mumije“. Ovakvi plodovi ostaju na granama ili opadaju na zemlju i služe za održavanje patogena tokom zime. Prenošenje konidija formiranih u vlažnim uslovima tokom proleća vrši se pomoću vetra, kišnih kapi, insekti i dr.

Suzbijanje patogenih gljiva iz roda Monilinia je veoma složeno, i usmereno u nekoliko pravaca.

Agrotehničke mere borbe:

- pri podizanju zasada bitan je izbor terena, gustina sadnje, uzgojni oblik, radi boljeg provetravanja zasada,

- gajenje manje osetljivih sorti ,

-  u toku zrenja plodova, nastojati da voćke budu ujednačeno snadbevene vodom, jer ukoliko nakon duže suše padne obilna kiša plodovi pucaju i time se omogućava prodor patogena,
-redovna berba i uklanjanje i uništavanje mumificiranih plodova iz krošnje i sa zemlje.

Hemijske mere borbe:

-primena registovanih fugicida u fazi cvetanja i formiranja ploda, naročito u godinama povoljnim za razvoj patogena,
-suzbijanje štetnih insekata koji oštećuju plodove i doprinose ostvarenju zaraze.

Sve preporuke koje je RC Užice dao u cilju zaštite šljive i suzbijanja štetnih organizama u toku ove godine možete pogledati na linku
.

Crna pegavost kupusa (Alternaria brassicae i Alternaria brassicicola)

Vizuelnim pregledom useva za letnju proizvodnju, na pojedinim parcelama na lokalitetu Sevojno, registovano je prisustvo crne pegavosti kupusa (Alternaria brassicae i Alternaria brassicicola).

Gljive iz roda Alternaria parazitiraju pored kupusa i druge kupusnjače: kelj, karfiol, brokoli. Crna pegavost se sreće tokom cele vegetacije, a najveće štete izaziva na semenskim usevima. Na stablu mladih biljaka se uočavaju tamne pege, a zaražene biljke poležu.
Kod starijih biljaka se prvo javlja na donjem lišću u vidu lokalnih pega, u početku žute, a kasnije tamnomrke boje, sa karakterističnim koncentričnim krugovima. Pege se vremenom uvećavaju, pokrivajući veći deo lista, tako da oni propadaju, čime se smanjuje asimilaciona površina biljaka, smanjuje se prinos i pogoršava kvalitet. Kod kupusa se ne smatra ekonomski značajnim patogenom jer većinom napada donje, starije lišće, koje se odbacuje.
Parazit se održava i prenosi micelijom i konidijama u zaraženim biljnim ostacima. Konidije se raznose vetrom, vodom, insektima i prilikom rada na odeći i rukama radnika.

Sa ciljem zaštite kupusa od navedenih patogena najznačajnije su preventivne mere kontrole koje podrazumevaju:
- višegodišnji plodored,
- upotreba dezinfikovanog semena i zdravog rasada,
- uklanjanje biljnih ostataka,
- uništavanje korova.

Ukoliko dođe do širenja simptoma ovih patogena, prema EPPO standardu, PP 2/7 (1), mogu se koristiti fungicidi na bazi aktivne materije difenokonazol.

Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području Zlatiborskog okruga berba trešanja je završena. Zasadi se nalaze u fazi završen rast mladara, lišće još uvek zeleno (BBCH 91).


Na lokalitetima Sevojno, Potočanje, Zlakusa, u pojedinim  proizvodnim zasadima uočeni su simptomi pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). U našim proizvodnim uslovima, ovo je ekonomski najštetniji patogen trešnje i višnje.

U povoljnim uslovima za razvoj patogena (kišovito proleće i leto), i u slučaju da hemijska zaštita izostane, može doći do potpune defolijacije višnje tokom leta, a značajne štete nastaju i kod rasadničke proizvodnje trešnje, kada sadnice zaostaju u porastu i kada se remeti razvoj pupoljaka.

Gljiva prezimljava na opalom lišću i granama, u obliku apotecija. Primarne zaraze počinju u proleće, izbacivanjem askospora (april, maj, jun), najčešće počevši od faze precvetavanja, a sekundarne tokom leta, konidijama (jul i avgust).

