Skip to main content

Knjaževac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Knjaževac > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Knjaževac, usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama razvoja, od 1 do 5 listova razvijeno (BBCH 11-15).

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo patogena, kao ni prisustvo insekata.

Pregledom parcela na prisustvo aktivnih rupa, u usevima pšenice, registrovana je vrlo mala brojnost i to samo na pojedinim parcelama.

Na neobrađenim površinama i lucerištima se registruje povećana brojnost glodara.

Očekuje se prelaz glodara na strnih žita i proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se uoči prisustvo aktivnih rupa od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis), iznad praga štetnosti, preporučuje se primena rodenticida u vidu gotovih mamaka, u aktivne rupe. Prag štetnosti je od 10 do 50 aktivnih rupa po ha za poljskog miša i od 10 do 500 aktivnih rupa od poljske voluharice.

Po primeni gotovih mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

RC Knjaževac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Knjaževac, u optimalnom roku nije bilo uslova za setvu. Kasnije posejani usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od tačnog vremena setve, nalaze u fazi od nicanja do faze četiri lista razvijeno (BBCH 09-14).

Vizuelnim pregledom useva nije uočeno prisustvo biljnih bolesti, a registrovano je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) u niskom procentu, na 1 - 2 % biljaka. Prisustvo cikada (Cicadellidae) nije registrovano.

Prisustvo aktivnih rupa poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis) registrovano je u vrlo niskoj kategoriji brojnosti i to na malom broju parcela. Uočeno je da se glodari javljaju na obodu parcela pod pšenicom, uglavnom ako su u blizini višegodišnjih useva (lucerka).

Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha.

Ako proizvođači prilikom redovnog obilaska useva uoče prisustvo aktivnih rupa na nivou navedenih pragova štetnosti preporučuje se primena registrovanih rodenticida.

RC Knjaževac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Knjaževac, setva pšenice je još uvek u toku. U optimalnom roku nije bilo uslova za pripremu zemljišta za setvu, usled visokih temperatura i nedostatka padavina (u proseku, samo 8,5 mm u oktobru). Zbog nepovoljnih uslova do sada su posejane jako male površine pod pšenicom, i ti usevi se sada nalaze od faze klijanja i nicanja do faze dva lista razvijeno (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva nije uočeno prisustvo biljnih bolesti, a registrovano je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) u niskom procentu, na do 2% biljaka.

Obilaskom površina pod pšenicom nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus spp. i poljske voluharice – Microtus arvalis).

RC Knjaževac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Prisustvo poljskih glodara u regionu Knjaževca

Na području delovanja RC Knjaževac, tokom vizuelnog pregleda useva i višegodišnjih zasada, kao i strništa, uočena je aktivnost poljskih glodara, poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

usevu lucerke

Pregledom višegodišnjih zasada, strništa, pašnjaka i međa, uočene su aktivne rupe poljskog miša, od vrlo niske do niske brojnosti (kategorija I-II) i voluharice vrlo niske brojnosti (kategorija I). Na lucerištima brojnost glodara ja od I-II  kategorije.

Za određivanje brojnosti poljskih glodara koristi se sledeća skala:

Kategorije

Brojnost

Br.rupa/ha za poljskog miša

Br.rupa/ha za poljsku voluharicu

I

Vrlo niska

Do 10

Do 10

II

Niska

10-50

10-500

III

Srednja

50-500

500-5000

IV

Visoka

500-2000

5000-20000

V

Vrlo visoka

2000-10000

20000-50000

Uzevši u obzir suvo i toplo kakvo trenutno vlada u proizvodnji uz prisustvo obilja hrane na parcelama gde su još uvek prisutne okopavine, ili je zaostalo seme nakon žetve soje, kukuruza i dr., treba biti na oprezu, naročito kada su u pitanju strna žita čija setva predstoji.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i praćenje prisustva i brojnosti aktivnih rupa poljskih glodara. Ovim pregledima odrediće se pravi trenutak za primenu hemijskih mera. Ukoliko je brojnost poljskog miša od 10 do 50 aktivnih rupa ili poljske voluharice od 10 do 500 aktivnih rupa po ha, preporučuje se primena registrovanih rodenticida, ubacivanjem gotovih mamaka u aktivne rupe koje obavezno treba zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Proizvođačima se u narednom periodu preporučuju i agrotehničke mere: zaoravanje strništa, košenje međa, suzbijanje korova.

RC Knjaževac nastavlja sa praćenjem aktivnosti poljskih glodara.

Prisustvo simptoma prouzrokovača šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum) u usevima pšenice

Na terenu RC knjaževac usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvića ploda: od rane mlečne do kasne mlečne zrelosti (BBCH 73 – 77).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa - šturosti klasa (Fusarium graminearum) u niskom intenzitetu.

Zavisno od lokaliteta, sprovedenih hemijskih mera zaštite i sortimenta, simptomi fuzarioze prisutni su na od 2 % do 4 % klasova. Klasovi zaraženi fuzariozom su uspravni i slamasto žute boje, na čijim plevicama se može videti narandžasta prevlaka. Zaraženi mogu biti pojedini klasići, deo klasa ili ceo klas. Površina klasa koja je inficirana, kreće se između 5 % i 20 %.

Vremenski uslovi (padavine i visoka vlažnost) u fazi cvetanja stvorili su uslove za razvoj ovog patogena. Zaraženi klasovi imaju slabu nalivenost zrna što utiče na smanjenje prinosa i hektolitarske težine. Osim navedenih šteta, značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Preporuka je da se prilikom žetve podese kombajni tako da se izbace štura zrna.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Knjaževac usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-27).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovani su simptomi bolesti u niskom procentu, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 1% biljaka i simptomi pepelnice žita (Erysiphae gramminis) na do 2% biljaka. Prisustvo simptoma drugih bolesti za sada nije uočeno.

Vizuelnim pregledom,  je registrovano i  prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 1% biljaka.

RC Knjaževac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i na vreme će signalizirati  pravi momenat za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Knjaževca

Na području delovanja RC Knjaževac usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od 5 listova razvijeno do početka bokorenja (BBCH 14-21).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice uočeno je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphae gramminis) kao i simptoma sive pegavosti lista (Septoria tritici) na do 5 % biljaka.

 

 
 

 

Vizuelnim pregledom, takođe je registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) na do 3% biljaka.

 

 

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice  (Microtus arvalis), u zavisnosti od lokaliteta, registrovano je u niskoj brojnosti, do 8 aktivnih rupa po hekaru.

 

Prisustvo poljskih miševa u usevima pšenice

Na području RC Knjaževac, usevi pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 5 razvijenih listova, pa do faze bokorenja, 2 do 3 stabla razvijeno BBCH (15 - 23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovane su rupe od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus), u vrlo niskoj kategoriji brojnosti (1 – do 10 rupa/ha).

Poljski miševi pripadaju grupi povremenih ekonomskih štetočina. U fazi setve strnih žita štete nastaju kada štetočina sakuplja posejana zrna i skladišti u svoje jazbine. U toku vegetacije hrani se zelenim i sočnim delovima biljaka. Štete pravi i na drugim usevima, kao što su kukuruz, lucerka, suncokret, uljana repica i dr. Živi u podzemnim jazbinama koje imaju imaju 1-2 otvora. Za razliku od poljske voluharice on ne pravi stazice između ulaznih rupa. Razmnožava se 5-6 puta godišnje.

Za određivanje brojnosti poljskih miševa koristi se skala sa kategorijama od 1-5, na osnovu broja aktivnih rupa po hektaru. Vrlo niska brojnost je ako ima do 10 aktivnih rupa po hektaru, niska od 10 do 50, srednja od 50 do 500, visoka od 500 do 2000 i vrlo visoka preko 2000 aktivnih rupa po hektaru.

Aktivnost rupa se utvrđuje zatrpavanjem postojećih rupa i njihovim praćenjem. U sledećem obilasku rupe koje su ponovo otvorene, ubrajamo u aktivne rupe.

Hemijske mere se sprovode ako ima više od 10 aktivnih rupa po hektaru. S obzirom na trenutnu njihovu nisku brojnost za sada se ne preporučuje hemijsko suzbijanje.

RC Knjaževac nastavlja sa monitoringom strnih žita na prisustvo poljskih glodara.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Knjaževac je posejano oko 80 % planiranih površina ozimih strnih žita. Usevi ozime pšenice iz ranijih rokova setve se nalaze u fazama nicanja pa do 3-6 razvijena lista (BBCH 13-16).

Pojedini usevi pšenice su neravnomernog nicanja i nepravilnog sklopa, što je posledica neadekvatne pripreme zemljišta kao i neujednačenog klijanja.

Vizuelnim pregledima useva pšenice, gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite po preporuci od 26.10.2022. (vidi preporuku) registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 15 % biljaka. Prognozirano hladno vreme uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

Tokom pregleda useva ozime pšenice nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti, kao ni prisusvo aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticys).

RC Knjaževac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Knjaževac usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od pojave zastavičara do faze rukavac zastavičara se otvara (BBCH 37-49).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo fitofagnih insekata u niskom intenzitetu: biljnih vaši (Aphididae) na do 3 % biljaka i žitne oštroglave stenice (Aelia acuminata) na do 2 % biljaka. Nije registrovano prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus).

Štete od žitnih stenica pravi imago i larve IV i V larvenog stupnja. Sišući biljne sokove one iscrpljuju biljku i usporavaju rast. Kritičan prag štetnosti je 4-5 imaga po m².

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 1% biljaka.

1 - 10 Next