Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Mala repičina pipa u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

U klopkama (Merikovim sudovima) koje su postavljene u useve uljane repice, kao i vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Porast temperatura u prethodnom periodu inicirao je izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja i migraciju na useve uljane repice.

Brojnosti u klopkama su za sada niske a prisustvo imaga na biljkama je ispod praga štetnosti. U toku je dopunska ishrana imaga, dok se masovnija pojava očekuje početkom sledeće nedelje za kad su najavljenje visoke dnevne temperature. Redovno se prati i prisustvo jaja u telima ženke jer je veoma važno suzbiti pipe pre početka polaganja jaja jer velike štete nastaju i od posledica samog čina polaganja jaja kao i od ishrane larvi unutar lisnih drški i stabla.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad će početkom sledeće nedelje ponovo izvestiti o stanju u usevima uljane repice i prisustvu i razvoju repičinih pipa.

Stanje u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama nicanja, do faze prvi list razvijen (BBCH 11).

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Kać, registrovano je prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae).

Štete pričinjavaju pagusenice koje u početnim fazama razvoja useva mogu u potpunosti unštiti lisnu masu i dovesti do golobrsta. U toku je kopulacija imaga ove štetočine i u narednom periodu se očekuje početak polaganja jaja.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na 10% pregledanih biljaka.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem navedenih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Braon mramorasta stenica

Na području delovanja RC Novi Sad registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) na većem broju gajenih biljaka (soja, malina, vinova loza) kao i na svetlosnim lovnim lampama postavljenim na lokalitetima Gložan i Gospođinci. Za sada je njeno prisutvo registrovano u usevima i zasadima manjih površina i u blizini okućnica i bašta, kao i u usevima u kojima je redukovana primena insekticida.

Različiti stadijumi razvoja H.halys na soji, malini, vinovoj lozi
Različiti stadijumi razvoja H.halys na soji, malini, vinovoj lozi

Ova invazivna vrsta stenice je izraziti polifag, do sada je registrovana na preko 100 biljnih vrsta među kojima je veliki broj poljoprivrednih kultura. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptom napada su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Plodovi sa pomenutim simptomima gube tržišnu vrednost a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. U usevu soje, usled napada pomenute štetočine, može doći do neobrazovanja semena. Indirektne štete se ogledaju u tome što mesta uboda predstavljaju ulazni otvor za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

Suzbijanje braon mramoraste stenice je veoma otežano imajući u vidu da se javlja u periodu sazrevanja voća i povrća, kada je primena insekticida ograničena, i da u našoj zemlji nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje. Najčešći način borbe protiv ove štetočine je postavljanje klopki za njihovo izlovljavanje u cilju smanjenja populacije i nastanka šteta. Na manjim proizvodnim površinama moguće je njihovo mehaničko sakupljanje i uništavanje.

Pojava Potosia cuprea u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81), dok je berba srednjestasnih sorti u toku.

Vizuelnim pregledom zasada na plodovima i mladarima se registruju visoke brojnosti imaga Potosia cuprea.

 

Imago na mladarima i plodovima bresaka

Imago je veličine 14 – 20 mm, metalno zlatnozelene boje. Razvoj jedne generacije traje dve godine. U prvoj godini prezime larve trećeg uzrasta, a u drugoj godini imago u kompostu, stajnjaku ili trulom drvetu. Pojava imaga se dešava tokom proleća, kada prilikom ishrane nagrizaju latice voća pri čemu dolazi do smanjenja prinosa. U našim uslovima masovna pojava imaga ove štetočine se registruje u vreme dozrevanja plodova koštičavog voća. Na plodovima odrasle jedinke izgrizaju rupe i hrane se mesom plodova. Na taj način smanjuje se tržišna vrednost plodova, a takođe rane nastale prilikom ishrane predstavljaju ulaz za različite vrste patogena prouzrokovača truleži (Monilinia spp.).

U cilju sprečavanja štete od ovog insekta proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole:

·         Sakupljanje i uništavanje imaga koji su najaktivniji u najtoplijem delu dana.

·         Postavljanje klopki za masovno izlovljavanje nekoliko dana pre sazrevanja voća (najmanje 15 klopki po hektaru). U klopke staviti mirisni atraktant (zreli plod breskve ili jabuke, vino uz dodatak šećera). Klopke se mogu napraviti od plastičnih flaša na kojim se izbuše rupe veličine nekoliko santimetara. Takođe, postoje specijalizovane klopke sa atraktantom koje se mogu kupiti na tržištu.

