Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Zelena breskvina vaš

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 67) do faze kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69).

Vizuelnim pregledom zasada i otresanjem grančica registrovano je prisustvo larvi zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u indeksu napada 1. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Slika 1: Larve zelene breskvine vaši

Zelena breskvina vaš prezimljava u stadijumu jajeta na breskvama, a ređe na šljivi i trešnji. U proleće se razvija nekoliko generacija beskrilnih ženki, da bi se tokom maja javile krilate jedinke koje preleću na ostale kulture. Štete pričinjavaju sisajući sokove na listovima koji se uvrću, mladarima koji zaostaju u porastu i plodovima koji se deformišu i obezbojavaju. Obilje medne rose koju luči ova vaš, predstavlja idealnu podlogu za razvoj gljive čađavice. Pored direktnih šteta, zelena breskvina vaš pričinjava i velike indirektne štete. Ona je vektor preko 80 biljnih virusa veoma opasnih za biljnu proizvodnju. Za koštičave voćne vrste veoma je značajna njena uloga kao vektora virusa šarke šljive (Plum pox virus).

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima bresaka i nektarina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Naseljavanje tripsa u zasade bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak cvetanja (BBCH 61) do faze punog cvetanja (BBCH 65).

Slika 1: Cvetanje bresaka

Vizuelnim pregledom zasada i otresanjem grančica registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 1,5. U toku je naseljavanje imaga tripsa na otvorene cvetove.

Slika 2: Imago tripsa u cvetu

 

U vreme cvetanja bresaka i nektarina odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi tripsa, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa u zasadima bresaka i nektarina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

U fazama cvetanja voća strogo je zabranjena primena insekticida!

Prisustvo štetočina u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u fazi od zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09) do faze početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 61).

Vizuelnim pregledom zasada i otresanjem grančica registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 0,5. U toku je početak naseljavanje imaga tripsa na otvorene cvetove.

Imago tripsa

 

U vreme cvetanja odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

Takođe, vizuelnim pregledom zasada i otresanjem grančica registrovano je prisustvo larvi zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u indeksu napada 1. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Larva zelene breskvine vaši

Zelena breskvina vaš prezimljava u stadijumu jajeta na breskvama, a ređe na šljivi i trešnji. U proleće se razvija nekoliko generacija beskrilnih ženki, da bi se tokom maja javile krilate jedinke koje preleću na ostale kulture. Štete pričinjavaju sisajući sokove na listovima koji se uvrću, mladarima koji zaostaju u porastu i plodovima koji se deformišu i obezbojavaju. Obilje medne rose koju luči ova vaš, predstavlja idealnu podlogu za razvoj gljive čađavice. Pored direktnih šteta, zelena breskvina vaš pričinjava i velike indirektne štete. Ona je vektor preko 80 biljnih virusa veoma opasnih za biljnu proizvodnju. Za koštičave voćne vrste veoma je značajna njena uloga kao vektora virusa šarke šljive (Plum pox virus).

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima bresaka i nektarina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava tripsa u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi cvetna loža otvorena: krunični listići vidljivi (BBCH 57), do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) na otvorenim cvetovima u indeksu napada 0,5.

Slika: imago tripsa u cvetu

 

U vreme cvetanja odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava tripsa u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60), do faze puno cvetanje (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u otvorenim cvetovima u indeksu napada 3.

Imago tripsa na cvetu

 

U vreme cvetanja odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Početak leta breskvinog smotavca

Na području delovanja RC Novi Sad, punkt Čerević, registrovan je prvi ulov imaga breskvinog smotavca (Cydia molesta).

Imago breskvinog smotavca

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Žilogriz (Capnodis tenebrionis) u zasadima bresaka i nektarina

Vizuelnim pregledom bresaka i nektarina (lokalitet Čerević) registrovano je prisustvo imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis) u vršnim delovima krošnje.

Imago C. tenebrionis

Odrasle jedinke ove štetočine dopunski se ishranjuju listovima i lisnim peteljkama različitih koštičavih vrsta, nakon čega polažu jaja na donji deo stabla ili na zemljište oko stabla. Nakon piljenja larve se ubušuju u zoni korenovog vrata i korena. Usled napada žilogriza dolazi do sušenja delova pa i čitavih stabala.

Zaštita od ove štetočine podrazumeva skup mehaničkih, agrotehničkih i hemijskih mera borbe:

·        Upotreba nezaraženog sadnog materijala prilikom podizanja zasada

·        Pri podizanju novih zasada tretiranje iskopanih jama zemljišnim insekticidima

·        Uklanjanje i spaljivanje zaraženih stabala

·        Na iskrčenim površinama ne podizati nove zasade 3-5 godina

·        Mehaničko sakupljanje odraslih jedinki

·        Suzbijanje odraslih jedinki u vreme dopunske ishrane

·       Zaštita zemljišta PVC folijom u cilju sprečavanja polaganja jaja

·       Navodnjavanje i češća obrada zemljišta doprinose visokoj smrtnosti larvi

Jaja I generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta)

Regionalni centar Novi Sad breskvinog smotavca (Cydia molesta) prati na lokalitetima Čerević i Neštin. Na ovim punktovima breskve i nektarine nalaze se u fenofazi zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju (72 BBCH).

Vizuelnim pregledima bresaka i nektarina na lokalitetu Čerević registrovana su jaja ove štetočine u indesku napada od 0,5.

Jaje breskvinog smotavca
 
 

Breskvin smotavac prezimi kao odrasla gusenica u kori na stablu ili oko njega. Nakon kopulacije ženke polažu jaja pojedinačno na naličije listova ili pri vrhu lastara. Embrionalni razvoj u zavisnosti od temperature traje 7 do 10 dana. Larve prve generacije ubušuju se pri vrhu u mlade lastare i buše hodnike kroz sredinu, a na ulazni otvor izbacuju crvotočinu. Jedna larva može da ošteti više lastara koji se nakon napada suše.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Polifagne štetočine u zasadima voća i vinove loze

Obilaskom zasada bresaka i nektarina na severnim obroncima Fruške gore, lokalitet Čerević, uočeno je prisustvo gusenica geometrida (Geometridae) i štete od njihove ishrane na lišću i mladim plodovima. Ove gusenice su poznate još po nazivu grbe jer zauzimaju specifičan položaj tokom kretanja koji ima oblik grube. Prvenstveno su štetočine listopadnih šuma, a mogu praviti štete i u voćnjacima koji su blizu kao što je slučaj u fruškogorskoj regiji. U pojedinim godinama kada se masovno jave mogu dovesti do golobrsta. Za sad njihova brojnost u voćnjacima ne iziskuje mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina.

Oštećenja na plodićima nektarina

Gusenica geometrida na listu

U zasadima vinove loze registrovano je prisustvo imaga običnog majskog gundelja (Melolontha melolontha) kao i štete usled njihove ishrane na mladom lišću. Veće prisustvo ove štetočine uočeno je na obodima vinograda na 15% čokota. Obični majski gundelj je polifagna štetočina i hrani se velikim brojem voćnih i šumskih vrsta. Pored odraslih jedinki štete pričinjavaju i larve (grčice)koje žive u zemljištu i hrane se velikim brojem biljnih vrsta. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Imago običnog majskog gundelja

Prvi ulovi breskvinog smotavca i grožđanog moljca

Na teritoriji RC Novi Sad registrovane su prve jedinke breskvinog smotavca (Cydia molesta) i  pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) na feromonskim klopkama.

Na lokalitetu Čerević koji je i punkt sa najvećim brojnostima breskvinog smotavca u Srbiji, prvi ulov imaga registrovan je 22.03. Na lokalitetu Neštin prvi imago ulovljen je 29. 03.2014.

Prve jedinke pepeljastog grožđanog moljca registrovane su 29.03. na lokalitetu Neštin i 30.03. 2014 na lokalitetu Sremski Karlovci.

RC Novi Sad nastavlja praćenje ovih štetočina.
1 - 10 Next