Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice
Lisne vaši u ozimim strnim žitima

Na području rada RC Užice još uvek traje setva ozimih strnih žita, a na parcelama koje su posejane u optimalnom roku usevi  ozime pšenice i ječma se nalaze u fenofazi od dva do četiri lista razvijeno (BBCH 12-14).


 


Vizuelnim pregledom parcela sa poniklom pšenicom i ječmom, uočeno je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši  (Aphididae) na do 6 % biljaka. Lisne vaši usevima mogu naneti direktne štete prilikom ishrane, sisanjem biljnih sokova, i indirektne jer imaju ulogu vektora fitopatogenih virusa. Infekcija  virusima je naročito destruktivna za useve u ranim fazama razvoja, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled zasejanih parcela radi utvrđivanja prisustva i brojnosti navedenih štetočina.

Obzirom da su registrovane brojnosti  lisnih vaši ispod praga štetnosti, koji u ovoj fazi razvoja iznosi 10% biljaka naseljeno jednom ili više vaši, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Za naš region se od vikenda najavljuju niže temperature, sa jutarnjim mrazom, što će uticati na smanjenje aktivnosti ovih štetočina.

Prisustvo cikada, poljskih glodara i biljnih bolesti za sada nije uočeno.

RC Užice nastavlja sa praćenjem useva ozimih strnih žita.

 

Aktivnost poljskih glodara na teritoriji rada RC Užice

Na području rada RC Užice, vizuelnim pregledom useva, višegodišnjih zasada, okopavina i neobrađenog zemljišta, na nekim parcelama su registrovane aktivne rupe, koje ukazuju na povećanu brojnost poljskih miševa  (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).
Navedenim štetočinama odgovara suvo i toplo vreme kakvo trenutno vlada u proizvodnji.Najveće brojnosti poljskog miša (u kategoriji od niske do srednje) su uočene u  lucerištima, pašnjacima i utrinama, dok su brojnosti poljske voluharice u kategoriji niske brojnosti.
Za sada, u višegodišnjim zasadima nisu uočene aktivne rupe.
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled svojih useva i zasada radi utvrđivanja prisustva i brojnosti glodara, kako bi blagovremeno bile preduzete mere suzbijanja, i kako ne bi došlo do prenamnoženosti i većih šteta.
Pored agrotehničkih mera  (blagovremena setva, žetva, zaoravanje biljnih ostataka...), od hemijskih mera se na lucerištima i utrinama, gde se uoče aktivne rupe  iznad praga štetnosti (ll kategorija i više),  preporučuje se primena registrovanih rodenticida (na bazi cink fosfida).

Tabela za određivanje kategorije brojnosti glodara
:

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa /ha

poljska voluharica

poljski miš

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000


Prisustvo fuzarioza klasa u usevima pšenice i ječma

Na području rada  RC Užice usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama od razvića ploda  (BBCH 73-77).

 

fuzarioza na klasu ječma

Vizuelnim pregledom useva ozimih strnih žita, na više lokaliteta, registrovani su simptomi  šturosti klasa pšenice i ječma (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova se kreće, kod ozimog ječma  od 2 do 20% , dok se zaražena površina klasa kreće od 2 do 40%, dok se kod ozime pšenice procenat zaraženih klasova kreće od 5-30%, a zaražena površina klasa iznosi od 2-50%.

Uslovi koji su vladali u proizvodnji u fazi cvetanja i nalivanja zrna, sa obilnim padavinama, povećanom vlažnošću vazduha i optimalnim temperaturama, kao i izostanak hemijskih mera zaštite na pojedinim parcelama, su doveli do infekcija klasova gljivom koja prouzrokuje šturost klasa pšenice i ječma.

Simptomi su u vidu roze prevlake na klasu, zrna su štura, sitnija, slabije nalivena, a zaraženi klasovi su usled odumiranja slamasti, žute boje.

Osim što prouzokovač fuzarioze klasa dovodi do smanjenja prinosa, kvaliteta i klijavosti zrna, ova gljiva ima i sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da prilikom žetve izvrše podešavanja na kombajnu kako bi štura zrna bila izbačena, kao i dublje zaoravanje žetvenih ostataka.
Cikada Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području rada RC Užice, zasadi vinove loze se nalaze u fazi  od početak cvetanja,  do faze punog cvetanja (BBCH 61-65).

Radi se o malim površinama zasada i vinjagama u okviru okućnima, jer se na teritoriji  Zlatiborskog okruga vinova loza ne gaji na većim površinama.
Vizuelnim pregledom  pojedinačnih čokota vinove loze, na lokalitetu Sevojno,  uočene su larve  prvog stupnja cikade Scaphoideus titanus. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jaja, a jedini domaćin joj je vinova loza. Razvoj pomenute cikade se odvija u 5 larvenih stupnjeva, s tim  da su larve od trećeg stupnja prenosioci fitoplazme  Flavescence doree, prenosioca zlatastog žutila vinove loze.
Za sada se ne  preporučuje hemijski  tretman.
 RC Užice nastavlja sa praćem cikade Scaphoideus titanus
Malinin korebus (Corebus rubi)

Na području rada RC Užice, zasadi maline se nalaze u fazi razvoja od puno cvetanje, sekundarni i tercijarni cvetovi otvoreni, prve krunice opale do razvoj ploda, plodnica izbočena iz cvetne lože u obliku zavoja (BBCH 65-71).

Vizuelnim pregledom zasada maline, na lokalitetu Sevojno,  uočen je imago malininog korebusa (Corebus rubi). Malinin korebus ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava odrasla larva u izdancima ili korenovom vratu. U proleće se pomera višlje kroz stabljiku, gde se učauri. Ovakvi izdanci se poznaju po nepravilnim proširenjima, kod njih vegetacija kasni i lako su lomljivi. Imago se javlja u maju, i kasnije tokom cvetanja i formiranja plodova, obično do sredine juna. On se hrani mladim lišćem ne nanoseći veću štetu. Nakon kopulacije ženke polažu jaja pri osnovi izbojka. Larve se pile posle 2-3 nedelje i odmah se ubušuju u lastar. Kreću se ka osnovi, najčešće praveći spiralne hodnike, čime presecaju sprovodne sudove i tako nanose najveće štete biljci domaćinu.


Hemijska zaštita je moguća samo pre nego što dođe do ubušivanja larve u mlad izdanak, što je često otežano obzirom da se imago javlja u periodu cvetanja i plodonošenja. Ova štetočina pored maline, napada kupinu i ružu.
U cilju suzbijanja navedene štetočine najbolji rezultati postižu se primenom mera koje podrazumevaju:

- uklanjanje i uništavanje zaraženih izbojaka,

- uklanjanje divljih kupina i ruža u okolini zasada.
 

Primena insekticida u fazama cvetanja maline je zabranjena!


Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Užice usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja. U zavisnosti od vremena setve, pšenice se nalaze u fazi od 3 do 4 stabala vidljivo (BBCH 23-24), dok se usevi ječma nalaze u fazi od 4 do 6 stabala vidljivo (BBCH 24-26). 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 2 % do 6 % biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalisna 2 % do 4% biljaka.   

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2 % do 6 % biljaka.

Takođe, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4 % biljaka i prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus) na do 2 % biljaka.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Priprema za zaštitu šljive i trešnje

Na području rada RC Užice zasadi šljive i trešnje se pretežno nalaze u fazi mirovanja pupoljaka (BBCH 00 ).Trenutno je u toku rezidba koštičavog voća. Nakon rezidbe, u cilju smanjenja prezimljujućih patogena i štetnih organizama, kao i dezinfekcije preseka nastalih orezivanjem,  veoma je značajno da se uradi tretman nekim od registrovanih bakarnih preparata.
Obzirom da je od subote do utorka za naš region najavljeno zahlađenje, sa padavinama i niskim temperaturama, potrebno je sačekati da ovaj period prođe, zbog efikasnosti tretmana.
Po prestanku padavina i sa porastom temperature, kada se završi rezidba i čišćenje voćnjaka, treba sprovesti pomenuti tretman, o čemu će RC Užice blagovremeno dati preporuku.


Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području rada RC Užice, usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi razvoja od: početak  bokorenja,  do vidljiva tri sekundarna stabla  (BBCH  20-23).

Ozima žita se na našem regionu prate na dva punkta,  Sevojno i Visibaba. Vizuelnim pregledom zasejanih parcela, na punktu Sevojno, u usevu ječma, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka i simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 2% biljaka. Nisu uočeni simptomi ostalih biljnih bolesti, niti su registrovane  aktivne  rupa od glodara. Na oba punkta je registrovano prisustvo lisnih vaši, u niskoj brojnosti.

RC Užice će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Užice usevi ozimih strnih žita se, zavisno od vremena setve, nalaze u različitim fazama  razvoja listova (BBCH 14-17).

 
Pyrenophora teres

Monitoring ozimih strnih žita  se vrši na dve lokacije: u opštini Požega (punkt Visibaba) i opštini Užice (punkt Sevojno). Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae), ni cikada (Cicadelidae).

Obilaskom parcela pod pšenicom nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, dok su pregledom parcela ozimog ječma, na punktu Sevojno, registrovani  simptomi  mrežaste pegavost lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5 % biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.
Pored toga, uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Ukoliko poljoprivredni proizvođači registruju njihovo prisustvo, detaljnija uputstva pogledati u prilogu od 30.11.2022. (vidi prilog).

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

 

Zdravstevo stanje ozimih strnih žita
Na području rada RC Užice usevi ozimih strnih žita se nalaze u fenofazi razvoja od dva do pet listova razvijeno (BBCH 12-15).
 

Vizuelnim pregledom useva ječma, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na  do 4 % biljaka i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.
U usevima pšenice nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Takođe, tokom pregleda je uočeno prisustvo aktivnih rupa glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva, i ukoliko se registruje brojnost aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon primene mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja domaćih životinja, divljači i ptica.

Vizuelnim pregledima uočeno je i prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši  (Aphididae) na do 6 % biljaka. Prognozirane niske temperature uz pojavu mraza uticaće na smanjenje aktivnosti i brojnosti ovih štetočina.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnih žita.

 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima