Skip to main content

Knjaževac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Knjaževac > Prilozi > Pegavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Pegavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Knjaževac, zasadi višanja i trešanja se nalaze u fazi završen rast mladara, lišće još uvek zeleno (BBCH 91).   

 

Vizuelnim pregledima zasada višnje, u pojedinim zasadima je registrovano prisustvo simptoma pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) u visokom intenzitetu napada.

 

Pegavost lista višnje i trešnje je izuzetno značajno oboljenje jer u godinama sa povoljnim uslovima za njen razvoj može doći do prevremenog opadanja lišća i kasnije do pojave retrovegetacije, što se negativno odražava na rodnost stabala u narednoj godini i na pripremu biljaka za zimu.

 

U proleće u ostacima lišća gljiva obrazuje plodonosna tela – apotecije u kojima se formiraju askusi sa askosporama koje ostvaruju primarne infekcije. Širenje patogena tokom leta (sekundarne infekcije) omogućeno je konidijama.

 

Simptomi se javljaju u vidu purpurnih pega na licu lista, a sa naličja pege su mrke boje. U vlažnim uslovima u okviru pega na naličju lista obrazuje se beličasta prevlaka koju čine konidije gljive. Zaraženo lišće požuti  (često samo jedna polovina lista) i opada.

 

 

Razlozi prisustva ovog oboljenja u visokom intenzitetu napada na našem terenu su: izostanak blagovremene i adekvatne zaštite u prvom delu vegetacije, ali takođe i nemogućnost sprovođenja mera zaštite pred samu berbu i tokom berbe zbog poštovanja karence. Dodatno, treba naglasiti da je na našem području rada infektivni potencijal patogena izuzetno visok s obzirom da je proizvodnja višanja zastupljena na značajnim površinama.

 

Osnovna mera zaštite od ovog patogena je primena fungicida u toku vegetacije, kako u prvom (prolećnom) delu vegetacije tako i nakon berbe (tokom leta). Tretmani se pozicioniraju pred najavu uslova koji favorizuju ostvarenje infekcije (preventivna zaštita). Broj tretmana zavisi od povoljnosti uslova za razvoj patogena, a kada su u pitanju tretmani nakon berbe i od stepena štićenosti zasada i nivoa prisustva simptoma. Sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala patogena za narednu godinu veoma je važna jesenja zaštita zasada primenom preparata na bazi bakra, po opadanju 70% lisne mase, kao i uklanjanje i uništavanje zaraženog lišća.

Comments

There are no comments yet for this post.