Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica > Prilozi > Fuzarioza klasa strnih žita (Fusarim graminearum)
Fuzarioza klasa strnih žita (Fusarim graminearum)

Na području delovanja RC Loznica usevi ozime pšenice i ječma na nadmorskim visinama iznad 850m se nalaze u fazi od rane voštane zrelosti do faze mekane voštane zrelosti (BBCH 83 – 85), dok se usevi u nižim nadmorskim visinama nalaze u fazi od tvrde voštane zrelosti do faze pune zrelosti ( BBCH 87 -89).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovana je pojava simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), na pšenici na do 5% a na ječmu na do 3% biljaka.

 

 
 

 

U fazama cvetanja. pšenica i  ječam su veoma osetljivi na infekciju gljivom koja prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosno šturost klasa (Fusarium graminearum). Bolest dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna. U godinama sa povoljnim uslovima (nestabilne vremenske prilike sa padavinama u vreme početka cvetanja pšenice i ječma), posebno kod osetljivih sorata, može doći do smanjenja prinosa i do 50 %. Poseban značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.


Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike, kao što je i dato u preporuka RC Loznice:

-preopruka za pšenicu

-preporuka za ječam.

Comments

There are no comments yet for this post.