Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od 7 do 9 listova razvijeno (BBCH 17-19).

Slika 1: Usev uljane repice BBCH 19

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) na do 12% biljaka. U poslednjih nekoliko dana došlo je do povećanja temperatura, koje su u najtoplijem delu dana dostizale i 16°C. Ovakvi uslovi inicirali su izlazak male repičine pipe sa mesta prezimljavanja i migraciju na repičišta. S obzirom da se i narednih dana prognoziraju visoke temperature za ovo doba godine, očekuje se masovniji izlazak ove štetočine i povećanje brojnosti na usevima uljane repice. Prisustvo velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) nije registrovano.

Slika 2: Odrasla jedinka male repičine pipe

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 54% biljaka, i simptoma pepelnice kupusnjača (Erysiphe cruciferarum) na do 6% biljaka. U odnosu na prethodne vizuelne preglede, procenat napadnutih biljaka sa simptomima suve truleži uljane repice se značajno povećao. Uslovi za razvoj prouzrokovača pepelnice kupusnjača nisu bili povoljni u prethodnom periodu pa je procenat napadnutih biljaka od ovog patogena smanjen u odnosu na prethodne preglede.

Slika 3: Simptom suve truleži uljane repice

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se u zavisnosti od vremena setve i prethodno primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Slika 1: Usev uljane repice BBCH 17

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice kupusnjača (Erysiphe cruciferarum) na do 24% biljaka, u vidu pojedinačnih belih pega na licu i naličju lista.

Slika 2: Simptom pepelnice kupusnjača na licu lista

Slika 3: Simptom pepelnice kupusnjača na naličju lista

Takođe, registrovano je i prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 3% biljaka. Simptomi su prisutni na najstarijim listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju piknidi.

Slika 4: Simptom suve truleži uljane repice

Za razliku od prethodnih godina kada je na našem regionu dominantniji patogen u ovim fazama razvoja bila siva trulež, ove sezone kao posledica odsustva padavina i visokih temperatura tokom septembra i oktobra registruje su dominantno prisustvo pepelnice kupusnjača.

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo kolonija vaši (Aphididae) u različitom intenzitetu napada.

Slika 5: Kolonija vaši na uljanoj repici

Na parcelama gde su primenjene hemijske mere zaštite po preporukama RC Novi Sad (12.09. i 25.10.) registruje se pojedinačno prisustvo vaši, dok se na parcelama na kojima do sada nisu primenjivane hemijske mere zaštite prisustvo vaši registruje na do 78% biljaka. S obzirom da su vaši vektori izuzetno značajnih fitopatogenih virusa, u neadekvatno štićenim usevima uljane repice postoji visok rizik od transmisije istih i značajnog smanjenja prinosa.

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim praćenjem i izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima uljane repice.

Prisustvo poljskih glodara u regionu Novog Sada

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom višegodišnjih zasada, parcela pod lucerkom, šećernom repom, okopavinama,  kao i novoposejanih površina pod uljanom repicom i ječmom, registrovana je aktivnost poljskih glodara: poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Na novoposejanim površinama (uljanoj repici i ječmu) brojnosti glodara se kreću od I do II kategorije.

Povećane brojnosti aktivnih rupa od glodara su registrovane na starim lucerištima, strništima, kukuruzu, šećernoj repi, uvratinama, i nasipima gde se brojnosti kreću i do V kategorije.  

 

Slika 1: Aktivne rupe od poljskih glodara

Ukoliko dođe do prenamnoženja, navedene štetočine mogu pričiniti značajne ekonomske štete u početnim fazama razvoja useva, kao i u voćnjacima i rasadnicima gde usled njihove ishrane može doći do slabljenja i sušenja stabala.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruju brojnosti na nivou praga štetnosti (prisustvo glodara u II kategoriji brojnosti) preporučuje se primena registrovanih rodenticida.

Kategorije brojnosti:

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

Braon mramorasta stenica - Halyomorpha halys

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledima voća, vinove loze, ratarskih i povrtarskih kultura, registruje se prisustvo odraslih jedinki, jajnih legala i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

Slika 1: Odrasle jedinke braon mramoraste stenice

Naseljavanje imaga ove štetočine u useve i zasade sa mesta prezimljavanja registrovano je tokom prve dekade maja. Prva jajna legla uočena su početkom juna, dok je početak piljenja larvi registrovan u drugoj polovini juna.

 

Slika 2: Jajno leglo i larve braon mramoraste stenice

Na našem terenu najintenzivniji pritisak od ove štetočine registruje se u zasadima voća (trešnja, breskva, leska, kuruška, šljiva) na severnim obroncima Fruške gore u blizini šume.

Slika 3: Odrasle jedinke i larve braon mramoraste stenice na plodovima voća

Braon mramorasta stenica napada veliki broj biljnih vrsta, među kojima je i veliki broj poljoprivrednih kultura. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptom napada su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Plodovi sa pomenutim simptomima gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Indirektne štete se ogledaju u tome što mesta uboda predstavljaju ulazni otvor za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

RC Novi Sad nastavlja sa kontinuiranim monitoringom ove štetočine, i pravovremeno će obaveštavati poljoprivredne proizvođače o hemijskim merama zaštite koje je potrebno sprovesti.

Poljski glodari u usevima ozimih strnina

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom, na pojedinim parcelama, registrovana su oštećenja od poljskih miševa i voluharica u vidu oaza sa izgriženim biljkama. Kao posledica blage zime, redukovane osnovne obrade i neadekvatnog suzbijanja tokom zime, došlo je do povećanja populacije glodara. Štete se dominantno registruju na uvratinama parcela, kao i na parcelama koje se graniče sa usevima uljane repice.

Proizvođačima se preporučuje redovno obilaženje parcela, praćenje njihove brojnosti i preduzimanje hemijskih mera zaštite kada vremenski uslovi dozvole. Takođe, nakon skidanja useva preporučuje se i duboko oranje koje deluje višestruko negativno na brojnost glodara.   

Trešnjina muva

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi trešnje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 85).

Slika 1: Faza trešnje BBCH 85

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasade trešnje, registrovano je prisustvo imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). U toku je početak leta ove štetočine.

Slika 2: Imago trešnjine muve

Trešnjina muva ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu lutke u zemlji. Nakon eklozije mlada imaga su polno nezrela, a do formiranja polnih produkata, kopulacije i polaganja jaja dolazi posle određenog perioda dopunske ishrane. Ženka najčešće polaže jaja na zarudele plodove, koji postaju mekši i sočniji, ali u nedostatku ovih i na sasvim zelene. Legalicom raseca epidermis ploda i ubadajući je koso ispod površine nekoliko puta pravi otvor u koji polaže jaje. U jednom plodu može biti veliki broj jaja ali se u njemu razvija samo jedna larva, vrlo retko dve. Jedna ženka najčešće položi između 20 i 40 jaja. Nakon piljenja larve se ubušuju prema unutrašnjosti ploda do koštice i u njemu se hrane i razvijaju. Nakon dva presvlačenja završavaju razvoj i kao odrasle larve napuštaju plodove, padaju na zemlju gde se učaure. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost i podložniji su napadu raznih patogena, pre svega prouzrokovača različitih vrsta truleži.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima trešanja i na vreme će signalizirati pravi momenat za tretman.

Azijska voćna mušica

Regionalni centar Novi Sad vrši monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom koje se očitavaju na nedeljnom nivou tokom cele godine. Klopke su postavljene u zasadima koštičavog voća i vinove loze.

Slika 1: Klopka za azijsku voćnu mušicu

Ženke ove mušice polažu jaja u zdrave plodove u fazi zrenja. Usled ishrane larvi plodovi potpuno propadaju. Infestirani plodovi su podložni napadu raznih patogena, pre svega prouzrokovača različitih vrsta truleži plodova.

Iz godine u godinu, populacija azijske voćne mušice se na području delovanja RC Novi Sad uvećava. Pored većeg broja jedinki koji preživi zimu, svake godine se produžava i period njihovog prisustva tokom zimskog perioda i ranog proleća.

Trenutno se u klopkama i dalje registruju ulovi odraslih jedinki ove štetočine što na našem region nije zabeleženo prethodnih godina.

Najveće brojnosti se registruju u zasadima trešanja, što predstavlja izuzetno visok rizik za proizvodnju ove voćne vrste, jer se početak berbe ranog sortimenta očekuje za dve nedelje.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem azijske voćne mušice i na vreme će signalizirati pravo vreme za tretman.

Šljivine ose

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi šljive se nalaze u različitim fazama cvetanja, od početka do punog cvetanja (BBCH 61-65).

Na lepljivim klopkama koje su postavljene u zasade šljiva registruju se ulovi odraslih jedinki crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

Slika 1: Odrasla jedinka šljivine ose na lepljivoj klopci

Ove štetočine imaju jednu generacuju godišnje i prezimljavaju u zemlji u stadijumu larve. U periodu cvetanja šljive, pojavljuju se odrasle jedinke osa i polažu jaja na čašicu cvetova. Crna šljivina osa polaže jaja u slobodne čašične listiće, dok žuta šljivina osa između slobodnih čašičnih listića. Jedna ženka položi prosečno 40 jaja. Nakon piljenja, gusenice se ubušuju u tek zametnute plodove. Pri ubušivanju, gusenice ne gutaju tkivo ploda već ga skupljaju u ustima i izbacuju napolje, sve do prodiranja u semenku. One se prvenstveno hrane semenkama, a pri tom izgrizaju i semenu kućicu, pa i mesnati deo ploda. Napadnuti plodovi otpadaju, a jedna gusenica može uništiti do 5 plodova šljive. Suzbijanje se izvodi u periodu piljenja gusenica pre njihovog ubušivanja u plodove.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja se praćenjem navedenih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena!

Pojava male repičine pipe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Slika 1: Usev uljane repice BBCH 19

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) na do 24% biljaka. Prisustvo velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) nije registrovano.

Slika 2: Odrasla jedinka male repičine pipe

U poslednjih mesec dana, na automatskim meteorološkim stanicama, beleže se visoke temperature za ovo doba godine koje su inicirale izlazak odraslih jedinki male repičine pipe sa mesta prezimljavanja. U odnosu ne prethodne godine, izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja registrovan je i do dve nedelje ranije. Takođe, trenutne brojnosti male repičine pipe na parcelama su značajne, jer se na pojedinim biljkama registruje i više odraslih jedinki.

Sve navedeno iziskuje poseban oprez kod proizvođača i njihovo redovno prisustvo na parcelama.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem repičinih pipa u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Stanje u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama nicanja do faze kotiledoni potpuno razvijeni (BBCH 10). Na pojedinim lokalitetima setva je i dalje u toku.

Slika 1: usev uljane repice BBCH 10

Vizuelnim pregledom useva iz najranijih rokova setve registrovano je prisustvo sledećih štetnih organizama:

- Odraslih jedinki repičine lisne ose (Athalia rosae), kao i jaja ove štetočine na do 3% biljaka. U toku je polaganje jaja ove štetočine.

 

Slika 2: "plik" u kome se nalazi jaje repičine lisne ose

Ženka legalicom zaseca epidermis lista, i u parenhim polaže jaja. Nakon piljenja pagusenice se ishranjuju na listovima između lisnih nerava, i pri većim brojnostima mogu dovesti do golobrsta.

- Jaja kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 6% biljaka.

 

Slika 3: jaja kupusovog moljca

Nakon piljenja larve ove štetočine ishranom oštećuju lisnu masu i u početnim fazama razvoja mogu dovesti do golobrsta i u potpunosti uništiti mlade biljke.

- Pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na do 6% biljaka. U toku je naseljavanje vaši na useve uljane repice.

 

Slika 4: krilata vaš na uljanoj repici

Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

1 - 10 Next