Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica > Prilozi > Crna pegavost kupusa
Crna pegavost kupusa

Na području delovanja RC Loznica, usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od početak formiranja glavice do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 41 – 43).

Velika slika

Vizuelnim pregledom kupusa na lokalitetu Drlače je uočeno prisustvo simptoma crne pagavosti kupusa (Alternaria brassicae i Alternaria brassicicola). Simptomi su prisutni na donjem i srednjem lišću na pojedinačnim listovima u vidu okruglih koncentričnih pega crne boje.

Pored kupusa, ovo oboljenje se javlja i na kelju pupčaru, karfiolu, brokoliju, kineskom kupusu, renu, repici, rotkvicama, uljanoj repici i drugim biljkama iz familije kupusnjača. Prvi simptomi se mogu pojaviti na mladim biljkama u rasadniku u vidu sitnih, tamnih pega na stablu koje prouzrokouje njihovo poleganje. Ako se takve biljke presade u polje, one zaostaju u razvoju i daju manji prinos.

Kod već rasađenih biljaka u polju, simptomi se javljaju na donjem lišću u vidu kružnih pega koje počinju u vidu sitnih žućkastih zona koje se povećavaju u vidu koncentričnih krugova tamne boje.

A.brassicae i A. brassicicola formiraju konidije koje se mogu raznositi vetrom, kišnim kapima, alatom i pomoću životinja. Micelija gljive se prenosi semenom. Obe gljive se takođe održavaju i na osetljivim korovskim biljkama u toku zime. Optimalna temperatura za razvoj gljive je 24 – 28°C. Za ostvarenje infekcije neophodna je kiša ili rosa u trajanju od najmanje 9 časova.

Mere suzbijanja crne pegavosti kupusa:

-izbor zdravih izvodnica za seme,

-uništavanje biljnih ostataka,

-višegodišnji plodored,

-dezinfekcija semena,

-hemijske mere borbe (primena preventivnih fungicida na bazi mankozeba pre padavina ili navodnjavanja ili primena kurativnih fungicida na bazi difenokonazola po pojavi simptoma).

Comments

There are no comments yet for this post.