Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 6 listova razvijeno (BBCH 12-16), dok se usevi ozime pšenice nalaze u fenofazi od 1 do 5 listova razvijena (BBCH 11-15).


Vizuelnim pregledom useva ječma na različitim lokalitetima, registrovano je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka. Prisustvo simtoma drugih bolesti nije uočeno u usevima ozime pšenice i ječma.

Velika slika

Na strnim žitima nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikade Psammotettix alienus.

Vizuelnim pregledom useva strnih žita na različitim lokalitetima uočene su aktivne rupe od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus), koje ne prelaze prag štetnosti. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva, i ukoliko se registruje brojnost aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon primene mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja domaćih životinja, divljači i ptica.

Velika slika

Kao posledica prizemnih mrazeva, uočava se žućenje vršnih listova ozime pšenice.

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 6 listova razvijeno (BBCH 12-16), dok se usevi ozime pšenice nalaze u fenofazi od 1 do 5 listova razvijena (BBCH 11-15).

 


 

Vizuelnim pregledom useva ječma na različitim lokalitetima, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2%, kao i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka. Prisustvo simtoma drugih bolesti nije uočeno u usevima ozime pšenice i ječma.

 

Velika slika

 

Hladno vreme smanjilo je aktivnost lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae), pa se trenutno vizuelnim pregledima, ove štetočine mogu uočiti na do 2% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva strnih žita na različitim lokalitetima uočene su aktivne rupe od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva, i ukoliko se registruje brojnost aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon primene mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja domaćih životinja, divljači i ptica.

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje  strnih žita

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimih strnih žita se nalaze u fazama od nicanja pa do 1-5 lista razvijena (09-15 BBCH).

 


 

Vizuelnim pregledom useva ječma na različitim lokalitetima, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3%, kao i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka. Prisustvo simtoma drugih bolesti nije uočeno u usevima ozime pšenice i ječma.

 

Velika slika

 

U usevima gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja vaši i cikada po preporuci od 03.11.2023. (vidi preporuku) prisustvo ovih štetočina uočeno je na do 11% biljaka. Prognozirane niske temperature za naredni period uticaće na smanjenje aktivnosti i brojnosti ovih štetnih insekata.

 

Velika slika

 

Pregledom useva ozimih strinh žita nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara.

 

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo poljskih glodara na području delovanja RC Loznica

Na području delovanja RC Loznica, vizuelnim pregledima useva kukuruza, lucerke, višegodišnjih zasada, pašnjaka, ledina, utrina, međa i nasipa se registruju pojedinačne rupe (I kategorija brojnosti - vrlo niska) od poljskih glodara

- poljskih miševa (Apodemus spp.) i

- poljske voluharice (Microtus arvalis).


Poljski glodari mogu naneti značajne štete u strnim žitima, lucerištima i voćnjacima, u uslovima velike brojnosti. Do prenamnoženosti glodara dolazi usled različitih faktora, kao što su povoljni klimatski uslovi, izvori hrane, redukovana obrada i dr.

Preventivne mere podrazumevaju uklanjanje korova i sena, gde glodari prezimljavaju, i intenzivnu agrotehniku.

Biološke mere borbe podrazumevaju korišćenje predatora, pre svega, ptica i postavljanje visokih motki, u obliku slova T, za njihovo sletanje.

Hemijske mere podrazumevaju korišćenje registrovanih rodenticida (gotovih mamaka), kada se utvrdi prag štetnosti (10-50 aktivnih rupa po hektaru za miševe i 10-500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu).

Polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca

Na teritoriji delovanja RC Loznica usevi kukuruza u zavisnosti vremena setve nalaze se u fazi: od pojavljuje se peto kolence do faze rane mlečne zrelosti (BBCH 35 - 73).


Velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca na do 2% biljaka uočeno je prisustvo položenih jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni kukuruz a 5% biljaka sa jajnim leglima za kukuruz šećerac.

 

Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, a RC Loznica nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca u usevima kukuruza i blagovremeno će dati preporuku za tretman.

Fuzarioza klasa ozime pšenice i ječma

Na području RC Loznica, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 75-83).

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovana je pojava simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), na pšenici na do 2% a na ječmu na do 3% biljaka.

U fazama cvetanja uz prisustvo padavina i visoke vlage. pšenica i ječam su veoma osetljivi na infekciju gljivom koja prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosno šturost klasa (Fusarium graminearum). Bolest dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna. U godinama sa povoljnim uslovima (nestabilne vremenske prilike sa padavinama u vreme početka cvetanja pšenice i ječma), posebno kod osetljivih sorata, može doći do smanjenja prinosa i do 50 %. Poseban značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Loznica vinova loza se nalazi u različitim fazama cvetanja (BBCH 60-64).

Velika slika

Vizuelnim pregledom vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scphaphoideus titanus na naličju listova.

Cikada  Scphaphoideus titanus ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore dvogodišnjeg lastara vinove loze. Štete se ogledaju u vektorskoj ulozi u prenošenju fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, a larve cikade Scaphoideus titanus su sposobne da prenesu navedu fitoplazmu od trećeg larvenog supnja razvoja.

RC Loznica nastavlja sa monitoringom ove štetočine i blagovremeno će signalizirati vreme za hemijski tretman sa ciljem njenog suzbijanja.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Loznica, usevi kukuruza se nalaze u fazama od razvijena 3 lista do razvijeno 9 i više listova (BBCH 13 – 19).

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca na lokalitetima Lešnica, Novo Selo, Jelav, Lozničko Polje,i Donji Dobrić, registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis) na do 1-2% biljaka.

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni kukuruz a 5% biljaka sa jajnim leglima za kukuruz šećerac .


Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, a RC Loznica nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca u usevima kukuruza i blagovremeno će dati preporuku za tretman.


Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma i pšenice se nalaze u fazi od 8. stablo vidljivo do faze drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog (BBCH 28-32). 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 5% biljaka i simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka, dok je vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano prisustvo sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 6% biljaka.

R secalis-velika slika

Vizuelnim pregledom, takođe je registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i žitne pijavice (Lema melanopus) na do 5% biljaka.


RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Uticaj niskih temperatura u zasadima maline na području rada RC Loznica

Na području rada RC Loznica zasadi maline se nalaze u različitim fazama listanja od: prvi list razvijen do četiri lista razvijeno (BBCH 10-14).

 

Velika slika


Niske temperature od 04.04 na našem terenu doveli su do oštećenja i izmrzavanja lista, na lokalitetima koji se nalaze na preko 400m nadmorske visine.

Vizuelnim pregledom je utvrđeno da je hladan talas (najniža zabeležena temperetura na području rada RC Loznice u noći između 05.04 – 06.04. bila je -7°C na lokalitetima Rujevac, Selanac, Kržava, Tomanj, Šljivova, Planina) doveo do oštećenja na mladim listovima maline na do 8% listova.

Proizvođačima se preporučuje da u zasadima koji su pretrpeli štete od mraza, sprovode redovne agrotehničke i hemijske mere zaštite u cilju očuvanja rodnog potencijala i zdravstvenog stanja zasada maline.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima