Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Prisustvo simptoma suve truleži u usevu uljane repice

Na području delovanja  RC Subotica, usevi uljane repice se, u zavisnosti od roka setve nalaze u  fenofazama razvoja lista: od sedam do devet listova razvijeno (BBCH 17-19).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam), u za sada niskom intenzitetu, na do 5% biljaka.

velika slika

Simptomi su prisutni na najstarijem lišću, u vidu sivkastih pega u kojima se mogu uočiti sitna crna plodonosna telašca tj. piknidi sa piknosporama. Tkivo lista koje je zahvaćeno pegom, vremenom se sasuši, pukne i ispadne.

Fungicidni tretman se preporučuje kada se simptomi konstatuju na 35-40% biljaka.

Sa monitoringom useva uljane repice nastavljamo i u narednom periodu.

 

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na terenu RC Subotica, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva, uočeno je prisustvo simptoma suve truleži na 5% biljaka koju prouzrokuje fitopatogena gljiva  Phoma lingam. To je bolest koja se javlja na kupusnjačama, a najznačajnije štete pričinjava na uljanoj repici.

Prvi simptomi se javljaju u jesen i manifestuju se na listovima u vidu sivkasto-smeđih pega oštro oivičenih od ostalog dela lista. Ove pege se prvenstveno javljaju na donjem lišću i u okviru njih se mogu uočiti sitna crna plodonosna telašca tj. piknidi sa piknosporama. Tkivo lista koje je zahvaćeno pegom, može da se sasuši, pukne i ispadne. Simptomi se mogu javiti i na korenu, korenovom vratu, stablu i mahunama.

Spore gljive klijaju već na 4°C u prisustvu vlage, a infekciju ostvaruju kroz stome. Gljiva se u zaraženim biljnim ostacima može održati i do 4 godine. Takođe se održava i na korovskim biljkama iz porodice krstašica. Patogen se prenosi i semenom.

Faktori koji utiču na smanjenje intenziteta oboljenja:

v  poštovanje plodoreda

v  korišćenje optimalnih količina đubriva

v  korišćenje nezaraženog semena za setvu

v  uništavanje korovskih biljaka na obodu parcele.

Ukoliko se u toku jeseni simptomi konstatuju na 35-40% biljaka, preporučuje se fungicidni tretman.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Subotica, usevi uljane repice se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fenofazi od 6 do devet i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) na najstarijem lišću, na do 5 % biljaka.

 

Prisustvo štetočina nije registrovano. Mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Subotica nastavlja da prati zdravstveno stanje useva uljane repice.  

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Subotica, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi razvoja listova, od četiri lista razvijeno, do devet i više listova razvijeno ( BBCH 14-19 ). 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na više lokaliteta,  registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na pojedinačnim biljkama, i to na najstarijem lišću.  Takođe, tokom vizuelnih pregleda nije registrovano prisustvo štetočina, lisnih vaši i cikada.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem pojave štetočina i bolesti u usevu uljane repice.

Kupusna muva u usevima uljane repice

Usevi uljane repice se na području RC Subotica nalaze u fazi od razvijenih šest do devet i više listova (BBCH 16 – 19).

Vizuelnim pregledom  biljaka uljane repice uočeno je prisustvo simptoma od ishrane larvi kupusne muve (Delia radicum).

larva kupusne muve  larva kupusne muve

Simptomi od ishrane larvi, kao i larve u korenu biljaka uočene su na 70% parcela. Štete su uočene uglavnom  na obodima parcela, i za sada ne u velikom intenzitetu. Obzirom da je oštećen korenov sistem usled ishrane larvi, biljke imaju ljubičastu boju, venu i lako se čupaju.

Prethodne proizvodne godine smo imali samo sporadičnu pojavu ove štetočine na parcelama pod uljanom repicom, tako da se može reći da je kupusna muva sve prisutnija u uljanoj repici u regionu Subotice. Zbog nemogućnosti hemijskog suzbijanja larvi, preporučuje se izbegavanje gajenja uljane repice u monokulturi.

Repičine pipe -RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se uglavnom nalaze u fazi razvoja rozete (16-19 BBCH).

Vizuelnim pregledima useva utvrđeno je prisustvo male repičine pipe (Cethorhynchus pallidactilys) i velike repičine pipe (Ceuthorhynchus napi). Trenutno se registruje veća brojnost velike repičine pipe u odnosu na malu repičinu pipu. Brojnosti pipa u usevima se razlikuju po lokalitetima.

Prag štetnosti iznosi 1 imago na 5 biljaka.

Na pojedinim parcelama postignuti su pragovi štetnosti u smislu brojnosti pipa u usevima, ali nisu uočeni simptomi polaganja jaja. Uočena je kopulacija imaga i prisustvo simptoma dopunske ishrane imaga. 

Laboratorijskim pregledom prikupljenih jedinki je ustanovljeno da je u telima ženke u manjim procentima došlo do formiranja jaja (od 9 ženki u 2 se nalaze formirana jaja). Odnos polova je 1:1.

 

formirana jaja u telu ženke C.napi

izgled legalice ženke C.napi-uveličano

muški polni organ C.napi-uveličano

 

Na osnovu toga može se zaključiti da masovno parenje i polaganje jaja tek sledi.

Trenutna prognoza vremena (za dva dana pad temperature sa kišom pa čak i negativne temperature) uticaće na smanjenje aktivnosti ovih štetočina, ali se odmah po stabilizaciji vremenskih uslova može očekivati pojačana aktivnost pipa i početak polaganja jaja.

Nakon stabilizacije vremenskih uslova preporučuje se pregled useva radi utvrđivanja brojnosti pipa i po postizanju praga štetnosti primena registrovanih insekticida. 

Prisustvo repičinih pipa u uljanoj repici-RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi). Registrovane brojnosti su za sada niske a prisustvo imaga na biljkama je ispod praga štetnosti. Masovnija pojava se očekuje kad se povećaju dnevne temperature.

mala repičina pipa

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Subotica će pratiti razvoj štetočina i na vreme će signalizirati pravo vreme za suzbijanje.

Zdravstveno stanje useva uljane repice -RC Subotica

Na terenu RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama razvoja u zavisnosti od vremena setve  (od faze kotiledona do 5 listova razvijeno, BBCH 10-15). Uslovi u proteklom periodu nisu bili pogodni za ujednačeno nicanje te su primetne razlike u fazama na jednoj parceli.

Vizuelnim pregledom biljaka je ustanovljeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na naličju biljaka. 

 

 

Prisutni su simptomi napada i drugih štetočina karakterističnih za uljanu repicu- buvača (Phyllotreta sp.) i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosa).

 

 

Prisustvo navedenih štetnih organizma nije na nivou praga štetnosti koji iziskuje hemijske mere zaštite. 

RC Subotica će pratiti dalji razvoj štetnih organizama i blagovremeno dati signal za njihovo suzbijanje ukoliko bude bilo potrebe.

Stanje uljane repice RC Subotica
Punkt Žednik
Uljana repica se nalazi u fenofazi po BBCH 52 - cvetni pupoljci su na nivou najmlađeg lišća.
Vizuelnim pregledom je utvrđeno prisustvo repičinog sjajnika( Meligaethes aeneus) u indeksu napada 1.
RC Subotica će obaveštavati o potrebi za tretmanom ove štetočine.
 
Presecanjem stabala koji su bili iskrivljeni (mali procenat) su nađena jaja od repičine pipe ( Ceutorrhynchus spp.) .