·         Hemijske mere kontrole usmerene su na suzbijanje odraslih jedinki. Međutim, kako se napad dešava u periodu zrenja, ove mere su veoma ograničene zbog poštovanja karence primenjenih insekticida te prednost treba dati nepesticidnim merama.

Pipa repičine ljuske

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-63).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki  pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis). Veće brojnosti ove štetočine uočene su na rubnim delovima parcela.

Imago C. assimilis

Imago C. assimilis

Štete pričinjavaju odrasle jedinke ishranom na cvetnim pupoljcima, kao i činom polaganja jaja u mahune. Značajnije štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju semenom unutar mahuna. Izlazni otvori od larvi omogućavaju naseljavanje patogena prouzrokovača truleži.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi 0,5-2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu uljane repice.

Pojava šljivinih osa

Na području delovanja RC Novi Sad, punkt Čerević, na lepljivim klopkama postavljenim u zasade šljiva registruju se ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

Odrasle jedinke crne šljivine ose

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Crvenilo kukuruza

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama sazrevanja (BBCH 83-85).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila (prouzrokovač Stolbur fitoplazma). Simptomi su prisutni u vidu crvenila lista (centralni nerv) i stabla kukuruza kao i različitih deformiteta klipova.

Simptomi crvenila na stablu, listu I klipu

Vektor ove bolesti je cikada Reptalus panzeri, o čijem prisustvu je RC Novi Sad izvestio 08.06. (vidi prilog).

Preporuka proizvođačima je obilazak i pregled parcela na prisustvo simptoma crvenila. Ukoliko se registruju ovakve biljke kao najznačajnija mera preporučuje se izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza jer se na taj način onemogućava dalji razvoj larvi pomenute cikade a samim tim se smanjuje mogućnost za pojavu crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

 

Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Novi Sad u lovnim klopkama postavljenim u zasadima bresaka, trešanja, malina i vinove loze registrovano je prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Za razliku od drugih voćnih mušica ova vrsta polaže jaja isključivo u zdrave plodove voća koji su u fazi zrenja. Ženke testerastom legalicom probijaju površinu ploda i u njega polažu jaja.

 

Direktne štete pričinjavaju larve ishranom u plodovima, dok se indirektne štete ogledaju u tome što su napadnuti plodovi podložni napadu raznih patogena prouzrokovača truleži.

Slike oštećenja iz proteklih sezona:

Praćenje azijske voćne mušice putem lovnih klopki od ključnog je značaja za kontrolu ove štetočine. U tu svrhu koriste se klopke napravljene od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica. Kao atraktant se koristi jabukovo sirće, crno vino i nekoliko kapi deterdženta.

U cilju sprečavanja šteta od azijske voćne mušice proizvođačima se sada preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole:

·         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje, prvenstveno na obodima zasada

·         Neophodno je skratiti interval branja plodova

·         Redovno sprovođenje sanitarnih mera kao što su odstranjivanje zaraženih plodova, kontrola gajbica i druge opreme, higijena ivica parcela u kojima mogu biti prisutni domaćini ove štetočine iz spontane flore

·         Hemijske mere kontrole usmerene su na suzbijanje odraslih jedinki. S obzirom da se napad dešava u periodu zrenja, neophodno je voditi računa o karenci primenjenih insekticida

Pojava male i velike repičine pipe

Na području delovanja RC Novi Sad, punkt Kać, usevi uljane repice se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19). Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).

 

U toku je izlazak imaga sa mesta prezimljavanja, koji se dopunski hrani lisnom masom. Polaganje jaja još uvek nije počelo.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam).

Nije registrovano prisustvo štetočina.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima suve truleži

Futog

Expover

19

4

Kać

LG Arsenal

19

6

 

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi bokorenja (BBCH 23-24).

Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), rđe (Puccinia spp) i pepelnice žita (Erysiphae graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kisač

NS 40 S

23

4

65

44

Kać

NS 40 S

24

2

16

76

Gospođinci

Moisson

23

0

3

0

 

Usevi ozimog ječma nalaze se u fazi početak rasta stabljike (BBCH 30) do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

Futog

Salamandre

30-31

27

70

Gospođinci

SY Tepee

30

4

25

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

1 - 10 Next