Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Moljac paradajza (Tuta absoluta)

RC Novi Sad od 2011.godine prati prisustvo moljca paradajza (Tuta absoluta) na teritoriji Južnobačkog okruga pomoću feromonskih klopki. Monitoring se vrši na paradajzu i u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

Prvi put, moljac paradajza registrovan je 3.4.2012 u plasteniku na lokalitetu Gospođinci.

Na paradajzu na otvorenom prostoru za sada nije registrovano prisustvo Tuta absoluta.

 

Grafik1 - Dinamika leta moljca paradajza u 2012.godini, lokalitet Gospođinci

 

Moljac paradajza (Tuta absoluta) se nalazi na EPPO A1 karantinskoj listi.

Biljke domaćini su paradajz, krompir, Lycopersicon hirsutum, Solanum lyratum i divlje vrste Solanum nigrum, Solanum elaeagnifolium, Solanum puberulum, Datura stramonium, Datura ferox, Nicotiana glauca.

Moljac paradajza ima veliki reproduktivni potencijal. Larve ne ulaze u dijapauzu dokle god ima hrane, tako da u zatvorenom prostoru gde se tokom cele godine proizvodi paradajz, ova štetočina može imati 10 do 12 generacija godišnje. Razviće jedne generacije traje od 29 do 38 dana, u zavisnosti od uslova sredine. Odrasle jedinke (slika1) su noćni leptiri i obično se kriju tokom dana između listova. Jedna ženka može da položi oko 260 jaja i to na naličje listova. Larve se pile iz jaja nakon 4 do 5 dana. Larva ima 4 razvojna stadijuma (slika2) i ona čini štete. Nakon piljenja larve prodiru u plodove paradajza, listove i stabljike, kojima se hrane i razvijaju, praveći upečatljive mine. Plodovi mogu biti napadnuti odmah po formiranju. Na listovima, larve se hrane samo mezofilom, ostavljajući epidermis netaknut (slika3). Biljke paradajza mogu biti napadnute u bilo kojoj fazi razvoja, od rasada do zrelosti. Na krompiru, napada samo nadzemne delove, na krtolama se ne razvija.

Prenosi se rasadom i plodovima paradajza.

Mere kontrole:

·         Upotreba sintetičkih feromona za registrovanje prisustva i praćenje nivoa populacije

·         Hemijska kontrola

·         Biološka kontrola parazitoidima (Trichogramma pretiosum) i predatorima (Podisus nigrispinus)

·         Plodored, obrada zemljišta, adekvatno đubrenje, navodnjavanje, uništavanje zaraženih biljaka

Izvor: EPPO

 

Slika1 - Imago

 

 

Slika2 - Larva

 

Slika3 - Mina na listu