Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području RC Čačak usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od vidljivo prvo do šesto sekundarno stablo (BBCH 21-26).

Ječam Pšenica

Ječam                                Pšenica

Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 2% do 4% biljaka. Simptomi ostalih biljnih bolesti i prisustvo štetnih insekata nije registrovano.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti i štetnih insekata.

Obilaskom useva pšenice, na lokalitetu Ježevica,  registrovane  se aktivne rupe od glodara,  poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Aktivna rupa glodara

Aktivna rupa od glodara

Proizvođačima se preporučuje da obilaze parcele i prate prisustvo glodara. Hemijske mere borbe se primenjuju ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti. Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Za suzbijanje glodara mogu se koristiti registrovani rodenticidi u vidu gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka u rupe, iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači, domaćih životinja i ptica.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

 Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis (IV nedelja)

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početak bubrenja pupoljaka (BBCH 01).

 

Faza razvoja

Faza razvoja

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 2,11%.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis (III nedelja)

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane askospore, te dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis (II nedelja)

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

 

Prezimelo lišće

Prezimelo lišće

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecja  od 0%.

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području RC Čačak usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve, se nalaze u fazi od 3 lista razvijena (BBCH 13) do faze 5 stablo vidljivo (BBCH 25).

Faze razvoja ozime pšenice i ječma: 

Pšenica Ječam

Pšenica                              Ječam

Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka. Simptomi ostalih biljnih bolesti i prisustvo štetnih insekata nije registrovano.

Mrežasta pegavost lista ječma

Pyrenophora teres

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu registrovani simptomi biljnih bolesti, ni štetnih insekata.

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis) I nedelja

 

 

Edit

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

 

Faza razvoja jabuke

Faza razvoja

 

Pregledom prezimelog lišća registrovani su formirani askusi gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore, dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 0%.

Zaštita voća krečenjem

Na području delovanja RC Čačak, voćni zasadi se u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama opadanja lišća, starenja i početka mirovanja.

Фаза развоја брескве Faza razvoja šljive

velika slika              velika slika                         

Nakon jesenjeg tretmana voća, nekim od registrovanih preparata na bazi bakra,  u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase, može se sprovesti krečenje stabala. Krečenje debla i osnove skeletnih grana je mera koja ima za cilj sprečavanje pojave pucanja kore i nastajanja rana, usled  oscilacija dnevnih i noćnih temperatura tokom kasne jeseni i zime.  Ova mera je naročito korisna kod koštičavih voćnih vrsta, koje karakteriše kratko i nestabilno zimsko mirovanje. Nastale pukotine predstavljaju ulazne otvore za razne patogene. Primenom ove mere uništavaju se lišajevi i mahovine koji su pogodna podloga za prezimljavanje štetnih organizama. Takođe, krečenjem stabala se odlaže kretanje vegetacije u proleće što može biti korisno za izbegavanje ranih prolećnih mrazeva.

Smeša za krećenje se pravi mešanjem 5 kg negašenog kreča i vode (15 do 20 litara), dok se ne dobije rastvor željene gustine. Ovom rastvoru se dodaje 500 g kuhinjske soli, 250 g sumpora u prahu i 250 g plavog kamena. Pripremljeni rastvor treba ostaviti da odstoji 24 sata uz povremeno mešanje.

Krečenje je najbolje sprovesti po suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 0°C. Pored debla, treba okrečiti i osnove skeletnih grana u dužini od 20 do 30 cm. 

Prisustvo glodara u usevima strnih žita

Na području RC Čačak, obilaskom useva pšenice i ječma registrovane  se aktivne rupe od glodara,  poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Aktivna rupa glodaraAktivna rupa glodara

velika slika                      velika slika

Ovi glodari spadaju u polifagne štetočine, jer prave štete na velikom broju gajenih biljaka. Štete u ozimim usevima prave od setve pa do žetve, hraneći se zrnevljem i klijancima. U povoljnim uslovima za razvoj mogu prouzrokovati velike štete i time uticati na smanjenje prinosa.

U suzbijanju glodara prednost treba dati agrotehničkim merama, jer značajno utiču na smanjenje populacije ovih vrsta. Od velikog su značaja blagovremena žetva strnih žita sa što manje osipanja zrna, zaoravanje strnjišta, uništavanje korova, kao i duboko oranje.

Hemijske mere borbe se primenjuju ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti, a podrazumevaju primenu registrovanih gotovih mamaka u rupe. Nakon primene mamaka rupe treba zatrpati zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači i stoke.

Proizvođačima se preporučuje da obilaze parcele i prate prisustvo glodara. Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru.

Malinina muva galica (Lasioptera rubi)

Vizuelnim pregledom zasada maline, sorta Vilamet, lokalitet Lipnica, na pojedinim ovogodišnjim izdancima, registrovano je prisustvo gala od malinine muve galice (Lasioptera rubi).

   larve malinine muve galice

Larve malinine muve galice 

Malinina muva galica ima jednu generaciju godišnje. Ženke posle parenja polažu jaja u grupicama, obično u toku cvetanja maline. Ispiljene larve se ubušuju u izdanak i dolazi do stvaranja gala. Gale sprečavaju protok materija kroz izdanak, te se napadnuti izdanci slabije razvijaju, a često dolazi i do njihovog lomljenja.

S obzirom da se polaganje jaja odvija za vreme cvetanja, suzbijanje malinine muve galice je otežano. U cilju njihovog suzbijanja nazjnačajnije su preventivne mere koje podrazumevaju izbor zdravih sadnica pri podizanju zasada i orezivanje i uništavanje izdanaka sa galama.

Krvava vaš u zasadima jabuka

Vizuelnim pregledima zasada jabuke, na lokalitetu Mrčajevci, registrovano je prisustvo krvave vaši (Eriosoma lanigerum).

Krvava vaš

velika slika

Prisustvo krvave vaši uočeno je na pojedinim stablima u zoni korenovog vrata i u pukotinama kore gde ova štetočina prezimljava. Zimi podnosi veoma niske temperature i do -27°C. U proleće, beskrilne larve se kreću ka gornjim delovima biljaka, naseljavaju mladare, sišu veliku količinu biljnog soka i dolazi do pucanja kore grana, debla i korena i pojave rak rana. U proleće i leto, zastupljene su većinom beskrilne ženke, koje rađaju mlade i stvaraju kolonije u pukotinama kore i na ranama grana stvorenih rezidbom. Krvava vaš može da razvije 10-12 generacija godišnje. Kolonije se vrlo lako zapažaju, jer mnoštvo vaši sa belom vlaknastom tvorevinom stvara utisak kao da su prekrivene vatom. Krajem leta i početkom jeseni povećava se broj krilatih ženki, koje preleću na nova stabla.

Preventivne mere kontrole ove štetočine podrazumevaju izbor manje bujnih sorti i podloga jabuke prilikom podizanja zasada i izbegavanje oštre rezidbe. Od hemijskih mera zaštite preporučuje se primena minerlnih ulja u sklopu redovne jesenje zaštite, nakon opadanja lišća, kada su kolonije najbrojnije i skoncentrisane pri zemlji u osnovi korena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima