Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Prisustvo poljskih glodara na području RC Jagodina
Prisustvo poljskih glodara na području RC Jagodina
Na području rada RC Jagodina izvršeni su vizuelni pregledi različitih obradivih i neobradivih površina na prisustvo rupa od poljskih glodara, od poljskih miševa (rod Apodemus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).
Pregledi su sprovedeni na više lokaliteta, u različitim usevima (kukuruz, strništa pšenice, ječma, suncokreta, soje), višegodišnjim zasadima (jabuke, kruške, šljive, breskve, višnje, dunje), kao i lucerištima, ledinama, utrinama, međama i dr. 
 
Rezultati pregleda su prikazani u tabeli:
 
 
Vrsta površine
Utvrđen broj rupa/ha
polj voluharica
Kategorija i opis brojnosti
Utvrđen broj rupa/ha polj miš
Kategorija i opis brojnosti
 Voćnjaci
   150
  II niska
  50
   II niska
 Lucerišta
   300
  II niska
  50
   II niska
 Neobr. površine(ledine,utrine,međe)
   300
  II niska
  50
   II niska
 
 Strništa
   200
  II niska
  40
   II niska
 
  aktivne rupe na utrini i usevu lucerke
 
 
aktivne rupe na strništu pšenice i u višegodišnjem zasadu
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje parcele, jer obilje hrane u polju, nesistematsko suzbijanje, kao i toplo vreme pogoduje razmnožavanju ovih štetočina. 
U zasadima voćaka, naročito kod mladih zasada, pomenute štetočine traže sklonište u zoni korena, a nakon nicanja ozimih žita migriraju ka tim parcelama gde mogu da nanesu velike štete, a takođe i na lucerištima. Ukoliko se utvrdi brojnost glodara iznad praga štetnosti (prisustvo glodara u II kategoriji brojnosti), a to je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa za poljsku voluharicu po hektaru), proizvođačima se može preporučiti primena gotovih registrovanih mamaka u aktivne rupe.
Posle postavljanja mamaka rupe obavezno treba zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica. Uginule glodare treba ukloniti sa parcela.
Pored primene rodenticida, proizvođačima se preporučuje redovna obrada zemljišta, uklanjanje i zaoravanje biljnih ostataka, uklanjanje korovskih biljaka sa međa i uvratina, kanala, ledina. Iz voćnjaka treba uklanjati sasušene grane i osušena stabla koja glodari koriste kao skrovišta. Takođe iz voćnjaka treba uklanjati opale i zaostale plodove.
Na osnovu svega, preporuka proizvođačima je redovno praćenje aktivnosti i brojnosti glodara i po potrebi blagovremeno sprovođenje svih mera suzbijanja kako bi sprečili nastanak većih šteta i držali brojnost glodara pod kontrolom.
 
Za određivanje brojnosti poljskih glodara koristi se sledeća skala:
 
 Kategorija
  Opis brojnosti
Poljska voluharica
Broj rupa/ha
Poljski miš
 Broj rupa/ha
   I
    Vrlo niska
    do 10
   do 10
   II
     Niska
    10-500
  10-50
   III
     Srednja
   500-5000
  50-500
   IV
     Visoka
  5000-20000
 500-2000
    V
    Vrlo visoka
 20000-50000
2000-10000
 
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom brojnosti poljskih glodara.

Comments

There are no comments yet for this post.