Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova, od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na naličju listova, registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Jajno leglo kukuruznog plamenca

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva kukuruza (lokalitet Gložan) registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. Pregledom useva paprike nije registrovano prisustvo jajnih legala ove štetočine.

Jajno leglo Ostrinia nubilalis

 U toku je početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.  

Polaganje jajnih legala I generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1-4% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Jajno leglo Ostrinia nubilalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Jajno leglo O. nubilalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi kukuruza se nalaze u fazi 5-8 razvijenih listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka.

Jajno leglo kukuruznog plamenca

Za sada se ne preporučuju mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, kukuruza šećerca i paprike registrovan je početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev/hibrid,sorta

% biljaka sa položenim jajnim leglima

Kać

Kukuruz (NS 3022)

2

Kukuruz (ZP 555)

1

Kukuruz (NS 7020)

3

Gospođinci

Paprika (Slonovo uvo)

0

Despotovo

Kukuruz šećerac (Enterprajz)

2

Despotovo

Paprika (Slonovo uvo)

1

 
 

Pregledom jajnih legala registrovano je i prisustvo parazitne osice Trichogramma sp.

 

Insekticidni tretman se još uvek ne preporučuje, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Kukuruzni pamenac
Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza različitih grupa zrenja i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala i larvi I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
 
 
Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Hibrid (FAO)

Datum pregleda

Fenofaza

% biljaka sa položenim jajnim leglima

% biljaka gde je došlo do piljenja larvi

NS3022

2.6.

19

21

1

ZP555

2.6.

19

17

0

NS7020

2.6.

19

20

0

Kukuruz šećerac MINT

31.5.

51

10

2

 
Data je preporuka za subijanje, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca.
Jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca

Na lokalitetu Kać  usevi merkantilnog kukuruza nalaze se u fazi od 7 do 8 razvijenih listova (BBCH 17-18). Vizuelnim pregledom listova registrovana su jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Na lokalitetima Gospođinci i Gložan gde se nalaze svetlosne lampe beleži se povećanje ulovljenih imaga.

Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima prikazani su u tabeli:

Hibrid (FAO)

Fenofaza

% biljaka sa položenim jajnim leglima

ZP 341 (300)

17

2

NS 4030 (400)

18

0

NS 7020 (700)

18

4

 

Jajno leglo kukuruznog plamenca

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Kukuruzni plamenac

Vizuelnim pregledima useva merkantilnog kukuruza (lokalitet Futog, hibrid Helen) registrovana je sledeća dinamika polaganja jaja, piljenja larvi i ubušenja od prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis):

Datum

Faza kukuruza

% biljaka sa ploženim jajnim leglima

% biljaka gde je došlo do piljenja larvi

% parazitiranih jajnih legala

% biljaka sa ubušenjem

22.5.

17 BBCH

1

-

-

-

26.5.

18 BBCH

1

-

-

-

1.6.

19 BBCH

4

1

-

-

4.6.

30 BBCH

10

1

-

-

8.6.

31 BBCH

14

4

1

-

11.6.

32 BBCH

15

9

3

1

16.6.

34 BBCH

18

12

6

14

 

Takođe, registrovano je i povećanje procenta parazitiranih jajnih legala od strane parazitne osice Trichogramma sp.

Larve kukuruznog plamenca u toku svog razvoja oštećuju sve nadzemne delove kukuruza-list, metlicu, stablo i klip. Trenutno se u stablima kukuruza nalaze larve koje buše hodnike i time utiču na  poremećaje u cirkulaciji sokova. Takođe, usled ishrane larvi u stablu, smanjuje se čvrstina biljaka i one su podložne lomljenju za vreme jačih vetrova. Larve svoj život provode u stablu prolazeći kroz pet stadijuma razvoja, nakon čega dolazi do preobražaja u lutku. Iz lutki izleću leptiri II generacije kukuruznog plamenca koji će položiti nova jajna legala na useve kukuruza i paprike.

 

Simptom oštećenja na stablu kukuruza od kukuruznog plamenca

Kukuruzni plamenac, parazitna osica

U kontinuiranim vizuelnim pregledima useva merkantilnog kukuruza (lokalitet Futog, hibrid Helen) registrovana je sledeća dinamika polaganja jaja i piljenja larvi I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis):

Datum

Faza kukuruza

% biljaka sa ploženim jajnim leglima

% biljaka gde je došlo do piljenja larvi

% parazitiranih jajnih legala

22.5.

17 BBCH

1

-

-

26.5.

18 BBCH

1

-

-

1.6.

19 BBCH

4

1

-

4.6.

30 BBCH

10

1

-

8.6.

31 BBCH

14

4

1

11.6.

32 BBCH

15

9

3

 

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca postignut je 4.6. kada je i data preporuka za njegovo suzbijanje.

Tokom praćenja razvoja ove štetočine, uočena su i parazitirana jajna legla od strane parazitne osice Trichogramma sp. Procenat parazitiranih jajnih legala je za sada 3%. Prilikom suzbijanja kukuruznog plamenca prednost treba dati preparatima koji ne utiču na korisne organizme kao što je Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1 – 0,15 l/ha.
 
Parazitirano jajno leglo
 
Parazitna osica (Trichogramma sp.)
 
1 - 10 Next