Simptomi oboljenja se vide najviše listu, ali mogu se naći i na peteljkama, plodovima, granama. Na licu lista se uočavaju sitne, ljubičasto-mrke pege, čiji se broj u povoljnim uslovima povećava. Kasnije lišće žuti , a kako dolazi do spajanja pega, naglo opada. Zbog gubljenja vitalnosti voćke su osetljivije na niske temperature, podložnije su izmrzavanju i napadu drugih patogena.

Za zaštitu od ovog patogena najznačajnije su hemijske mere zaštite, koje je RC Užice preporučivao u više navrata tokom vegetacije na ovom portalu. Nakon berbe, naročito u zasadima gde su prisutni simptomi, a pred najavljene padavine, preporuka je da se izvrši fungicidni tretman kako bi se očuvala lisna masa u zasadima (preporuku videti na linku).

Crna pegavost krompira Alternaria solani

Na području rada RC Užice, usevi krompira se, zavisno od lokaliteta i sortimenta  nalaze u  fazi razvoja sazrevanja ploda i semena do početak žućenja cime (BBCH 81-92).

Vizuelnim pregledom  useva krompira, na pojedinim  lokalitetima, uočeno je priustvo simptoma crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Ovo je veoma rasprostranjeno i ekonomski značajno oboljenje krompira.

Crna pegavost se razvija na svim vegetativnim nadzemnim delovima i krtolama. Prvo se na donjim listovima starijih biljaka javljaju okrugle, sivo-mrke pege koje se kasnije povećavaju i postaju crne, u vidu koncentričnih krugova. U slučaju visokog intenziteta zaraze, pege se uvećavaju i spajaju, tako da dolazi do propadanja cele lisne površine što se  značajnoj meri odražava na prinos.
Na zaraženim krtolama se javljaju tamne, udubljene pege, ispod koje je tkivo suvo, crvenkasto-braon boje. Ovakve krtole se prilikom dužeg čuvanja smežuravaju.
Tokom zime, patogen se održava na zaraženim biljnim ostacima i krtolama u vidu micelije i konidija. Razvoju gljive u proleće i primarnim infekcijama pogoduju umerene temperature, visoka vlažnost vazduha i produženo vlaženje lista.

Preporučene agrotehničke  mere zaštite su:
-najmanje dvogodišnji plodored
-uništavanje biljnih ostataka
-izbalansirano đubrenje
-sertifikovani sadni materijal
-izbegavati prekomerna i česta navodnjavanja
-suzbijanje drugih patogena i štetnih insekata.

Primena fungicida je najvažnija mera u suzbijanju crne pegavosti krompira. Većina fungicida koja  se koristi za zaštitu od plamenjače krompira (Phytophtora infestans) deluje i na A.solani. RC Užice je tokom ove sezone dalo više preporuka koje se odnose na zaštitu od crne pegavosti krompira, a koje se mogu videti na  linku.

Cikada Reptalus panzeri u kukuruzu

Na području rada RC Užice usevi kukuruza se nalaze u fazi početak pojave metlice, metlica se uočava na vrhu stabla (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom kukuruza na lokalitetima Donja i Srednja Dobrinja uočeno je prisustvo cikade Reptalus panzeri.
Ova cikada je poznata kao vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača crvenila kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje, i veći deo provede u zemljištu kao larva, koja se hrani na korenu domaćina.
Odrasle jedinke se pojavljuju od početka juna do kraja jula, hrane se folemskim sokovima na listu kukuruza. Prvi simptomi fitoplazme stolbura se uočavaju na početku mlečne zrelosti kukuruza. Na početku se vide kao zlataste, a kasnije crveno-ljubičaste linije duž glavnog lisnog nerva. Bolest se prenosi na stabljiku i klip, koji zaostaje u porastu, zrna su plitko usađena i smežurana, a neretko se i cela biljka suši. Najpre se simptomi uoče na obodu parcela, a kasnije mogu zahvatiti čitave parcele.

Hemijske mere insekticidima se ne preporučuju. Obzirom da larve prezimljavaju na korenu ozime pšenice koja najčešće sledi posle kukuruza, treba izbegavati dvopoljni plodored. Parcele treba održavati nezakorovljene od sirka i drugih livadarki koji su takođe domaćini za prezimljavanje larvi pomenute cikade.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima