Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita zasada vinove loze  

Preporuke: Zaštita zasada vinove loze

Open

Naslov preporuke

Zaštita zasada vinove loze 

Tekst

Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od formiranja ploda do faze bobice rastu do veličine zrna pšenice  (BBCH 71-73).

Tokom vizuelnog pregleda zasada vinove loze uočeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Veća brojnost jedinki je registrovana u zasadima na okućnicama i manjim površinama. Registruje se prisustvo larvi drugog (L2) i trećeg (L3) razvojnog stupnja.  L3 jedinke imaju vektorsku ulogu u prenošenju   fitoplazme Flavescence doree (FD) - uzročnik zlatastog žutila vinove loze, sa zaraženih na zdrave čokote. U zasadima gde se registruje dominantno prisustvo L3, u cilju suzbijanja štetočine, preporučuje se primena preparata:

  • Sivantro prime (a.m. flupiradifuron) u količini primene 0,5 l/ha
  • Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015% (dozvoljena primena do 9.11.2023)

Padavine koje se očekuju tokom vikenda u osetljivoj fazi razvoja vinove loze mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).  U cilju zaštite zasada proizvođačima se preporučuje pre najavljenih padavina primena kombinacije fungicida:

·         Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji primene 0,04%

+

·         Ridomil gold combi 45 WG (a.m. folpet i metalaksil) u količini primene 2-2,5 kg/ha.

Region

Valjevo 

Štetni organizmi

Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus) 

Usev/zasad

Vinova loza 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 27.6.2023 9:47  by RC Valjevo 
Last modified at 27.6.2023 11:25  by Milica Tepić