Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Prisutne bolesti u usevima krompira
Prisutne bolesti u usevima krompira

 Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se nalaze se u različitim fazama cvetanja i formiranja krtola (BBCH 40-65).

 

Vizuelnim pregledom useva uočeni su simptomi plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

 

 

Plamenjača krompira - Gljiva se razvija na svim nadzemnim i podzemnim delovima krompira, na lišću, stabljici, cvetovima i krtolama. Na donjim listovima biljaka su prvi vidljivi simptomi u vidu pega, koje su žućkaste i vodenaste, a  kada  se povećavaju  dobijaju  tamniju boju. Ako je vreme vlažno na naličju lista se obrazuje sivkasta prevlaka koju čine konidiofore i konidije gljive. Na ostalim nadzemnim delovima javljaju se slične pege. U kišnim godinama obrazuje se veliki broj pega i tada biljke izumiru i izgledaju kao da su spržene. Izumrlo tkivo truli i razvija neprijatan miris.

U proleće se ostvaruje primarna infekcija konidijama koje stvara micelija iz zaraženih krtola. Konidije dospevaju na zdrave biljke vetrom i kišnim kapima, klijaju i vrše infekciju.

Preventivne mere zaštite od ovog patogena su: zdrav semenski materijal, gajenje manje osetljivih sorti krompira; zaražene biljke odmah ukloniti i uništiti; redovna zaštita od korova; đubrenje zrelim stajnjakom.

 

Crna pegavost krompira - Gljiva se uglavnom javlja na listu, a ređe na krtolama krompira. Na listu se ispoljava u vidu jasno ograničenih zagasito mrkih pega okruglastog i poligonalnog oblika. U pegama se obrazuju koncentrični krugovi, po čemu se bolest raspoznaje. Ako je infekcija jaka dolazi do sušenja lišća. Na krtolama se javljaju sitne pege koje su blago utonule i tamne boje. Meso krtola ispod ovih pega postaje smeđe–crno boje.

Parazit se održava na zaraženim biljnim ostacima. U povoljnim uslovima na biljnim ostacima nastaju konidije koje vrše primarne infekcije.

Osnovne mere zaštite od ovog patogena su: sadnja zdravih krtola; uništavanje zaraženih biljnih ostataka; višegodišnji plodored;

 

Sve preporuke koje je RC Novi Pazar dao za zaštitu krompira od pomenutih patogena u tekućoj godini videti na linku.

 

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.