Skip to main content

Knjaževac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Knjaževac > Usevi ili zasadi
Zlatasto žutilo vinove loze

Na području delovanja RC Knjaževac, tokom vizuelnih pregleda zasada vinove loze, registrovano je prisustvo simptoma zlatastog žutila.

Prouzrokovač zlatastog žutila  je fitoplazma Flavescence doree (FD). Sa zaraženih čokota na zdrave je prenosi cikada Scaphoideus titanus. koja je registrovana na našem terenu. Cikada ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta u kori čokota ili u dvogodišnjim lastarima. U toku svog razvoja, prolazi kroz pet larvenih stupnjeva razvoja. Larve od trećeg razvojnog supnja i odrasle jedinke su sposobene da prenesu fitoplazmu.

Listovi zaraženih čokota su izmenjene boje i uvijeni prema naličju. Kod crnih sorti boja je od svetlo crvene do tamno ljubičaste, a kod belih sorti od svetlo žute do zlatno žute. Cvasti nekrotiraju, pa su grozdovi rehuljavi, lošeg kvaliteta ili se i ne formiraju.

Mere kontrole zlatastog žutila su:

· uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota,

· krčenje napuštenih vinograda,

· uništavanje divlje loze i korovskih biljaka u blizini proizvodnih zasada.

· suzbijanje vektora.

Prisustvo odraslih jedniki cikade Scaphoides titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi vinove loze se nalaze u fazi od početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

Praćenje leta cikade Scaphoideus titanus prati se na lokaciji Štipina. Vizuelnim pregledom žutih lepljivih ploča, registrovano je prisustvo odraslih jedinki ove štetočine. Navedena štetočina je vektor fitoplazme Flavescense doree (FD), prouzrokovača veoma destruktivnog oboljenja - zlatastog žutila vinove loze.

Sposobnost prenošenja patogena i širenja bolesti imaju larve navedene cikade: L3, L4 i L5 razvojnog stupnja  i odrasli insekt - imago. Kada jedinke postanu infektivne, sposobnost prenošenja fitoplazme zadržavaju do kraja života.

Simptomi zlatastog žutila na vinovoj lozi su:

- savijanje ivice lista prema naličju i promena boje lista: kod beli sorti je zlatno žuta a kod crnih ljubičasta do crvena,

- skraćene internodije i odsustvo lignifikacije zaraženih lastara,

- rehuljavi grozdovi,

- kasnije kretanje vegetacije na proleće.

Za uspešnu kontrolu zlastog žutila, pored suzbijanja vektora cikade Scaphoideus titanus tokom vegetacije od pojave larvi trećeg razvojnog stupnja, veoma su važne i  preventivne mere koje podrazumevaju: korišćenje sertifikovanih loznih kalemova, sanitarni pregledi zasada, uklanjanje divlje loze i napuštenih zasada u okruženju, uništavanje korova.

Prisustvo lozine lisne grinje (Eriophyes vitis) u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi vinove loze se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi od grozdovi počinju da vise do bobice veličine graška, grozdovi obešeni. (BBCH 73-75).

U toku vizuelnih pregleda zasada vinove loze, u pojedinim vinogradima,  uočeno je prisustvo simptoma na lišću izazvanim prisustvom lozine grinje šiškarice (Eriophyes vitis), prouzrokovača erinoze vinove loze. Na licu listova vinove loze javljaju se ispupčenja a sa donje strane, na naličju listova se nalaze udubljenja ispunjena vunastom prevlakom i kolonijama ovih grinja.

Ispupčenja na listu u kasnijoj fazi mogu dobiti crvenkasto rđastu ili ljubičastu boju. Sa povećanjem broja pega, kasnije u toku vegetacije dolazi do sušenja i propadanja listova zato što se u okviru pega remeti proces fotosinteze.

Ove grinje imaju više generacija godišnje. U proleće sa kretanjem vegetacije i sa porastom temperature grinje odlaze na tek razvijene listove i na naličju  počinju da se hrane, ubadajući biljno tkivo, usled čega dolazi do proliferacije i stvaranja bradavičastih ispupčenja. Na naličju listova polažu veliki broj jaja, stvaraju vunastu prevlaku unutar koje se obavlja presvlačenje i razviće.

Zaštita se vrši, po potrebi, zimskim tretiranjem i akaricidima u toku vegetacije.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi: od početka cvetanja do fenofaze puno cvetanje (BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, uočeno je prisustvo larvi prvog i drugog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i  prezimljava u stadijumu jaja iz kojih se u proleće pile larve. Larva ima pet razvojnih stupnjeva. Hrani se samo na vinovoj lozi isisavanjem sokova na naličju listova i ne pričinjava visoke direktne štete. Ali je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje: zlatasto žutilo vinove loze. Sposobnost prenošenja patogena i širenja bolesti imaju larve: L3, L4 i L5 i imago. Kada postanu infektivne, sposobnost prenošenja fitoplazme zadržavaju do kraja života.

Hemijske mere zaštite će na ovom Portalu biti preporučene kada se pojave larve trećeg razvojnog stupnja.