Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Novi Sad započelo je polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Vizuelnim pregledom useva paprike, merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala ove štetočine na do 12% biljaka.

RC Novi Sad je 21.07. dao preporuku za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) (vidi preporuku) u usevima paprike primenom insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja. Navedeni insekticidi u toj preporuci delovaće i na jaja kukuruznog plamenca.

Vizuelnim pregledom pomenutih useva registrovano je prisustvo parazitne osice iz roda Trichogramma na samim jajnim leglima, kao i parazitirana (crna) jajna legla. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo takvih jajnih legala, prednost treba dati insekticidima koji nemaju štetno delovanje na korisne organizme (Coragen 20 SC).

U usevima merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca početak piljenja larvi se prema prognoziranim temperaturama očekuje tokom sledeće nedelje, kada će RC Novi Sad signalizirati momenat za tretman.

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kukuruza se nalaze u različitim fenofazama razvoja listova, od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom merkantilnog i kukuruza šećerca na naličju listova registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Jajno leglo kukuruznog plamenca

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova, od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na naličju listova, registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Jajno leglo kukuruznog plamenca

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva kukuruza (lokalitet Gložan) registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. Pregledom useva paprike nije registrovano prisustvo jajnih legala ove štetočine.

Jajno leglo Ostrinia nubilalis

 U toku je početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.  

Polaganje jajnih legala I generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1-4% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Jajno leglo Ostrinia nubilalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Jajno leglo O. nubilalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi kukuruza se nalaze u fazi 5-8 razvijenih listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka.

Jajno leglo kukuruznog plamenca

Za sada se ne preporučuju mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, kukuruza šećerca i paprike registrovan je početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev/hibrid,sorta

% biljaka sa položenim jajnim leglima

Kać

Kukuruz (NS 3022)

2

Kukuruz (ZP 555)

1

Kukuruz (NS 7020)

3

Gospođinci

Paprika (Slonovo uvo)

0

Despotovo

Kukuruz šećerac (Enterprajz)

2

Despotovo

Paprika (Slonovo uvo)

1

 
 

Pregledom jajnih legala registrovano je i prisustvo parazitne osice Trichogramma sp.

 

Insekticidni tretman se još uvek ne preporučuje, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Kukuruzni pamenac
Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza različitih grupa zrenja i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala i larvi I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
 
 
Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Hibrid (FAO)

Datum pregleda

Fenofaza

% biljaka sa položenim jajnim leglima

% biljaka gde je došlo do piljenja larvi

NS3022

2.6.

19

21

1

ZP555

2.6.

19

17

0

NS7020

2.6.

19

20

0

Kukuruz šećerac MINT

31.5.

51

10

2

 
Data je preporuka za subijanje, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca.
Jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca

Na lokalitetu Kać  usevi merkantilnog kukuruza nalaze se u fazi od 7 do 8 razvijenih listova (BBCH 17-18). Vizuelnim pregledom listova registrovana su jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Na lokalitetima Gospođinci i Gložan gde se nalaze svetlosne lampe beleži se povećanje ulovljenih imaga.

Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima prikazani su u tabeli:

Hibrid (FAO)

Fenofaza

% biljaka sa položenim jajnim leglima

ZP 341 (300)

17

2

NS 4030 (400)

18

0

NS 7020 (700)

18

4

 

Jajno leglo kukuruznog plamenca

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

1 - 10 Next