Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Crna trešnjina lisna vaš

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi trešnje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60), do faze cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 67).

Zasad trešnje BBCH 65

Vizuelnim pregledom zasada, registrovane su kolonije crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasii). Vaši su prisutne u indeksu napada 4.

Kolonija crne trešnjine lisne vaši

Glavni domaćin ove štetočine je trešnja, na kojoj prezimljava u stadijumu jajeta, u pukotinama kore i oko pupoljaka. U proleće se pile ženke osnivačice i razvija nekoliko bespolnih generacija, koje stvaraju kolonije, i zadržavaju se na trešnjama. Kolonije se obrazuju na naličju vršnog lišća i na sočnim vrhovima samih letorasta. Napadnuto lišće se kovrdža, a letorasti zaostaju u porastu. Ova vaš luči i obilje medne rose koja predstavlja podlogu za razvoj gljive čađavice.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima trešanja i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Pojava šljivine vaši kovrdžalice

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od punog cvetanja (BBCH 65) do faze kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69).

Vizuelnim pregledom zasada i otresanjem grančica registrovano je prisustvo larvi šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi). U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Larve šljivine vaši kovrdžalice

Šljivina vaš kovrdžalica prezimljava u stadijumu jajeta na zimskim domaćinima (šljiva, trnošljiva, trnjina i dr.). U proleće se pile ženke osnivačice od kojih svaka rađa oko 40 larvi. Zadržavaju se tokom proleća na šljivama sišući sokove iz pupoljaka i mladog lišća. Usled jačeg napada dolazi do kovrdžanja lišća. Pored direktnih šteta ova vaš je i vektor fitopatogenih virusa, od kojih je najznačajniji virus šarke šljive (Plum pox virus).

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima bresaka i nektarina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Biljne vaši u 2016

Tokom ove sezone, na terenu koji pokriva RC Novi Sad, registruje se povećano prisustvo biljnih  vaši (Aphididae) na svim ekonomski značajnim biljnim vrstama. Vremenske prilike od početka godine, pogodovale su razvoju ovih štetočina.

 

Štete koje vaši pričinjavaju gajenim biljkama su veoma značajne i mogu dovesti do velikih gubitaka kako u prinosu tako i u kvalitetu poljoprivrednih proizvoda. Direktne štete vaši pričinjavaju isisavanjem sokova iz biljaka domaćina. Na napadnutim biljkama dolazi do deformacija na listovima i plodovima, kao i do zaostajanja u porastu. Višak hranljivih materija izbacuju u vidu medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica. Indirektne štete se ogledaju u prenošenju biljnih virusa koji mogu biti veoma destruktivni za biljnu proizviodnju.
 
 
Kovrdžanje listova kruške usled napada vaši
 
 
Deformacija plodova nektarine usled napada vaši
 
 
Vaši na lišću breskve
 
Vaš na naličju lista paprike
 
 
Vaši na kupusu
 
 
Vaši na klasu pšenice
 
U ovom periodu veoma je važno obratiti pažnju na prisustvo vaši u povrtarskim usevima kako ne bi došlo do zaraze biljaka virusima. U prošloj godini zabeležene su velike štete od prisustva virusa u usevima paprike i paradajza.
Takođe i u voćarskim zasadima potrebno je izvršiti pregled na prisustvo vaši i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primeniti registrovane insekticide uz poštovanje karence.
U usevima pšenice hemijske mere zaštite primenjuju se ukoliko je u fazi mlečne zrelosti naseljeno 70% klasova sa vašima, vodeći računa o izboru insekticida radi poštovanja karence. 
Vaši u voćnim zasadima

Pregledom jabučastog i koštičavog voća i vinove loze registrovano je prisustvo vaši koje dovode do zaustavljanja porasta i izazivaju propadanje grana i stabla:

Dudova štitasta vaš (Pseudaulacaspis pentagona)

Prisustvo ove vaši uočeno je u starijim zasadima breskve. I ženke i mužjaci nalaze se na deblu i nije registrovano njihovo prisustvo na granama i gornjem delu stabla.

Dudova štitasta vaš je polifagna vrsta, može pričiniti štete dudu, breskvi, šljivi, bademu, kajsiji, orahu i dr. vrstama.

Štit ženke je okrugao ili blago ovalan, beo do krem, veličine u prečniku 2,2 do 2,8 mm sa crveno braon vrhom. Telo odrasle ženke je široko, kruškoliko ili ovalno, žute boje. Štit mužjaka je beo, uzan i štapolik, dug  1,5 do 2 mm.

Ova vaš se razvija na drvenastim delovima biljke domaćina i često formira guste kolonije. Prezimljava kao neoplođena ženka ispod štita. Razvoj nastavlja rano u proleće i polaganje jaja započinje u aprilu. Period polaganja jaja traje oko mesec dana i svaka ženka položi oko 100 jaja. U međuvremenu nastupa piljenje larvi iz najranije položenih jaja, te se pod jednim štitom mogu naći jaja, larve i prazni horioni. Ima dve do tri generacije godišnje u zavisnosti od vremenskih uslova.

Prisustvo ove štetočine može dovesti do iznurivanja, slabljenja porasta i smanjenja prinosa biljke domaćina.

Prirodni neprijatelj ove vaši je parazitska osica Prospaltella berlesei.

  

Ženka P.pentagona            Mužjaci P.pentagona

 

  

P.pentagona ispod štita       P.pentagona ispod štita

 

Kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus)

Prisustvo ove vaši registrovano je u zasadima jabuka i krušaka i to u starijim voćnjacima.

Štit odrasle ženke je okrugao, blago ispupčen, sive do smeđesive boje sa narandžastožutom centralnom mrljom. Veličine je 1,5 do 2 mm u prečniku. Odrasla ženka je okrugla, žuta do narandžastožuta, bez pipaka, očiju i nogu. Štit mužjaka je sličan ženkinom, manjih dimenzija (od 1,1 do 1,7 mm), izdužen. Odrasli mužjaci su narandžastožuti, sa dobro razvijenim očima, nogama i prednjim krilima.

Prezime larve prvog uzrasta ispod crnog štita. U proleće prekidaju mirovanje i nakon presvlačenja se razvijaju larve drugog uzrasta iz kojih će se razviti i mužjaci i ženke. Let mužjaka se odvija pred kraj cvetanja jabuke. Nakon oplodnje, telo ženki se ispuni embrionima i ona rađa žive larve. Rađanje pokretnih larvi traje oko mesec dana i one se razilaze po biljci domaćinu. Ova vaš ima dve ili više generacija u zavisnosti od temperature.

Napadnute voćke zaostaju u porastu, gube vitalnost i plodovi takvih voćaka su sitni, šareni i lošijeg ukusa. Na ubod štetočine, voćka reaguje pojačanim stvaranjem antocijana, tako da je kora ispod ili oko štitova crvena.

   

Kolonija Q.perniciosus          Crvenilo na kori ispod štitova

 

  

Q.perniciosus ispod štita      Q.perniciosus ispod štita

 

Lozina štitasta vaš (Pulvinaria vitis)

U zasadima vinove loze ispod kore čokota registrovano je prisustvo lozine štitaste vaši.

Ova vaš je polifagna, javlja se na vinovoj lozi, jabuci, krušci, orahu i drugim biljkama.

Odrasla ženka je 5 do 7 mm duga, ovalnog oblika, tamno braon boje sa naborima. Ženka na kraju trbuha ima belu voštanu jajnu kesu koja izlazi ispod štita.  Štitovi mužjaka su 2mm dugački, izduženo-ovalni i braonkasti, a odrasli mužjaci su krilati i ružičasto-crveni sa braon nogama i antenama.  

Prezimljava oplođena ženka na granama. Na proleće ženka polaže od 1500 do 2000 jaja u jajnu kesu. Larve se nakon piljenja razilaze na naličje listova i zelene letoraste, gde sisaju sokove. Višak hranljivih materija larve izbacuju u vidu medne rose na kojoj se može razvijati gljiva čađavica. Postoje tri larvena stadijuma, a odrasle jedinke se pojavljuju tokom jeseni. Ima jednu generaciju godišnje.

Pri jačem napadu ove štetočine, može doći do prevremenog opadanja lišća, što dovodi do slabljenja biljke i propadanja grana i stabla.

  

P.vitis na vinovoj lozi          P.vitis na vinovoj lozi

 

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)

U pojedinim zasadima jabuka registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši. Obično je zaraženo nekoliko stabala u nizu.

Beskrilne ženke su ovalne, crvenkastosmeđe, prekrivene belim voštanim vlaknima koja im daju vunast izgled. Krilate ženke su crne sa tamnosmeđim trbuhom. Mlade larve su bez voštanih navlaka, sivosmeđe.

Prezimljavaju mlađi larveni uzrasti na korenu jabuke koji su i najotporniji na niske temperature. U rano proleće, u periodu kretanja sokova, vaš prelazi na grane i grančice i počinje da se hrani i razvija. Razmnožava se isključivo partenogenetski, rađajući žive larve. Tokom godine može da razvije 10 do 15 generacija. Deo podzemne populacije ostaje na korenu i tokom vegetacije gde se razmnožava.

Hraneći se sokovima biljaka vaši ubacuju fermente koji izazivaju ubrzano deljenje ćelija i na oštećenim mestima dolazi do stvaranja tumora koji lako pucaju. Tumori se takođe mogu formirati i na korenu jabuke. Prilikom jačih zaraza može doći do usporavanja rasta, deformisanja i potpunog propadanja biljaka.

Značajnu ulogu u regulaciji brojnosti ove štetočine ima parazitska osica Aphelinus mali.

 

Kolonija E.lanigerum

 

Suzbijanje ovih vrsta vaši moguće je u toku mirovanja vegetacije, primenom ulja. Tokom vegetacije primena insekticida se pozicionira u periodu piljenja larvi i pojave najmlađih larvenih uzrasta.

Štetočine na usevu šećerne repe
Na lokalitetu Futog, na usevu šećerne repe (sorta Horta), uočeno je prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae) u indeksu napada 0,5%.
Na napadnutim biljkama registrovan je veliki broj prirodnih neprijatelja-imaga i larvi bubamare (Coccinellidae) koje se hrane vašima.
Prisustvo predatora i mali indeks napada, ne iziskuju mere zaštite.
 
crna repina vaš
 
imago bubamare
 
larva bubamare
 
Na lokalitetu Gložan, na usevu šećerne repe, prati se let repinog moljca (Scrobipalpa ocelatella) pomoću feromonskih klopki.
Prvi imago ulovljen je 26.05, a do sada je registrovano svega 5 jedinki ove štetočine.
Vlažno vreme u prvom delu vegetacije nije pogodovalo razvoju ove štetočine.