Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja. Na višim nadmorskim visinama (Pešterska visoravan) usevi  su u fazama razvoja listova, 7-9 listova razvijeno (BBCH 17-19).

Na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar) usevi su u različitim fazama bokorenja (BBCH 24-27).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice na nižim nadmorskim visinama, lokaliteti Šaronje, Vranovina, Deževa i Polokci, iz ranih rokova setve (05-15.10.2022.g), utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 10 % do 15 % biljaka. U usevima pšenice iz kasnijih rokova setve (polovina novembra 2022.godine), na istim lokalitetima,  simptomi navedenog patogena su prisutni na 5 % do 7% biljaka.

Lisna rđa pšenice (Puccinia recondita) uočena je na pojedinačnim parcelama na lokalitetu Vranovina i to  u usevima iz ranih rokova setve,   na od 1 % do 3 %  biljaka, a u usevima iz kasnijih rokova setve nije registrovano prisustvo simptoma rđe.

Simptomi žuto mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-reptens) registrovani su na od 0 % do 3% na svim pregledanim lokalitetima.

Vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja. Na višim nadmorskim visinama (Pešterska visoravan) usevi  su u fazama razvoja listova, 4-6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar) usevi su u različitim fazama bokorenja (BBCH 21-24).

 

 

 

Tokom vizuelnih pregleda useva  na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar), na lokalitetima Bele Vode, Požega i Polokci, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5 % biljaka. U usevu pšenice na lokalitetu Polokci registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4% biljaka.

 

 

 Na pregledanim lokalitetima nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Prisustvo lisnih vaši u usevima ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar, na nižim nadmorskim visinama, na teritoriji Novog Pazara,  još uvek je u toku setva  ozime pšenice, dok se usevi iz ranijih  rokova setve  nalaze u fazama nicanja pa do 1-2   razvijena lista. 

 

Na višim nadmorskim visinama, Pešterska visoravan (Sjenica), setva se planira  u narednom periodu.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na  lokalitetu   Polokce   (Novi Pazar),  registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši  (Aphididae)   na do 5% biljaka.

 

 

Po EPPO standardu PP 2/11(1) prag štetnosti za primenu insekticida je 10% biljaka naseljenih štetnim insektima. Proizvođačima se preporučuje da u ovom periodu redovno pregledaju useve na prisustvo ovih štetočina.

 

Prisustvo cikade  Psammotettix alienus  nije uočeno.

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima  ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i nadmorske visine, nalaze u fazi od pojave zastavičara (Pešterska visoravan i Sjenica) do faze rukavac zastavičara se otvara (Novi Pazar) (BBCH 37-49).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo fitofagnih insekata u niskom intenzitetu: biljnih vaši (Aphididae) na do 3 % biljaka i žitne oštroglave stenice (Aelia spp) na do 1 % biljaka. Nije registrovano prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus).

 
 

Štete od žitnih stenica pravi imago i larve IV i V larvenog stupnja. Sišući biljne sokove one iscrpljuju biljku i usporavaju rast. Kritičan prag štetnosti je 4-5 imaga po m².

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophoratritici-repentis) na do 3 % biljaka.

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanje RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se zavisno od rokova setve  i nadmorske visine, nalaze u različitim fazama bokorenja: od prvo do treće stablo vidljivo  (BBCH 21-23).

  

Vizuelnim pregledom useva na više lokalitete i na različitim nadmorskim visinama nije  registrovano  prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo štetočina.

Prilikom vizuelnog pregleda nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

               

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar  usevi ozime pšenice se , u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze tri lista razvijeno (BBCH 13) do faze šest listova razvijeno (BBCH 16).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti i štetočina.

Takođe,  vizuelnim  pregledom useva nije registrovano  prisustvo aktivnih rupa od glodara : poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve usevi ozime pšenice nalaze se u različitim fazama razvoja, od faze dva lista razvijeno (BBCH 12) do faze četiri lista razvijeno (BBCH 14).

 

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice na lokalitetima  Pešterske visoravni (opština  Sjenica) i Polokce (opština Novi Pazar) nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Takođe, vizuelnim pregledom na ovim lokalitetima nije utvrđeno prisustvo štetočina (cikada i lisnih vaši).

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem stanja ozime pšenice.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice  se, u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta, nalaze u fazi od pojave prvog lista iz stabaoca (BBCH 10 ) do faze dva do tri lista razvijeno (BBCH 12-13).

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na lokalitetima Polokce i Vranovina, nije utvrđeno prisustvo simptoma biljnih bolesti i nije registrovano prisustvo štetočina (lisne vaši i cikade).

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi pšenice se nalaze u fazama bokorenja, od treće do četvrto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 23-24).

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na lokalitetu  Požega, nije uočeno prisustvo simptoma bolesti: pepelnice žita (Erysiphe egraminis), rđe (Puccinia spp.) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.