Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Simptomi bele truleži na glavicama suncokreta
Vizuelnim pregledom suncokreta uočeno je prisustvo bele truleži, prouzrokovač Sclerotinia sclerotiorum , forma na glavi suncokreta (posledica intenzivnih padavina u osetljivim fazama razvoja suncokreta, agrotehničkih mera, kao i osobina hibrida).
 
 
Vunasta navlaka od micelije parazita
 
Sklerocije na glavici
Simptomi bele truleži na suncokretu

Na sortnim ogledima suncokreta, lokalitet u Zmajevu,registrovane su biljke sa simptomima prouzrokovača bele truleži glavica suncokreta, Sclerotinia sclerotiorum. Ova parazitna gljiva napada sve delove biljke: seme, koren, stablo i glavicu. Simptomi uvenuća biljaka se manifestuju u fazi cvetanja ili formiranja zrna i ti simptomi pripadaju „korenskoj formi truleži“. Na korenu i bočnim žilama se javljaju vodene lezije.Koren truli i postaje dezorganizovan , što dovodi do uvenuća biljaka. U uslovima čestih padavina, oko prizemnog dela stabla javljaju se nekrotične pege na kojima se obrazuje snežno bela  vunasta navlaka od micelije parazita. U okviru navlake nalaze se crna telašca, sklerocije.Sklerocije nalazimo i u stablu; one su najznačajnije za održavanje parazita. Njihova vitalnost traje do osam godina. Ako se sklerocije nalaze u blizini korena, začetak micelije prenosi zarazu na korenu. Mere zaštite se odnose pre svega na agrotehničke mere, odnosno plodored ( 5-godišnji ). Tretiranja fungicidima imaju smisla za suzbijanje stabljične forme i forme na glavici, ali na korensku formu nemaju uticaja. Preporučuju se dva tretmana u fazi butonizacije i i fazi cvetanja, preparatima na bazi karbendazima, boskalida+dimoksistrobina. Suncokret se nalazi u fenofazi 67 BBCH skale ( cvetanje se smanjuje ).

 

sklerocije na preseku stabla

sklerocije na stablu suncokreta

vunasta navlaka od micelije gljive pri osnovi stabla suncokreta

Bela trulež suncokreta

Bela trulež suncokreta, Sclerotinia sclerotiorum, javlja se na suncokretu tokom čitave vegetacije u raznim oblicima:

-          Propadanje semena i klijanaca

-          Uvenuće biljaka kao posledica zaraze na   korenu i prizemnom delu stabla

-          Uvenuće i lomljenje gornjeg dela biljaka zbog infekcije na sredini stabla

-          Trulež glavice

Korenska forma bele truleži javlja se od početka butonizacije do kraja vegetacije suncokreta.Glavni simptom je uvenuće biljaka; na prizemnom delu stabla, gde  dolazi do nekroze tkiva. U uslovima povećane vlažnosti, na obolelom tkivu, javlja se bela, vunasta navlaka, od micelije gljive. Tkivo se razmekšava i trune. Na tim mestima se formiraju krupne sklerocije .

Osnovni izvor zaraze u našim uslovima, predstavljaju: Zaraženi ostaci suncokreta, u kojima gljiva ostaje u vidu micelije ili sklerocija, (u godinama jakih zaraza, veći broj sklerocija ostaje u zemljištu, ne gubeći vitalnost pri raznim uslovima isušivanja, vlaženja i izmrzavanja zemljišta);samonikle biljke suncokreta doprinose održavanju inokuluma u zemljištu, kao i prenošenje askospora vazduhom.

Mere nege :

-          Upotreba semena dobre klijavosti

-          Dezinfekcija semena  fungicidima

-          Suzbijanje samoniklih biljaka

-          Desikacija

 

Na više lokaliteta RC Vrbas vizuelnim pregledima registrovana je pojava korenske forme bele truleži, Sclerotinia-e sclerotiorum u inexu napada 0,75. Mere zaštite se ne preporučuju.

 

 

Cikade na suncokretu
Pregledom useva suncokreta registrovana je sporadična pojava cikada.