Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Stanje u usevima pšenice
Pregledom ozime pšenice na lokalitetima Kikinda i Banatska Topola, utvrđeno je da se usevi pšenice u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze 3-4 razvijena lista (9-14 BBCH). 
Vizuelnim pregledom biljaka pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, niti prisustvo štetočina, ali je odsustvo padavina u prethodnom periodu uticalo na kondiciono stanje useva, pa je na pojedinim parcelama evidentan neujednačen sklop i neujednačen razvoj biljaka.
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu da prati zdravstveno stanje pšenice.
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Stanje u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva uljane repice ( Kikinda i Banatska Topola ), registrovano je da se uljana repica nalazi u fenofazi razvoja dva do četiri lista ( BBCH 12-14 ).
Na pregledanim parcelama setva uljane repice obavljena je u prvoj dekadi septembra meseca.
 
Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo štetočina na usevima uljane repice ( Phyllotreta spp. buvači ;  pagusenice repičine lisne ose Athalia rosae ) , sem sporadičnih oštećenja na listovima kotiledona na uljanoj repici od buvača.
 
U narednom periodu proizvođačima se preporučuje obilazak  i pregled parcela pod uljanom repicom jer toplo vreme pogoduje razvoju pomenutih štetočina.
 
Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.
 
  
 
       BBCH 12-14                              uljana repica
 
 
 
Korisni insekti
Na teritoriji delovanja RC Kikinda, u toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi II generacije kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis. Monitoringom ove štetočine kukuruza, registrovana je značajna aktivnost parazitnih osica iz roda Trichogramma. U pitanju su parazitoidi koji svog domaćina ubijaju u stadijumu jajeta, a pored kukuruznog plamenca, parazitiraju i brojne druge štetne Lepidoptere. Ipak najznačajnije poljoprivredne štetočine u našem regionu, koje ovi korisni insekti parazitiraju su kukuruzni plamenac, pamukova sovica Helicoverpa armigera, ali i štetočine iz roda Mamestra (kupusna sovica Mamestra brassice i povrtna sovica M. oleracae). Jaja domaćina, parazitirana od strane Trichogramma spp. se veoma lako razlikuju od neparazitiranih po crnoj boji, što je posledica deponovanja pigmenta melanina na horinu jaja domaćina.
 
Picture
 
 Procenat parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca
Lokalitet
Usev
Domaćin

Datum pregleda

Procenat parazitiranih jajnih legala
Banatska Topola
semenski kukuruz
O. nubilalis

1.8.2017.

34%
Kikinda
merkantilni kukurz
O. nubilalis

1.8.2017.

28%

Kikinda

kukuruz šećerac

O. nubilalis

1.8.2017.

50%

 
Zbog izražene aktivnosti ovih korisnih insekata, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida koji ne deluju štetno na Trichogramma vrste. Preparat ovicidno-larvicidnog delovanja, koji pokazuje visoku efikasnost u suzbijanju kukuruznog plamenca, a pritom ima izraženo selektivno delovanje je insekticid Coragen, pa se upravo ovom preparatu daje prednost na parcela na kojima je uočena značajana aktivnost Trichogramma osica.
 
Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza (hibrid: Pioneer P0412) na lokalitetu Banatska Topola registrovana su jajna legla II generacije kukuruznog plamenca - Ostrinia nubilalis. Pregledani usev se nalazi u BBCH fazi 55 (izrasla polovina metlica: polovina metlice počinje da se odvaja). Kako je u toku početak aktivnosti II generacije, jajna legla kukuruznog plamenca su registrovana svega na 1% pregledanih biljaka. 
 
 
Picture
 
U narednom periodu se očekuje intenzivnije polaganje jaja ove štetočine. Zbog niskog procenta registrovanih biljaka sa položenim jajnim leglima, hemijske mere se zasad ne preporučuju, ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled useva kukuruza u cilju praćenja dinamike polaganja jajnih legala plamenca.
RC Kikinda nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca, a po postizanju pragova štetnosti oglasiće se sa signalom za hemijski tretman.
 
Metcalfa pruinosa
Na području delovanja RC Kikinda, redovnim obilaskom zasada šljive na granama je registrovano prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.
 
  
        velika slika                            velika slika    
 
         
  
 
        velika slika                             velika slika
 
 
Metcalfa pruinosa je polifagna štetočina i ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta.
Štete pričinjava tako što se larve hrane sisajuči sokove iz floema najmlađih biljnih delova i tako iscrpljuju biljku. Obilno luče mednu rosu koja je podloga za razvoj gljive čađavice i nakon toga plodovi gube tržišnu vrednost.
 
U zasadima gde se uoči prisustvo pomenute štetočine preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih delova.
Pegavost lista šećerne repe ( Cercospora beticola )
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na proizvodnim parcelama i sortnom ogledu šećerne repe, registrovano je povećanje broja biljaka sa pegama prouzrokovača pegavosti listova ( Cercospora beticola ).
 
U toku prošle nedelje, padavine lokalnog karaktera, toplo vreme, doprineli su  daljem stvaranju uslova za infekciju kao i širenje ovog patogena. Na pojedinim sortama u proizvodnim uslovima koje se navodnjavaju došlo je do približavanja epidemijskom pragu (  na 50 % biljaka  bar jedna pega ) kada se preporučuje i tretman kombinacijom kontaknih i sistemičnih fungicida.
 
Rezultati očitavanja sortnog ogleda, lokalitet Kikinda, datum setve 25-26.mart 2017.
 

Redni broj

Sorta šećerne repe

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 20.06.)

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 29.06.)

1.

Tibor

0 %

10 %

2.

Victor

0 %

13 %

3.

Fred

1 %

16 %

4.

Carolus

0 %

13 %

5.

Kundera

0 %

13 %

6.

Tilman

0 %

23 %

7.

Koala

0 %

16 %

8.

Eldorado

1 %

36 %

9.

Toreador

0 %

12 %

10.

Sioux

1 %

26 %

11.

Apache

2 %

13 %

12.

Piranha

1 %

10 %

13.

Taifun

0 %

23 %

14.

Melrose

0 %

35 %

15.

Torero

0 %

10 %

16.

Stratego

0 %

36 %

17.

Heston

0 %

16 %

18.

Vandana

0 %

10 %

19.

Leopolda

0 %

6 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultati očitavanja proizvodnih parcela pod šećernom repom na različitim lokalitetima :
 

Lokalitet / sorta šećerne repe

Datum setve

Površina

( ha )

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 20.06.)

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 27/28.06.)

Kikinda ( Fred )

 ( u sistemu navodnjavanja )

17.3.

32

11 %

30 %

Kikinda ( Tibor )

18.3.

20

2 %

16 %

Kikinda ( Terranova )

17.3.

24

5 %

11 %

Banatska Topola ( Terranova )

20.3.

28

4 %

20 %

 
Po dostizanju ili približavanju epidemijskom pragu tretman uraditi kombinacijom fungicida :
 
Bravo, Balear, Dakoflo ( a.m. hlorotalonil ) 1,5 l/ha + Rias 300 EC ( a.m. difenokonazol+propikonazol )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dudovac ( Hyphantria cunea )
Obilaskom terena na području delovanja RC Kikinda, registrovana je pojava gusenica dudovca (Hyphantria cunea) u zasadima na raznim voćnim vrstama : jabuka, šljiva, višnja, kajsija.
 
U pitanju su pojedinačna stabla gde zaštita nije adekvatno urađena, pa se na vrhovima grana uočavaju zapredeni listovi unutar kojih se vide gusenice dudovca. Gusenice se hrane lišćem, u nekim slučajevima mogu izazvati i potpuni golobrst.
 
Proizvođačima se preporučuje mehaničko odstranjivanje i uništavanje napadnutih grana.
 
 
 
 
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni Delišes na punktu Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi BBCH 75-77 ( plodovi oko 70 % svoje veličine ).
 
  
 
Pregledom prezimelih listova jabuke utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za ovu nedelju iznosi 100 %, a  ispražnjenost  je takođe 100 %.
U pregledanim pseudotecijama ( ukupno 52 ) nije registrovano prisustvo askospora.
 
   ispražnjena pseudotecija
 
  
       velika slika
 
Registrovana dozrelost i ispražnjenost pregledanih pseudotecija pokazuje da je završen period primarnih infekcija Venturia inaequalis.
 
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

02.03.2017.

0,49 %

-

07.03.2017.

0,94 %

-

15.03.2017.

1,31 %

-

20.03.2017.

2,01  %

-

29.03.2017.

6,01 %

-

05.04.2017.

6,25 %

-

13.04.2017.

16,30 %

-

19.04.2017.

32,65 %

-

26.04.2017.

44,23 %

9,61 %

03.05.2017.

77,04 %

30,61 %

10.05.2017.

80,66 %

39,62 %

17.05.2017.

82,87 %

42,59 %

24.05.2017.

93,18 %

45,45 %

01.06.2017.

100 %

76,59 %

07.06.2017.

100 %

82,97 %

14.07.2017.

100 %

96,66 %

21.06.2017.

100 %

100 %

 
 
Cercospora beticola ( pegavost lista šećerne repe )
Na području delovanja RC Kikinda, usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi zatvaranja redova i razviće korena ( BBCH 33 - 41 ).
 
Pregledom useva šećerne repe ( sortni ogled, lokalitet Kikinda - Kinđa, datum setve 25.mart 2017. ) registrovane su pojedinačne pege na pojedinim sortama ( 5 ) , a rezultati pregleda prikazani su u tabeli.
 

Redni broj

Sorta šećerne repe

% biljaka sa pojedinačnim pegama

 

1.

Tibor

0 %

2.

Victor

0 %

3.

Fred

1 %

4.

Carolus

0 %

5.

Kundera

0 %

6.

Tilman

0 %

7.

Koala

0 %

8.

Eldorado

1 %

9.

Toreador

0 %

10.

Sioux

1 %

11.

Apache

2 %

12.

Piranha

1 %

13.

Taifun

0 %

14.

Melrose

0 %

15.

Torero

0 %

16.

Stratego

0 %

17.

Heston

0 %

18.

Vandana

0 %

19.

Leopolda

0 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregledom proizvodnih parcela pod šećernom repom utvrđeno je povećanje broja pega na pojedinim sortama, a rezultati su dati u tabeli :
 

Lokalitet / sorta šećerne repe

Datum setve

Površina

( ha )

% biljaka sa pojedinačnim pegama

Kikinda ( Fred )

17.3.

32

11 %

Kikinda ( Tibor )

18.3.

20

2 %

Kikinda ( Terranova )

17.3.

24

5 %

Banatska Topola ( Terranova )

20.3.

28

4 %

 
 
  
velika slika                                   
 
Proizvođačima šećerne repe preporučuje se da intenzivno vrše pregled  parcela kako bi utvrdili nivo prisutnih pega na svakoj parceli.
Pegavost lista šećerne repe ( Cercospora beticola )
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima Kikinde i Banatske Topole registrovane su pojedinačne pege prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe ( Cercospora beticola ).
 
Laboratorijskim pregledom potvrđeno je prisustvo konidija prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe na oba lokaliteta.
 
Šećerna repa se nalazi u fenofazi BBCH 33 ( 30 % biljaka zatvorilo prostor između sebe ; lokalitet Banatska Topola, sorta Terranova, datum setve 20.mart 2017, dok je usev šećerne repe na lokalitetu Kikinde u fazi BBCH 39 ( potpuno zatvaranje redova 90 % biljaka zatvorilo red; sorta Fred, datum setve 17.mart 2017. Na sorti Fred  prisustvo pega registrovano je na 4 % biljaka, dok je na sorti Terranova na 2 % biljaka.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem useva šećerne repe, tretman fungicidima se za sada ne preporučuje.
 
  
sorta Fred                                pega na listu
 
                                   konidije
 
  
velika slika                                velika slika
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima