Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Pojava žitne pijavice u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama rasta stabljike, od faze početak rasta stabljike (BBCH 30) do faze prvog kolenca (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus), kao i simptomi oštećenja na listovima koji nastaju usled dopunske ishrane. U toku je izlazak imaga sa mesta prezimljavanja.

Imago žitne pijavice

Oštećenja na listu od ishrane imaga

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice i ječma i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava žitne pijavice u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je izlazak odraslih jedinki sa mesta prezimljavanja, kao i dopunska ishrana.

Slika: imago žitne pijavice

Najznačajnije štete pričinjavaju larve koje izgrizaju listove u vidu uzdužnih pruga.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine (kopulacija imaga, polaganje jaja i piljenje larvi) i signaliziraće pravo vreme za tretman.  

Pojava žitnih stenica u usevima strnih žita

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva strnih žita registrovano je prisustvo različitih vrsta žitnih stenica (Eurigaster sp., Aelia sp., Dolycoris sp.) kao i štete na klasovima usled njihove ishrane.

Usled većeg broja uboda žitnih stenica na stabljici u vreme klasanja može doći do obrazovanja belih i šturih klasova. Šture klasove izaziva i ishrana stenica na tek formiranim mlečnim zrnima koja se smežuravaju i suše.

Brojnosti pomenutih štetočina su ispod praga štetnosti (3-4 imaga/m2) te se u ovom momentu hemijske mere zaštite ne preporučuju. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima strnih žita.

Pojava žitne pijavice

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je dopunska ishrana odraslih jedinki.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 3 lista razvijeno do faze bokorenja: 3 stabla vidljivo (BBCH 13-23).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kać

13

0

0

0

Gložan

23

10

26

0

Gospođinci

14

0

0

0

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja: 2-4 stabla vidljivo (BBCH 22-24).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

Futog

24

18

72

0

Gospođinci

22

0

6

0

 

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim izveštavanjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Novi Sad usevi pšenice se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od jedan do tri lista razvijeno (BBCH 10 – 13). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice na lokalitetima Kać, Kisač i Gospođinci nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Na lokalitetu Kać, registrovano je prisustvo beskrilnih formi vaši u indeksu napada 0,75. S obzirom na male brojnosti ovih štetočina hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Prilikom pregleda useva pšenice, registrovano je prisustvo pojedinačnih rupa od poljskih glodara. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela radi utrvđivanja broja aktivnih rupa. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru potrebno je izršiti njihovo suzbijanje primenom registrovanih rodenticidnih mamka. Nakon stavljanja mamaka, rupe obavezno zatvoriti kako ne bi došlo do trovanja divljači. 

RC Novi Sad nastavlja praćenje zdravstvenog stanja pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ozimog ječma, u zavisnosti od roka setve, malaze se u fazi od prvi list razvijen do početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 10 – 21).

Vizuelnim pregledom ječma iz ranijih rokova setve registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 12% biljaka i ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo cygni) na 3% biljaka.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvnog stanja ozimog ječma.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na lokalitetima Futog i Temerin usevi ozimog ječma nalaze se u fazi bokorenja, treće stablo vidljivo (BBCH 23).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

24.11.

22.12.

Futog/

Salamandre

23 BBCH

Pyrenophora teres

18

18

Erysiphe graminis

1

0

Puccinia spp.

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

Temerin/

Etincel

23 BBCH

Pyrenophora teres

13

17

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

 

Na lokalitetu Temerin došlo je do povećanja broja zaraženih biljaka od prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), dok  na lokalitetu Futog nije došlo do povećanja broja zaraženih biljaka. Nije registrovano prisustvo drugih patogena.

Na teritoriji RC Novi Sad usevi  ozime pšenice nalaze se u fazi bokorenja, od 1 do 3 sekundarna stabla vidljiva (BBCH 21-23).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

24.11.

22.12.

Kać/Avenue

BBCH 23

Septoria tritici

1

14

Erysiphe graminis

1

0

Puccinia spp.

5

3

Temerin/Moisson

BBCH 22

Septoria tritici

0

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Gospođinci/Avenue

BBCH 22

Septoria tritici

0

2

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

1

0

Gložan/Ingenio

BBCH 21

Septoria tritici

0

0

Erysiphe graminis

1

0

Puccinia spp.

0

0

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i prouzrokovača rđe (Puccinia spp.). U odnosu na prošli pregled došlo je do povećanja  zaraženih biljaka od prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice na lokalitetima Kać i Gospođinci.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva ječma i pšenice.
Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na lokalitetima Futog i Temerin usevi ozimog ječma nalaze se u fazi bokorenja, drugo stablo vidljivo (BBCH 22).

U odnosu na prošli pregled došlo je do povećanja broja zaraženih biljaka od prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres). Registrovano je i prisustvo pepelnice žita (Erysiphae graminis) na lokalitetu Futog. Rezultati vizuelnih pregleda useva ozimog ječma prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

25.10.

31.10.

2.11.

15.11

24.11.

Futog/

Salamandre

22 BBCH

Pyrenophora teres

0

-

5

11

18

Erysiphe graminis

0

-

0

0

1

Puccinia spp.

0

-

0

0

0

Rhynchosporium secalis

0

-

0

0

0

Temerin/

Etincel

22 BBCH

Pyrenophora teres

-

1

-

5

13

Erysiphe graminis

-

0

-

0

0

Puccinia spp.

-

0

-

0

0

Rhynchosporium secalis

-

0

-

0

0

 

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od 3 lista razvijeno do faze bokorenja drugo stablo vidljivo (BBCH 13-22).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo prouzrokovača rđe (Puccinia spp.),  prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i prouzrokovača pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis). U odnosu na prošli pregled, došlo je do povećanja zaraženih biljaka od prouzrokovača rđe na lokalitetima Kać i Gospođinci. Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

2.11.

15.11

24.11.

Kać/Avenue

BBCH 22

Septoria tritici

0

0

1

Erysiphe graminis

0

0

1

Puccinia spp.

0

1

5

Temerin/Moisson

BBCH 13

Septoria tritici

-

0

0

Erysiphe graminis

-

0

0

Puccinia spp.

-

0

0

Gospođinci/Avenue

BBCH 21

Septoria tritici

-

0

0

Erysiphe graminis

-

0

0

Puccinia spp.

-

0

1

Gložan/Ingenio

BBCH 21

Septoria tritici

0

0

0

Erysiphe graminis

0

0

1

Puccinia spp.

0

0

0

 
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva ječma i pšenice

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na lokalitetima Futog i Temerin ozimi ječam nalazi se u fazi 3 lista razvijeno (BBCH 13).

Na oba lokaliteta registrovano je povećanje broja napadnutih biljaka od prouzrokovača  mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres). Nije zabaleženo prisustvo drugih patogena. Rezultati su prikazani u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

25.10.

31.10.

2.11.

15.11

Futog/

Salamandre

13 BBCH

Pyrenophora teres

0

-

5

11

Erysiphe graminis

0

-

0

0

Puccinia spp.

0

-

0

0

Rhynchosporium secalis

0

-

0

0

Temerin/

Etincel

13 BBCH

Pyrenophora teres

-

1

-

5

Erysiphe graminis

-

0

-

0

Puccinia spp.

-

0

-

0

Rhynchosporium secalis

-

0

-

0

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od 2 lista razvijeno  lokalitet Temerin (Moisson ) do faze 3 lista razvijeno lokaliteti Kać (Avenue), Gospođinci (Avenue) i Gložan (Ingenio) (BBCH 12-13).

U dosadašnjim pregledima nije registrovano prisustvo bolesti, osim na lokalitetu Kać gde je registrovano prisustvo rđe (Puccinia spp.) na 1% biljaka. Uredosorusi sa uredosporama rđe prisustni su i na spontanoj flori na uvratinama parcela.

Na usevima ozimog ječma na oba lokaliteta i na usevima ozime pšenice na lokalitetima Kać i Gložan registrovano je prisustvo krilatih formi i larvi vašiju (Aphididae) u niskoj brojnosti.  Ove štetočine su prenosioci virusa žute patuljavosti ječma (Barley yellow dwarf virus) koji može dovesti do značajnog gubitka prinosa pogotovo u slučaju ranih zaraza.

Na rubovima parcela prisutne su pojedinačne rupe od glodara.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva ječma i pšenice.

 

1 - 10 Next