Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo > Usevi ili zasadi
Breskvin smotavac

Na području rada RC Smederevo breskva uz jabuku predstavlja najznačajniju voćarsku voćarsku kulturu. U ovom trenutku u toku je berba kasnih sorata breskve i nektarine.

U pojedinim zasadima, koji nisu adekvatno štićeni, vizuelnim pregledom je uočeno prisustvo simptoma ubušenja larvi breskvinog smotavca (Cydia molesta) na plodovima.

 

 

 

Proizvođači bresaka i nektarina sa našeg područja su okrenuti izvozu na inostrano tržište gde prisustvo breskvinog smotavca, tripsa i stenica može predstavljati ograničavajući faktor prilikom izvoza.

Breskvin smotavac je jedan od najznačajnijih štetnih insekata breskve i nektarine. Pored breskve kao glavnog domaćina, breskvin smotavac oštećuje i krušku, jabuku, dunju, kajsiju i šljivu.

Ova štetočina u našoj zemlji razvija 4 generacije godišnje. Trenutno je u toku polaganje jaja i piljenje larvi četvrte generacije.

Dinamika leta leptira breskvinog smotavca na području RC Smederevo tokom 2021. godine je prikazana na grafiku ispod gde se može videti da je populacija ove štetočine značajana na sva tri lokaliteta praćenja.

 

 

Breskvin smotavac prezimljava u stadijumu larve u kokonu skrivenom u pukotinama kore stabla ili grana ili u biljnim delovima na površini zemlje. Prelazak iz larve u lutku se dešava u rano proleće, a datum zavisi od temperature (od sredine do kraja marta). Ako su vremenski uslovi povoljni ženka položi 100-200 jaja, najčešće na naličju lista. Kada se ispile, larve se ubušuju u vrh mladara gde prave vertikalne hodnike. Oštećeni mladari venu, žute i suše se u dužini od oko 10 cm. Na mestu ubušenja se javlja smolotočina. Ako nema dovoljno hrane larva izlazi iz mladara i prelazi u drugi. Tako jedna larva do svog punog razvoja može da ošteti 2-4 mladara.

Pored mladara larve se ubušuju i u plod, hraneći se njegovim tkivom. Jedna larva može da ošteti i do 4 ploda. Takvi plodovi su lošeg kvaliteta i gube tržišnu vrednost, a gubici u prinosu mogu biti veliki.

 

 

U cilju suzbijanja ove štetočine, ukoliko je došlo do ubušivanja u mladare, iste treba redovno orezivati kako bi se prekinuo razvoj larvi. Takođe, neophodne su i hemijske mere borbe. Hemijske tretmane treba sprovoditi pre ubušivanja larvi u mladare i plodove. Vreme suzbijanja larvi određuje se na osnovu vizuelnih pregleda zasada na prisustvio jaja i larvi i na osnovu biologije štetočine. Hemijske mere zaštite breskve i nektarine i od breskvinog smotavca, ali i od svih drugih ekonomski značajnih štetnih organizama se mogu pogledati na linku.

Šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila)

Na teritoriji RC Smederevo koštičavo voće se nalazi u fazi od kraja cvetanja do faze formiranja plodova (BBCH 67-72).

 

Gljiva koja prouzrokuje šupljikavost lišća koštičavog voća napada svo koštičavo voće, a najveće štete prouzrokuje na breskvi i trešnji. Ovaj patogen osim lišća (po simptomima koji se pojavljuju na lišću je i dobio naziv) napada lastare, cvetove i plodove. Na infekcije ovim patogenom, kod trešnje i višnje je najosetljivije lišće, dok su kod breskve i kajsije pored lišća veoma osetljivi i mladari i plodovi. Na listu se na početku formiraju sitne crveno-mrke ili sivo-ljubičaste pege oko kojih se stvara svetlozelini do žuti oreol. Pege se vremenom uvećavaju, a tkivo u okviru pege izumire i ispada što dovodi do pojave takozvane rešetavosti lišća. Kod trešnje može doći i do prevremene defolijacije. Na plodovima se formiraju kraste usled čega plodovi gube tržišnu vrednost, a pri jačem napadu može doći i do njihovog opadanja čak i u ranim fazama razvoja.

Ova gljiva je uvek prisutna u zasadima koštičavog voća, a prezimljava u rak ranama. Razvija se u širokom opsegu temperatura. Do klijanja konidija dolazi na tempraturi od 2 °C do 30 °C, a optimalna temperatura za razvoj gljive je 20 °C. Za ostvarenje infekcije je potrebna voda, a širenje konidija se vrši vetrom i kišom. Zaraženi pupoljci poprimaju tamnu boju i iz njih često curi smola. Na mladarima se pojavljuju purpurne pege koje se, takođe, vremenom šire i nastaju rak rane često prekrivene smolom. Sa razvojem bolesti mladari mogu biti zaraženi kružno, formirajući prsten na mladaru, usled čega dolazi do njihovog izumiranja.

 

 

Predhodni period sa čestim padavinama i registrovanim temperaturama pogodovali su razvoju i širenju ovog patogena. S toga je, u mnogim zasadima u kojima nisu adekvatno sprovedene hemijske mere zaštite, registrovano prisustvo simptoma šupljikavosti lišća koštičavog voća. U toku vegetacije u cilju zaštite od šupljikavosti lišća, sprovođenje hemijskih mere zaštite se preporučuje nakog faze precvetavanja koštičavog voća, pred povoljne uslove za ostvarenje infekcije, to jest padavine, nekim od registrovanih fungicida na bazi aktivnih materija mankozeb ili kaptan.

Kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans)

Vizuelnim pregledom zasada breskve na području RC Smederevo, u pojedinim zasadima, registrovano je prisustvo simptoma kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

 

 

 

Simptomi se mogu uočiti na mladom lišću u vidu kovrdžavosti  i deformisanosti lista. Oboleli listovi su crvene boje, nepravilno razvijeni, zadebljali. U toku vegetacije dolazi do defolijacije zaraženih listova nakon čega biljka formira novu lisnu masu (retrovegetira) što iznuruje biljku. Takvo stablo nepripremljeno ulazi u zimu i veoma često dolazi do njegovog izmrzavanja i propadanja.

S obzirom da ova gljiva ostvaruje samo primarne infekcije mladog neizdiferenciranog tkiva tokom bubrenja i otvaranja pupoljaka sada se ne primenjuju fungicidi u cilju sprečavanja daljeg razvoja ovog patogena.

U zasadima u kojima se registruju simptomi kovrdžavosti preporučuje se uklanjanje zaraženog lišća, intenzivnija prihrana zasada azotnim đubrivima kako bi pospešilo pravovremeno formiranje nove lisne mase, redovno zalivanje, kao i proređivanje plodova.

Prvi ulov breskvinog moljca – Anarsia lineatella

Na području delovanja RC Smederevo na punktu Suvodol u zasadu breskve na feromonskoj klopki 7.05.2016. registrovan je prvi ulov imaga Anarsia lineatella – moljac breskve. Let je počeo na  148,59 DDC od 1.01.2016.

 

Imago breskvinog moljca

 

Zabeleženi  simptomi  kovrdžavosti lista breskve -Taphrina deformans

Na području delovanja RC Smederevo, lokalitet  Suvodol  vizuelnim pregledom   zasada  nektarine  sorte  Marija Lucija (gde  nije vršena redovna zaštita ) registrovani su simptomi  Taphrine deformans – prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve.

 

 

Simptom - Taphrine deformans

 

Po ostvarivanju zaraze više se ne može uticati na dalji razvoj bolesti, odnosno ne postoji  adekvatna zaštita hemijskim sredstvima, već samo treba primeniti mere kojima će se breskva održavati u što boljoj kondiciji.

1. Iseći zaražene delove i izneti ih iz voćnjaka

2. Obaviti prihranu azotom, da bi se omogućilo formiranje novih listova

3. Zalivati biljke u toku vegetacije

4. Proredjivanjem plodova omogućiti da se voćka previše ne iscrpljuje

 

 

 

Važno:

Tretiranje Taphrine deformans tokom vegetacije ne daje nikakve efekte!