Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Pojava tripsa u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi cvetna loža otvorena: krunični listići vidljivi (BBCH 57), do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) na otvorenim cvetovima u indeksu napada 0,5.

Slika: imago tripsa u cvetu

 

U vreme cvetanja odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava tripsa u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60), do faze puno cvetanje (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u otvorenim cvetovima u indeksu napada 3.

Imago tripsa na cvetu

 

U vreme cvetanja odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Početak leta breskvinog smotavca

Na području delovanja RC Novi Sad, punkt Čerević, registrovan je prvi ulov imaga breskvinog smotavca (Cydia molesta).

Imago breskvinog smotavca

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Žilogriz (Capnodis tenebrionis) u zasadima bresaka i nektarina

Vizuelnim pregledom bresaka i nektarina (lokalitet Čerević) registrovano je prisustvo imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis) u vršnim delovima krošnje.

Imago C. tenebrionis

Odrasle jedinke ove štetočine dopunski se ishranjuju listovima i lisnim peteljkama različitih koštičavih vrsta, nakon čega polažu jaja na donji deo stabla ili na zemljište oko stabla. Nakon piljenja larve se ubušuju u zoni korenovog vrata i korena. Usled napada žilogriza dolazi do sušenja delova pa i čitavih stabala.

Zaštita od ove štetočine podrazumeva skup mehaničkih, agrotehničkih i hemijskih mera borbe:

·        Upotreba nezaraženog sadnog materijala prilikom podizanja zasada

·        Pri podizanju novih zasada tretiranje iskopanih jama zemljišnim insekticidima

·        Uklanjanje i spaljivanje zaraženih stabala

·        Na iskrčenim površinama ne podizati nove zasade 3-5 godina

·        Mehaničko sakupljanje odraslih jedinki

·        Suzbijanje odraslih jedinki u vreme dopunske ishrane

·       Zaštita zemljišta PVC folijom u cilju sprečavanja polaganja jaja

·       Navodnjavanje i češća obrada zemljišta doprinose visokoj smrtnosti larvi

Jaja I generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta)

Regionalni centar Novi Sad breskvinog smotavca (Cydia molesta) prati na lokalitetima Čerević i Neštin. Na ovim punktovima breskve i nektarine nalaze se u fenofazi zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju (72 BBCH).

Vizuelnim pregledima bresaka i nektarina na lokalitetu Čerević registrovana su jaja ove štetočine u indesku napada od 0,5.

Jaje breskvinog smotavca
 
 

Breskvin smotavac prezimi kao odrasla gusenica u kori na stablu ili oko njega. Nakon kopulacije ženke polažu jaja pojedinačno na naličije listova ili pri vrhu lastara. Embrionalni razvoj u zavisnosti od temperature traje 7 do 10 dana. Larve prve generacije ubušuju se pri vrhu u mlade lastare i buše hodnike kroz sredinu, a na ulazni otvor izbacuju crvotočinu. Jedna larva može da ošteti više lastara koji se nakon napada suše.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Polifagne štetočine u zasadima voća i vinove loze

Obilaskom zasada bresaka i nektarina na severnim obroncima Fruške gore, lokalitet Čerević, uočeno je prisustvo gusenica geometrida (Geometridae) i štete od njihove ishrane na lišću i mladim plodovima. Ove gusenice su poznate još po nazivu grbe jer zauzimaju specifičan položaj tokom kretanja koji ima oblik grube. Prvenstveno su štetočine listopadnih šuma, a mogu praviti štete i u voćnjacima koji su blizu kao što je slučaj u fruškogorskoj regiji. U pojedinim godinama kada se masovno jave mogu dovesti do golobrsta. Za sad njihova brojnost u voćnjacima ne iziskuje mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina.

Oštećenja na plodićima nektarina

Gusenica geometrida na listu

U zasadima vinove loze registrovano je prisustvo imaga običnog majskog gundelja (Melolontha melolontha) kao i štete usled njihove ishrane na mladom lišću. Veće prisustvo ove štetočine uočeno je na obodima vinograda na 15% čokota. Obični majski gundelj je polifagna štetočina i hrani se velikim brojem voćnih i šumskih vrsta. Pored odraslih jedinki štete pričinjavaju i larve (grčice)koje žive u zemljištu i hrane se velikim brojem biljnih vrsta. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Imago običnog majskog gundelja

Prvi ulovi breskvinog smotavca i grožđanog moljca

Na teritoriji RC Novi Sad registrovane su prve jedinke breskvinog smotavca (Cydia molesta) i  pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) na feromonskim klopkama.

Na lokalitetu Čerević koji je i punkt sa najvećim brojnostima breskvinog smotavca u Srbiji, prvi ulov imaga registrovan je 22.03. Na lokalitetu Neštin prvi imago ulovljen je 29. 03.2014.

Prve jedinke pepeljastog grožđanog moljca registrovane su 29.03. na lokalitetu Neštin i 30.03. 2014 na lokalitetu Sremski Karlovci.

RC Novi Sad nastavlja praćenje ovih štetočina.
Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke - Venturia inaequalis

U proteklom periodu, na lokalitetu Kać, stvoreni su uslovi za ostvarenje infekcija od čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, što se može videti na grafikonu (crveno su obojeni periodi u kojima je došlo do ostvarenja uslova).

 

 

Pregledom materijala sa hvatača spora (Burkard) konstatovano je prisustvo askospora u voćnjaku.

Pregledom pseudotecija utvrđena je dozrelost od 96,9%, a ispražnjenost je 76,7% .

Pred nama je period u kom treba da se oslobodi još oko 25% infekcionog materijala (askospora), a najavljuje se i nestabilno vreme sa padavinama koje će pružiti uslove za ostvarenje infekcija.

Čim vremenski uslovi dozvole, neophodno je preduzeti mere zaštite od ovog patogena:

CHORUS 75-WG (ciprodinil) 200g/ha + SCORE 250-EC (difenokonazol) 0,03%

SCORE 250-EC (difenokonazol) 0,03% + DITHANE DG NEOTEC (mankozeb) 2-2,5 kg/ha

PUNCH 40-EC (flusilazol) 0,005% + DELAN 70-WG (ditianon) 0,05%

Detaljnije o preparatima, kombinacijama, dozama i dužini kurativnog delovanja pogledati u Preporukama iz Pokrajinskog centra od 23.05.2012.