Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš
Prisustvo rutave bube u zasadima jagode

Na području delovanja RC Niš zasadi  jagoda na otvorenom se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od početka cvetanja: pojavljuju se prvi cvetni pupoljci do faze razvoja plodova: plodnica izbočena iz cvetne lože u obliku zavoja  (BBCH 57-71). 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta).

velika slika

Ova polifagna štetočina ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava imago u zemljištu. Hrani se korovskom vegetacijom, a kasnije prelazi na gajene kulture. Štete pravi odrasla jedinka napadajući pupoljke i cvetove, izgrizajući prašnike, tučak i ostale delove cveta. Time sprečava oplodnju, pa ne dolazi do zametanja ploda.

S obzirom da je primena isekticida u fazama cvetanja zabranjena, preporuka proizvođačima je da primene sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

-          odlaganje uništavanja korovske vegetacije, jer se na cvetovima korova hrani rutava buba, čime se smanjuje njena aktivnost na cvetovima voća,

-          postavljanje belih ili plavih posuda sa vodom uz dodatak mirisnog atraktanta (negro bombona, kap deterdženta, anis, cimet). Posude treba postaviti u što većem broju po obodu, a manji broj rasporediti i u samom zasadu.

Polaganje jaja krompirove zlatice u usevima krompira

Na području delovanja RC Niš  usevi krompira se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i jajnih legala krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je kopulacija imaga i početak polaganja jaja ove štetočine. S obzirom na prognozirane temperature u narednim danima se očekuje početak piljenja larvi.

velika slika

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite. RC Niš nastavlja sa praćenjem ove štetočine u usevima krompira i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Praćenje dozrevanja apotecija Blumeriella jappii

Na području delovanja RC Niš, zasadi višnje se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele, još uvek zatvoreni do faze cvetanja: oko 30 % cvetova otvoreno (BBCH 57-63).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je formiranje askusa, bez zrelih askospora.

RC Niš nastavlja praćenje dozrevanja apotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od crvenih pupoljaka (BBCH 57) do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60).

velika slika

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Zlatni Delišes dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 27%.

RC Niš  nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Žitna pijavica

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 25-28).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga i jaja žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu, kao i simptomi oštećenja na listovima koji nastaju usled dopunske ishrane odraslih jedinki.

imago i jaje žitne pijavice

U toku je dopunska ishrana imaga, parenje i polaganje jaja. Štete pričinjavaju odrasli dopunskom ishranom, ali najznačajnije štete pričinjavaju larve koje izgrizaju listove u vidu uzdužnih pruga. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimljavaju odrasle jedinke.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Niš nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine u usevu pšenice i signaliziraće vreme za  hemijski tretman.

Kontrola štetnih organizama u proizvodnji paradajza i paprike

Na području delovanja RC Niš u toku su pripreme za rasađivanje rasada paradajza i paprike ili je paradajz već rasađen.

   

velika slika                            rasad paradajza i paprike

rasad kalemljenog paradajza

Niske temperature u predhodnom periodu ostavile su posledice na pojedinim rasađenim biljkama paradajza.

posledice delovanja niskih temperatura

Vizuelnim pregledima rasada i rasađenih biljaka, na više lokaliteta, nije registrovano prisustvo štetočina niti simptoma bolesti.

U ovom momentu bi trebalo sprovesti pregled na moguću pojavu štetnih organizama (tripsi i lisne vaši). Lisne vaši su vektori virusa mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV), dok su tripsi vektori virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV). Vaši se razvijaju na naličju listova, dok se tripsi nalaze na svim nadzemnim delovima biljaka.

Na našem regionu u predhodnim vegetacijama  u proizvodnji paradajza i paprike u zatvorenom prostoru kao i na otvorenom polju, veoma veliki problem predstavljalo je prisustvo virusa. Prisustvo navedenih virusa je značajno uticalo na smanjenje kvaliteta plodova, ali i na smanjenje prinosa.

Utvrđivanje prisustva lisnih vaši (Aphididae) i tripsa (Thisanoptera) koji su prenosioci virusa, može se vršiti vizuelnim pregledom mladih biljaka (pregled lista), protresanjem biljaka na belu podlogu ili postavljanjem žutih lepljivih ploča direktno iznad biljaka.

U cilju sprečavanja ulaska štetočina u zaštićeni prostor, poželjno je na ulaznim otvorima koristiti insekatske mreže.

U slučaju pojave navedenih štetočina preporučuje se tretman nekim od registrovanih insekticida, u zavisnosti od kulture koju tretiramo.

Takođe, ako se vizuelnim pregledom uoči prisustvo biljaka sa simptomima viroza tj. biljaka sa cigovanim nervima ili hlorotičnim mozaikom na listovima, preporučuje se njihovo uklanjanje i uništavanje van plastenika.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja, od 2 do 5 sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 22-25).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti - sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp),  kao ni prisustvo insekata - lisnih vaši (Aphididae), cikada (Cicadelidae) i aktivnih rupa od glodara. 

RC Niš  nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis – IV nedelja

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do početak pucanja pupoljaka (BBCH 03-07).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Zlatni Delišes dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 6,5%.

velika slika

RC Niš  nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis – III nedelja

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom utvrđeno je da se jabuka  nalazi u fenofazi od početak bubrenja pupoljaka do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju kod sorte Zlatni Delišes iznosi 2%.

velika slika

RC Niš  nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis – II nedelja

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom utvrđeno je da se jabuka (Zlatni Delišes i Ajdared) nalazi u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je formiranje askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane askospore. Dozrelost pseudotecija je 0% za sorte Zlatni Delišes i Ajdared. 

velika slika

RC Niš  nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima