Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica
Zdravstveno stanje  strnih žita

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimih strnih žita se nalaze u fazama od nicanja pa do 1-5 lista razvijena (09-15 BBCH).

 


 

Vizuelnim pregledom useva ječma na različitim lokalitetima, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3%, kao i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka. Prisustvo simtoma drugih bolesti nije uočeno u usevima ozime pšenice i ječma.

 

Velika slika

 

U usevima gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja vaši i cikada po preporuci od 03.11.2023. (vidi preporuku) prisustvo ovih štetočina uočeno je na do 11% biljaka. Prognozirane niske temperature za naredni period uticaće na smanjenje aktivnosti i brojnosti ovih štetnih insekata.

 

Velika slika

 

Pregledom useva ozimih strinh žita nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara.

 

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo poljskih glodara na području delovanja RC Loznica

Na području delovanja RC Loznica, vizuelnim pregledima useva kukuruza, lucerke, višegodišnjih zasada, pašnjaka, ledina, utrina, međa i nasipa se registruju pojedinačne rupe (I kategorija brojnosti - vrlo niska) od poljskih glodara

- poljskih miševa (Apodemus spp.) i

- poljske voluharice (Microtus arvalis).


Poljski glodari mogu naneti značajne štete u strnim žitima, lucerištima i voćnjacima, u uslovima velike brojnosti. Do prenamnoženosti glodara dolazi usled različitih faktora, kao što su povoljni klimatski uslovi, izvori hrane, redukovana obrada i dr.

Preventivne mere podrazumevaju uklanjanje korova i sena, gde glodari prezimljavaju, i intenzivnu agrotehniku.

Biološke mere borbe podrazumevaju korišćenje predatora, pre svega, ptica i postavljanje visokih motki, u obliku slova T, za njihovo sletanje.

Hemijske mere podrazumevaju korišćenje registrovanih rodenticida (gotovih mamaka), kada se utvrdi prag štetnosti (10-50 aktivnih rupa po hektaru za miševe i 10-500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu).

Polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca

Na teritoriji delovanja RC Loznica usevi kukuruza u zavisnosti vremena setve nalaze se u fazi: od pojavljuje se peto kolence do faze rane mlečne zrelosti (BBCH 35 - 73).


Velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca na do 2% biljaka uočeno je prisustvo položenih jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni kukuruz a 5% biljaka sa jajnim leglima za kukuruz šećerac.

 

Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, a RC Loznica nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca u usevima kukuruza i blagovremeno će dati preporuku za tretman.

Fuzarioza klasa ozime pšenice i ječma

Na području RC Loznica, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 75-83).

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovana je pojava simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), na pšenici na do 2% a na ječmu na do 3% biljaka.

U fazama cvetanja uz prisustvo padavina i visoke vlage. pšenica i ječam su veoma osetljivi na infekciju gljivom koja prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosno šturost klasa (Fusarium graminearum). Bolest dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna. U godinama sa povoljnim uslovima (nestabilne vremenske prilike sa padavinama u vreme početka cvetanja pšenice i ječma), posebno kod osetljivih sorata, može doći do smanjenja prinosa i do 50 %. Poseban značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Loznica vinova loza se nalazi u različitim fazama cvetanja (BBCH 60-64).

Velika slika

Vizuelnim pregledom vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scphaphoideus titanus na naličju listova.

Cikada  Scphaphoideus titanus ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore dvogodišnjeg lastara vinove loze. Štete se ogledaju u vektorskoj ulozi u prenošenju fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, a larve cikade Scaphoideus titanus su sposobne da prenesu navedu fitoplazmu od trećeg larvenog supnja razvoja.

RC Loznica nastavlja sa monitoringom ove štetočine i blagovremeno će signalizirati vreme za hemijski tretman sa ciljem njenog suzbijanja.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Loznica, usevi kukuruza se nalaze u fazama od razvijena 3 lista do razvijeno 9 i više listova (BBCH 13 – 19).

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca na lokalitetima Lešnica, Novo Selo, Jelav, Lozničko Polje,i Donji Dobrić, registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis) na do 1-2% biljaka.

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni kukuruz a 5% biljaka sa jajnim leglima za kukuruz šećerac .


Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, a RC Loznica nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca u usevima kukuruza i blagovremeno će dati preporuku za tretman.


Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma i pšenice se nalaze u fazi od 8. stablo vidljivo do faze drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog (BBCH 28-32). 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 5% biljaka i simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka, dok je vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano prisustvo sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 6% biljaka.

R secalis-velika slika

Vizuelnim pregledom, takođe je registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i žitne pijavice (Lema melanopus) na do 5% biljaka.


RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Uticaj niskih temperatura u zasadima maline na području rada RC Loznica

Na području rada RC Loznica zasadi maline se nalaze u različitim fazama listanja od: prvi list razvijen do četiri lista razvijeno (BBCH 10-14).

 

Velika slika


Niske temperature od 04.04 na našem terenu doveli su do oštećenja i izmrzavanja lista, na lokalitetima koji se nalaze na preko 400m nadmorske visine.

Vizuelnim pregledom je utvrđeno da je hladan talas (najniža zabeležena temperetura na području rada RC Loznice u noći između 05.04 – 06.04. bila je -7°C na lokalitetima Rujevac, Selanac, Kržava, Tomanj, Šljivova, Planina) doveo do oštećenja na mladim listovima maline na do 8% listova.

Proizvođačima se preporučuje da u zasadima koji su pretrpeli štete od mraza, sprovode redovne agrotehničke i hemijske mere zaštite u cilju očuvanja rodnog potencijala i zdravstvenog stanja zasada maline.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od početka bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo do četvrto stablo vidljivo (BBCH 21-24) a ječam u fazi od početka bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo do šesto stablo vidljivo (BBCH 21-26).


Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka, simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 7% biljaka i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 2% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano prisustvo sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka i pepelnice žita (Erysiphae graminis) u gustom sklopu na do 2% biljaka.

Pregledima useva je utvrđeno prisustvo žitne pijavice (Lema melanopulus) na do 1% i biljnih vaši (Aphididae) na do 4% biljaka.

Lisne vaši - Velika slika

Vizuelnim pregledom useva nisu uočene aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).


RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 lista razvijeno do faze bokorenja (BBCH 12-21). Usevi pšenice su u fazi od 1-3 lista razvijena (BBCH 11-13).

 


Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka i simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 7% biljaka , dok je vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano prisustvo sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka.


Hladno vreme smanjilo je aktivnost i razvoj lisnih vaši (Aphididae), pa se trenutno vizuelnim pregledom registruju niske brojnosti ovih štetočina.

Lisne vaši-Velika slika

Vizuelnim pregledom useva strnih žita na različitim lokalitetima uočene su aktivne rupe od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva, i ukoliko se registruje brojnost aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon primene mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja domaćih životinja, divljači i ptica.

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima