Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Crna trulež vinove loze
Crna trulež vinove loze
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na teritoriji delovanja RC Zaječar uočena je intenzivnija pojava crne truleži vinove loze (Guignardia bidwellii).

Prvi simptomi oboljenja uočeni su na lišću u vidu pojedinačnih karakterističnih pega. Kasnije krajem juna i početkom jula posle perioda sa obilnijim padavinama na listu se uočava veći broj pega da bi se simptomi pojavili i na grozdu gde je na pojedinim lokalitetima došlo do pojave većih oštećenja na grozdu (karakteristično za određeni sortiment).

Navedeni patogen prezimljava u mumificiranim grozdovima koji se suše, padaju na zemlju i u narednoj vegetaciji predstavljaju izvor zaraze. U proleće kada lastari dostignu 10-15cm, posle padavina nastaju prve infekcije tim patogenom. Mogu biti zaraženi list, drška, lastar i grozd. Prvi simptomi uočavaju se na listu u vidu okruglastih pega oivičenih crnim prstenom, a u centru pege formiraju se piknidi. Infekcije grozda odvijaju se od precvetavanja do početka zrenja. Treba napomenuti da su u godinama sa obimnijim padavinama u tom periodu i oštećenja na grozdu intenzivnija. Na bobicama javljaju se pege oivičene crnim prstenom, koje se kasnije veoma brzo šire i mogu zahvatiti ceo grozd.

Mere borbe mogu biti agrotehničke i hemijske. Od agrotehničkih mera preporučuje se:

-uklanjanje obolelih mumificiranih plodova i njihovo uklanjanje iz zasada;

-zaoravanje zemljišta;

Hemijske mere podrazumevaju sledeće:

-sa zaštitom treba krenuti kada lastar dostigne od 10 do 15 cm;

-zaštitu grozda treba vršiti od precvetavanja do početka zrenja. Padavine pogoduju širenju bolesti pa tretmane treba sprovoditi preventivno pre najavljenih padavina. Redovnom zaštitiom od plamenjače suzbija se i crna trulež.

-u zaštiti treba koristiti preparate koji u sebi sadrže aktivne materije folpet i kaptan.

Comments

There are no comments yet for this post.