Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Niš, lokalitet Bubanj,  usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, 3 do 4 stabala vidljivo (BBCH 23 – 24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja, 3 do 6 stabala vidljivo (BBCH 23 – 26).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti ječma  (Rhynchosporium secalis) na 3% biljaka i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teresna 10% biljaka.

mrežasta pegavost

sočivasta pegavost

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice  se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fenofazi od pet razvijenih listova do četiri razvijena bočna stabla (BBCH 15-24). Pregledom biljaka pšenice, na listovima nije registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia sp.).

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalazi u fenofazi razvijeno prvo, drugo pa do četiri sekundarna stabla (BBCH 21-24)  nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

usev pšenice

RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Aktivnost obične kruškine buve

Na teritoriji delovanja RC Niš na punktu Pantelej, vizuelnim pregledom zasada kruške sorte Viljamovka, utvrđeno je da se kruška nalazi u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1,25. U naborima oko pupoljaka registrovana su prva položena jaja, u indeksu napada 0,5.

Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju zbog zahlađenja koje će usporiti dalju aktivnost ove štetočine.

RC Niš nastavlja sa praćenjem aktivnosti obične kruškine buve i signaliziraće vreme za tretman.

imago i jaja obične kruškine buve (velika slika)

Šimširov plamenac (Cydalima perspectalis)

Na teritoriji RC Niš na listovima šimšira registrovano je prisustvo larvi šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).

larve (velika slika)

Šimširov plamenac je štetočina šimšira, božikovine i japanske kurike. Štetu pričinjavaju larve hraneći se lišćem koje upredaju u paučinu. Prilikom jačeg napada može doći do golobrsta.

ishrana larvi na lišću šimšira (velika slika)

Na svetlosnim lovnim lampama, registruju se ulovi imaga šimširovog plamenca.

imago plamenca (velika slika)

Ukoliko se registruje prisustvo plamenca postupiti po merama preporučenim  od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprave za zaštitu bilja. (Poglegaj prilog)

Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Niš, na korovskom bilju, ukrasnom žbunju, cveću i voćnim vrstama (malina, kupina, jagoda, vinova loza), uočeno je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa (bela ili medena cikada). Prisustvo ove štetočine se registruje uglavnom u baštama i okućnicama, kao i u zasadima i usevima u kojima se ne primenjuju redovne mere zaštite. Karakterističan simptom prisustva ove cikade  je  bela voštana  tvorevina koju luče larve na grančicama i naličju listova napadnutih biljaka.

velika slika

Ova cikada je polifagna štetočina i ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta. Ima usni aparat za bodenje i sisanje i hrani se isisavanjem biljnog soka iz floema. Veći problem predstavlja indirektna šteta koja nastaje zbog izražene produkcije medne rose, a posledica toga je i razvoj gljive čađavice.

Ukoliko se uoči prisustvo ove cikade  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova, kao i uništavanje parloga, jer je uočeno da je tamo najbrojnija. Hemijske mere kontrole ne daju zadovoljavajuće rezultate zbog pokretljivosti larvi i imaga, kao i zbog prisustva ove cikade na velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka gde se neometano razvija i održava. U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine.

Pregled krompira

Vizuelnim pregledom useva krompira, lokalitet Aleksinački Bujmir, sorta Arizona, datum setve 21. mart, registrovana je fenofaza razvoja po BBCH skali 28 (vidljivo 8 i više izdanaka iz osnove).

Registrovane su odrasle jedinke krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u indeksu napada 3,75 i jajna legla na naličju lista u indeksu napada 3.

                               

Imaga krompirove zlatice u kopulaciji

Jajno leglo krompirove zlatice

Insekticidni tretman  se za  sada  ne preporučuje. RC Niš nastavlja sa praćenjem stanja u usevu krompira.

 

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Pregledom useva ozime pšenice, lokalitet Bubanj, utvrđeno je da se pšenica nalazi u fenofazi BBCH 21-22 (bokorenje, vidljivo prvo i drugo sekundrano stablo po biljci).

 Pregledom biljaka pšenice  nisu registrovani simptomi sive pegavosti  (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.).

 

Pregledom useva ozimih ječmova, utvrđeno je da se usevi nalaze u fenofazi bokorenja: treće-četvrto stablo vidljivo (23-24 BBCH).

Registrovana je pojava simptoma sočivaste pegavosti  listova ječma (Rhynchosporium secalis) na 9% biljaka, dok  simptomi mrežaste pegavosti listova ječma (Pyrenophora teres) nisu uočeni.

 

simptomi sočivaste pegavosti ječma (velika slika)

 

RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na teritoriji RC Niš, lokalitet Bubanj, usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi BBCH 13-14 (3-4 listova razvijeno). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti (Septoria tritici, Erysiphe graminis, Puccinia spp.). Na pojedinim biljkama primećeno je sušenje vrhova  listova kao posledica niskih temperatura.

    

                  fenofaza razvoja pšenice

Na lokalitetu Bubanj usevi ozimog ječma nalaze se u fenofazi početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 21). Vizuelnim pregledom nisu uočeni simptomi bolesti.

 

 fenofaza razvoja ječma

 

RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Malinin prstenar (Agrilus aurichalceus) u zasadu kupine

Vizuelnim pregledom zasada kupine na na teritoriji delovanja RC Niš, registrovano je prisustvo larvi malininog prstenara (Agrilus aurichalceus) u izdancima kupine. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve u srži izdanka. Imago polaže jaja na koru mladih izdanaka iz kojih se pile larve i ubušuju pod koru. Svojom ishranom larve buše hodnike i oštećuju sprovodne snopiće, a kao posledica dolazi do pojave zadebljanja, lomljenja i sušenja izdanaka.

 

Larva malininog prstenara (velika slika)

 

 

Larva Agrilus aurichalceus (velika slika)

 

Hemijske mere zaštite podrazumevaju suzbijanje imaga u toku polaganja jaja. Ukoliko dođe do ubušivanja larvi u izdanke preporučuju se mehaničke mere obaveznog uklanjanja i spaljivanja napadnutih izdanaka kupine, kao i uništavanje biljaka u zasadu i bližoj okolini koje mogu da služe insektu kao dopunska hrana (divlja kupina i ruža).

 

Pojava oštećenja  u zasadima kupine

Na području delovanja RC Niš, opština Aleksinac, kupina se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi BBCH (81-85) početak sazrevanja-sazrevanje napredovalo.

Vizuelnim pregledom zasada kupine registrovana su oštećenja u vidu zareza na kori mladara kupine. Na mestima oštećenja lastari se lome usled čega dolazi do njihovog sušenja. Ova oštećenja su posledica prisustva i aktivnosti imaga cikade iz roda Cicadetta.

Ženke cikada prave zareze na kori gde polažu jaja i na tim mestima dolazi do lomljenja grana. Na jednoj grani može biti više zareza, a u svakom od njih nalazi se na desetine jaja.

U zarezima registrovana su položena jaja ove štetočine. Odrasle jedinke cikada prilikom pregleda nisu uočene.

oštećenja u vidu zareza (velika slika)

položena jaja (velika slika)

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima