Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita paradajza  

Preporuke: Zaštita paradajza

Open

Naslov preporuke

Zaštita paradajza 

Tekst

Na teritoriji delovanja RC Loznica usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 71-81).

Vizuelnim pregledom useva paradajza registrovano je prisustvo simptoma plamenjače paradajza (Phytophthora infestans) i simptoma crne pegavosti paradajza (Alternaria solani).

Crna pegavost paradajza

Crna pegavost paradajza - Velika slika

Usled povišene vlažnosti zbog navodnjavanja konstantno se stvaraju  povoljni uslovi za razvoj i širenje navedenih patogena.

U plastenicima gde se registruju simptomi plamenjače i crne pegavosti paradajza,  preporučuje se fungicidni tretman nekim od sledećih preparata:

-a.m. cimoksanil+famoksadon (Equation Pro WG) u količini 0,4 kg/ha (karenca 3 dana) ili

-a.m.azoksistrobin (Teatar, Promesa, Quadris) u količini 0,75 l/ha (karenca 3 dana).

Na feromonskim klopkama postavljenim na lokalitetetu Lozničko Polje beleže se ulovi imaga moljca paradajza (Tuta absoluta), a vizuelnim pregledom su uočena oštećenja na listu u vidu mina nastalih ishranom larve ove štetočine, kao i jaja na licu lista.

U cilju suzbijanja moljca paradajza, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman sa:

-a.m.hlorantraniliprol + lamda-cihalotrin (Ampligo 150 ZC) u količini 0,4 l/ha (karenca 3 dana).

Takođe, tokom vizuelnog pregleda su uočene i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Navedeni insekticid če delovati i na jaja pamukove sovice i na larve čije se piljenje očekuje u narednih nekoliko dana.

Region

Loznica 

Štetni organizmi

Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Moljac paradajza (Tuta absoluta); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans) 

Usev/zasad

Paradajz 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 8.7.2021 22:53  by RC Loznica 
Last modified at 9.7.2021 12:55  by Milena Marčić