Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja. Na višim nadmorskim visinama (Pešterska visoravan) usevi  su u fazama razvoja listova, 7-9 listova razvijeno (BBCH 17-19).

Na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar) usevi su u različitim fazama bokorenja (BBCH 24-27).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice na nižim nadmorskim visinama, lokaliteti Šaronje, Vranovina, Deževa i Polokci, iz ranih rokova setve (05-15.10.2022.g), utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 10 % do 15 % biljaka. U usevima pšenice iz kasnijih rokova setve (polovina novembra 2022.godine), na istim lokalitetima,  simptomi navedenog patogena su prisutni na 5 % do 7% biljaka.

Lisna rđa pšenice (Puccinia recondita) uočena je na pojedinačnim parcelama na lokalitetu Vranovina i to  u usevima iz ranih rokova setve,   na od 1 % do 3 %  biljaka, a u usevima iz kasnijih rokova setve nije registrovano prisustvo simptoma rđe.

Simptomi žuto mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-reptens) registrovani su na od 0 % do 3% na svim pregledanim lokalitetima.

Vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja. Na višim nadmorskim visinama (Pešterska visoravan) usevi  su u fazama razvoja listova, 4-6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar) usevi su u različitim fazama bokorenja (BBCH 21-24).

 

 

 

Tokom vizuelnih pregleda useva  na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar), na lokalitetima Bele Vode, Požega i Polokci, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5 % biljaka. U usevu pšenice na lokalitetu Polokci registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4% biljaka.

 

 

 Na pregledanim lokalitetima nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na teritoriji  delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od 2 do 7 listova razvijeno  (BBCH 12-17).

Na višim nadmorskim visinama, Pešterska visoravan (Sjenica), usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja listova, od 2 do 4 lista razvijena ( BBCH 12-14).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na pojedinačnim biljkama .

Vizuelnim pregledom štetočina,  na više lokaliteta, registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae)  u niskom intenzitetu napada,  na do 3%  biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Miocrotus arvalis) nije registrovano.

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar, na nižim nadmorskim visinama,  usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od dva lista razvijeno do faze četiri lista razvijeno (BBCH 12-14).

Na višim nadmorskim visinama, Pešterska visoravan (Sjenica), usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama nicanja.

Na više lokaliteta, na nižim nadmorskim visinama, vizuelnim pregledima nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) uočeno na do 6-12 % biljaka. Najavljeno zahlađenje za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti navedenih štetočina.

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Miocrotus arvalis).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveni pregled merkatilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Novi Pazar izvršen je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu. Vizuelnim pregledom obuhvaćeni su hibridi iz ranih i kasnih grupa zrenja. Monitoring kukuruza je obuhvatio 20 parcela na  različitim lokalitetima: Polokce, Šaronje, Vranovina, Požega, Stara Ćuprija, Kovačevo, i dr.

Monitoring kukuruza je podrazumevao pregled 100 klipova po parceli, radi utvrđivanja prisustva zaraze gljivama iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium, kao i u cilju utvrđivanja oštećenja od ishrane insekata (kukuruzna sovica-Helicoverpa armigera ).

Vizuelnim pregledima klipova merkantilnog kukuruza utvrđeni su sledeći rezultati:

-          Oštećenja od insekata na 0 % do18 % klipova;

 

-          prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium registrovano je na 0 % do 14 % klipova;

 

-          prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergillus registrovano je na 1 % do 5 % klipova;

-          prisustvo simptoma gljiva iz roda Penicillium registrovano je na 2 % do 22 % klipova;

-          prisustvo gljiva iz roda Cladosporium registrovano je na 5 % do 16 % klipova;

 

 

-          prisustvo simptoma kombinovanih oštećenja registrovano je na 4 % do 12 % klipova;

 

Prisustvo lisnih vaši u usevima ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar, na nižim nadmorskim visinama, na teritoriji Novog Pazara,  još uvek je u toku setva  ozime pšenice, dok se usevi iz ranijih  rokova setve  nalaze u fazama nicanja pa do 1-2   razvijena lista. 

 

Na višim nadmorskim visinama, Pešterska visoravan (Sjenica), setva se planira  u narednom periodu.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na  lokalitetu   Polokce   (Novi Pazar),  registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši  (Aphididae)   na do 5% biljaka.

 

 

Po EPPO standardu PP 2/11(1) prag štetnosti za primenu insekticida je 10% biljaka naseljenih štetnim insektima. Proizvođačima se preporučuje da u ovom periodu redovno pregledaju useve na prisustvo ovih štetočina.

 

Prisustvo cikade  Psammotettix alienus  nije uočeno.

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima  ozime pšenice.

Prisustvo simptoma mehuraste gari u usevima kukuruza  (Ustilago maydis )

Vizuelnim pregledom useva  merkatilnog kukuruza na nižim nadmorskim visinama  (okolina Novog Pazara), na više hibrida i lokaliteta, koji se nalaze  u  fenofazi od razvoja ploda do fenofaze sazrevanja ploda (BBCH 71-82), registruje se prisustvo simptoma mehuraste gari kukuruza (Ustilago maydis) na do 10% biljaka. Ukoliko je na parceli prisutno 10% zaraženih biljaka ovim patogenom prinos se može umanjiti do 2%.

 

Glavni simptom ovog oboljenja je pojava manjih ili većih izraslina – mehura na nadzemnim delovima biljaka. Mehuri ili tumori su u početku svetle boje, a kasnije dobijaju tamno sivu boju. Sazrevanjem tih tumora dolazi do njihovog pucanja i oslobađanja crne prašne mase koja predstavlja sporonosne organe gljive – teleutospore. Većina tih spora, koje služe za prezimljavanje, dospeva na površinu zemljišta. Prezimele spore klijaju i tokom vegetacije vrše zarazu biljaka kukuruza. Zaraženi mogu biti svi nadzemni delovi, ali se simptomi najčešće ispoljavaju na klipu. Optimalne temeparture za razvoj gljive su od 28 °C do 32 °C. Gljiva koja prouzrokuje mehurastu gar kukuruza ne prenosi se semenom.

Najvažnije mere kontrole mehuraste gari kukuruza je gajenje manje osetljivih hibrida na stresne uslove u proizvodnji kao i primena svih raspoloživih agrotehničkih mera koje doprinose boljoj kondiciji i prevazilaženja stresnih uslova poput dobre odrade zemljišta, izbalansirane mineralne ishrane i optimalne gustine useva.

Prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi) u zasadima maline

Na području delovanja RC Novi Pazar,vizuelnim pregledom zasada maline na lokalitetu Polokce, Vranovina i Bele Vode (opština Novi Pazar); na lokalitetu Šušure (opština Sjenica) i Ribariće (opština Tutin), u zasadima maline registrovano je prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

 
 

Simptomi se se prvo ispoljavaju na dvogodišnjim izdancima, a kasnije i na jednogodišnjim. Zaraza počinje na donjem lišću, na naličju listova, u vidu svetlo-sivih pega kružnog oblika sa tamnijom nijansom po ivici.  Jako zaraženo lišće žuti, dobija svetlosmeđu boju i opada pre vremena. Zaraza se zatim širi  prema vrhu. Usled jake zaraze dolazi do prevremene defolijacije, izdanci maline postaju manje otporni na niske temperature i druge faktore spoljašnje sredine što dovodi do smanjenja prinosa.

Hemijske mere zaštite maline od navedenog patogena sprovode se zajedno sa suzbijanjem prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline  (Didymella applanata).

Preventivne mere kontrole u cilju smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena su:

·         rezidba i uklanjanje zaraženih mladara,

·         sakupljanje i zaoravanje opalog lišća.

Prisustvo jaja kukuruzne sovice u usevu paprike
Na području delovanja RC Novi Pazar tokom vizuelnih pregleda useva paprike na otvorenom koji su u fenofazi razvoja lista, od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16-19), na dva lokaliteta Šaronje i Vranovina, (opština Novi Pazar), utvrđeno je prisustvo položenih jaja pamukove (kukuruzne) sovica (Helicoverpa armigera) na do 1 % biljaka.
 

 

Pamukova (kukuruzna) sovica (Helicoverpa armigera), je migratorna, polifagna  vrsta, koja može da nanese velike štete na plodovima povrća, soji, duvanu, suncokretu, kukuruzu i drugim gajenim biljkama. Veoma je značajna štetočina u proizvdnji paprike, a najveće štete prave larve koje se hrane generativnim organima biljaka.  

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma, i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Prisustvo štetočina u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi kukuruza se nalaze u zavisnosti od nadmorske visine i rokova setve od faze dva lista razvijeno do faze četiri lista razvijeno (BBCH 12-14).

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na 3 % biljaka.

Lisne vaši nanose direktne i indirektne štete. Direktne štete nastaju ishranom lisnih vaši (isisavanjem sokova) što dovodi do različitih deformacija biljnog tkiva, zaostajanja u porastu biljaka i smanjenja prinosa.

Indirektne štete se ogledaju u tome što veliki broj lisnih vaši su vektori biljnih virusa od kojih je najznačajniji virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus-MDMV).

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je i prisustvo odraslih jedinki buvača (Phyllotreta spp.) na 8% biljaka.

Buvači nanose štete u početnim fazama razvoja kukuruza. Suvo i toplo vreme pogoduje većoj aktivnosti ove štetočine.

Odrasle jedinke prave štete izgrizajući listove i praveći na njima oštećenja u vidu rupica. Oko tih oštećenja tkivo u početku požuti a kasnije nekrotira. Usled jakog napada može doći  do sušenja biljaka.

Trenutna brojnost navedenih štetočina ne predstavlja opasnost za useve kukuruza.

 

RC Novi Pazar  nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima kukuruza.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima