Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi dva do pet listova razvijeno (BBCH 12-15).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma na (Pyrenophora teres) na 2%  biljaka.

 

U pregledanim usevima nije uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikade Psammotettix alienus.

Aktivne rupe od glodara registrovane su u broju ispod praga štetnosti.

Na većni pregledanih parcela  uočeno je žućenje vrhova lista, što je posledica niskih temperatura i prizemnih mrazeva.

 

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih kultura.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar ozime kulture pšenica i ječam se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od nicanja do faze 4 lista razvijeno (BBCH 09-14).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 2% biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom useva uočene su aktivne rupe od glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje parcele i prate brojnost aktivnih rupa u usevima. Kada se postigne prag štetnosti (za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa po ha i 10-500 aktivnih rupa po ha za poljsku voluharicu) preporučuje se postavljanje registrovanih gotovih mamaka na bazi cink-fosfida u aktivne rupe glodara. Po postavljanju mamaka aktivne rupe obavezno treba zatrpati u cilju zaštite divljači i ptica.

U usevima ječma iz ranijih rokova setve uočeno je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista (Rhynchosporium secalis) na 2% biljaka. Prisustvo simptoma drugih bolesti u usevima ozimog ječma i pšenice nije registrovano.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih kultura.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar setva ozimog ječma i pšenice krenula je sa zakašnjenjem. Duži vremenski period bez padavina onemogućio je pravovremenu obradu parcela i setvu. U ovom trenutku setva je u toku, a na manjem procentu parcela koje su ranije posejane, usevi se nalaze u fazi od bubrenje semena završeno do faze dva lista razvijena (BBCH 03-12).

Vizuelnim pregledom ovih parcela uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 3% biljaka. Lisne vaši su značajni prenosioci virusa žute patuljavosti ječma (BYDU) na pšenici i ječmu i ukoliko dođe do infekcije u ranim fazama razvoja, može se očekivati značajnije smanjenje prinosa.

Proizvođačima se preporučuje da obilaze svoje parcele po nicanju useva i prate pojavu ovih štetočina. Prag štetnosti je kada na parceli uočimo više od 10% biljaka sa lisnim vašima. U ovom trenutku brojnost je mala i hemijske mere se ne preporučuju.

Vizuelnim pregledom nije uočeno prisustvo cikada, aktivnih rupa od glodara kao ni simptoma bolesti na listu.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih kultura i o tome će blagovremeno obaveštavati proizvođače.

Prisustvo poljskih glodara u regionu Zaječara
Vizuelnim pregledom useva i višegodišnih zasada na teriritoriji delovanja RC Zaječar uočena je aktivnost poljskih glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Pregledom useva kukuruza, višegodišnih zasada (višnja, trešnja, šljiva) kao i mladih zasada voćaka, pašnjaka i međa, uočene su aktivne rupe pomenutih glodara u vrlo niskoj brojnosti (kategorija I).

Vizuelnim pregledom lucerke i nezaoranih strnjišta na više parcela na lokalitetima Lubničko brdo, Šljivar i Višnjar uočena je pojačana aktivnost poljskih glodara u kategoriji II – niska brojnost. Na parcelama se registruje dominantno prisustvo aktivnih rupa poljskog miša (Apodemus spp.) u kategoriji 10-50 aktivnih rupa po hektaru.

Najavljeno toplo vreme u narednom periodu pogodovaće daljem razvoju poljsih glodara. Potencijalne štete mogu se očekivati u lucerištima, mladim zasadima voća kao i na ozimim strninama čija nam setva predstoji.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i praćenje prisustva i brojnosti rupa poljskih glodara. Ovim pregledima odrediće se pravi trenutak za primenu hemijskih mera.

Proizvođačima se u narednom periodu preporučuju sledeće agrotehničke mere:

-zaoravanje strništa

-košenje međa

-suzbijanje korova oko zasada.

U ovom trenutku upotreba registrovanih zatrovanih mamaka za suzbijanje glodara opravdana je u lucerištima. Zatrovane mamke treba ubaciti u aktivnu rupu i obavezno je zatvoriti kako bi zaštitili domaće životinje i divljač od trovanja.

RC Zaječar će nastaviti sa praćenjem brojnosti poljskih glodara u narednom perodu i obaveštavati o merama koje bi trebalo preduzimati u cilju smanjenja brojnosti ovih štetočina.

Zdravstveno stanje grozdova vinove loze pred berbu
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi omekšavanje bobica do faze bobice zrele za berbu (BBCH 85-89).

 

Vizuelnim pregledom čokota na više lokaliteta uočena su oštećnja na grozdu od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača crne truleži (Guignardia bidwellii).

Prilikom vizuelnog pregleda zasada uočen je visok stepen oštećenja na grozdu od oba patogena.

 Tabela 1: Procenat oštećenja

Plasmopara viticola

Guignardia bidwellii

Broj pregledanih grozdova

100

Broj pregledanih grozdova

100

Procenat zaraženih grozdova


Do 40%

Procenat zaraženih grozdova


40%-60%

Procenat oštećenja bobica u grozdu


20% -50%

Procenat oštećenja bobica u grozdu


30%-100%


Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola), patogen koji u godinama kao što je proizvodna 2023. godina, kada su uslovi za razvoj patogena povoljni, a izostane pravovremena zaštita može da nanese ogromne štete u zasadima vinove loze. Patogen napada sve zelene delove bilke: lastar, list, cvast, bobice. Plodovi mogu biti zaraženi od precvetavanja, kada su i najosetljiviji na zaraze pa sve do faze šarka. Bobice se mogu zaraziti preko stoma dok ne dostignu 1/3 svoje veličine i tada se na bobicama javlja bela prevlaka ili kasnije preko peteljke do faze šarka, kada se bobice smežuravaju, postaju ljubičasto-smeđe i imaju kožasti izgled. Ukolilo dođe do infekcije i usledi adekvatna hemijska zaštita najčešće oboljeva grupa bobica dok se ostatak grozda nesmetano razvija. Hemijske mere u suzbijanju ovog patogena moraju biti preventivne uz adekvatan odabir fungicida. Pored hemijskih mera ne treba zanemariti i agrotehničke mere koje podrazumevaju pravilnu rezidbu, gajenje otpornih sorti kao i uklanjanje obolelih delova biljaka kako bi se sprečilo dalje širenje patogena.


Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii), patogen koji zadnjih godina na našoj teritoriji nanosi sve značajnije štete u zasadima vinove loze. Patogen napada sve zelene delove biljke. Prezimljava na obolelim grozdovima na lastaru i na onima koji su pali na tlo. Na bobicama se u početku javljaju mrko-smeđe pege, bobica postaju crvenkaste, a kasnije dolazi do sušenja delova ili se osuši ceo grozd. Glavna mera u smanjenju infektivnog potencijala patogena su agrotehničke mere koje podrazumevaju uklanjanje obolelih grozdova sa čokota posle berbe i njihovo iznošenje iz zasada, kao i obrada zemljišta u zasadu kako bi se osušeni grozdovi koji su pali, uneli duboko u zemljište. Sa hemijskim merama zaštite treba krenuti nešto ranije, kada su lastari dužine 10-15cm.

Na ovako visok procenat zaraze od oba patogena doprinele su vremenske prilike (padavine, visoka relativna vlažnost vazduha kao i povoljne temperature za razvoj patogena) koje su vladale na našem području u periodu kada su bobice najosetljivije na infekciju.

Na teritoriji delovanja RC Zaječar vinova loza je u fazu precvetavanja ušla sredinom juna, dok je u šarak bobica ušla sredinom avgusta. U tom periodu beležimo periode sa dosta padavina i temperaturama pogodnim za širenje patogena. Takođe, periodi sa svakodnevnim padavinama nisu dale mogućnost proizvođačima da izvrše pravovremenu zaštitu.


Tabela 2. Padavine i temperature u kritičnim fazama razvoja vinove loze

Period

Padavine (mm/m²)

Prosečne dnevne temperature

15-17.06.2023.

17,6

18,33 °C

25-29.06.2023.

20

20,0 °C

20-21.07.2023.

14,6

24,5 °C

23.07.2023.

17,3

22,0 °C

05-08.08.2023.

30,1

26,0 °C

15 -17.08.2023.

10,1

25,5 °C


Iz priložene tabele vidi se da su vremenske prilike pogodovale razvoju oba patogena.

 

Proizvođačima se preporučuje da po obavljenoj berbi u svojim zasadima sprovedu sve predložene agrotehničke mere, a da u narednoj vegetaciji nastave da prate preporuke o tretmanima u zasadu vinove loze na portalu Prognozno izveštajne službe.

Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinogradima
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi pod vinovom lozom se nalaze u fazi zatvaranja grozdova.

Vizuelnim pregledom zasada na listu i na žutim lovnim klopkama postavljenim u zasadima na dva lokaliteta registruje se prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Ovo destruktivno oboljenje kao i cikada nalaze se na karantinskoj A2 listi štetnih organizama u našoj zemlji i već godinama nanosi velike štete u našim vinogradima. Zaražene biljke imaju sledeće simptome: list se savija po obodu na dole, dolazi do nekroze lista između glavnog nerva, promena boje lista: kod belih sorti list dobija zlatno žutu boju a kod crvenih sorti list dobija tamno ljubičastu do svetlo crvenu boju.

Cikada prezimljava kao jaje ispod kore dvogodišnjih lastara, ima jednu generaciju godišnje i pet razvojnih stupnjeva larve. Mogućnost da prenese oboljenje sa obolelih na zdrave čokote vinove loze imaju larve L3,L4,L5 kao i odrasla jedinka cikade.

U cilju smanjenja šteta od ovog oboljena vrlo važno je vršiti stalni monitoring zasada i sa pojavom larvi trećeg stupnja krenuti sa tretmanima zasada insekticidima. RC Zaječar je ove godine za naše područje dao preporuke za tri tretmana insekticidima u cilju suzbijanja ove štetočine.

Mere kontrole zlatastog žutila:

-hemijski tretmani zasada u cilju suzbijanja cikade Scaphoideus titanus

-krčenje, iznošenje iz zasada i uništavanje zaraženih čokota

-uništavanje divlje loze u bližoj i široj okolini zasada

-krčenje zapuštenih zasada i uništavanje zaraženih čokota.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
 

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi od formiranje ploda: mladi plodovi počinju da rastu, ostaci cvetova opadaju do faze bobice rastu do veličine zrna pšenice (BBCH 71-73).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo larvi drugog i trećeg stupnja razvoja cikade (Scaphoideus titanus), koja je vektor fitoplazme, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze Flavensence doree (FD).

U narednom danima očekuje se intenzivnija pojava larvi trećeg razvojnog stupnja koji mogu preneti fitoplazmu sa bolesnih na zdrave čokote.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuju se i sledeće agrotehničke mere:

-uništavanje zaraženih čokota

-uništavanje korova u okolini zasada

-uništavanje divlje loze u blizini zasada

-krčenje zaraženih zasada

RC Zaječar nastavlja sa prećenjem ove štetočine.

Fuzarioza klasa ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi od rane mlečne zrelosti do faze srednje mlečne zrelosti (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta uočeno je prisustvo simptoma šturosti klasa (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova u zavisnosti od lokaliteta je od 10 do 30, a na samim klasovima procenat zaražene površine klasa je od 15 do 40. 

Infekcija ovim patogenom u ozimim kulturama nastaje u fazi cvetanja pšenice i ječma. Na ovako visok procenat zaraze klasova ovim patogenom uticalo je kišovito i vlažno vreme u periodu cvetanja koje je pogodovalo razvoju patogena. Takođe, izostanak hemijskog tretmana u vreme cvetanja pšenice i ječma takođe utiče na veći procenat zaraženih klasova koji trenutno registrujemo.

Oboleli klasovi gube zelenu boju i postaju bledo-žućkasti, a mogu biti zaraženi pojedinačni klasići ili delovi klasa. Zaražena zrna su nenalivena, štura, što utiče na smanjenje prinosa. Ova gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina, koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

U ovom trenutku ne postoje mere koje se mogu primeniti u cilju smanjenja procenta obolelih klasova.

Proizvođačima se preporučuje da prilikom žetve izvrše podešavanje kombajna u cilju izbacivanja šturih zrna.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca
 

Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi kukuruza u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi 5-8 listova razvijeno (BBCH15-19).

Vizuelnim pregledom useva na 2% pregledanih biljaka uočena su položena jajna legla kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis).

Prag štetnosti za ovu štetočinu u usevima merkantilnog kukuruza je 10% biljaka sa položenim jajnim leglima. Kako je broj biljaka sa položenim jajnim leglima ispod praga štetnosti hemijske mere se trenutno ne preporučuju.

RC Zaječar nastavlja sa prećenjem zdravstvenog stanja useva kukuruza.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
 

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi od cvast nabubrela , cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene , cvetovi odvojeni (BBCH55-57).

Vizuelnim pregledom naličija lista vinove loze uočeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus. U toku je piljenje larvi ove štetočine.

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescance doree (FD), prouzrokovača zlatnog žutila vinove loze. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje , prezimljava kao jaje ispod kore vinove loze. U toku razvoja prolazi kroz 5 razvojnih stupnjeva.Mogućnost da prenesu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote vinove loze imaju larve( L3,L4,L5) stupnja i imago.

Kako je početak piljenja larvi i prisustvo larvi prvog larvenog stupnja hemijske mere suzbijanja se ne preporučuju.

RC Zaječar nastavlja sa prećenjem razvoja ove štetočine i pravovremeno će obavestiti o momentu hemijske zaštite.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima