Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica
Prisustvo kukuruzne zlatice u kukuruzu

Na području delovanja RC Loznica usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama cvetanja i razvića ploda (BBCH 65-75).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na različitim lokacijama uočeno je prisustvo odraslih jedinki kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera) na 4-5% biljaka.

 

Ova štetočina prezimi u stadijumu jaja u zemljištu na dubini 10-30 cm. Larve se pojavljuju polovinom maja. Hrane se korenom kukuruza tokom dve do četiri nedelje. Kada završe razvoj, ulutkavaju se u blizini korena, a nakon nedelju dana izlaze odrasle forme.

Najznačajnija biljka hraniteljka za kukuruznu zlaticu jeste kukuruz. Najveće štete prave larve ishranom na korenu. U početku se ubušuju u koren, a zatim ga pregrizaju u blizini glavne stabljike. Usled ovakvih oštećenja biljka gubi oslonac i zauzima specifičan položaj koji podseća na „guščiji vrat“. Štetu nanose i odrasle forme ishranom na listu i svilom sa vrha klipa, što ima za posledicu lošu oplodnju i formiranje rehuljavih zrna.

Mere borbe:

1. Plodored (najvažnija i najefikasnija mera, jer je kukuruzna zlatica tipična štetočina monokulture);

2. Izbor hibrida (Hibridi prilagođeni uslovima područja gajenja. Naročito oni koji razvijaju moćan korenov sistem);

3. Ranija setva (biljke bolje razvijaju korenov sistem do momenta piljenja larvi i ranije završe fazu cvetanja, pre pojave imaga).

Fuzarioza klasa strnih žita (Fusarim graminearum)

Na području delovanja RC Loznica usevi ozime pšenice i ječma na nadmorskim visinama iznad 850m se nalaze u fazi od rane voštane zrelosti do faze mekane voštane zrelosti (BBCH 83 – 85), dok se usevi u nižim nadmorskim visinama nalaze u fazi od tvrde voštane zrelosti do faze pune zrelosti ( BBCH 87 -89).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovana je pojava simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), na pšenici na do 5% a na ječmu na do 3% biljaka.

 

 
 

 

U fazama cvetanja. pšenica i  ječam su veoma osetljivi na infekciju gljivom koja prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosno šturost klasa (Fusarium graminearum). Bolest dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna. U godinama sa povoljnim uslovima (nestabilne vremenske prilike sa padavinama u vreme početka cvetanja pšenice i ječma), posebno kod osetljivih sorata, može doći do smanjenja prinosa i do 50 %. Poseban značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.


Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike, kao što je i dato u preporuka RC Loznice:

-preopruka za pšenicu

-preporuka za ječam.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca

Na teritoriji delovanja RC Loznica usevi kukuruza u zavisnosti vremena setve nalaze se u fazi: od razvijeno 5 listova do faze razvijeno 9 i više listova (BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca na do 4% biljaka uočeno je prisustvo položenih jaja prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Jejno leglo kukuruznog plamenca - Velika slika

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni kukuruz a 5% biljaka sa jajnim leglima za kukuruz šećerac .

RC Loznica nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o momentu sprovođenja hemijskih mera zaštite.

Eriofidna grinja maline

Na području RC Loznica maline se nalaze u fazi otvoreni prvi cvetovi do 10 % cvetanja (BBCH 60-61).

Vizuelnim pregledom zasada malina, registrovano je prisustvo simptoma oštenja na lišću od eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis).

 

Simptomi napada eriofidne grinje na listu maline

 

Ženke eriofidne grinje lista maline prezimljavaju u kolonijama najčešće u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića. U proleće kada temperatura pređe 12°C ženke se pokreću i obično se zadržavaju na naličju listova. U početku se zadržavaju na listovima dvogodišnjih izdanaka, a kasnije tokom sezone se premeštaju na naličje listova jednogodišnjih izdanaka. Ženke počinju da polažu jaja kada temperatura vazduha pređe 25°C. Ovi insekti su prisutni u malinjaku u periodu od aprila meseca, pa sve do oktobra i imaju više generacija u toku jedne godine.

 

Problemi na malinama koje prouzrokuje eriofidna grinja lista maline su veoma raznoliki. Na listovima usled njihove ishrane dolazi do pegavost listova, hloroze i malformacije delova lista, dok usled ishrane na plodovima dolazi do neujednačene oplodnje, pojave zrnavost, stagnacije rasta, neujednačene obojenosti plodova i neujednačenog vremena dozrevanja.

 

Strategija suzbijanja eriofidne grinje lista maline se bazira na vizuelnim pregledima počev od aktiviranja nakon zimskog perioda i  praćenja brojnosti prezimljujuće populacije. Cilj zaštite je suzbijanje zimskog imaga pre nego što dođe do polaganja jaja. Kasnije se pregledima utvrđuje  potreba za izvođenjem još jednog tretiranja, koji svakako mora biti obavljen najkasnije neposredno pred početak cvetanja.

RC Loznica je tokom ove sezone dao dve preporuke za suzbijanje ove štetočine:

-Preporuka 12.05.2022

-Preporuka 28.04.2022

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 8 lista razvijeno (BBCH 12-18), a ozima pšenica se nalazi u fazi od 2 do 5 lista razvijena (BBCH 12-15).Na parcelama sa ozimom pšenicom vizuelnim pregledima nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, kao ni prisustvo cikada (Cicidelidae) i lisnih vaši (Aphididae).

Na usevima ozimog ječma vizuelnim pregledima su registrovani simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 1% do 2% biljaka, a osim toga nije uočeno prisustvo drugih bolesti, niti štetnih insekata.

Na ozimom ječmu i pšenici nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara: poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

Velika slika

 

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 4 lista razvijeno (BBCH 12-14), a ozima pšenica se nalazi u fazi 2-3 lista razvijena (BBCH 12-13).


Vizuelnim pregledom useva strnih žita na različitim lokalitetima uočene su pojedinačne aktivne rupe od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus), dok aktivne rupe  od poljske voluharice nisu uočene (Microtus arvalis).

Na parcelama sa ozimom pšenicom nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, kao ni prisustvo cikada (Cicidelidae) i lisnih vaši (Aphididae), dok su na ozimom ječmu registrovani simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 1 - 2% biljaka, osim toga nije uočeno prisustvo drugih bolesti, niti štetnih insekata.

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 4 lista razvijeno (BBCH 12-14), a ozima pšenica se nalazi u fazi 2-3 lista razvijena (BBCH 12-13).

 


Vizuelnim pregledom useva strnih žita na različitim lokalitetima uočene su aktivne rupe od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus), dok su na ozimom ječmu registrovani simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 2% biljaka.

 

 
 

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2-3 lista razvijeno (BBCH 12-13). U našem regionu setva pšenice je još uvek u toku, usevi posejani u ranijim rokovima setve se nalaze u fenofazi 2 lista razvijena (BBCH 12).

 


 

Vizuelnim pregledom useva ječma na različitim lokalitetima, registrovani su simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 2-3% biljaka, lisne rđe ječma (Puccinia hordei) na do 1% biljaka, kao i prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na 2-3% biljaka.

 


 

Vizuelnim pregledom useva pšenice posejane u najranijim rokovima setve, na različitim lokalitetima uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae ) na do 1% biljaka.

 

Aphididae- Velika slika

 

Lisne vaši u usevima pšenice i ječma su značajne jer osim šteta koje pričinjavaju ishranom na ovim biljnim vrstama, one su i vektori fitopatogenih virusa. Međutim, zbog ovako niskih brojnosti, mere zaštite se u ovom momentu ne preporučuju. Prag štetnosti za vaši u ovim fazama razvoja strnih žita iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili vise vaši (EPPO standard, PP 2/11(1)).

Osim pomenutih bolesti i štetočina na području delovanja RC Loznica nije uočeno prisustvo drugih simptoma biljnih bolesti, kao ni prisustvo štetočina niti glodara.

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Trulež plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Loznica zasadi jabuke se nalaze u različitim fenofazama u zavisnosti od sorte, prethodno primenjenih agro i pomotehničkih mera: od početak obezbojavanja lišća do 50% listova je obezbojeno.

 

Vizuelnim pregledom zasada na pojedinim lokalitetima uočeno je prisustvo truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena).

Velika slika

Osim jabuke patogen napada i krušku, dunju, šljivu, a u nekim godinama ređe napada breskvu, kajsiju i nektarinu. Plodovi mogu biti zaraženi od zametanja do berbe, ali i kasnije, u skladištu. Mladi plodovi su ređe napadnuti, i u slučaju da su zahvaćeni oni nekrotiraju, istrule i opadnu. Infekcija starijih plodova se ostvaruje najčešće na mestu povrede ili oštećenja od insekata. Na mestu zaraze javljaju se kružne koncentrične svetlo-smeđe pege koje se brzo proširuju, tkivo u okviru pega truli i pega se brzo povećava. Na obolelim delovima ploda parazit formira karakteristična tela, sporodohije u vidu koncentričnih krugova, koji odgovaraju smenjivanju dana i noći, tako da svaki krug plodonosnih tela odgovara jadnom danu i noći, 24 časa. Ovaj tip truleži je poznat kao mrka ili smeđa trulež.

 

Patogen izaziva i tzv.crnu trulež plodova jabuke i kruške. Plod zahvata trulež kao i u prethodnom slučaju, ali zahvaćeni deo ploda ima tamnu ili crnu boju. Bez obzira da li se radi o mrkoj ili crnoj truleži, plodovi bivaju potpuno prožeti micelijom gljive i usled gubitka vode smežuravaju i pretvaraju se u jednu stromatičnu tvorevinu. Tako sasušeni plodovi ostaju u krošnji pričvršćeni za grane i grančice, ili otpadaju i ostaju na površini zemljišta.

 

Mere kontrole ovog patogena podrazumevaju primenu sledećih mera:

 

-pri podizanju zasada treba birati ocedite i provetrene terene,

-redove postavljati u pravcu dominantnih vetrova,

-uklanjanje i uništavanje mumificiranih plodova,

-zaštita voćaka od insekata koji povređuju plodove,

-hemijske mere primenom fungicida u fazama sazrevanja plodova, kada su najosetljiviji na infekcije ovim patogenom.

Prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka (Didymella applanata) u zasadima kupine

Na području delovanja RC Loznica zasadi kupine se nalaze u fazi od početak formiranja pomoćnih pupoljaka do faze vidljivi novi listovi sa manjim uvojcima i kraćim nodijama (BBCH 91 – 92).

Vizuelnim pregledom zasada kupine, na različitim lokalitetima, uočeno je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka (Didymela applanata).

Velika slika

Primarna zaraza mladih izdanaka se vrši sporama, obično krajem maja ili početkom juna. Na donjim delovima izdanaka prvo se javljaju ljubičaste pege, koje su posebno izražene oko pupoljaka. Nešto kasnije nastupa sekundarna zaraza, kada konidije izazivaju pucanje epidermisa nodusa i pojavu uzdužnih braonkastih pukotina na izdancima. U toku leta parazit smanjuje porast izdanaka, uništava pupoljke i oštećuje lišće, što znatno smanjuje njihovu otpornost prema zimskim mrazevima. Štete se najjače manifestuju sledeće godine, jer se na zaraženim izdancima rodne grančice ne razvijaju ili, pak, slabo rastu, javlja se defolijacija, plodovi su sitni i mekani, a pri jačem napadu dolazi i do sušenja rodnih izdanaka.

 

Mere kontrole ovog patogena podrazumevaju primenu sledećih mera:

-         orezivanje dvogodišnjih izdanaka odmah posle berbe,

-         redovno uništavanje korova u zasadu,

-         proređivanje mladih izdanaka koji se ostavljaju za rod,

-         pravilan izbor položaja za gajenje kupine,

-         hemijske mere borbe. Nakon berbe i uklanjanja dvogodišnjih izdanaka, sa ciljem zaštite od navedenog patogena, mogu se primeniti preparati na bazi bakra.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima