Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pepeljasti grožđani moljac
Pepeljasti grožđani moljac

Na severnim obroncima Fruške Gore vinova loza se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fenofazi od 07 do 15 BBCH (od početak pucanja pupoljaka do pet listova razvijeno).

U našim proizvodnim uslovima pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana)   razvija tri generacije godišnje. Gusenice nakon piljenja upredaju cvasti vinove loze unutar kojih se hrane. Pored direktnih oštećenja, gusenice svojom ishranom na cvastima otvaraju put za naseljavanje i razvoj sive truleži vinove loze (Botrytis cinerea).

Pepeljasti grožđani moljac prati se na tri vinogradarska lokaliteta, Sremski Karlovci, Čerević i Neštin. Brojnost odraslih jedinki prati se svakodnevno pomoću feromonskih klopki koje su postavljane direktno u zasade vinove loze. Dinamika leta imaga prikazana je na grafiku:

 

Vizuelnim pregledima vinove loze registrovano je prisustvo sveže položenih jaja ove štetočine na grozdićima loze. Na osnovu dužine embrionalnog razvoja piljenje larvi očekuje se tokom sledeće nedelje. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Jaja pepeljastog grožđanog moljca na grozdićima vinove loze

Comments

There are no comments yet for this post.