Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta, rokova setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fenofazama bokorenja; razvijeno 3-5 stabala (BBCH 23-25).
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je značajno povećanje broja biljaka sa prisutnim simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici ) i pepelnice žita (Erysiphe graminis) u odnosu na pregled useva početkom februara ( vidi prilog od 1.02.). Prisustvo simptoma sive pegavosti lista uočava se prvo na donjim listovima koji su bliže zemlji, ali je prilikom pregleda utvrđeno i širenje simptoma u okviru jednog lista. Prisustvo simptoma rđe ( Puccinia spp.) registrovano je samo na pojedinačnim biljkama.
 
Registrovano je prisustvo sledećih patogena:
  1. siva pegavost lista (Septoria tritici) na do 25% biljaka,
  2. pepelnica žita  (Erysiphe graminis) na do 10% biljaka,
  3. rđe (Puccinia spp.)  na do 2% biljaka.

velika slika

velika slika

velika slika

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo vaši (Aphididae) i to jedinki krilatih formi registrovano na pojedinačnim biljkama.

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice
U regionu severnog Banata na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi bokorenja: 2-3 stabla vidljivo ( BBCH 22-23).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sledeći bolesti u usevima:
  • sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 12% biljaka. Prisustvo simptoma uočeno je više na prizemnim listovima biljaka pšenice.

velika slika

  •  pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) na do 1% biljaka.

velika slika

  • simptomi rđe (Puccinia spp.) registrovani na do 1% biljaka

velika slika

Prilikom pregleda useva pšenica na vrhovima listova pojedinih biljaka uočeni su simptomi žućenja i sušenja vrhova kao posledica niskih temperatura u proteklom periodu.

velika slika

Prilikom vizuelnog pregleda u usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo štetnih insekata lisnih vaši (Aphididae) kao ni cikada (Cicadelidae).

U regionu Kikinde na velikom broju parcela poljoprivredni proizvođači su u prethodnom periodu sproveli mere zaštite u cilju suzbijanja poljskih glodara pre svega poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) primenom registrovanih rodenticida. Na parcelama gde je tokom zime izvršeno suzbijanje glodara u dva navrata štete na usevima su minimalne.

Podsećamo poljoprivredne proizvođače da i u narednom periodu redovno obilaze i prate stanje useva na svojim parcelama, a RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta,datuma setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fenofazi razvoja listova do fenofaze početak bokorenja (BBCH 12-21).
 
 
velika slika                               velika slika
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) od 1-5% biljaka; prisustvo rđe (Puccinia spp.) na 1-3% biljaka dok simptomi pepelnice (Erysiphe graminis) prilikom pregleda nisu utvrđeni.
 
 
velika slika                                  velika slika
 
Prilikom pregleda pšenice na parcelama nije registrovano prisustvo štetnih insekata kao što su lisne vaši (Aphididae) i cikade (Cicadelidae).
 
Podsećamo poljoprivredne proizvođače na prisustvo poljskih glodara u usevima strnih žita pogotovo na parcelama gde do sada nisu sprovedene mere zaštite.
 
 
velika slika                               velika slika
 
 
Kontinuiran pregled i obilazak parcela u narednom periodu preporučuje se proizvođačima kao i primena registrovanih rodenticida po postizanju pragova štetnosti.
 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se u zavisnosti od datuma setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fenofazi razvoja 2-5 listova (BBCH 12-15).
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia sp) na do 3% biljaka, dok simptomi pepelnice (Erysiphe graminis) i simptomi sive pegavosti lista (Septoria tritici) prilikom pregleda nisu utvrđeni.
 
 
Prilikom pregleda biljaka na listovima su uočene promene boje u vidu crvenkastih i žućkastih manjih oaza na pojedinim parcelama pšenice. Ovakvi simptomi su posledica uticaja fizičkih faktora odnosno smene niskih temperatura tokom noći i visokih temperatura u toku dana. Navedeni simptomi se uglavnom uočavaju na parcelama koje su posejane u kasnijim rokovima setve i prolaznog su karaktera.
 
 
velika slika                                    velika slika
 
 
Prilikom pregleda pšenice na parcelama nije registrovano prisustvo štetnih insekata kao što su lisne vaši (Aphididae) i cikade (Cicadelidae).
 
Podsećamo poljoprivredne proizvođače na prisustvo poljskih glodara u poniklim usevima strnih žita pre svega poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Preporučujemo redovan obilazak i pregled useva kao i sprovođenje mera zaštite primenom registrovanih rodenticida u cilju suzbijanja navedenih poljskih glodara ukoliko se prilikom pregleda ustanovi prag štetnosti, o čemu je RC Kikinda već obavestio poljoprivredne proizvođače.
 
 
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice
Na području delovanja RC Kikinda setva ozimih useva privodi se kraju. Na manjem delu parcela koje su posejane u prvoj dekadi oktobra meseca usevi se nalaze u fenofazi razvoja 3-4 lista, dok se većina useva koji su posejani u drugoj i trećoj dekadi oktobra meseca usevi nalaze u fenofazi nicanja do faze razvoja 1-2 lista (BBCH 11-14).
 
 
velika slika                                   velika slika
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao što su siva pegavost lista (Septoria sp.); pepelnice (Erysiphe graminis) kao ni rđe (Puccinia sp.).
 
Međutim, na pregledanim parcelama kako iz ranijih rokova setve tako i u usevima koji su kasnije posejani gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite i dalje se registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) kao i cikada (Cicadelidae).
 
 
velika slika                                velika slika
 
RC Kikinda je u prethodnom periodu dao preporuku o prisustvu pomenutih štetnih insekata kao i o merama njihovog suzbijanja (vidi preporuku od 26.10.2023.)
 
Na pojedinim parcelama pod ozimim kulturama registruje se i naseljavanje poljskih glodara pre svega miševa ali i poljskih voluharica pa se proizvođačima preporučuje pregled pogotovo uvratina i ivičnih delova parcele.
 
Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo aktivnih rupa od glodara na nivou praga štetnosti  (prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha) preporučuje se primena registrovanih rodenticida.
 
Prilikom upotrebe i stavljanja gotovih mamaka u aktivne rupe, obavezno je zatrpavanja rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.
 
U pšenicama prisutna cikada koja prenosi virus patuljavosti (kržljavosti)
Na području delovanja RC Kikinda u toku je setva ozimih useva pšenice i ječma, dok su usevi posejani početkom oktobra meseca u fazi klijanja i nicanja do faze razvoja 1-2 lista (BBCH 09-12).
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo cikade Psammotettix alienus - vektora virusa patuljavosti (kržljavosti) pšenice Wheat Dwarf Virus - WDV.
 
 
Odrasla cikada je veličine 3,5-4,5 mm, bledo smeđe boje i sa trouglastom glavom.
 
Prezimljava u stadijumu jajeta u biljnom tkivu, a tokom godine razvija više generacija (2-4 generacije).
 
U našim agroekološkim uslovima prisutna je od maja do decembra meseca, suvo i toplo vreme pogoduju razvoju ove cikade. Često se nalazi u usevima crvene deteline, lucerke, na travama i pšenici. Tokom leta se hrani na zakorovljenim parcelama i na nezaoranim žetvenim ostacima. Već u  jesen prelazi na tek iznikle useve pšenice i ječma. Samonikli usevi pšenice tokom leta predstavljaju najznačajniji izvor inokuluma.
 
Ishranom se cikade inficiraju u toku jeseni i prenose virus na tek iznikle biljke. Početni simptomi se uočavaju tek u rano proleće, u vidu manjih ili većih oaza žute boje koje su nepravilno raspoređene po parceli. Na parceli se uočavaju oaze sa biljkama koje zaostaju u porastu kao i propadanje bokora. Inficirane biljke su sterilne i ne donose klas ili je formiran klas sa malim brojem zrna. Inficirana cikada ostaje infektivna ceo svoj život, a zarazu mogu da prenesu svi larveni stadijumi cikade.
 
U našoj zemlji nema definisanog praga štetnosti za ovi cikadu kao ni u standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO Standard). U Rumuniji se koristi prag od 5 cikada po metru kvadratnom.
 
Više o cikadi i virusu patuljavosti (kržljavosti) pšenice se može pročitati na linku:
Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice u zavisnosti od sortimenta, primenjenih agrotehničkih mera i lokaliteta nalaze se u različitim fazama razvića ploda i sazrevanja (BBCH 75-85).
 
 
velika slika                                   velika slika
                             
 
Pregledom useva pšenice na klasovima je registrovano prisustvo simptoma šturosti klasova koju izaziva gljiva Fusarium graminearum.
 
U regionu Kikinde početak cvetanja useva pšenice zabeležen je u prvoj dekadi maja meseca kada su i uslovi bili izuzetno povoljni za nastanak infekcije od strane pomenutog patogena. U periodu od 1-18.maja na lokalitetu Kikinde palo je 68mm padavina ( u nekoliko navrata) što je uz optimalne temperature i dovelo do pojave simptoma šturih klasova na parcelama pšenice i ječma.
 
 
velika slika                                   velika slika
 
 

Procenat šturosti klasova u usevima pšenice kreće se od 20-30%, dok se procenat zaražene površine klasa kreće od 5-60%.

 

Prvi simptomi fuzarioze klasa mogu se uočiti odmah posle cvetanja pšenice. Normalna zelena boja klasa počinje da se gubi i usled nekroze tkiva postaje slamasto žuta. U zaraženom klasu se formiraju zrna različitog stepena nalivenosti zahvaćeni micelijom gljive. Pri osnovi zaraženih klasova i na plevama formira se naranđžasto crvenkasta navlaka od micelije i sporonosnih organa gljive.

 

Štetnost usled infekcije pomenutim patogenom pre svega se ogleda u smanjenju prinosa i pogoršanju kvaliteta zrna. Osim navedenog, značaj ovog patogena je i u mogućnosti sinteze mikotoksina koji su opasni po zdravlje ljudi i životinja..

Prisustvo žitne pijavice u usevima pšenice
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi porasta stabljike; vlatanja (BBCH 30-31).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) kao i simptomi na listovima usled dopunske ishrane pomenute štetočine.
 
 
 
 
Žitna pijavica pijavica prezimljava kao imago u ostacima strnih žita u zemljištu i ima jednu generaciju godišnje.
 
Porastom dnevnih temperatura već oko 10° C imago izlazi sa mesta prezimljavanja i počinje sa dopunskom ishranom. Žitna pijavica se hrani velikim brojem raznih vrsta trava, ali je prvenstveno štetočina strnih žita, naročito ječma, ovsa i pšenice. U periodu dopunske ishrane imago se hrani na listovima progrizajući ga duž lisnih nerava u vidu traka oko 1mm. Ženke polažu jaja u nizovima na površini lista, a najveće štete prave larve koje prilikom ishrane skeletiraju lišće, praveći uzdužne pruge duž lisnih nerava. Pri jačem napadu u polju se mogu zapaziti žuto bele oaze usled napada ove štetočine.
 
U narednom periodu se očekuje polaganja jaja kao i početak piljenja larvi žitne pijavice.
 
Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite sa ciljem suzbijanja žitne pijavice. RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice.
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice u zavisnosti od lokaliteta, rokova setve i primenjenih mera agrotehnike nalaze se u fenofazi bokorenja do fenofaze početak rasta stabljike (BBCH 25-30).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo:
 
pregled useva pšenice rani rok setve
 
1. simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka
2. simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 60% biljaka
3. simptomi rđe (Puccinia sp.) na do 15% biljaka
 
 
 
pregled useva pšenice kasni rok setve
 
1. simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 15% biljaka (simptomi prisutni uglavnom na donjim listovima koji se suše i odumiru)
2. simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10% biljaka
3.simptomi  rđe (Puccinia sp.) na do 2% biljaka
 
 
 
Simptomi prouzrokovača bolesti u usevima pšenice:
 
 
 
 
 
Vremenski uslovi tokom prethodnih meseci kao što su temperature, padavine, relativna vlažnost vazduha  izuzetno su pogodovali pojavi i  širenju navedenih patogena, pogotovo u gušćim usevima pšenice i  usevima koji su posejani ranije.
 
Vizuelnim pregledom useva na nekoliko parcela nije registrovano prisustvo štetnih insekata lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) ,ali sa povećanjem temperatura u narednom periodu treba obratiti pažnju i na njihovo prisustvo.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak i pregled useva pšenice u narednom periodu jer se primena hemijskih mera očekuje čim se zemljište prosuši o čemu će RC Kikinda dati objavu i na ovom portalu.
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta, rokova setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fenofazama bokorenja (BBCH 24-26).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice  registrovano je povećanje broja biljaka sa prisutnim simptomima sledećih patogena u odnosu na pregled prošle nedelje ( Prilog 14.02) i to pepelnice žita ( Erysiphe graminis) na do 55% biljaka; sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka; kao i simptoma rđe na do 12% biljaka (Puccinia sp.).
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilikom pregleda useva pšenice nije registrovano prisustvo štetnih insekata lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje mere zaštite, ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak i pregled useva pšenice kako bi se utvrdilo na vreme zdravstveno stanje biljaka jer su uslovi u prethodnom periodu bili veoma povoljni za pojavu i širenje navedenih patogena.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice.
 
 
 
 
 
1 - 10 Next