Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo usevi pšenice i ječma se, u zasvisnosti od roka setve i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama razvoja, od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15). Pregledani su usevi na lokalitetima Babina Luka, Lukavac, Zlatarić i Gornja Bukovica.

 
 
 

Tokom vizuelnog pregleda useva ječma na lokalitetu Babina luka uočeno je prisustvo simptoma patogena prouzrokovača sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka, dok na drugim lokalitetima nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

Prisustvo insekata nije uočeno u usevima ječma.

 

Tokom vizuelnog pregleda useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, niti prisustvo instekata.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis alvaris) nije registrovano. U narednom periodu glodari mogu preći sa neobradivih površina u useve strnih žita. Prag štetnosti je od 10 do 50 aktivnih rupa po ha za poljskog miša i od 10 do 500 aktivnih rupa od poljske voluharice.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela. Ukoliko se registruje prisustvo glodara iznad praga štetnosti, preporučuje se primena gotovih mamaka - rodenticida, u aktivne rupe. Nakon primene mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo ozmi usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od klijanje i nicanje do faze četiri lista razvijeno (BBCH 09-14).

 

Tokom vizuelnog pregleda nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara: poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus spp.).

Aktivnost insekata je smanjena. Prisustvo cikade Psammotettix alienus nije utvrđeno ni u usevu pšenice ni u usevu ječma, dok je prisusvo vaši (Aphididae) utvrđeno na do 2% biljaka, samo u usevu pšenice.

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo, usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi razvoja od klijanje i nicanje pa do 3 lista razvijeno (09-13 BBCH). 

Na teritoriji Kolubarskog okruga ove jeseni, zbog odsustva padavina i nemogućnosti da se adekvatno pripreme parcele, setva strnih žita je započela u drugoj polovini oktobra.

Tokom vizuelnog pregleda useva na lokalitetima Lukavac, Babina Luka, Zlatarić, Gola Glava registrovano je prisustvo:

lisnih vaši (Aphididae) na do 3% biljaka u usevu ječma i na do 2% biljaka u usevu pšenice,

cikade Psammotettix alienus na do 2% biljaka u usevu pšenice.

Lisne vaši i cikade su, pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom sisajući sokove biljaka, i prenosioci veoma destruktivnih biljnih virusa.

Sa ciljem kontrole viroza u početnim fazama razvoja strnih žita prag štetnosti za lisne vaši iznosi jedna ili više vaši na 10 % biljaka i/ili 5 cikada po m². 

S obzirom da su registrovane brojnosti  lisnih vaši i cikada ispod praga štetnosti, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara nije registrovano.

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva strnih žita.

Prisustvo simptoma fuzarioze klasa u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od mlečne do voštane zrelosti (BBCH 71-85).

 

Tokom vizuelnog pregleda useva pšenice prisustvo simptoma fuzarioze klasa je registrovano na od 10% do 40% klasova, dok je u usevu ječma prisustvo simptoma ovog patogena registrovano na od 5% do 30% klasova. Procenat zaražene površine klasa se u usevima ječma kreće do 5, a u usevima pšenice do 90.

Ovaj patogen ostvaruje infekciju u vreme cvetanja, kada preovlađuje vlažno i toplo vreme. Vremenski uslovi tokom ove vegetacije u vreme cvetanja su bili idealni za razvoj ovog patogena u usevima.

Prvi simptomi se registruju nakon cvetanja, kada se gubi normalna zelena boja klasa i on postaje  slamasto žut. Može biti zahvaćen deo klasa ili ceo klas. Pri osnovi zaraženih klasova formira se narandžasto-crvenkasta micelijska prevlaka. Ispod inficiranog klasa stablo dobija mrko ljubičastu boju.

Pored gubitka prinosa i kvaliteta zrna štetnost ovog patogena se ogleda i u njegovoj sposobnosti da sintetiše mikotoksine koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi bokorenja. U zavisnosti od vremena setve, pšenice se nalaze u fazi od 3 do 4 stabala vidljivo (BBCH 23-24), dok se usevi ječma nalaze u fazi od 4 do 6 stabala vidljivo (BBCH 24-26).

 

Izvršen je pregled više parcela pšenice i ječma u Kolubarskom okrugu.

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma patogena prouzrokovača:

·         sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 4 % do 8 % biljaka,

·         pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na 0 % do 10 % biljaka.

Takođe, u usevu pšenice je regostrovano i prisustvo lisnih vaši na do 5 % biljaka.

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma patogena prouzrokovača:

·         sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 0 % do 5 % biljaka,

·         mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)  na 9 % do 20% biljaka i

·         pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na 0 % do 10 % biljaka.

 

Takođe, u usevima ječma je registrovano i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4 % biljaka i odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) na do 3 % biljaka.

 

Na lokalitetu Gornja Bukovica u usevu ječma registrovano je i prisustvo stenice Tritomegas bicolor na do 2% biljaka.

 

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva strnih žita.

Zdravstveno stanje useva ječma i pšenice

Na području delovanja RC Valjevo usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta nalaze u fazama od početak bokorenja (BBCH 21)  do faze tri stabla vidljivo (BBCH 23).

Tokom vizuelnog pregleda useva ječma registrovano je prisustvo simptoma patogena prouzrokovača:

·         mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 15% biljaka i

·         pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10% biljaka.

Na zabarenim mestima na parceli došlo je do pojave žutila biljaka.

Tokom pregleda registrovano je 1-2 aktivne rupe glodara poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus)  na parcelama u Babinoj Luci, Zlatariću, Donjoj Bukovici. Dok je pregledom parcela na opštini Ub registrovana dosta veća brojnost. Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje useve. Ukoliko je dostignut prag štetnosti, koji za poljsku voluharicu iznosi 10-500 aktivnih rupa po hektaru, a za poljskom miša 10-50 aktivnih rupa po hektaru, preporučuje se njihovo suzbijanje primenom mamaka. Veoma je važno zatrpati rupe nakon postvljanja mamaka, kako ne bi došlo do trovanja divljači i drugih životinja.

Tokom vizuelnog pregleda useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma patogena prouzrokovača:

·         sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5%  biljaka i

·         žuto-mrka pegavost pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 10% biljaka.

Takođe, registrovano je prisustvo vaši na listu pšenice  na do 2% biljaka.

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazi od dva do pet listova razvojeno (BBCH 12-15).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria tritici) na do 2% biljaka. Takođe, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.  

Pregledom useva ječma uočeno je prisustvno simptoma:

   mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka i

   pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka.

Registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 3% biljaka.

Prisustvo cikada (Cicadelidae) nije registrovano, dok se zbog niskih temperatura brojnost lisnih vaši smanjuje. Tokom pregleda nisu uočene ni aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Valjevo nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Prisustvo štetnih insekata u usevu ozime pšenice

Na području delovanja RC Valjevo setva ozime pšenice je u toku. Posejano je oko 60% od planiranih površina, dok se oko 10% useva, koji su pojesani u prvoj polovini oktobra, nalazi u fazi nicanja do 1-2 razvijena lista (BBCH 10-12).

 

 

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice, na lokalitetu Babina Luka,  registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši  (Aphididae)   na do 3% biljaka, dok prisustvo cikade Psammotettix alienus  nije uočeno.

 

Primena insekticida se preporučuje kada se u početnim fazama razvoja pšenice uoči 10 % biljaka sa lisnim vašima i cikadama.

 

Prognozirano toplo vreme za naredni period pogodovaće razvoju i povećanoj aktivnosti štetnih insekata, s toga treba obratiti pažnju na njihovo prisustvo u poniklim usevima pšenice.

 

RC Valjevo nastavlja sa monitoringom štetnih organizama u usevima ozime pšenice.

Pregled zdravstvenog stanja useva ječam

Na području delovanja  RC Valjevo usevi ozimog ječma se nalaze u različitim fazama razvoja ploda  (BBCH 73-77).

Tokom vizuelnog pregleda useva ječma utvrđeno je prisustvo simptoma šturosti klasa pšenice i ječma (Fusarium graminearum),  na do 6% biljaka. Simptomi su prisutni na klasu pri osnovi, ali i na plevama; u vidu rozikaste prevlake od micelije i sporonosnih organa gljive.  Infekcija ovim patogenom se može ostvariti u periodu cvetanja i tokom razvoja klasa. Razvoju infekcije pogoduje toplo vreme sa padavinama i povećana relativna vlažnost vazduha. Fuzarioza  klasa dovodi do smanjenja prinosa, kvaliteta i klijavosti zrna. Na zaraženim zrnima ovaj patogen može da sintetiše mikotoksine.

Takođe, vizeulnim pregledom utvrđeno je prisustvo stenica na do 3% biljaka.

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ječma.

Prisustvo insekata u usevu pšenice

Na području RC Valjevo usevi pšenice se nalaze u fazi porast stabla (BBCH 30).

Tokom vizuelnog pregleda useva registrovano je prisustvo insekata u različitom indeksu napada.

Prisustvo vaši (Aphididae) je registrovano u indeksu napada 1.25.

 
 

Imago žitne pijavice (Lema melanopus) je registrovan u indeksu napada 0.75. Prezimljava imago u zemljištu. Hrani se na listu izgrizajući ga u vidu pruga. Daljom ishranom larvi gornjim slojem lista pojavljuju se prozidne izdužene pruge.

Kritični pragovi štetnosti za žitnu pijavicu su 15 imaga/m2 ili 0,5 do 1 larva po biljci.

 

 

Prisustvo stenica (Aelia sp., Dolycorus sp.) je registrovano je u indeksu 0.75. Prezimljavaju kao imago, a razvijaju jednu generaciju godišnje. Štetu pravi imago i larve IV i V larvenog stupnja. Sišući sokove dolazi do sušenja centralnog lista, pa se samim tim usporava rast biljke. Mlađi larveni stupnjevi se hrane na donjim delovima biljaka. Kritičan prag štetnosti je 4-5 imaga/m2.

 

RC Valjevo nastavlja sa monitoringom useva pšenice.

1 - 10 Next