Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Usevi ili zasadi
Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi breskve se nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom zasada bresaka registrovano je prisustvo simptoma kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Simptomi su utvrđeni u zasadima gde nisu adekvatno sprovedene mere zaštite od ovog patogena.

Kovrdžavost lista breskve se redovno javlja u proizvodnji bresaka i nektarina. Simptomi na listovima se uočavaju po završetku listanja u vidu kovrdžanja i zadebljavanja. Zaraženi listovi su veći od zdravih i lako se lome. Listovi su od svetlozelene do crvene boje. Usled zaraze lišće se suši, opada i kao posledica javlja se defolijacija. Biljka se regeneriše, ali je potrebno dosta hranljivih materija što dodatno iscrpljuje biljku.

Patogen prezimljava na kori, u pukotinama grana ili ranama. Uspešna zaštita od ovog patogena je primena preventivnih fungicida na početku vegetacije, u fazi od bubrenja do faze otvaranja pupoljaka a pred najavu povoljnih uslova za ostvarenje infekcije.
U zasadima gde se uoče simtomi ovog patogena, proizvođačima se preporučuje: proreda plodova u cilju što manjeg iscrpljivanja stabala, dodatno đubrenje u cilju pospešivanja formiranja novog lišća.