Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u različitim fenofazama razvoja listova i početnim fazama bokorenja (BBCH 12-21).
 
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.
 
 
Pregledom useva ječma na listovima su registrovani simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 4-10% biljaka.
 
 
 
Takođe, pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na pojedinačnim biljkama.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva strnih žita, a hemijske mere zaštite se ne preporučuju.
Prisustvo simptoma suve truleži u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 14-17).
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo suve truleži (Phoma lingam) na do 7% biljaka.
 
 
Pomenuti patogen parazitira sve kupusnjače. Simptomi su prisutni na listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju crna sitna telašca, a to su piknidi sa piknosporama koji se kišnim kapima šire unutar useva i tako doprinose širenju bolesti. Parazit se prenosi semenom i biljnim ostacima.
 
Hemijske mere se u ovom periodu ne preporučuju jer nije postignut prag štetnosti od 35-40% inficiranih biljaka (EPPO Standard  PP 2/8 (1)).
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima uljane repice.
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu (kasni hibridi)
Na području delovanja RC Kikinda izvršen je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu kasnih hibrida kukuruza.
 
Rezultati vizuelnih pregleda su prikazani u tabeli:
 

klipovi bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

7-71%

klipovi sa oštećenjima od insekata

5-40%

klipovi sa simptomima Fusarium spp. 

3-17%

klipovi sa simptomima Aspergillus spp.

1-22%

klipovi sa simptomima Penicillium spp.

0-12%

klipovi sa kombinovanim oštećenjima insekti+Fusarium spp.

2-18%

klipovi sa kombinovanim oštećenjima insekti+Aspergillus spp.

1-22%

klipovi sa kombinovanim oštećenjima insekti+Penicillium spp.

1-3%

klipovi sa kombinovanim oštećenjima insekti+Fusarium spp.+Aspergillus spp.

1-7%

klipovi sa simptomima Cladosporium spp.

1-4%

klipovi sa kombinovanim oštećenjima insekti+Fusarium spp.+Penicillium spp.

1-4%

 
Fotografije sa simptomima:
 
 
velika slika                          velika slika
 
 
velika slika                            velika slika
 
 
velika slika                        velika slika
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu (rani hibridi)
Na području delovanja RC Kikinda izvršen je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu ranih hibrida kukuruza.
 
 
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

klipovi bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

3-82%

klipovi sa oštećenjima od insekata klipovi sa oštećenjima od insekata

11-55%

klipovi sa simptomima Fusarium spp. 

2-13%

klipovi sa simptomima Aspergillus spp.

1-13%

klipovi sa simptomima Penicillium spp.

0-1%

klipovi sa kombinovanim oštećenjima insekti+Fusarium spp.

3-35%

klipovi sa kombinovanim oštećenjima insekti+Aspergillus spp.

1-3%

klipovi sa kombinovanim oštećenjima insekti+Penicillium spp.

1-5%

klipovi sa kombinovanim oštećenjima insekti+Fusarium spp.+Aspergillus spp.

1-8%

klipovi sa kombinovanim oštećenjima insekti+Fusarium spp.+Penicillium spp.

1-8%

Fotografije sa simptomima:

 

Fusarium sp.                          Penicillium sp.

 

insekti+Aspergillus sp.               insekti+Fusarium sp.

 

larva kukuruznog plamenca

Prisustvo odraslih jedinki repičine lisne ose (Athalia rosae) u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda u toku je setva uljane repice na većem broju parcela, dok se na manjim površinama koje su posejane u poslednjoj dekadi avgusta meseca usevi nalaze u fenofazi od nicanja do fenofaze razvijeno 2 lista (BBCH 09-12).
 
Padavine koje su zabeležene u proteklih nedelju dana nakon dužeg sušnog perioda omogućile su da se zemljište pripremi za setvu ove kulture.
 
Vizulenim pregledom useva uljane repice posejane u poslednjoj dekadi avgusta meseca registrovano je prisustvo odraslih jedinki repičine lisne ose (Athalia rosae) za sada u niskom intenzitetu.
 
 
Repičina lisna osa je najznačajnija štetočina koja se javlja u usevu uljane repice tokom jeseni. Ima 2-3 generacije godišnje. Ženka polaže jaja na mlade listove tako što legalicom zareže epidermis sa donje strane lista i polaže jaja u parenhim lista.
 
Štetne su pagusenice pomenute štetočine koje su veoma proždrljive. Hrane se lisnom masom između nerava lista i tako ga skeletiraju.
 
Uljana repica je najosetljivija u početnim fazama razvoja kada pri pri jačem napadu može doći do golobrsta useva. U toku dana mogu konzumirati dvostruko veću količinu hrane u odnosu na svoju težinu i zato su velika opasnost za tek mlade, iznikle biljke.
 
