Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Prisustvo leskine grinje u zasadima leske
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta nalaze u fenofazi cvetanja do početak bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.
 
 
 
Vizuelnim pregledom zasada leske registrovano je prisustvo pupoljaka koji su napadnuti leskinom grinjom ili grinjom velikih pupoljaka leske (Phytoptus avellanae).
 
 
 
 
 
 
Pregledom pod binokularom unutar samih pupoljaka utvrđeno je prisustvo larvi pomenute štetočine.
 
Ova grinja pripada grupi najopasnijih štetočina leske. Razlikujemo dve forme ove grinje:
  1. galiformnu forma  - koja se hrani isključivo na generativnim organima, pupoljcima usled čega pupoljci postaju veći i deformisani
  2. slobodnoživuća forma - hrani se i vegetativnim i generativnim pupoljcima, resama i mladim grozdovima plodova i kod ove forme ne dolazi do deformacije i promene veličine pupoljaka

Napadnuti pupoljci su uvećani, deformisani i dobijaju crvenkastu boju pa se na stablu lako prepoznaju u odnosu na zdrave kao posledica aktivnosti grinja unutar pupoljka. 

U zavisnosti od intenziteta napada, napadnuti pupoljci se ne razvijaju ili je razvijenost slaba. Muške rese usled napada mogu biti oštećene i krute, dok se ženski pupoljci ne razvijaju u plodove.

Leskina grinja tokom godine razvija veći broj generacija, a prezimljava u zaraženim pupoljcima.

Mere zaštite u cilju suzbijanja leskine grinje mogu se podeliti na mehaničke i hemijske.

Mehaničke mere podrazumevaju uklanjanje inficiranih i nabubrelih pupoljaka tokom zime ili rano u proleće pre nego što se pupoljci otvore i grinje migriraju na nove pupoljke. Uklanjanje mehaničkim putem izvodljivo je na manjim površinama i pri manjem procentu zaraze.

RC Kikinda za sada ne preporučuje primenu hemijskih mera zaštite i na vreme će obavestiti poljoprivredne proizvođače o izvođenju tretmana na ovom portalu tek nakon migracije grinja na zdrave biljne delove.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta, rokova setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fenofazama bokorenja; razvijeno 3-5 stabala (BBCH 23-25).
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je značajno povećanje broja biljaka sa prisutnim simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici ) i pepelnice žita (Erysiphe graminis) u odnosu na pregled useva početkom februara ( vidi prilog od 1.02.). Prisustvo simptoma sive pegavosti lista uočava se prvo na donjim listovima koji su bliže zemlji, ali je prilikom pregleda utvrđeno i širenje simptoma u okviru jednog lista. Prisustvo simptoma rđe ( Puccinia spp.) registrovano je samo na pojedinačnim biljkama.
 
Registrovano je prisustvo sledećih patogena:
  1. siva pegavost lista (Septoria tritici) na do 25% biljaka,
  2. pepelnica žita  (Erysiphe graminis) na do 10% biljaka,
  3. rđe (Puccinia spp.)  na do 2% biljaka.

velika slika

velika slika

velika slika

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo vaši (Aphididae) i to jedinki krilatih formi registrovano na pojedinačnim biljkama.

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis 3
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi mirovanja: lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
 
Pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđena je dozrelost od 5%.
 
U laboratorijskim uslovima od ukupno pregledanih 50 pseudotecija u 42 nema formiranih askospora; u 6 je do 25% formiranih askospora; dok je u 2 od 26-50% formiranih askospora.
 
 
 

Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

 

Datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

02.02.2024.

0 %

07.02.2024.

0,94%

14.07.2024.

2,27%

23.02.2023.

5%

 

RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Praćenje dozrelosti psedotecija Venturia inaequalis 2
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi mirovanja; lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
 
velika slika                                 velika slika
 
 
Pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
 
 
Od ukupno pregledane 55 pseudotecije u 50 nema formiranih askospora, dok je u 5 pseudotecija registrovano prisustvo zrelih askospora.
 
 
velika slika                                  velika slika
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 2,27%.
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 

Datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

02.02.2024.

0 %

07.02.2024.

0,94%

14.07.2024.

2,27%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi mirovanja; lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
 
 
 
 
 
Pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
 
  formirani askusi                 askusi sa zrelim askosporama
 
 
Od ukupno pregledane 53 pseudotecije u 51 nema formiranih askospora, dok je u 2 pseudotecije registrovano prisustvo zrelih askospora.
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0,94%.
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
 

Datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

02.02.2024.

0 %

07.02.2024.

0,94%

 
 
 
 
 
 
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
Prisustvo repičinih pipa u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice nalaze se u zavisnosti od rokova setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera u fenofazi razvoja listova; razvijeno 6 i više listova  (BBCH 16-19).
 
 
    
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice u lovnim klopkama (žutim posudama) registrovani su ulovi male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) za sada u vrlo niskoj brojnosti, dok prisustvo velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) prilikom pregleda nije utvrđeno.
 
   
       velika slika
 
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima uljane repice, a za sada se hemijske mere suzbijanja ne preporučuju.
Zdravstveno stanje u usevima uljane repice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u fenofazi razvoja listova; razvijeno 6 i više listova (BBCH 16-19).
 
 
    velika slika                                   velika slika
 
 
Pregledom useva uljane repice na nekoliko lokaliteta na donjim, najstarijim listovima biljaka registrovano je prisustvo suve truleži (Phoma lingam) na do 15% biljaka. Simptomi se primećuju u vidu okruglih, sivih pega u okviru kojih se uočavaju sitna crna telašca koji predstavljaju piknide sa piknosporama pomenute gljive.
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom postavljenih žutih posuda (Merikovi sudovi) na lokalitetu u Kikindi nisu registrovani ulovi male i velike repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactilus i Ceuthorhynchus napi). Repičine pipe prezimljavaju kao odrasle jedinke na prošlogodišnjim repičištima.
 
Prema vremenskoj prognozi za narednu nedelju se predviđaju temperature preko 10 stepeni koje će dovesti i do migracije prvih jedinki pomenutih štetočina u useve uljane repice.
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima uljane repice.
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice
U regionu severnog Banata na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi bokorenja: 2-3 stabla vidljivo ( BBCH 22-23).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sledeći bolesti u usevima:
  • sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 12% biljaka. Prisustvo simptoma uočeno je više na prizemnim listovima biljaka pšenice.

velika slika

  •  pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) na do 1% biljaka.

velika slika

  • simptomi rđe (Puccinia spp.) registrovani na do 1% biljaka

velika slika

Prilikom pregleda useva pšenica na vrhovima listova pojedinih biljaka uočeni su simptomi žućenja i sušenja vrhova kao posledica niskih temperatura u proteklom periodu.

velika slika

Prilikom vizuelnog pregleda u usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo štetnih insekata lisnih vaši (Aphididae) kao ni cikada (Cicadelidae).

U regionu Kikinde na velikom broju parcela poljoprivredni proizvođači su u prethodnom periodu sproveli mere zaštite u cilju suzbijanja poljskih glodara pre svega poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) primenom registrovanih rodenticida. Na parcelama gde je tokom zime izvršeno suzbijanje glodara u dva navrata štete na usevima su minimalne.

Podsećamo poljoprivredne proizvođače da i u narednom periodu redovno obilaze i prate stanje useva na svojim parcelama, a RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta,datuma setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fenofazi razvoja listova do fenofaze početak bokorenja (BBCH 12-21).
 
 
velika slika                               velika slika
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) od 1-5% biljaka; prisustvo rđe (Puccinia spp.) na 1-3% biljaka dok simptomi pepelnice (Erysiphe graminis) prilikom pregleda nisu utvrđeni.
 
 
velika slika                                  velika slika
 
Prilikom pregleda pšenice na parcelama nije registrovano prisustvo štetnih insekata kao što su lisne vaši (Aphididae) i cikade (Cicadelidae).
 
Podsećamo poljoprivredne proizvođače na prisustvo poljskih glodara u usevima strnih žita pogotovo na parcelama gde do sada nisu sprovedene mere zaštite.
 
 
velika slika                               velika slika
 
 
Kontinuiran pregled i obilazak parcela u narednom periodu preporučuje se proizvođačima kao i primena registrovanih rodenticida po postizanju pragova štetnosti.
 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 
Zdravstveno stanje u usevima uljane repice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 15-18).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo suve truleži (Phoma lingam) na najstarijim listovima uljane repice.
 
 
 
Simptomi pomenutog patogena registrovani su na do 10% biljaka. Na listovima se uočavaju okruglaste sive pege u okviru kojih se formiraju sitna crna telašća koji predstavljaju piknide sa piknosporama. Piknospore se putem kišnih kapi šire unutar useva uljane repice i tako doprinose širenju bolesti. Patogen se prenosi semenom i biljnim ostacima.
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima uljane repice, a hemijske mere zaštite se ne preporučuju u ovom momentu.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima