Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Prisustvo pega Cercospora beticola u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad, šećerna repa se nalazi u fenofazi od 30% biljaka zatvorilo redove do potpuno zatvaranje redova: oko 90% biljaka zatvorilo red (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe na više lokaliteta uočene su pege od strane prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe Cercospora beticola na 2% pregledanih biljaka.

Trenutni uslovi u usevima (temperatura, relativna vlažnost vazduha) su veoma povoljni za ostvarenje infekcije pa se u narednom periodu  očekuje dalje širenje simptoma.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva.

RC Novi Sad će u narednom periodu nastaviti sa monitoringom šećerne repe i blagovremeno i pravovremeno signalizirati  vreme za tretman.

Cercospora beticola

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe  se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pojedinačnih pege od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama se kreće do 2%.

 

Pega Cercospora beticola

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Stanje u usevima šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima Kisač I Gložan registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 14 do 22% biljaka.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

% biljaka sa pegama

Kisač

Kundera

22

Tibor

14

Gložan

Kundera

16

Koala

14

Azulata

16

Toreador

18

 

U proteklih nedelju dana registruju se povoljni uslovi za razvoj i širenje ovog patogena. Na lokalitetu Gložan većina parcela se navodnjava, što takođe povoljno utiče na širenje pegavosti lista šećerne repe. Hemijski mere zaštite izvode se kada se ispuni epidemijski prag koji iznosi oko 50% biljaka sa makar jednom pegom, a koji očekujemo početkom sledeće nedelje. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Stanje u usevima šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima Kisač i Gložan registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 7 do 12% biljaka.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

% biljaka sa pegama

Kisač

Kundera

12

Tibor

7

Gložan

Kundera

12

Koala

12

Azulata

11

Toreador

12

 

Preporučuje se obilazak parcela radi utvrđivanja procenata biljaka sa simptomoma. Hemijske mere zaštite izvode se kada se ispuni epidemijski prag koji iznosi 50% biljaka sa makar jednom pegom.

Cercospora beticola

Na terenu RC Novi Sad usevi šećerne repe nalaze se u fazi potpuno zatvaranje redova (BBCH 39). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 0 do 16% biljaka.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

% biljaka sa pegama

Temerin

Tibor

0

Frančeska

4

Sioux

6

Eduarda

2-16

Gložan

Kundera

0

Tesla

0

Azulata

0

Koala

4

Futog

Original

2

Koala

2

 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Rezultati očitavanja sotnih ogleda šećerne repe

RC Novi Sad na oglednom polju šećerne repe u Temerinu prati razvoj i širenje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 16 različitih sorti. Poslednjim pregledom 24.6. registrovan je epidemijski prag štetnosti odnosno imamo na 50% biljaka bar po jednu pegu od ovog patogena na pojedinim sortama. Rezultati su prikazani u tabeli:

Sorta

% biljaka sa pegama od Cercospora beticola

Bruna

41

Koala

62

Leopolda

52

Serenada

42

Eldorado

42

Sioux

36

Sixtus

39

Senator

20

Tajfun

26

Carolus

28

Tibor

37

Kundera

26

Boss

32

Azulata

38

Aureus

21

Eduarda

21

 

 

Kod sorti kod kojih nije dostignut prag na osnovu uslova za infekcije očekuje se dostizanje praga za par dana. S obzirom da su na mnogim parcelama dostignuti epidmijski pragovi štetnosi, preporučuju se hemijske mere zaštite kombinacijom kontaktnih i sistemičnih fungicida registrovanih za suzbijanje pegavosti lista šećerne repe.

Pega C. beticola na listu

Prve pege od Cercospora beticola

Na lokalitetu Temerin izvršen je vizuelni pregled sortnih ogleda šećerne repe. Registrovano je prisustvo pega od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Njihovo prisustvo  posledica je primarne infekcije koja se ostvarila 24-25.05. Na istom lokalitetu, uslovi za ostvarenje primarnih infekcija bilo je i u periodu od 1-3.06. Procenat biljaka sa pegama različit je u odnosu na sortiment. Od ukupno pregledanih 15 sorti na 4 nije registrovano prisustvo pega, dok je na 11 sorti uočeno od 1 do 6% biljaka sa simptomima.

Pega na listu šećerne repe

Konidije Cercospora beticola

Za sada nisu potrebne hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Pegavost lišća šećerne repe (Cercospora beticola)
Pegavost lišća šećerne repe prouzrokuje gljiva Cercospora beticola.
To je patogen koji se javlja svake godine na usevima šećerne repe. Značajan je faktor smanjenja prinosa i sadržaja šećera.
 
Simptomi se ispoljavaju na lišću u vidu sitnih okruglastih do nepravilnih sivih pega, oivičenih tkivom mrke boje.
 
 
U centralnom delu pega formira se navlaka od konidija, koje će omogućiti dalje infekcije i širenje ovog patogena u polju.
 
 
Razvojem ovog patogena, broj pega se povećava, one se spajaju i može doći do sušenja zaraženog lišća.
Biljke sa uginulom lisnom masom formiraju novo lišće (retrovegetacija) koja negativno utiču na prinos i sadržaj šećera.
 
Kod hemijskih mera zaštite protiv ovog patogena, veoma je važno kada uraditi prvi tretman. On ne bi trebalo da bude po pojavi prvih simptoma u polju. Na taj način dolazimo u situaciju da repu tretiramo svakih 14 dana u periodu kraj juna, jul i avgust (ponekad i septembar). Prilikom takve zaštite potrebno je uraditi 4-5 hemijskih tretmana, što znatno poskupljuje proizvodnju.
 
Prvi tretman treba uraditi po postizanju epidemijskog praga koji podrazumeva da na 50 % biljaka imamo po jednu pegu i kada se ostvare povoljni vremenski uslovi za ostvarenje infekcija.
To je prag koji ne ugrožava ekonomski prag štete, a racionalizuje upotrebu hemijskih sredstava.
 
Trenutno na lokalitetima Temerin, Bački Jarak i Gložan, pege od Cercospora beticola su prisutne na 1-9 % biljaka, u zavisnosti od sortimenta.