Suvo i toplo vreme u jesenjem periodu pogoduje razvoju repičine lisne ose.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem repičine lisne ose i na vreme će signalizirati pravo vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite.
Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze se u fenofazi početak sazrevanja; bobice početak šarka do fenofaze bobice zrele za berbu (BBCH 81-89).
 
Vizuelnim pregledima vinograda na našem terenu registruju se simptomi zlatastog žutila vinove loze, veoma destuktivnog oboljenja na vinovoj lozi koju prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree.
Simptomi u vinogradima su u ovom delu godine najizraženiji.
 
 
 
Karakteristični simptomi na listovima vinove loze su promena njihove boje, kod crvenih sorata listovi dobijaju tamno crvenu boju, dok bele sorte vinove loze dobijaju zlatnožutu boju pa je tako i nastao naziv zlatasto žutilo vinove loze. Pored promene boje na listovima dolazi do nekroze nerva i savijanja ivice lista na dole.
 
Fitoplazmu Flavescence doree sa zaraženih čokota prenosi cikada Scaphoideus titanus koja je registrovana na našem terenu. Cikada ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta u kori čokota ili u dvogodišnjim lastarima. U toku svog razvoja, prolazi kroz pet larvenih stupnjeva razvoja. Larve od trećeg razvojnog supnja i odrasle jedinke su sposobene da prenesu fitoplazmu.
 
Više o simptomima zlatastog žutila na vinovoj lozi može se pogledati na sledećem linku ( LINK ).
 
Razvojni stupnjevi cikade Scaphoideus titanus ( od L1-L5)
 
 
 
 
 
 
 
Sada je pravo vreme za da se u vinogradima uoče simptomi na zaraženim čokotima vinove loze i da se takvi čokoti uklone iz zasada.
 
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze zastupljeni su na manjim površinama, na nekoliko lokaliteta i veliki broj poljoprivrednih proizvođača bavi se proizvodnjom grožđa i u okviru bašta i okućnica. Pomenuta štetočina je registrovana na našem terenu, a vinogradi u kojima se mere zaštite ne sprovode adekvatno, kao i napušeni zasadi predstavljaju mesta gde se cikade neometano razvijaju i upravo sa zaraženih čokota prenose fitoplazmu na zdrave čokote.
 
Najznačajnije mere kontrole zlatastog žutila su:
  • Postavljanje klopki za ulov odraslih jedinki i vizuelno praćenje pojave larvi i odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus tokom vegetacije (praćenje obaveštenja na portalu Prognozno izveštajne službe);
  • Krčenje napuštenih vinograda;
  • Korišćenje zdravog sadnog materijala pri podizanju novih vinograda;
  • Uništavanje zaraženih čokota sa simptomima zlatastog žutila vinove loze;
  • Uništavanje biljaka u blizini vinograda na kojima se cikada zadržava tokom vegetacije (divlja loza, vrba, kiselo drvo).
Prisustvo braon mramoraste stenice u usevima i zasadima
Na području delovanja RC Kikinda vizuelnim pregledom useva i zasada na nekoliko lokaliteta na gajenim biljkama i korovskoj flori registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).
 
Braon mramorasta stenica je izraziti polifag i hrani se na preko 300 biljnih vrsta, a najveće štete kod nas registrovane su na paradajzu, paprici, jabukama, kruškama, breskvama, soji, pasulju, leski i drugim gajenim kulturama. Štete pričinjavaju i larve i imaga sisanjem sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Najveće štete nanosi na plodovima koji usled isisavanja sokova gube tržišnu vrednost, dok mesta uboda stenica predstavljaju ulazne otvore za prodor različitih vrsta patogena.
 
Prezimljava imago na skrovitim mestima, dok larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva razvoja. Jaja polaže u grupicama, uglavnom sa naličja listova biljaka.
 
Sa ciljem suzbijanja braon mramoraste stenice najbolje su se pokazali insekticidi iz grupe piretroida i to aktivne materije deltametrin i lambda-cihalotrin. Prilikom sprovođenja hamijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
položena jajna legla na korovskoj biljci Abutilon theophrasti
 
  
velika slika                    velika slika
 
                
                       velika slika
Prisustvo zlatooke (Chrysopa carnea) u gajenim kulturama
Na području delovanja RC Kikinda tokom vizuelnih pregleda gajenih kultura soje, paprike, jabuke i šljive registrovano je prisustvo jaja korisnog insekta vrste iz familije Chysopidae.
 
 
 
 
 
Zlatooka pripada grupi korisnih insekata i ubrajaju se u važnu predatorsku grupu insekata jer se larve hrane biljnim vašima, tripsima, grinjama kao i jajima i larvama drugih insekata. Larve su izuzetno pokretljive, a imago zlatooke se hrani mednom rosom, polenom i nektarom. Ženka polaže jaja lučeći tanak mlaz tečnosti koji se na vazduhu stvrdne i na njegovom kraju istisne jaje veličine 1mm na lišću i drugim organima biljke. Jaja su položena na dugim končićima oko 10mm i tako su zaštićena od napada drugih insekatskih vrsta. Iz položenih jaja se razvijaju larve koje se hrane lisnim vašima, grinjama i drugim štetočinama. Tokom godine razvija dve generacije godišnje, a prezimi imago.
 
S obzirom da je u gajenim usevima i zasadima voća aktuelna zaštita od štetnih insekatskih vrsta treba voditi računa o populaciji korisnih insekata.  Korisni insekti imaju neprocenjiv značaj u agroekosistemu pa bi trebalo sprovoditi sve preventivne mere u cilju očuvanja korisne entomofaune.
 
Ukoliko se u usevima i zasadima registruje prisustvo korisnih insekatskih vrsta poput zlatooke preporuka poljoprivrednim proizvođačima je primena insekticida koji nemaju štetno delovanje na korisne organizme poput insekticida na bazi aktivne materije hrorantraniliprol, flonikamid, spinosad i drugi.
 
 
Prisustvo cikade Reptalus panzeri u usevima kukuruza
Na području delovanja RC Kikinda vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.
 
 
Cikada Reptalus panzeri je vektor stolbur fitoplazme prouzrokovača bolesti pod nazivom crvenilo kukuruza.
 
Prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice i ima jednu generacije godišnje. Imago se pojavljuje tokom juna meseca i prelazi na biljke kukuruza gde se ishranjuju floemskim sokovima. Često se sreće i na korovskim biljkama kao što je divlji sirak. Ženke polažu jaja na koren kukuruza i larve se hrane na samom kukuruzu.
Ukoliko se posle kukuruza sprovede setva pšenice larve neometano nastavljaju svoj dalji razvoj na korenu pšenice. 
 
U toku vegetacije simptomi crvenila kukuruza ispoljavaju se na svim delovima biljke, ali je posebno izraženo duž lisnog nerva.
 
Kukuruz je dominantna biljka vrsta u regionu Kikinde pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje poštovanje plodoreda odnosno izbegavanje setve pšenice posle kukuruza, jer se na taj način prekida životni ciklus cikade i znatno smanjuje brojnost pomenute štetočine u narednoj godini, a samim tim i rizik od pojave crvenila kukuruza.
Štetočine u usevima šećerne repe
Na području delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi potpunog zatvaranja redova; 90% biljaka zatvorilo redove (BBCH 39).
 
 
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovano je prisustvo sledećih štetnih organizama:
 
Repina muva (Pegomya betae) ima 2-3 generacije godišnje, a prezimi kao lutka u zemljištu. Ženka polaže do 100 jaja i to u grupama. Larve su bledo žute boje i prave štete na listovima tako što progrizaju epidermis, hrane se parenhimom lista i prave mine koje su nepravilnog oblika. Štete od repine muve mogu biti značajne kada su biljke male dok u kasnijim fazama razvoja ne pričinjavaju veće štete.
 
 
Sovica gama (Autographa gamma) je polifagna štetočina i hrani se na gajenim i samoniklim biljkama. Štete nastaju na zeljastim biljnim delovima pre svega na lisnoj masi jer gusenice izgrizaju tkivo između nerava i pri većoj brojnosti mogu izazvati golobrst.
Štetočina ima 2-3 generacije godišnje, dok ženka polaže do 500 jaja. Trenutno se registuju niske brojnosti te štetočine.
 
 
velika slika                            velika slika
 
Buvač (Chaetocnema tibialis) ima jednu generaciju godišnje, a oštećenja prave na kotiledonima i stalnom lišću gde se hrane gornjim epidermisom na kojima kasnije nastaju rupičasti otvori. Najveću opasnost za šećernu repu predstavljaju u fazi nicanja do obrazovanja 2-3 stalna lista. Prezimljava u stadijumu imaga, dok ženka polaže od 16-40 jaja plitko u zemljište u blizini biljaka.
 
 
velika slika                               velika slika
 
Cikade (Cicadelidae) se hrane usisavanjem biljnih sokova iz tkiva domaćina, dok veliki broj cikada prenosi bakterije, viruse i fitoplazme sa zaraženih na zdrave biljke. Hraneći se biljnim sokovima one prouzrokuju direktna oštećenja biljnog tkiva sisanjem sokova i izlučivanjem produkata metabolizma. Međutim, najznačajnija šteta na biljkama je upravo sposobnost kao vektora da prenose biljne patogene viruse, bakterije i fitoplazme. Larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva, dok jaja polažu direktno u tkivo biljke.
 
 
Žitne stenice (Dolycorus baccarum) i (Pyrrhocoris apterus) kojima poslednjih godina vremenske prilike pogoduju za razvoj. Suvo i toplo vreme uslovilo je pojavu stenica na većem broju gajenih biljaka, ali za sada u niskim brojnostima.
 
 
velika slika                                velika slika
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati stanje u usevima šećerne repe.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima