Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od početka bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo do četvrto stablo vidljivo (BBCH 21-24) a ječam u fazi od početka bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo do šesto stablo vidljivo (BBCH 21-26).


Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka, simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 7% biljaka i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 2% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano prisustvo sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka i pepelnice žita (Erysiphae graminis) u gustom sklopu na do 2% biljaka.

Pregledima useva je utvrđeno prisustvo žitne pijavice (Lema melanopulus) na do 1% i biljnih vaši (Aphididae) na do 4% biljaka.

Lisne vaši - Velika slika

Vizuelnim pregledom useva nisu uočene aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).


RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 lista razvijeno do faze bokorenja (BBCH 12-21). Usevi pšenice su u fazi od 1-3 lista razvijena (BBCH 11-13).

 


Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka i simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 7% biljaka , dok je vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano prisustvo sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka.


Hladno vreme smanjilo je aktivnost i razvoj lisnih vaši (Aphididae), pa se trenutno vizuelnim pregledom registruju niske brojnosti ovih štetočina.

Lisne vaši-Velika slika

Vizuelnim pregledom useva strnih žita na različitim lokalitetima uočene su aktivne rupe od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva, i ukoliko se registruje brojnost aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon primene mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja domaćih životinja, divljači i ptica.

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 lista razvijeno do faze bokorenja (BBCH 12-21). U našem regionu setva pšenice je još uvek u toku, a usevi posejani u ranijim rokovima setve se nalaze u fenofazi od 1-3 lista razvijena (BBCH 11-13).

 


 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka i  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka , dok je vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano prisustvo sive pegavosti lista pšenice ( Septoria tritici) na do 3% biljaka.

 


 

Hladno vreme smanjilo je aktivnost i razvoj lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) , pa se trenutno vizuelnim pregledom mogu uočiti niske brojnosti ovih štetočina.

 


 

Vizuelnim pregledom useva strnih žita na različitim lokalitetima uočene su aktivne rupe od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva, i ukoliko se registruje brojnost aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon primene mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja domaćih životinja, divljači i ptica.

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 lista razvijeno do faze bokorenja (BBCH 12-21). U našem regionu setva pšenice je još uvek u toku, a usevi posejani u ranijim rokovima setve se nalaze u fenofazi od 1-3 lista razvijena (BBCH 11-13).

Vizuelnim pregledom useva ječma na različitim lokalitetima, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka. Prisustvo simtoma drugih bolesti nije uočeno u usevima ozime pšenice i ječma.

U usevima gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja vaši i cikada po preporuci od 25.10.2022.(vidi preporuku) prisustvo ovih štetočina uočeno je na do 15% biljaka. Prognozirane niske temperature za naredni period uticaće na smanjenje aktivnosti i brojnosti ovih štetnih insekata.

Lisne vaši- Velika slika

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza

Na području delovanja RC Loznica, na lokalitetima  Bela Crkva, Banjevac, Rujevac, Likodra, Vrbić, Tolisavac, Brštica, Šljivova, Loznica, Novo Selo, Lešnica i Donja Borina, izvršen je vizuelni pregled zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu.

Pregled je izvršen na ukupno 20 parcela, od toga 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnijih grupa zrenja. Na svakoj od ovih parcela pregledano je 100 klipova.

Registrovano je prisustvo štetnih organizama i to fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium i štetnih insekata: kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera).

Rezultati vizuelnog pregleda klipova merkantilng kukuruza pred berbu su sledeći:

-Prisustvo oštećenja od insekata na 7-42 % klipova,

-Prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium na 2 -18 % klipova,

-Prisustvo simptoma gljiva iz rada Penicilium na 0-8% klipova,

-Prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergillus na 0-6% klipova,

-Prisustvo simptoma gljiva iz roda Clodosporium na 0-5 % klipova.

Prisustvo kukuruzne zlatice u kukuruzu

Na području delovanja RC Loznica usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama cvetanja i razvića ploda (BBCH 65-75).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na različitim lokacijama uočeno je prisustvo odraslih jedinki kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera) na 4-5% biljaka.

 

Ova štetočina prezimi u stadijumu jaja u zemljištu na dubini 10-30 cm. Larve se pojavljuju polovinom maja. Hrane se korenom kukuruza tokom dve do četiri nedelje. Kada završe razvoj, ulutkavaju se u blizini korena, a nakon nedelju dana izlaze odrasle forme.

Najznačajnija biljka hraniteljka za kukuruznu zlaticu jeste kukuruz. Najveće štete prave larve ishranom na korenu. U početku se ubušuju u koren, a zatim ga pregrizaju u blizini glavne stabljike. Usled ovakvih oštećenja biljka gubi oslonac i zauzima specifičan položaj koji podseća na „guščiji vrat“. Štetu nanose i odrasle forme ishranom na listu i svilom sa vrha klipa, što ima za posledicu lošu oplodnju i formiranje rehuljavih zrna.

Mere borbe:

1. Plodored (najvažnija i najefikasnija mera, jer je kukuruzna zlatica tipična štetočina monokulture);

2. Izbor hibrida (Hibridi prilagođeni uslovima područja gajenja. Naročito oni koji razvijaju moćan korenov sistem);

3. Ranija setva (biljke bolje razvijaju korenov sistem do momenta piljenja larvi i ranije završe fazu cvetanja, pre pojave imaga).

Fuzarioza klasa strnih žita (Fusarim graminearum)

Na području delovanja RC Loznica usevi ozime pšenice i ječma na nadmorskim visinama iznad 850m se nalaze u fazi od rane voštane zrelosti do faze mekane voštane zrelosti (BBCH 83 – 85), dok se usevi u nižim nadmorskim visinama nalaze u fazi od tvrde voštane zrelosti do faze pune zrelosti ( BBCH 87 -89).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovana je pojava simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), na pšenici na do 5% a na ječmu na do 3% biljaka.

 

 
 

 

U fazama cvetanja. pšenica i  ječam su veoma osetljivi na infekciju gljivom koja prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosno šturost klasa (Fusarium graminearum). Bolest dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna. U godinama sa povoljnim uslovima (nestabilne vremenske prilike sa padavinama u vreme početka cvetanja pšenice i ječma), posebno kod osetljivih sorata, može doći do smanjenja prinosa i do 50 %. Poseban značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.


Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike, kao što je i dato u preporuka RC Loznice:

-preopruka za pšenicu

-preporuka za ječam.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca

Na teritoriji delovanja RC Loznica usevi kukuruza u zavisnosti vremena setve nalaze se u fazi: od razvijeno 5 listova do faze razvijeno 9 i više listova (BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca na do 4% biljaka uočeno je prisustvo položenih jaja prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Jejno leglo kukuruznog plamenca - Velika slika

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni kukuruz a 5% biljaka sa jajnim leglima za kukuruz šećerac .

RC Loznica nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o momentu sprovođenja hemijskih mera zaštite.

Eriofidna grinja maline

Na području RC Loznica maline se nalaze u fazi otvoreni prvi cvetovi do 10 % cvetanja (BBCH 60-61).

Vizuelnim pregledom zasada malina, registrovano je prisustvo simptoma oštenja na lišću od eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis).

 

Simptomi napada eriofidne grinje na listu maline

 

Ženke eriofidne grinje lista maline prezimljavaju u kolonijama najčešće u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića. U proleće kada temperatura pređe 12°C ženke se pokreću i obično se zadržavaju na naličju listova. U početku se zadržavaju na listovima dvogodišnjih izdanaka, a kasnije tokom sezone se premeštaju na naličje listova jednogodišnjih izdanaka. Ženke počinju da polažu jaja kada temperatura vazduha pređe 25°C. Ovi insekti su prisutni u malinjaku u periodu od aprila meseca, pa sve do oktobra i imaju više generacija u toku jedne godine.

 

Problemi na malinama koje prouzrokuje eriofidna grinja lista maline su veoma raznoliki. Na listovima usled njihove ishrane dolazi do pegavost listova, hloroze i malformacije delova lista, dok usled ishrane na plodovima dolazi do neujednačene oplodnje, pojave zrnavost, stagnacije rasta, neujednačene obojenosti plodova i neujednačenog vremena dozrevanja.

 

Strategija suzbijanja eriofidne grinje lista maline se bazira na vizuelnim pregledima počev od aktiviranja nakon zimskog perioda i  praćenja brojnosti prezimljujuće populacije. Cilj zaštite je suzbijanje zimskog imaga pre nego što dođe do polaganja jaja. Kasnije se pregledima utvrđuje  potreba za izvođenjem još jednog tretiranja, koji svakako mora biti obavljen najkasnije neposredno pred početak cvetanja.

RC Loznica je tokom ove sezone dao dve preporuke za suzbijanje ove štetočine:

-Preporuka 12.05.2022

-Preporuka 28.04.2022

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 8 lista razvijeno (BBCH 12-18), a ozima pšenica se nalazi u fazi od 2 do 5 lista razvijena (BBCH 12-15).Na parcelama sa ozimom pšenicom vizuelnim pregledima nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, kao ni prisustvo cikada (Cicidelidae) i lisnih vaši (Aphididae).

Na usevima ozimog ječma vizuelnim pregledima su registrovani simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 1% do 2% biljaka, a osim toga nije uočeno prisustvo drugih bolesti, niti štetnih insekata.

Na ozimom ječmu i pšenici nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara: poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

Velika slika

 

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima