Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Prisutne štetočine u usevima kukuruza
Prisutne štetočine u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi kukuruza se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u fazi od 6 do 10 listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetima Požega i Deževa  uočeno je prisustvo položenih jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1-2 % biljaka u zavisnosti od lokaliteta.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je polifagna štetočina, najveće štete pravi na kukuruzu. U našim uslovima ima dve generacije sa mogućnošću pojave i treće. Larve prve generacije kukuruznog plamenca se ishranjuju listovima, a nakon trećeg presvlačenja ubušuju se u stabljiku, te kao posledica kasnije dolazi do lomljenja biljaka. Larve druge i treće generacije se pored stabla ubušuju i u klipove. Imago leti noću, polaže jaja u grupama, najčešće na naličju lišća.

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Povećanom broju lisnih vaši pogodovali su vremenski uslovi  u prethodnom periodu. Pored šteta koje nanose sisanjem sokova biljke domaćina, biljne vaši su i vektori virusa mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus, MDMV).

RC Novi Pazar će nastaviti sa praćenjem  štetočina u usevima  kukuruza i ukoliko se postigne prag štetnosti, signaliziraće momenat za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.