Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Čačak, usled nedostatka vlage u zemljištu, setva ozime pšenice i ječma je kasnila, a posejani usevi se nalaze u fazi od nicanja do dva razvijena lista (BBCH 09-12).

Pšenica Ječam

Pšenica                              Ječam

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo beskrilnih jedinki i krilatih formi vaši (Aphididae) na od 5 % do 8 % biljaka, dok prisustvo cikade Psammotettix alienus nije registrovano.

Aphididae Aphididae

Pšenica - Aphididae          Ječam - Aphididae

Navedene štetočine pored direktnih šteta koje nanose sisanjem biljnih sokova, veoma su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa. Prag štetnosti, u početnim fazama razvoja pšenice i ječma, kada se preporučuju hemijske mere zaštite sa ciljem kontrole viroza, iznosi 10% biljaka sa jednom ili više vaši i/ili 5 cikada po m².

Prognozirane niske temperature u narednom periodu uticaće na smanjenje aktivnosti i brojnosti ovih štetnih insekata.

Pregledom useva nisu registrovani simtomi biljnih bolesti i aktivnih rupa od glodara.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve u krušicima

Na području RC Čačak, zasadi kruške se nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Cacopsylla pyri

velika slika

Zbog prisustva sezonskog dimorfizma kod obične kruškine buve, imago prezimljujuće generacije je, u odnosu na imaga koji je aktivan u toku vegetacije, tamniji, veći i ima veću otpornost na niske zimske temperature.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem navedene štetočine.

Prisustvo poljskih glodara u regionu Čačka

Na području RC Čačak registrovane  se aktivne rupe od glodara,  poljskih miševa (rod Apodemus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) u usevima kukuruza i u višegodišnjim zasadima (jabuka, maline) u I kategoriji napada (vrlo niska brojnost). 

 

aktivna rupa glodara

Aktivna rupa glodara - jabuka

 aktivna rupa glodara 

Aktivna rupa glodara - malina

aktivna rupa glodara

Aktivna rupa glodara - kukuruz

 

Ovi glodari spadaju u polifagne štetočine, jer prave štete na velikom broju gajenih biljaka. 

U suzbijanju glodara prednost treba dati agrotehničkim merama, jer značajno utiču na smanjenje populacije ovih vrsta. Od velikog su značaja blagovremena žetva sa što manje osipanja zrna, zaoravanje strnjišta, uništavanje korova, kao i duboko oranje.

Hemijske mere borbe se primenjuju ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti. Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru (II kategorija), a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru (II kategorija). Za suzbijanje glodara mogu se koristiti registrovani rodenticidi u vidu gotovih mamaka u rupe. Nakon primene mamaka rupe treba zatrpati zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači i stoke.

Proizvođačima se preporučuje da obilaze parcele i prate prisustvo glodara.  Za određivanje brojnosti poljskih glodara koristi se sledeća skala:

 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa /ha

poljska voluharica

poljski miš

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

Siva trulež (Botrytis cinerea) na malini

Na području RC Čačak maline se nalaze u fazi sazrevanja plodova (BBCH 81 – 85).

Obilaskom zasada registrovani su  sporadično plodovi zararaženi gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

 

Siva trulež-malina

Botrytis cinereal - malina

Tokom ove vegetacije, u periodu cvetanja i razvoja plodova maline, vladali su veoma povoljni uslovi za razvoj ovog patogena (padavine koje su prouzrokovala dugotrajna vlaženja cvetova i plodova). U zasadima gde se nisu na vreme mogle sprovesti hemijske mere zaštite, došlo je do pojave simptoma sive truleži.

Kod zaraženih plodova karakteristična je pojava sive navlake koja predstavlja sporonosne organe gljive.

Sada ovakve plodove treba sklanjati sa parcele kako ne bi došlo do zaraze zdravih plodova.

Ubrane plodove treba što pre uskladištiti u hladnjači.

Regionalni centar Čačak je u ovoj vegetaciji, zbog izrazito povoljnih uslova preporučio hemijske mere kontrole (1.06.;18.05.).
Fuzarioze klasa pšenice i ječma

Na području RC Čačak pšenica se nalazi u fazi rane mlečne zrelosti (BBCH 73), a ječam u fazi kasne mlečne zrelosti (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa pšenice i ječma (Fusarium graminearum ).

fusarium graminearum-ječam

Velika slika - ječam

Kod ozimog ječma procenat zaraženih klasova je od 4 do 25%, dok se zaražena površina klasa kreće od 5 do 50%.

Fusarium graminearum-pšenica

Velika slika-pšenica

Kod ozime pšenice procenat zaraženih klasova je od 5 do 30%, dok se zaražena površina klasa kreće od 5 do 25%.

Vremenski uslovi sa čestim padavinama koji su vladali u proizvodnji u fazi cvetanja i nalivanja zrna pšenice i ječma, kao i nemogućnosti blagovremene hemijske zaštite, doveli su do infekcija klasova pomenutim patogenom.

Zaraženi klasovi su slamasti, blede boje, a zrna na takvim klasovima su štura.

Pored šteta koje se odnose na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna, posebni značaj ovog patogena ogleda se u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja. 

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus na čokotima vinove loze

Na području delovanja RC Čačak, zasadi vinove loze nalaze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama cvetanja.

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus.

 

Larva-Scaphoideus titanus

Scaphoideus titanus-larva

 

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

Ova cikada je izraziti monofag, svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara.

Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a tek treći larveni stupnjevi sposobni su da prenesu fitoplazmu.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području rada RC Čačak zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od crvenih cvetnih pupoljaka do faze početka cvetanja (BBCH 57-61).

 

faza razvoja jabuke

Faza razvoja

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 27,94 %.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području rada RC Čačak zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 55-60).

faza razvoja jabuke

Faza razvoja

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 21,15 %.

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području rada RC Čačak zasadi jabuka se nalaze u fazi zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 10).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 11,36 %.

 

Askusi sa askosporama

velika slika

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 6,81 %.

 

Askusi sa askosporama

Askusi sa askosporama

 

 RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima