Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Fuzarioza klasa strnih žita (Fusarim graminearum)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi merkantilne pšenice nalaze se u fazi od nalivanje vode: prvo seme dostiglo polovinu krajnje veličine do rana mlečna zrelost (BBCH 71 – 73).

usev pšeniceBBCH73

velika slika

Period bez padavina u fazi cvetanja pšenice kada je veoma osetljiva na infekciju gljivom koja prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosno šturost klasa (Fusarium graminearum), uticala je dobro na zdravstveno stanje pšenice, tako da je prilikom vizuelnih pregleda registrovano svega nekoliko inficiranih klasova navedenim patogenom.

Bolest može dovesti do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna i do 50 % naročito ako su nestabilne vremenske prilike sa padavinama prisutne u vreme početka cvetanja pšenice. Vrlo važan značaj ovog patogena je sposobnost da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Prisustvo pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u usevima paprika

Vizuelnim pregledom useva paprike na licu lista registrovana su položena jaja pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na pojedinačnim biljkama.

Pamukova sovica je izrazito polifagna i migratorna štetočina. Najveće štete nanosi kukuruzu, paprici, paradajzu, boraniji, soji i drugim gajenim kulturama.

Ženke obično polažu jedno, a ređe dva ili tri jaja na lice lista, pupoljke, cvetove, plodove biljaka domaćina. Sveže položena jaja su bele boje, dok jaja pred piljenje imaju smeđu nijansu. Ispiljene larve tokom svoje ishrane pored lisne mase oštećuju i generativne organe biljaka, tako da ozbiljne štete mogu naneti u fazi zametanja plodova. Plodovi u kojma su se ubušile gusenice, svojom ishranom pričine nepopravljivu štetu tako da plodovi gube tržišnu vrednost i podložni su napadu raznih vrsta truleži.

Na feromonskim klopkama se registuju ulovi ove štetočine, kao i prisusto položenih jaja na usevu paprike.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem te štetočine i blagovremeno će dati preporuku za njeno suzbijanje.

Polaganje jaja I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi merkantilnog kukuruza u zavisnosti od vremena setve nalaze se u fazi 6 do 9 listova ( BBCH 16-19 ).

jajno leglo

velika slika

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, na naličju listova registrovano je prisustvo jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u niskom intenzitetu napada. U toku je polaganje jaja prve generacije navedene štetočine, a piljenje larvi se očekuje u narednim danima.

U proizvodnji semenskog kukuruza i kukuruza šećerca prag štetnosti je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, dok u proizvodnji merkantilnog kukuruza prag štetnosti iznosi 10%biljaka.

U regionu Leskovca se godinama unazad registruju male brojnosti plamenca na svetlosnim lovnim lampama i prisustvo šteta u usevima, ali RC PIS-a nastavlja sa praćenjem ove štetočine u usevima.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na podučju delovanja RC Leskovac, zasadi vinove loze zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze se u različitim fazama cvetanja (BBCH 63-65).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju lista utvrđeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus prvog razvojnog stupnja.

larva Scaphoideus titanus

velika slika

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača bolesti zlatastog žutila vinove loze. Ima jednu generaciju godišnje i prezimi u fazi jajeta na dvogodišnjim lastarima.   Sposobnost prenošenja fitoplazme imaju larve trećeg razvojnog stupnja tako da se u ovom trenutku ne preporučuju mere zaštite.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem navedene štetočine i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Cigaraš (Byctiscus betulae)

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo cigaraša (Byctiscus betulae).

cigaraš (Byctiscus betulae)

velika slika

Tokom proleća javljaju se imaga navedene štetočine čije se prisustvo jasno uočava po simptomima uvijenih listova u obliku cigare. Hrane se lišćem praveći oštećenja, uzdužne pruge sa lica lista. Nakon kopulacije ženka preseca petljku lista koji vene, i potom nogama uvija list u obliku cigare. Unutar uvijenog lista ženka polaže jaja, a ispiljene larve se tu hrane i razvijaju. Uvijeno lišće je najpre zelene, a kasnije smeđe boje. Štete koje pričinjava navedena štetočina se ogledaju u uništavanju lisne mase tokom ishrane i uvijanja lišća za polaganje jaja. Trenutno se registruje prisustvo imaga i jaja položenih u uvijenim listovima.

Preporučuje se mahaničko uklanjanje i uništavanje uvijenih listova koji vise na lastarima vinove loze, čime se smanjuje brojnost ove štetočine za narednu vegetacionu sezonu.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

 

Šljivina lisna muva - Putoniella pruni

Prilikom vizuelnog pregleda zasada šljiva, na naličju listova duž cntralnog nerva uočeno je prisustvo simptoma crvenih gala.

gale šljivine lisne muve

velika slika

Unutar njih se nalazi po nekoliko larvi žuto-narandžaste boje, dužine oko 3 mm koje pripadaju vrsti šljivina lisna muva - Plutonella pruni.

larve šljivine lisne muve

velika slika

Ima jednu generaciju godišnje i ne spada u ekonomski značajne štetočine. Štete koje pričinjava ogledaju se u deformaciji listova, zato proizvođači ne trebaju sprovoditi nikakve dodatne mere zaštite.
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice u zavisnosti od datuma setve i sortimenta nalaze se u različitim fazama razvoja od pet sekundarnih stabla vidljivo  do početka rasta stabljike (BBCH 25-30).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma žuto mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 4% biljaka, kao i biljnih vaši (Aphididae) na do 3% biljaka. Takođe je registrovano prisustvo stenica (Aelia sp.) u indeksu napada 0,75.

Pyrenophora tritici-repentis, imago leme
vaši
Aelia sp.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i obavestiće proizvođače o pravom vremenu za tretman.

Prisustvo rutave bube u voćnim zasadima

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom višegodišnjih zasada jabuke, kruške, višnje i šljive, registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta), kako na cvetovima voćnih vrsta tako i na korovskim biljkama.

rutava buba na šljivi
rutava buba na maslačku

Rutava buba je polifagna štetočina koja oštećuje cvetove, hraneći se prašnicima, tučkom i kruničnim listićima. Svoju ishranu počinje na cvetovima maslačka, a kasnije prelazi na cvetove raznih voćnih vrsta. Najaktivnija je u najtoplijem delu dana, tako da će najavljene visoke temperature uticati na njihovu povećanu aktivnost.

U cilju kontrole i suzbijanja navedene štetočine hemijske mere zaštite nisu moguće zbog prisustva pčela i drugih polinatora u zasadima, pa su opravdane samo mehaničke mere zaštite.

Preporuka proizvođačima je postavljanje lovnih posuda plave ili bele boje sa vodom uz dodatak mirisnog atraktanta (anis, cimet, negro bombone, voćni sirup) u cilju izlovljavanja ove štetočine.

Po obodu voćnjaka treba postaviti posude za izlovljavanje u što većem broju, a manji broj posuda rasporediti unutar voćnjaka. U voćnjacima u vreme cvetanja ne treba suzbijati korove koji cvetaju, kako bi se smanjila aktivnost štetočine na cvetovima voćnih vrsta.

Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi šljive se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele boje, još uvek zatvoreni do faze početak cvetanja: oko 10 % cvetova otvoreno (BBCH 57-61).

U zasadu šljiva na lokalitetu Donja Jajina, na postavljenim lepljivim klopkama registrovani su prvi ulovi imaga crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) koja polaže jaja prvenstveno u slobodne češične listiće, kao i  žute šljivine ose (Hoplocampa flava) koja najčešće polaže jaja između čašičnih listića.

rna šljivina osa
žuta šljivina osa

Pojava imaga šljivine ose je u vreme cvetanja šljiva i ima jednu generaciju godišnje.  Štetu prave larve koje se ubušuju u tek formirane plodove, usled čega dolazi do njihovog opadanja.

U ovoj fazi razvoja, zbog prisustva pčela i drugih polinatora se ne preporučuje primena insekticidnog tretmana, već ga treba sprovesti u fazi precvetavanja u vreme piljenja larvi navedene štetočine.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena!

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice u zavisnosti od vremena setve nalaze se u različitim fazama bokorenja od faze 2 stablo vidljivo do faze 5 stablo vidljivo (BBCH 22-25).

pšenica BBCH 23

velika slika

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Ahididae), cikada (Cicadellidae) kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice ( Microtus arvalis ). Takođe, tokom vizuelnih pregleda na usevu pšenice nije registrovano ni prisustvo simptoma biljnih bolesti.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima