Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Štetne stenice na području RC Vrbas

Na području delovanja RC Vrbas, u pojedinim  zasadima oraha i u usevima paprike, paradajza, krastavaca i krompira, gde se sprovode intenzivne mere zaštite, kao i  u mnogim baštama i okućnicama, registrovane su odrasle jedinke i larve braon mramoraste stenice, Halyomorpha halys i zelene povrtne stenice, Nezara viridula, u niskom intenzitetu napada.

Obe vrste prezimljavaju u stadijumu odrasle jedinke. Vrlo su polifagne, dobri su letači, hrane se nadzemnim delovima na gotovo svim voćnim, povrtarskim i ratarskim usevima. Ženke  polažu buretasta jaja na naličje listova, u gomilicama, a larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva.  Štete od obe vrste prouzrokuju i larve i odrasle jedinke, sisajući biljno tkivo i ubrizgavajući probavne enzime, što dovodi do stvaranja nekrotičnih pega i  gubitka boje, kao i do deformacije plodova. Indirektne štete nastaju kada se  tokom ishrane, na mestima uboda i povreda, prenesu fitopatogene gljive ili bakterije, koje mogu prouzrokovati bolesti plodova, a plodovi kao takvi, postaju tehnološki neupotrebljivi.

Mere kontrole obuhvataju, pre svega, nepesticidne mere borbe, kao što su:

-          Redovan monitoring i vizuelni pregledi biljaka

-          Hemijsko tretiranje lovnih biljaka (leguminoze u proleće, krstašice u jesen) radi sprečavanja migracije na glavni usev

-          Korišćenje zaštitnih entomoloških mreža

-          Metoda otresanja larvi i odraslih jedinki sa biljnih organa i njihovo mehaničko uništavanje

      Hemijsko suzbijanje ovih stenica je otežano, jer napadaju plodove u tehnološkoj zrelosti,  kada je primena insekticida ograničena zbog poštovanja karence.

 
 
odrasla jedinka braon mramorasta stenica
 
 
 
Beli drvotačac u zasadu oraha

Na lokalitetu Vrbas, u zasadu oraha starom dve godine, registrovane su larve belog drvotočca (Zeuzera pyrina) u mladarima i stablima.

 

 

zasad oraha

 

Beli drvotočac je polifagna štetočina voćarskih zasada (najčešće napada jabuku, krušku, dunju i orah). Razvija jednu generaciju za dve do tri godine. Beli drvotočac ima izražen polni dimorfizam kod odraslih jedinki (mužjaci su manji od ženki). Jaja su veličine oko 1 mm, ovalna, žute boje i jedna ženka može položiti i nekoliko stotina jaja. Štetu nanose larve na granama i deblu, kao i na mladim izdancima. Larve se posle piljenja prvo zavlače u koru stabla, a nakon toga se ubušuju u grane i stabla gde prave uspravni hodnik. Posle drugog prezimljavanja, larva se povlači prema izlazu, gde se ulutkava, a kasnije tokom leta izlazi imago. Njihovo prisustvo se prepoznaje po izmetu, koji izbacuju pri ulaznom otvoru. Napadnute grane su kondiciono slabe i krte, a usled jačeg vetra dolazi do njihovog pucanja i lomljenja.

 

larva belog drvotočca

 

Mere kontrole:

* Fitosanitarna kontrola proizvodnje i uvoza sadnog materijala

* Vizuelni pregledi na prisustvo jaja i napadnutih lastara, koji se mehanički uklanjaju  i spaljuju

* Hemijske mere zaštite su otežane zbog skrivenog načina života larvi

* U vreme leta leptira (noćni leptir, prati se putem svetlosnih lovnih lampi), premazivanje debla i prskanje krošnje insekticidima iz grupe piretroida

*  Uklanjanje infestiranih grančica

* U trećoj kalendarskoj godini, rano u proleće, premazivanje debla kontaktnim insekticidima kako bi se sprečilo ubušivanje larvi.

Mere kontrole rutave bube u voćnjacima

Na području delovanja RC Vrbas u zasadima jabuke, šljive, kao i  na cvetovima maslačka, registrovana je pojava rutave bube (Tropinota hirta).

Ova polifagna štetočina oštećuje cvetove, hraneći se prašnicima, tučkom i kruničnim listićima. U početku se hrane na cvetovima maslačka, a potom odlaze na cvetove raznih voćnih vrsta (jabuka, kruška, višnja, trešnja, šljiva…).

U cilju kontrole i suzbijanja ove štetočine, hemijske mere se ne preporučuju zbog prisustva pčela i drugih polinatora na cvetovima, te su opravdane jedino mehaničke mere zaštite.

Preporuka proizvođačima voća, naročito onima koji imaju mlade zasade, je da pregledaju svoje voćnjake u najtoplijem delu dana, naročito na obodnim delovima parcela  i ukoliko uoče rutavu bubu sprovedu mere njenog mehaničkog izlovljavanja.

U voćnjacima treba postaviti lovne posude plave ili bele boje napunjene vodom uz dodatak negro bombona ili nekog voćnog sirupa. Lovne posude treba u što većem broju postaviti po obodu, a manji broj rasporediti i po unutrašnjosti parcele. Posude se mogu postaviti na zemlju ili u krošnju drveta.  Sadržaj u lovnim posudama treba redovno menjati. U voćnjacima ne treba suzbijati korove koji cvetaju, u prvom redu maslačak, kako bi se smanjila aktivnost rutave bube na cvetovima voća.

 velika slika

velika slika

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na području delovanja RC Vrbas u usevima soje, paradajza, paprike, kukuruza i zasadima kruške i oraha, kao i u svetlosnim lovnim lampama registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). Za sada, ova stenica se uočava u baštama i u blizini naseljenih mesta, kao i u ekstenzivnim zasadima i usevima.

Prezimljava u stadijumu imaga na skrovitim mestima. Ženka polaže jaja na naličje listova u grupicama od po 28 komada. Iz jaja se pile larve, koje prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Štete nanose i larve i imaga, sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Na plodovima, na mestima uboda, nastaju nekrotične tačke i udubljenja i oni gube tržišnu vrednost.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje braon mramoraste stenice. Insekticidi iz grupe piretroida pokazali su dobru efikasnost u suzbijanju ove štetočine ali je njihova primena ograničena u fazma sazrevanja plodova zbog karence, kao i zbog njihovog štetnog dejstva na korisne organizme. Na manjim površinama moguće je mehaničko sakupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki. U svetu se razvija strategija masovnog privlačenja insekata putem klopki.

 
 
Rutava buba

Na području RC Vrbas, u zasadima jabučastog i koštičavog voća, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo imaga rutave bube, Tropinota hirta.

Rutava buba ima jednu generaciju godišnje, prezimi u stadijumu imaga. Izraziti je polifag i termofilna štetočina, povremeno se masovno javlja, kad su temperature iznad proseka, a padavine niže od proseka. Imago pravi štete, hraneći se generativnim organima. Posebno su ugroženi mladi zasadi voća, gde štete mogu biti i 100%.

U kontroli ove štetočine NE preporučuju se hemijske mere zaštite, već samo masovno izlovljavanje. U tu svrhu se preporučuje postavljanje lovnih posuda(plastične posude, bele ili plave boje napunjene vodom, sa atraktantima: cimet, negro bombone, prašak za sok, voćni sirup… ), posebno na obodima voćnjaka, kao i u redu.

Primena insekticida u fazi cvetanja useva i zasada je zabranjena!

imago rutave bube

Lisne vaši u uljanoj repici

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Liparu, uljana repica se nalazi u fazi  6 razvijenih listova (BBCH 16).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, hibrid Expower, registrovano je prisustvo lisnih vaši, Aphididae spp. u niskom intenzitetu napada.

Vaši se u usevima uljane repice mogu naći u svim fazama razvoja, ali najveće direktne štete pričinjavaju u fazi cvetanja i razvoja ploda. Vaši su i vektori virusa. S obzirom na nizak nivo prisustva vaši u usevima uljane repice, hemijske mere zaštite se ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem useva uljane repice na nekoliko lokaliteta.

usev uljane repice

Lisne vaši, Aphididae spp. na naličju listova uljane repice

Vaši u soji
Vizuelnim pregledom useva merkantilne soje (sorta Maximus), na lokalitetu u Zmajevu, registrovano je prisustvo lisnih vaši, Aphididae spp. na 3% biljaka. Soja se nalazi u fazi početka cvetanja (61 BBCH skale). Hemijske mere se za sada ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem useva soje.
 
Lisne vaši na naličju lista soje
Polaganje jaja pamukove sovice u zasadu kajsije!
Vizuelnim pregledom zasada kajsije (duge vegetacije, sorta Farlis, 3 ha), koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 85 (završeno obojavanje, plod dostigao krajnju veličinu), registrovana su sveže položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na listovima i plodovima kajsije na 45% biljaka. Pored postrnih useva, pamukova sovica u ovom periodu godine polaže jaja i pravi štete i na plodovima voća koje je u fazi sazrevanja.
S obzirom da je u toku berba kajsije, insekticidni tretman se ne preporučuje.
 
zasad kajsije Farlis sorta
 
jaje pamukove sovice na listu kajsije
 
jaje pamukove sovice na plodu kajsije!
Metcalfa pruinosa

Na području RC Vrbas,  registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na  vinovoj lozi, ružama, peršunu, kajsiji, šljivi i raznim vrstama žbunastih i drvenastih biljaka.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i izraziti je polifag. Direktne štete pričinjavaju larve i imaga, sisajući sokove biljaka (usled čega dolazi do slabijeg porasta biljaka i njihovog iznurivanja), dok se indirektne štete ogledaju u tome, što larve luče obilje medne rose, na kojima se naseljava gljiva čađavica.

Hemijske mere se ne preporučuju, već samo mehaničke, uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

 

larve Metcalfa pruinosa na mladim izbojima vinove loze

larve i voštana prevlaka sa mednom rosom, Metcalfa pruinosa

larve Metcalfa pruinosa, vinova loza

 

Šimširov plamenac
U svetlosnim lovnim klopkama na lokalitetu u Vrbasu, od 10.8. registruju se kontinuirani ulovi imaga šimširovog plamenca, Cydalima perspectalis, fam. Crambidae, nove invazivne štetočine ukrasnog šimšira.
 
Cydalima perspectalis
 
1 - 10 Next