Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IV nedelja

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja do faze početak pucanja pupoljka: vidljivi su prvi zeleni listići (BBCH 00-07).

 

 

 

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, od pregledanih 50 pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke) u 9 je do 25% formiranih askospora, a u 2 je od 26% do 50% formiranih askospora. Dozrelost pseudotecija je 5.5%.

 

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis III nedelja

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-03).

 

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke), sa prezimelog lišća jabuke, od pregledanih 50 pseudotecija u 6 pseudotecija je registrovan početak formiranja askospora. Dozrelost pseudotecija iznosi 3%.

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području koje pokriva RC Smederevo, na različitim lokalitetima konstatovano je da se usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama bokorenja, pšenica do faze četvrto stablo vidljivo (BBCH 24) dok je ječam do faze sedmo stablo vidljivo (BBCH 27).

 

Vizuelnim pregledima pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na oko 8% biljaka, dok se može konstatovati i prisustvo rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na nešto manjem procentu biljaka, do 4%.

U usevu ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) kao i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 10-15% biljaka.

 

RC Smederevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis II nedelja

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

 

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđeno je da je u pregledanih 50 pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) registrovan početak formiranja askospora. Dozrelost pseudotecija je 1%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

 

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, u 50 pregledanih pseudotecija gljive 

Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) nije uočeno prisustvo zrelih askospora.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma 

Na području rada RC Smederevo, na različitim lokalitetima, je konstatovano da se usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od 1 do 5 sekundarnih stabala vildljivo (BBCH 21-25).

 

 

 

Vizuelnim pregledima pšenice je registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 7% biljaka. U usevu ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), kao i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 10% biljaka.

 

 

Takođe registrovano je i prisustvo pojedinačnih aktivnih rupa od poljskih glodara: poljski miš (Apodemus sylvaticus) i poljska voluharica (Microtus arvalis).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled parcela i da ukoliko registruju preko 10 aktivnih rupa po hektaru od navedenih štetočina, primene registrovani rodenticid u vidu gotovih mamaka (a.m. cink-fosfida). Prilikom primene ovih gotovih mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači. 

 

 

U proteklom periodu zabeležene su niske temperature, naročito u jutarnjim i večernjim satima. Od kraja januara meseca pa do sredine februara zabeležene su temperature i do -10oC u trajanju od nekoliko vezanih dana. Delovanjem niskih temperatura došlo je do izmrzavanja biljnog tkiva što se najčešće moglo uočiti na usevima posejanim u optimalnom roku. Promene su najuočljivije na vršnim listovima.

 

 

RC Smederevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području koje pokriva RC Smederevo konstatovano je da se usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od 3 lista razvijena do faze bokorenja, drugo stablo vidljivo (BBCH 13-22).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na pojedinačnim biljkama, dok je u usevima ječma uočeno prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 4% biljaka. 

 

Prisustvo simptoma bolesti izraženije je u usevima iz ranijih rokova setve. Kod useva koji su posejani posle optimalnih rokova setve i koji se nalaze u ranijim fazama razvoja nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.

 

 
 

 

Vizuelnim pregledima nije uočeno prisustvo štetnih insekata, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae), kao ni aktivnih rupa od glodara.

                                               

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Smederevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području koje pokriva RC Smederevo, na lokalitetima Ralja, Vodanj i Selevac konstatovano je da se usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja, od faze jedan do dva lista razvijena do faze 4-5 lista razvijeno (BBCH 11-13).

 

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača različitih pegavosti, mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) ali na malom procentu biljaka. 

 

 

Takođe se i dalje se registruje prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae).

 

 

Zasada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Smederevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Prisustvo azijske voćne mušice u regionu Smedereva

Poslednjim pregledom lovnih klopki koje su postavljene u zasadima trešnje i breskve na lokalitetima Selevac i Suvodol, registrovano je prisustvo imaga  azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Ova štetočina napada voćne vrste sa tankom pokožicom, koje su najosetljivije u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza...). Napada zdrave plodove, jer ženka ima izrazito čvrstu testerastu legalicu kojom lako zaseca pokožicu ploda i unutra ubacuje jaja (direktne štete), a time se i otvara put za infekciju različitim vrstama patogena (indirektne štete). Razvoj jaja može da traje od svega par sati do 3 dana, nakon čega se larve hrane unutar plodova, koji brzo propadaju i trule.

Veliki deo proizvođača sa našeg područja okrenut je izvozu, naročito za Rusku Federaciju gde ova štetočina ima karantinski status. Iz tog razloga skrećemo pažnju na opasnost od pojave azijske voćne mušice u plodovima voća tokom i posle berbe.

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima  se preporučuju sledeće mere:

-  postavljanje što većeg broja klopki, plastične flaše (sa izbušenim rupicama prečnika 4 milimetara, otvor koji služi za širenje mirisa prekriven gazom) u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta. Klopke se stavljaju u krošnju drveta na senovito mesto.

- kada dođe do berebe trebalo bi skratiti interval berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele, zatim održavanje higijene unutar i oko zasada. Uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, time i mogućnost prenosa iz jednog u drugi region.

- hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u period zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja. Još je jedna činjenica koja ograničava zaštitu a to je veliki broj generacija u toku godine koje ova štetočina ima.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza u regionu Smedereva

Regionalni centar Smederevo Prognozno-izveštajne službe je izvršio vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu na 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnih grupa zrenja.

U cilju utvrđivanja prisustva oštećenja na klipu kukuruza od insekata (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i kukuruzna sovica - Helicoverpa armigera) i simptoma prisustva fitopatogenih gljiva (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.), izvršen je pregled na više lokaliteta na području Smedereva

Gljive koje pripadaju rodovima Fusarium, Aspergillus, Penicillium, imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu ugroziti zdravstvenu bezbednost kukuruza.

Fusarium spp: Napada sve delove kukuruza. Simptomi se uočavaju u unutrašnjosti stabla, koji dobija sunđerastu konzistenciju, ružičaste je boje, dok je na klipovima prisutna micelija na vrhu klipa ili u sredini (slepljena komušinom). U zavisnosti od vrste gljive iz roda Fusarium, boja micelije je bela ili ružičasta.

Penicillium spp: Najčešće su zaražena zrna na vrhu klipa, a zrna između redova su obuhvaćena zelenkasto-plavičastom, paučinastom micelijom.

Aspergillus spp: Micelija ove gljive je žuto-zelene boje. Na neadekvatno uskladištenim klipovima ili zrnu, uz povišenu vlagu zrna i više temperature, dolazi do širenja gljive i nastanka indirektnih šteta usled sinteze aflatoksina.

Rezultati vizuelnih pregleda klipova u polju su prikazani u tabeli:

 

 Vrsta klipova

prosečan % klipova na 20 pregledanih parcela kukuruza

Klipovi bez simptoma

46.4

Klipovi sa oštećenjima od insekata

24.25

Klipovi sa simptomima Fusarium sp.

5.85

Klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

3.75

Klipovi sa simptomima Penicillium sp.

0.4

Klipovi sa simptomima Cladosporium sp.

4.4

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti + Fusarium sp.

11.25

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti + Aspergillus sp.

1.55

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti  + Cladosporium sp.

1.15

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti + Fusarium sp. + Aspergillus sp.

0.45

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti + Fusarium sp. + Cladosporium sp.

0.55

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima