Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Mrka pegavost suncokreta (Alternaria helianthi)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi suncokreta se u zavisnosti od vremena setve i hibrida nalaze u fenofazi cvetna glavica se odvaja od najmlađih listova (BBCH 55-57).
 
 
Vizuelnim pregledom useva na nekoliko lokaliteta, registrovani su simptomi mrke pegavosti (Alternaria helianthi) na donjim listovima na do 10% biljaka.
 
Pege koje se javljaju na lišću različitog su oblika, veličine i boje kod raznih sorata, inbred-linija i hibrida suncokreta.Početni simptomi se ispoljavaju u vidu sitnih, nekrotičnih pega, koje kasnije povećavaju obim, a zaraženo tkivo nekrotira i uginjava.
 
Gljiva prezimi u vidu micelije u zaraženim ostacima, na kojoj se tokom naredne vegetacije obrazuju spore. Visoka vlažnost i visoka letnja temperatura pogoduju razvoju bolesti. Učestale kiše u prethodnom periodu imale su odlučujući uticaj na širenje ove bolesti.
 
Dezinfekcija semena, gajenje otpornih hibrida i plodored predstavljaju osnovne mere zaštite.
 
 
Štetočine suncokreta
Na području delovanja RC Kikinda usevi suncokreta se u zavisnosti od datuma setve nalaze u različitim fazama nicanja i razvoja lista (BBCH 10-14).
 
Picture
 
Picture
 

Vizuelnim pregledom useva suncokreta na više različitih lokaliteta na teritoriji Kikinde registrovano je prisustvo visoke populacije buvača (Phyllotreta spp.). U pitanju je veoma polifagna poljoprivredna štetočina, koja je široko rasprostranjena na našem podneblju. Štete uzrokuje imago koji se hrani kotiledonima i mladim lišćem, te u određenim godinama, pogotovo sušnim, može  pričiniti značajne štete. Štetočina produkuje jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga, koji se pojavljuje s proleća najpre na spontanoj korovskoj flori, a zatim prelazi na gajene biljke praveći karakteristične rupičaste izgrizotine. Do ekonomski značajnih šteta naročito može doći na biljkama u nicanju.

I pored značajne brojnosti buvača na usevima suncokreta, vizuelni pregledi nisu ukazali na veće ekonomske štete, te se stoga ne preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana. Hemijski tretman treba obaviti ukoliko se konstatuje da je oštećeno preko 10% lisne mase. 

S obzirom da su vremenski uslovi u prethodnom periodu značajno pomerili datum setve suncokreta, te da se mnogi usevi i dalje nalaze u početnoj fazi razvoja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva suncokreta i pregled biljaka na prisustvo pomenute štetočine, pogotovo ako su u pitanju usevi u fazi nicanja.

Takođe, pred pomenute štetočine, vizuelni pregled useva suncokreta ukazao je i na sporadično prisustvo lisnih vaši na naličju listova (Aphididae), čija trenutna brojnost ne ukazuje na neophodnost sprovođenja hemijskog tretmana.

RC Kikinda će i u narednom periodu nastaviti sa praćenjem štetnih organizama u usevima suncokreta i signaliziraće provovremeni momenat za sprovođenje hemijskog tretmana.

 

 

Lisne vaši na suncokretu
Na području delovanja RC Kikinda, usevi suncokreta se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od razvoja listova do početak izduživanja stabljike (BBCH 15-30).
 
 
Vizuelnim pregledom useva suncokreta na nekoliko lokaliteta, registrovano je na pojedinim parcelama prisustvo crne repine vaši  (Aphis fabae) na naličju listova. Infestirane biljke se nalaze po obodima parcela.
 
 
Lisne vaši napadaju sve nadzemne delove, ali prvenstveno listove i nerascvetalu glavicu.
Kao posledica ishrane vašiju sokovima biljke, lišće počinje da se kovrđža i uvija. Štetočina pričinjava i značajne indirektne štete kao vektor raznih virusa.
 
Suncokret je najosetljiviji u fenofazi kada je cvetna glavica još zatvorena (BBCH 57-59).
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva suncokreta kako bi se utvdio intenzitet prisustva vaši.
 
Ukoliko se utvrdi intenzivno prisustvo lisnih vaši koje bi stopiralo razvoj glavice, preporuka je primena registrovanih insekticida (EPPO  PP 2/21 (1)).
Suzbijanje lisnih vaši se može izvršiti samo po obodu parcele i na taj način sprečiti njihovo širenje ka unutrašnjosti parcele.
Mrka pegavost suncokreta (Alternaria helianthi)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi suncokreta se u zavisnosti od vremena setve i hibrida nalaze u fenofazi razvoja od 5 do 8 listova (BBCH 15-18).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva na nekoliko lokaliteta, registrovani su simptomi mrke pegavosti (Alternaria helianthi) na donjim listovima na 5-15% biljaka.
 
Mrka pegavost se javlja na svim nadzemnim delovima biljaka u vidu pega koje su različitog oblika i veličine.
 
Početni simptomi se ispoljavaju u vidu sitnih, nekrotičnih pega koje kasnije povećavaju obim i zaraženo tkivo nekrotira. Gljiva prezimi u vidu micelije u zaraženim ostacima na parceli. Uslovi koji su vladali u prethodnom periodu, pogodovali su razvoju mrke pegavosti.
 
Zaraženi ostaci suncokreta na njivi predstavljaju osnovni izvor inokuluma Alternaria helianthi.
Zaštita od pojave i širenja bolesti ogleda se u setvi otpornih hibrida, poštovanju višegodišnjeg plodoreda  kao i uništavanje žetvenih ostataka.
Bolesti na suncokretu
Na području delovanja RC Kikinda, na više lokaliteta u usevima suncokreta registrovani su simptomi mrke pegavosti na listu suncokreta (Alternaria helianthi) kao i bela trulež suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum) na prizemnom delu stabla.
Suncokret se nalazi u fenofazi puno cvetanje do kraja cvetanja (BBCH 65-69).
 
 
 
 
 
Meteorološki uslovi u poslednjim nedeljama (velike količine padavina na pojedinim lokalitetima sa visokim temperaturama) pogodovale su pojavi i razvoju bolesti na suncokretu.
 
Mrka pegavost lista suncokreta (Alternaria helianthi) registrovana je na donjim listovima, a početni simptomi se ispoljavaju u vidu sitnih nekrotičnih pega, koje se kasnije povećavaju dok zaraženo tkivo nekrotira.
Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) uočena je na prizemnom delu stabla u vidu tamnih pega koje prekriva beličasta micelija.
U unutrašnjosti stabla i korena obrazuje se veliki broj sklerocija.
 
Pored meteoroloških parametara (padavine, relativna vlažnost vazduha, temperatura) na razvoj bolesti utiču i rokovi setve,broj biljaka po jedinici površine i plodored. Zaraženi ostaci suncokreta na njivi predstavljaju osnovni izvor zaraze, kratak plodored doprinosi pojavi bolesti na suncokretu.
Bela trulež suncokreta
Bela trulež suncokreta ( Sclerotinia sclerotiorum ) je obolenje koje se javlja na suncokretu i na drugim osetljivim biljkama kao što su soja, uljana repica i to zbog učestalog gajenja na istoj parceli.
Obilaskom i pregledima useva suncokreta konstatovano je prisustvo na parcelama suncokreta u manjoj ili većoj brojnosti bele truleži, pogotovo na suncokretima koji su posejani ranije.
 
Korenska forma je jedan od oblika bele truleži suncokreta i redovno se može naći na pojedinim biljkama skoro na svakoj parceli pod suncokretom.
Drugi tip je stabljičina forma koja se javlja na samom stablu i treća forma je bela trulež glavice suncokreta koja je naročito izražena u vlažnijim godinama.
 
Bela trulež na suncokretu se može javiti na početku razvoja suncokreta u vidu propadanja semena (palež klijanaca ), a obično se javlja u godinama kada posle setve suncokreta nastane duži period prohladnog i vlažnog vremena. Zahvaćena tkiva su u početku prekrivena belom navlakom micelije parazita koja ubrzo nestaje zbog naseljavanja ovih mesta saprofitnom mikroflorom.
 
Korenska forma bele truleži javlja se od početka butonizacije pa sve do kraja vegetacije suncokreta. Uvelost listova, praćena prevremenim uvenućem biljaka je prvi spoljni simptom koji se lako uočava u polju. Na prizemnom delu stabla obolelih biljaka dolazi do nekroze tkiva, koja postaje mrke boje. U uslovima velike vlage ( velika količina padavina ) kakva je bila ove godine pogotovo juli mesec i početak avgusta, na prizemnom delu stabla obrazuje se prvo snežno bela vunasta navlaka od micelije gljive. Zaražena tkiva se razmekšavaju i trunu pa se delovi stabla i korena lako odvajaju od srži. Kasnije se na površini i u unutrašnjosti tkiva formiraju krupne sklerocije ( organi gljive pomoću kojih prezimi u zemljištu ).
 
Stabljičina forma se obično počinje uočavati kada već dođe do lomljenja gornjeg dela biljaka. Pre toga se zaraza uočava na najkrupnijem lišću i lisnim drškama koje postaje mrke boje i na njima se u vlažnijim godinama obrazuje beličasta micelija i sklerocije.
 
Bela trulež na glavama suncokreta se obično javlja krajem cvetanja i kasnije. Mrke ugnute pege su prvi simptomi, u okviru pega se tkivo razmekšava i počinje da truli, dok se između semenki obrazuje gusta bela vunasta micelija gljive.
 
Sklerocije predstavljaju osnovni izvor inokuluma koji se održava u zemljištu. Mogu biti vitalne u zemljištu nekoliko godina. Sklerocije koje ostaju u zaraženim ostacima stabla suncokreta bolje održe vitalnost nego one u zemljištu.
 
Širenju parazita bele truleži ove godine ( pogodovale su velike količina padavina koje su se poklopile sa osetljivom fazom suncokreta u kojoj je tada bio ( od butonizacije, cvetanja pa sve do nalivanja zrna).Na lokalitetu Kikinde od 20.jula do 9.avgusta palo je 113,8 mm padavina, lokalitet Banatska Topola izmereno je 120,4 mm.
 
Najefikasnija mera zaštite je plodored (duži niz godina 5-6 ne gajiti suncokret na istoj parceli), setva otpornijih hibrida suncokreta, mere agrotehnike.
 
    
velika slika                       velika slika
 
 
    
velika slika                        sklerocije unutar stabla